Z dnia 2011-08-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.08.2011 r. w sprawie:
 • 2885/11/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie usług kominiarskich dla Urzędu Miasta Gdyni w 2011r.
 • 2886/11/VI/P - zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w ramach projektu „INTERFACE”
 • 2887/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: „Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą techniczną dla szkoły I ALO w Gdyni
 • 2888/11/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na przyznanie dotacji, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS Nr 3
 • 2889/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wybór wykonawcy na wykonanie robót remontowych pomieszczeń Stowarzyszenia „Lepsze Życie” w budynku przy ul. Traugutta 9 w Gdyni
 • 2890/11/VI/M - wykonania robót remontowych w lokalu mieszkalnym w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 20
 • 2891/11/VI/M - wykonania robót remontowych w obrębie lokalu mieszkalnego w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 20
 • 2892/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Morskiej 93
 • 2893/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 6
 • 2894/11/VI/M - wykonania podłoża pod stół pimpongowy na placu zabaw Opata Hackiego
 • 2895/11/VI/M - remontu instalacji gazowej w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 14-28
 • 2896/11/VI/M - wykonania remontu chodników przy ul. Kapitańskiej 16,18
 • 2897/11/VI/M - wymiany stolarki okiennej w lokalu gminnym przy ul. Władysława IV 23
 • 2898/11/VI/M - remontu schodów zewnętrznych prowadzących do budynku administracyjnego przy ul. Warszawskiej 67
 • 2899/11/VI/M - zabezpieczenia dachu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Jęczmiennej 6
 • 2900/11/VI/M - wykonania robót dekarsko – blacharskich oraz przemurowania kominów w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Węglowej 16
 • 2901/11/VI/M - wykonania robót dekarsko – blacharskich oraz przemurowania kominów w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Bednarskiej 14
 • 2902/11/VI/M - likwidacji nieszczelności instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Obrońców Wybrzeża 13 B
 • 2903/11/VI/M - wykonania dezynfekcji w lokalu socjalnym przy ul. Handlowej 9 B
 • 2904/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę lokalu mieszkalnego przy ul. Zielonej 23
 • 2905/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Komandorskiej 17 – 19
 • 2906/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Generała Stanisława Karpińskiego
 • 2907/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną i sądową /Al. Marsz. Piłsudskiego 50 m59
 • 2908/11/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 2812/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 lipca 2011 r. w sprawie akceptacji treści porozumienia z Teatrem Miejskim w Gdyni
 • 2909/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację uroczystości wmurowania tablicy statku pasażerskiego „Mein Schiff 2” w Alei Statków Pasażerskich
 • 2910/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR, na opracowanie materiału informacyjno – promocyjnego dotyczącego nagrody im. Andrzeja Zawady
 • 2911/11/VI/M - wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 2912/11/VI/M - wymiany stolarki okiennej w mieszkaniu przy ul. Piotrkowskiej 8 w Gdyni
 • 2913/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Jęczmiennej 6 w Gdyni
 • 2914/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Olgierda 13 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 2915/11/VI/S - zawarcia aneksu do umowy nr SK/1279/OB./48-W/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. na dostawę dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych
 • 2916/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011r.
 • 2917/11/VI/P - przyłączenia energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 2918/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zorganizowanie konferencji prasowej, na terenie gdyńskich lasów, promującej leśne ścieżki rowerowe
 • 2919/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na promocję miasta w związku z przyjazdem do Gdyni pociągu z historycznym taborem
 • 2920/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na promocję Miasta Gdyni w trakcie Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych w Paryżu
 • 2921/11/VI/M - unieważnienia postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej kwoty 4.845.000 EUR, o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i montaż 35 m stalowego masztu flagowego
 • 2922/11/VI/R - powołania zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Budowa małej infrastruktury służącej ochronie przyrody na obszarze rezerwatu Kępa Redłowska w Gdyni” oraz przyjęcia procedur wdrażania ww. projektu
 • 2923/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie roboty budowlanej: „Budowa sieci oświetleniowej ul. Walerianowej w Gdyni”
 • 2924/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę kontenera blaszanego przy ul. Dickmana 24C w Gdyni (dz. nr 55, 56, 45 i 48, k.m. 43, obręb Gdynia)
 • 2925/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Beniowskiego 36A w Gdyni
 • 2926/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Dembińskiego 1-1A w Gdyni (dz. nr 699/59 i 700/59, k.m. 27, obręb Gdynia)
 • 2927/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Chylońskiej 178B w Gdyni (dz. nr 28, k.m. 13, obręb Gdynia)
 • 2928/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 11347/09/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 2929/11/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 2930/11/VI/S - zmiany struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni
 • 2931/11/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie szczegółowego podziału zadań pomiędzy Prezydentem, wiceprezydentami, sekretarzem i skarbnikiem Miasta Gdyni
 • 2932/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania: ,,Budowa kaplicy pogrzebowej ZCK przy ulicy Witomińskiej”
 • 2933/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr KB/431/UI/159/W/2010 z dnia 15.07.2010 r. oraz KB/216/UI/80/W/2011 z dnia 11.04.2011 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Chabrowej, Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej i Jałowcowej w Gdyni
 • 2934/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ulicy Zakręt do Oksywia o pętlę trolejbusową przy SKM Grabówek”
 • 2935/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Zagospodarowanie fragmentu terenu przy ul. Orłowskiej w pobliżu mola i rzeki Kaczej”
 • 2936/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. 10 Lutego i Batorego przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2937/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Witomino-Leśniczówka festynu rodzinnego „Leśniczówka – samo zdrowie”
 • 2938/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pn.:” ”Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz przebudowa infrastruktury technicznej w Gdyni przy ul. Puckiej/Potasowej”
 • 2939/11/VI/P - wykonania strony internetowej dla projektu Gdynia Business Week
 • 2940/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk plakatów promujących zlot żaglowców The Culture 2011 Tall Ships Regatta Gdynia
 • 2941/11/VI/M - akceptacji wyniku Otwartego Konkursu Ofert na wyłączną produkcję i sprzedaż pamiątek i upominków reklamowych z logotypem zlotu żaglowców The Culture 2011 Tall Ships Regatta
 • 2942/11/VI/M - akceptacji zakupu do kwoty 14.000 EUR skanerów do użytku Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
 • 2943/11/VI/U - zakwalifikowania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej w ramach projektu SEGMENT
 • 2944/11/VI/O - przyznania premii dla Pani Katarzyny Wiśniewskiej – dyrektor S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni ul. Reja 2
 • 2945/11/VI/O - przekazania dotacji dla SP ZOZ Ośrodka Terapii Uzależnień w Smażynie
 • 2946/11/VI/M - określenia warunków bezprzetargowej sprzedaży udziału Gminy Miasta Gdyni w prawie własności nieruchomości położonej w Chełmnie
 • 2947/11/VI/U - zmiany umowy nr KB/301/UO/30-W/2011 na wykonanie inwentaryzacji pomników przyrody na terenie Gdyni
 • 2948/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 1/2011 do umowy KB/24/MOPS/2010 w sprawie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w obszarze działania DOPS Nr 1 i DOPS Nr 4
 • 2949/11/VI/U - akceptacji treści porozumienia do umowy nr KB/513/UP/106/W/2008 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a przedsiębiorstwem Elektroprojekt S.A. Oddział Łódź
 • 2950/11/VI/S - powołania zespołu ds. analizy produktów ubezpieczeniowych
 • 2951/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 € na wykonanie zadania: „Rozbudowa kanalizacji deszczowej i przebudowa drogi wewnętrznej sięgacza ul. Makuszyńskiego w Gdyni”
 • 2952/11/VI/M - zwrotu byłej najemczyni lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 49 w Gdyni kwoty 23.793,40 zł za wykonanie adaptacji lokalu piwnicznego na lokal użytkowy
 • 2953/11/VI/S - wyrażenia zgody na: wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oddymiania i wydzielenia pożarowego klatek schodowych w budynku UMG przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • 2954/11/VI/S - unieważnienia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i instalację sprzętu komputerowego dla 8 placówek oświatowych w Gdyni, realizowane w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 2955/11/VI/S - zawarcia aneksu do umowy nr KB/327/SI/3-W/2011 dotyczącej zaprojektowania i wykonania okablowania strukturalnego, sieci elektrycznej i serwerowi w 60 placówkach oświatowych w Gdyni, realizowanej w ramach projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 03.08.2011
Data udostępnienia informacji: 06.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.10.2011 13:33 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk