Z dnia 2011-07-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.07.2011 r. w sprawie:
 • 2656/11/VI/O - dofinansowania dla Gimnazjum Nr 2 w Gdyni kosztów pobytu grupy uczniów i opiekunów ze szkoły w Rodeby w Szwecji w ramach wymiany międzyszkolnej
 • 2657/11/VI/O - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych w sesji letniej 2011 r.
 • 2658/11/VI/S - zmieniające zarządzenie nr 181/10/VI/S z dnia 14 grudnia 2010 r.
 • 2659/11/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa Andrzejowi Kuklewiczowi dyrektorowi jednostki budżetowej Rodzinny Dom Dziecka Nr 2
 • 2660/11/VI/S - wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy dostawy Nr 72/167 z dnia 23.06.2009r. zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie , ul. Sanguszki 1
 • 2661/11/VI/M - upoważnienia dyrektora jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni” do wydania decyzji w sprawie rozłożenia na raty kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia przy ul. Wiczlińskiej 91 w Gdyni
 • 2662/11/VI/M - przejęcia lokali, pomieszczeń – pustostanów na IV i V piętrze w budynku przy ul. Armii Krajowej 44 w Gdyni
 • 2663/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Batalionów Chłopskich 18 w Gdyni
 • 2664/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni
 • 2665/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Morskiej 110 w Gdyni
 • 2666/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Tatrzańskiej 5 w Gdyni
 • 2667/11/VI/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
 • 2668/11/VI/M - wykonania dezynfekcji (odgrzybienia) w lokalu mieszkalnym przy ul. Morskiej 110 A w Gdyni
 • 2669/11/VI/M - wymiany drzwi wejściowych (2 szt.) w lokalu gminnym przy ul. Chwarznieńskiej 18 w Gdyni
 • 2670/11/VI/M - wykonania remontu pergoli śmietnikowej dla trzech budynków mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 4,6,8 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 2671/11/VI/M - wykonania przycinki drzewa przy ul. Reja 2A i 2-6 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 2672/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kapitańskiej 10 w Gdyni
 • 2673/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kopernika 13 w Gdyni
 • 2674/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Szczecińskiej 28 w Gdyni
 • 2675/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.15.2009)
 • 2676/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2677/11/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2678/11/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego –garażu numer 4 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. 3 Maja 22/24 na działce nr 1170/582, KM 54, obręb Gdynia
 • 2679/11/VI/P - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2011 roku
 • 2680/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacja w Gdyni imprez sportowych w 2011 roku”
 • 2681/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni
 • 2682/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
 • 2683/11/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 16834/10/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2011 r.
 • 2684/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni wraz z organizacją terapii uzależnienia tych osób
 • 2685/11/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym pomocą przez ośrodek wsparcia przy ul. Chwarznieńskiej 93 w Gdyni
 • 2686/11/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert, na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS 3
 • 2687/11/VI/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2011r.
 • 2688/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 2689/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia dot. wypłaty odszkodowania z tytułu utraty wartości nieruchomości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 2690/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack festynu kulturalno-rekreacyjnego w dniu 15 sierpnia 2011 r. na terenie „Źródła Marii” w dzielnicy Wielki Kack
 • 2691/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 20/95/II z dnia 16 października 1995 roku w sprawie powołania Rady Programowej d/s Badania Dziejów Gdyni przy Prezydencie Miasta Gdyni
 • 2692/11/VI/P - przyznania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni z okazji 50-lecia inauguracji sceny muzycznej NON-STOP
 • 2693/11/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację koncertu w dniu 2.09.2011 r.
 • 2694/11/VI/P - organizacji części artystycznej imprezy pod hasłem „Bezpiecznie nad wodą”
 • 2695/11/VI/P - przygotowania nagród i materiałów identyfikacji wizualnej dla uczestników Gdynia Business Week
 • 2696/11/VI/R - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr SK/1202/RI/2-W/2011 na opracowanie Zintegrowanego Planu Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych i komunikacji społecznej
 • 2697/11/VI/P - rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację cateringu podczas przyjęcia dla załóg uczestniczących w regatach The Culture 2011 Tall Ships Regatta
 • 2698/11/VI/P - organizacji pobytu delegacji czeskiej w Gdyni
 • 2699/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup materiałów związanych z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011
 • 2700/11/VI/S - wyrażenia zgody na zawarcie umów zleceń w sprawie przeprowadzenia prac związanych z realizacją spisu osób bezdomnych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.
 • 2701/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie toreb papierowych z okolicznościowym nadrukiem promującym miasto
 • 2702/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, wykonania wizualizacji masztu flagowego w alei Jana Pawła II
 • 2703/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie spotu telewizyjnego, reklam prasowych i reklamy internetowej na potrzeby promocji miasta
 • 2704/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni w Magazynie Gdańskim
 • 2705/11/VI/M - wydatkowania środków, do kwoty 14.000 EUR, w ramach objęcia przez Program Trzeci Polskiego Radia patronatu medialnego zlotu żaglowców The Culture 2011 Tall Ships Regatta Gdynia
 • 2706/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul.Śląskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2707/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Halickiej 10, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 30 listopada 2011 roku
 • 2708/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie opisu taksacyjnego lasu przy ul. Rdestowej
 • 2709/11/VI/U - udzielania zamówienia publicznego do 14.000 EUR. na wykonanie dwóch wjazdów bramowych na ulicy Cechowej w Gdyni
 • 2710/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/161/UI/58/W/2011 z dnia 01.04.2011r. dotyczącej zadania pn.: ”Budowy rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz przebudowa infrastruktury technicznej w Gdyni przy ul. Puckiej/Potasowej”
 • 2711/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pn.:” ”Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz przebudowa infrastruktury technicznej w Gdyni przy ul. Puckiej/Potasowej”
 • 2712/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ulicy Redłowskiej i Al. Zwycięstwa
 • 2713/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą techniczną dla szkoły I ALO w Gdyni”
 • 2714/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Rozwój Komunikacji Rowerowej w Aglomeracji Trójmiejskiej – budowa ścieżek rowerowych w Gdyni”
 • 2715/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 193.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: Budowa i przebudowa kanałów deszczowych w Al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni wraz z budową urządzeń podczyszczających /realizowana w ramach Projektu Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – etap I/ oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni
 • 2716/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I”
 • 2717/11/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych: „Budowa kaplicy pogrzebowej ZCK przy ulicy Witomińskiej w Gdyni”
 • 2718/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 506/11/VI/S z 4 stycznia 2011 roku w sprawie uruchomienia środków finansowych w roku 2011 na utrzymanie systemu monitorowania pojazdów z wykorzystaniem technologii GPS
 • 2719/11/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2011
 • 2720/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2011 rok
 • 2721/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 969/11/VI/K z 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok
 • 2722/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na tłumaczenie treści na język angielski oraz język niemiecki na potrzeby funkcjonowania serwisu turystycznego www.gdyniaturystyczna.pl
 • 2723/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację reklamy Gdyni w Tygodniku Wieczór
 • 2724/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie materiału fotograficznego na potrzeby serwisu turystycznego www.gdyniaturystyczna.pl
 • 2725/11/VI/M - wykonania wycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie ABK Nr 3 w Gdyni
 • 2726/11/VI/M - przebudowy lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej 51 w Gdyni
 • 2727/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Rolniczej 16
 • 2728/11/VI/M - wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie ABK Nr 3
 • 2729/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego /sprawa MS nr 7142.6.5.2008/
 • 2730/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego /sprawa MS nr 7142.6.18.08/
 • 2731/11/VI/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na robotę budowlaną „wykonanie instalacji przeciwpożarowych w MHT przy ul. Wójta Radtkego 36/40 – etap I
 • 2732/11/VI/M - wykonania i zamontowania tablic ostrzegawczych na plaży przy obiekcie łazienek w Gdyni Orłowie
 • 2733/11/VI/M - remontu sufitu w przedpokoju w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wiejskiej 7 w Gdyni
 • 2734/11/VI/M - wykonania prac zabezpieczających w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Dachnowskiego 32
 • 2735/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Ledóchowskiego 8
 • 2736/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej remontu konstrukcji i wymiany pokrycia dachu gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Waszyngtona 28-30
 • 2737/11/VI/M - remontu chodnika przy pergoli śmietnikowej na terenie gminnym przy ul. Obrońców Wybrzeża 13 w Gdyni
 • 2738/11/VI/M - przyznania środków finansowych na eksploatację przepompowni wód opadowych obsługującej budynek mieszkalny przy ul. Chrzanowskiego 10 ABC w Gdyni
 • 2739/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego przy ul. Wielkopolskiej 100 A /działka nr 400/45 km 79/
 • 2740/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały wspólnoty mieszkaniowej budynku przy ul. Denhoffa 4
 • 2741/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 2541/11/VI/P dotyczącego organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Orłowo imprezy pn. Święto Orłowa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 13.07.2011
Data udostępnienia informacji: 22.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.07.2011 14:00 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk