Z dnia 2011-07-19

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.07.2011 r. w sprawie:
 • 2742/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Witomino - Radiostacja festynu rodzinnego pod tytułem „Żyj Zdrowo” w dniu 17 września 2011 r.
 • 2743/11/VI/P - organizacji jubileuszu 80-lecia istnienia chóru męskiego „Dzwon Kaszubski”
 • 2744/11/VI/P - powołania Gdyńskiej Rady Pożytku Publicznego oraz ustalenia wzoru oświadczenia członka
 • 2745/11/VI/R - zlecenia wykoszenia chwastów z terenów gminnych
 • 2746/11/VI/R - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy zawartej pomiędzy Gmina Miasta Gdyni a Spółdzielnia Socjalna „50+”
 • 2747/11/VI/M - wykonania robót dekarsko-blacharskich oraz izolacyjnych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Tatrzańskiej 40 w Gdyni
 • 2748/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Dachnowskiego 38 w Gdyni
 • 2749/11/VI/M - zwrotu kosztów odgrzybienia lokalu gminnego przy ul. Reja 14-16 w Gdyni
 • 2750/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę zabudowań położonych przy ul. Orłowskiej 1 w Gdyni (dz. nr 44/1, 64/1, 26/10 k.m. 73, obręb Gdynia)
 • 2751/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę dobudówki do budynku mieszkalnego położonej przy ul. Spacerowej 9A w Gdyni (dz. nr 1091/1 k.m. 81, obręb Gdynia)
 • 2752/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę sześciu garaży murowanych przy ul. Legionów w Gdyni - dz. nr 29, k.m. 60, obręb Gdynia
 • 2753/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 7209/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 sierpnia 2008 roku dotyczącego zarządzania obiektami rybackiej przystani w Gdyni-Oksywiu
 • 2754/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 2497/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 czerwca 2011 roku dotyczącego przyznania środków finansowych na eksploatację przepompowni ścieków obsługującej gminne budynki mieszkalne przy ul. Dickmana 18-30 oraz Dickmana 38 w Gdyni
 • 2755/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2756/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2757/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2758/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Kuśnierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2759/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Mickiewicza 1/3 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2760/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Żeliwnej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2761/11/VI/M - udzielenia zamówienia na wykonanie usługi geodezyjnej na działce nr 20/8, km 38 obręb Gdynia przy ul. Zielonej
 • 2762/11/VI/M - wynajęcia w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w kondygnacji podziemnej budynku przy ul. Świętojańskiej 49 Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 2763/11/VI/M - udzielenia zgody na użycie herbu Miasta Gdyni w sztandarze Koła Łowieckiego „Ponowa w Gdyni”
 • 2764/11/VI/P - organizacji spektakli teatralnych w Gdyni – w ramach XV Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego
 • 2765/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011roku
 • 2766/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia nt: „Ochrona środowiska przed polami elektromagnetycznymi” dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 2767/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup foteli obrotowych dla potrzeb Miejskiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego
 • 2768/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego( MS.7142.6. 24.2009)
 • 2769/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2770/11/VI/M - zakupu, do kwoty 14.000 EUR, świadczeń w ramach objęcia przez magazyn „Żagle” roli partnera prasowego zlotu żaglowców The Culture 2011 Tall Ships Regatta
 • 2771/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na ekspozycję plakatów promujących zlot żaglowców The Culture 2011 Tall Ships Regatta Gdynia na nośnikach w pojazdach i na przystankach PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście Sp. z o.o.
 • 2772/11/VI/M - wykonania oraz montażu i demontażu plansz z fotografiami „Portrety i monety” na systemie wystawienniczym
 • 2773/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji transzei powojskowych na terenie Rezerwatu Kępa Redłowska
 • 2774/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu partycypacyjnego zagospodarowania terenu podwórka przy ul. Abrahama w Gdyni
 • 2775/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na pielenie nasadzeń słoneczników ozdobnych w pasie międzyjezdniowym ul. Wielkopolskiej
 • 2776/11/VI/P - wyrażenia zgody na zawarcie z Fundacją Gospodarczą umowy o współpracy partnerskiej przy realizacji projektu pn. „Okno na świat II”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2011
 • 2777/11/VI/R - przyjęcia Aneksu Nr 1 do porozumienia z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie powierzenia Nadleśniczemu Nadleśnictwa Gdańsk z siedzibą w Gdyni niektórych zadań i kompetencji należących do właściwości Prezydenta Miasta Gdyni
 • 2778/11/VI/P - organizacji cateringu dla delegacji Attache Unii Europejskiej ds. Transportu
 • 2779/11/VI/S - wyrażenia zgody na zamontowanie szklanej ścianki w aluminiowej ramie w budynku UMG o wartości do 14.000 EUR
 • 2780/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup odczynnika chemicznego o nazwie uranina
 • 2781/11/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie projektu naprawy gzymsu dachowego w budynku UMG przy ul. 10 Lutego 24
 • 2782/11/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Kluczach Oddział Gdynia na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni
 • 2783/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację III konferencji naukowej „Pies-asystent, pracownik, przyjaciel. Sposoby komunikacji i szkolenia psów różnych ras”
 • 2784/11/VI/R - zmiany załącznika do zarządzenia nr 2472/11/VI/R z 21 czerwca 2011 r.
 • 2785/11/VI/S - wyrażenia zgody na założenie systemów alarmowych: antywłamaniowego, przeciw-zalaniowego i p.poż. w Archiwum UMG przy ul. Armii Krajowej 44 oraz systemu kontroli pracowników ochrony budynku w budynku UMG przy ul. 10 Lutego 24
 • 2786/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie 8 sek. sportu TV promującego zlot żaglowców w Gdyni
 • 2787/11/VI/M - akceptacji wyników części niejawnej przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Grottgera w Gdyni
 • 2788/11/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Komandorskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2789/11/VI/M - akceptacji wyników części niejawnej przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wejherowskiej w Gdyni
 • 2790/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację reklamy promującej miasto z okazji emisji gdyńskiej monety obiegowej
 • 2791/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem promującym miasto
 • 2792/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na promocję serwisu www.gdyniaturystyczna.pl w wydawnictwie „Rynek Turystyczny”
 • 2793/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wrocławskiej 93, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
 • 2794/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie tablicy informacyjnej na potrzeby dzielnicy Redłowo
 • 2795/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 2695/11/VI/P w sprawie przygotowania nagród i materiałów identyfikacji wizualnej dla uczestników Gdynia Business Week
 • 2796/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie materiałów promocyjnych wspierających kampanię informacyjno-promocyjna przeprowadzaną w ramach projektu SEGMENT i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 2797/11/VI/U - ogłoszenia i akceptacji treści regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej w ramach projektu SEGMENT
 • 2798/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie materiałów promocyjnych wspierających działania prowadzone w związku z organizacją „Dnia bez Samochodu” i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 2799/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie gadżetów promujących miasto w związku z organizacją „Dnia bez Samochodu” i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 2800/11/VI/P - organizacji XXVI Bałtyckiego Festiwalu Piosenki Morskiej w Gdyni
 • 2801/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację koncertu w dniu 2 września 2011 r.
 • 2802/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji opracowania pn: „Program funkcjonalno-użytkowy dla Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie w zakresie zarządzania ruchem i transportem publicznym” i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 2803/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie audytów energetycznych dla trzech placówek oświatowo-wychowawczych w Gdyni
 • 2804/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie laboratoryjnej analizy gleby pod założonymi trawnikami na ulicy Bosmańskiej w Gdyni
 • 2805/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/161/UI/58/W/2011 dotyczącej zadania pn: „Budowy rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz przebudowa infrastruktury technicznej w Gdyni przy ul. Puckiej/Potasowej”
 • 2806/11/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy nr KB/110/UI/29/W/2011 dotyczącego rozliczenia prac projektowych przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Narcyzowej
 • 2807/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/739/UI/275/W/2011 związanej z realizacją zadania: „Budowa kaplicy pogrzebowej z zapleczem technicznym przy ul. Witomińskiej w Gdyni”
 • 2808/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 2264/11/VI/U dotyczącego inwestycji pn: „Budowa ulicy Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 2809/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Zabezpieczenie skarpy położonej pomiędzy posesjami przy ul. Dembińskiego 102/I i ul. Dembińskiego 75 w Gdyni”
 • 2810/11/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy nr KB/431/UI/159/W/2010 dotyczącego rozliczenia prac projektowych budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Malinowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 19.07.2011
Data udostępnienia informacji: 06.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.10.2011 13:27 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk