Z dnia 2011-08-09

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.08.2011 r. w sprawie:
 • 2957/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizacje pobytu francuskiego artysty z Dunkierki w Gdyni
 • 2958/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: ,,Budowa kaplicy pogrzebowej ZCK przy ulicy Witomińskiej w Gdyni’’
 • 2959/11/VI/R - akceptacji Aneksu Nr 15/2011 do umowy z Fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 do 3 lat
 • 2960/11/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Polskim Czerwonym Krzyżem Pomorskim Zarządem Okręgowym z Gdańska na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS Nr 3
 • 2961/11/VI/K - zmieniające zarządzenie Nr 2273/11/VI/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia powołania biegłego do wydania opinii w postępowaniu podatkowym, w sprawie określenia podstaw do opodatkowania w podatku od nieruchomości
 • 2962/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 2963/11/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2011r.
 • 2964/11/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na modernizację serwerowni zlokalizowanej w budynku głównym Urzędu Miasta Gdyni realizowane w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 2965/11/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Grabówek
 • 2966/11/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Karwiny
 • 2967/11/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Leszczyki
 • 2968/11/VI/S - przeznaczenia lokalu dla Rady Dzielnicy Śródmieście
 • 2969/11/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości położonej przy Bulwarze Nadmorskim dla ENERGI – OPERATOR S.A. w Gdańsku
 • 2970/11/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Starogardzkiej 4
 • 2971/11/VI/M - wyrażenia zgody na podpisanie umowy dzierżawy z „Haczet” Sp.z o.o.
 • 2972/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną i sądową /Derdowskiego 4/
 • 2973/11/VI/R - przyznania nagrody i wyróżnień w dziesiątej edycji konkursu o Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii wykonanych na Politechnice Gdańskiej
 • 2974/11/VI/P - organizacji w Gdyni międzynarodowej konferencji „Człowiek w Europie. Skąd i dokąd zmierzamy?”
 • 2975/11/VI/P - zakupu albumów
 • 2976/11/VI/P - ogłoszenia VI edycji konkursu pod nazwą „Jak żyć w przyjaźni?”
 • 2977/11/VI/S - zmiany paragrafu 3 w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni nr 2647/11/V/S z dnia 5 lipca 2011 r.
 • 2978/11/VI/O - dofinansowania dla IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni kosztów pobytu grupy uczniów i opiekunów z Gimnazjum EMA w Bonn w ramach wymiany polsko – niemieckiej
 • 2979/11/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koła przy Stoczni Gdynia S.A. w celu prowadzenia spotkań w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni
 • 2980/11/VI/R - unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni wraz z organizacją terapii uzależnienia tych osób
 • 2981/11/VI/U - uregulowania należności na rzecz Energa - Operator S.A. za przyłączenie do sieci elektroenergetycznych podstacji prostownikowej przy ul. Chylońskiej dz. nr 551/21- zasilanie rezerwowe
 • 2982/11/VI/M - wyrażenia zgody na podpisanie umowy odpłatnego korzystania z gruntu położonego przy ul. Waszyngtona z Gdynia Waterfront Sp. z o.o.
 • 2983/11/VI/M - skorzystanie z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 250 o powierzchni 9,60 m² zlokalizowanego na placu targowym
 • 2984/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie pisemne z języka francuskiego
 • 2985/11/VI/P - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację cateringu podczas przyjęcia dla załóg uczestniczących w regatach The Culture 2011 Tall Ships Regatta
 • 2986/11/VI/P - druku i projektów materiałów okolicznościowych
 • 2987/11/VI/P - delegowania przedstawiciela Morskiej Agencji Gdynia do udziału w odprawie kapitanów podczas The Culture 2011 Tall Ships Regatta w Turku
 • 2988/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na usługę polegającą na przyłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Zespołu Szkół nr 14, ul. Nagietkowa 73 w Gdyni
 • 2989/11/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2011
 • 2990/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2011 rok
 • 2991/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 969/11/VI/K z 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok
 • 2992/11/VI/R - uruchomienia przez rady dzielnic środków na gminne zadania inwestycyjne i remontowe w latach 2011-2014
 • 2993/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania: „Aktywizacja gdyńskiej młodzieży”
 • 2994/11/VI/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2995/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie ekspertyz określających stan zdrowotny drzew
 • 2996/11/VI/R - wyrażenia zgody na podpisanie z RSM im. Komuny Paryskiej umowy o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gdyni
 • 2997/11/VI/S - zawarcia aneksu do umowy nr KB/390/SI/5-W/2011 dotyczącej dostawy, instalacji i wdrożenia systemu do obsługi dziennika elektronicznego dla 60 placówek oświatowych w Gdyni, realizowanej w ramach projektu pn: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 2998/11/VI/P - zatwierdzenia projektu „Mój biznes II” składanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII: „Regionalne kadry gospodarki” Działanie 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, konkurs zamknięty nr 01/POKL/8.1.2/2011
 • 2999/11/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 3000/11/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 3001/11/VI/P - udzielenia pełnomocnictwa zastępcy dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 3002/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie remontu pomieszczeń świetlicy socjoterapeutycznej „SOCJO” mieszczącej się w budynku SP Nr 6 polegającego na wymianie stolarki okiennej i drzwi balkonowych
 • 3003/11/VI/M - zamówienia do 14.000 EUR na przeprowadzenie akcji promującej budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej
 • 3004/11/VI/M - zakupu czasu antenowego na kanałach TVP 1 i TVP Info w celu promocji miasta i zlotu żaglowców The Culture 2011 i Tall Ships Regatta
 • 3005/11/VI/M - wykonania naprawy ogrodzenia na placu zabaw dla dzieci młodszych we wnętrzu blokowym przy ul. Opata Hackiego-Zamenhofa
 • 3006/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 5/2011 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Śląskiej 52 w Gdyni
 • 3007/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Chrzanowskiego 12 w Gdyni
 • 3008/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Arciszewskich 29 A w Gdyni
 • 3009/11/VI/M - zabezpieczenia drzwi wejściowych do pomieszczeń gospodarczych zlokalizowanych na parterze budynku mieszkalnego przy ul. Leszczynki 155 w Gdyni
 • 3010/11/VI/M - wykonania robót dekarsko-blacharskich w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chrzanowskiego 12 A w Gdyni
 • 3011/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę zabudowań położonych przy ul. Chwarznieńskiej 198 w Gdyni /działki nr 233/17, 233/18; km 21, obręb Gdynia/
 • 3012/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 1263/11/VI/U z 15/03.2011 roku w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Kukowskiego w Gdyni”
 • 3013/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn: „Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3 w Gdyni
 • 3014/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/431/UI/159/W/2010 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Chabrowej, Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej i Jałowcowej w Gdyni”
 • 3015/11/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad pracami projektowymi, realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 3016/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania: „Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą techniczną dla I ALO w Gdyni”
 • 3017/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej pętli trolejbusowej przy ul. Zakręt do Oksywia
 • 3018/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup znaczków pocztowych
 • 3019/11/VI/P - wykonanie usługi w zakresie zabezpieczenia medycznego zlotu żaglowców 2011
 • 3020/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14000 EUR, wykonania materiałów promujących miasto
 • 3021/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14000 EUR na wykonanie materiałów reklamowych na potrzeby akcji popierającej budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej
 • 3022/11/VI/S - zawarcia aneksu do umowy na dostawę, instalację, wdrożenie, asystę techniczną i konserwację Systemu informatycznej obsługi dochodów miasta
 • 3023/11/VI/S - zmiany paragrafu 6 w Zarządzeniu PMG nr 2276/11/VI/S z dnia 7.06.2011r.
 • 3024/11/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Babie Doły, Obłuże i Oksywie w Gdyni, rejon ulic Zielonej i Dickmana

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 10.08.2011
Data udostępnienia informacji: 06.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.10.2011 13:35 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk