Z dnia 2011-07-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.07.2011 r. w sprawie:
 • 2813/11/VI/R - akceptacji aneksu Nr 3 do umowy KB/3/MOPS/2010 z dnia 05.01.2010 r. w sprawie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 2 dzielnice: Oksywie, Obłuże, Pogórze, Babie Doły
 • 2814/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 11/2011 z Fundacją „Nasza Rodzina” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej
 • 2815/11/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni wraz z organizacją terapii tych osób
 • 2816/11/VI/R - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stowarzyszeniem Przyjaciół Dąbrowy – Dąbrówki
 • 2817/11/VI/S - powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Miasta Gdyni skarbnikowi miasta Krzysztofowi Szałuckiemu
 • 2818/11/VI/O - pokrycia kosztów uczestnictwa 5 uczniów z Zespołu Szkół Hotelarsko – Gastronomicznych w projekcie „Bolesławowo Business Week 2011”
 • 2819/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej remontu instalacji c.o. w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej 44 w Gdyni
 • 2820/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia dotyczącego termomodernizacji sieci ciepłowniczej przez OPEC Sp. z o.o. w Gdyni w budynku przy ul. Św. Wojciecha 9 A w Gdyni
 • 2821/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.5.2010 )
 • 2822/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2823/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2824/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2825/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2826/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2827/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2828/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2829/11/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Poleskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2830/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Północnej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2831/11/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Słupeckiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2832/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szyprów 20 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2833/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szyprów 20 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2834/11/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 2835/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 458/11/VI/S z dnia 21 czerwca 2011 r. na zakup literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2011r.
 • 2836/11/VI/M - akceptacji zmiany treści umowy nr SK/1409/MG/443-W/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. na określenie zasad i warunków współpracy w zakresie organizacji imprezy pod nazwą „Eliminacje do XIII Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu – Gdynia 02.07.2011”
 • 2837/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR, na wydrukowanie 5 000 sztuk map ścieżek rowerowych „Navigator rowerowy”
 • 2838/11/VI/M - wykonania księgi identyfikacji wizualnej Miasta Gdyni
 • 2839/11/VI/M - wpisu Gminy Gdynia do katalogu wystawców Międzynarodowych Targów Inwestycji i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL 2011 w Monachium oraz obsługi merytorycznej związanej z uczestnictwem w Targach
 • 2840/11/VI/S - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego o rozwiązanie Stowarzyszeń: 1) Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, 2) Stowarzyszenie „Rodzina Zastępcza”, 3)Stowarzyszenie „Gdynia Pamięta” i ustanowienie dla w/w Stowarzyszeń kuratorów
 • 2841/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie opracowania przyrodniczego dotyczącego przygotowania wybranych trawników w Gdyni pod murawy kwietne
 • 2842/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2843/11/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podpisania umowy na przyznanie dotacji, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym pomocą przez ośrodek wsparcia przy ul. Chwarznieńskiej 93 w Gdyni
 • 2844/11/VI/S - wyrażenie zgody na zawarcie umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w obiekcie przy al. Zwycięstwa 291A w Gdyni
 • 2845/11/VI/S - wyrażenia zgody na uregulowanie opłat związanych z rejestracją i ubezpieczeniem samochodu służbowego dla Urzędu Miasta w 2011r.
 • 2846/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/630/UI/231/W/2010 z dnia 25.10.2010. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Lipowej w Gdyni
 • 2847/11/VI/U - akceptacji treści aneksu do umowy numer KB/512/UI/201/W/2010 z dnia 20.09.2010 r. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla „Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 37 przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola”
 • 2848/11/VI/M - skorzystanie z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 320 o powierzchni 9,60 m² zlokalizowanego na placu targowym
 • 2849/11/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w celu zorganizowania zajęć sportowych dla Gdyńskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół,, EFFETHA’’ w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • 2850/11/VI/U - udzielenie zamówienia publicznego do 14.00 EUR wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn.: „Budowa ul. Poznańskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Gdyni”
 • 2851/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR wykonanie projektu zamiennego dla zadania „Budowa ulicy Małej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 2852/11/VI/S - zmiany paragrafu 6 w zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni nr 2276/11/VI/S z dnia 7 czerwca 2011 r.
 • 2853/11/VI/M - skorzystanie z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 352 o powierzchni 9,60 m² zlokalizowanego na placu targowym
 • 2854/11/VI/M - wyrażenia zgody na najem garażu gminnego z osobą fizyczną bez formy przetargu publicznego w wyniku zamiany garaży
 • 2855/11/VI/S - wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia w sprawie przeprowadzenia prac w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku
 • 2856/11/VI/S - zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w 2011 r.
 • 2857/11/VI/M - wykonania demontażu supremy z sufitu w pomieszczeniu węzła cieplnego zlokalizowanego przy ul. Morskiej 217 w Gdyni
 • 2858/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania pn: „Budowa ulicy Cechowej w Gdyni”
 • 2859/11/VI/P - wykonania usługi w zakresie konfiguracji systemu rejestratora rozmów do współpracy z centralą telefoniczna w MCZK
 • 2860/11/VI/U - zamówienia opracowania ekspertyzy architektoniczno-konserwatorskiej budynku przy ul. Spacerowej 10 w Gdyni
 • 2861/11/VI/U - zamówienia opracowania dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej rewaloryzacji budynku przy ul. Spacerowej 9 w Gdyni
 • 2862/11/VI/U - zamówienia opracowania dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej rewaloryzacji budynku przy ul. Spacerowej 9 w Gdyni
 • 2863/11/VI/U - zamówienia opracowania dokumentacji konserwatorskiej rewaloryzacji i koncepcji zagospodarowania podwórza wraz z projektem remontu altany przy budynku przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni
 • 2864/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy KB/170/UP/42/W/2008 dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej
 • 2865/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie gadżetów reklamowych promujących obchody Europejskiego Dnia Trolejbusowego
 • 2866/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów KB/841/UI/298/W/2009 i nr KB/303/UI/103/W/2011 zawartych w ramach zadania pn: „Przebudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd w Gdyni”
 • 2867/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 2045/11/VI/P w sprawie druku książki – komiksu „Każdy ma jakieś schody” oraz gry „Otwórz się” wraz z instrukcją, kartą pracy oraz teczką dla nauczyciela
 • 2868/11/VI/P - organizacji pierwszego publicznego wykonania autorskiego spektaklu muzycznego skomponowanego i wyreżyserowanego przez Dariusza Michalaka pn: „Sealencium – Hejnał Gdyni”
 • 2869/11/VI/P - wyrażenia zgody na wykonanie tłumaczenia ekspertyzy na język angielski w ramach zadań realizowanych w projekcie Interface
 • 2870/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację reklamy promującej miasto na łamach dodatku do „Dziennika Bałtyckiego” „Rejsy na lato”
 • 2871/11/VI/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR świadczeń w ramach objęcia przez magazyn In Your Pocket roli partnera prasowego zlotu żaglowców The Culture 2011 Tall Ships Regatta Gdynia
 • 2872/11/VI/M - wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat lokalu użytkowego przy ul. 3 Maja 27-31 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz wspólnoty mieszkaniowej „Bankowiec”
 • 2873/11/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2011
 • 2874/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2011 rok
 • 2875/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 969/11/VI/K z 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok
 • 2876/11/VI/R - powołania Zespołu ds. Merytorycznej i Formalnej Oceny Wniosku Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników warsztatu terapii zajęciowej
 • 2877/11/VI/S - otwarcia postępowania w prawie zamówienia publicznego na usługę nasadzeń roślinnych na wybranych terenach Miasta Gdyni: rejon przy Al. Piłsudskiego pomiędzy ul. Świętojańską i Władysława IV, przy Al. Zwycięstwa w okolicy ul. Szyprów, przy ul. Narutowicza oraz Witomino Radiostacja

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 27.07.2011
Data udostępnienia informacji: 06.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.10.2011 13:30 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk