Z dnia 2011-07-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.07.2011 r. w sprawie:
 • 2575/11/VI/P - dokonania zmian w Umowie Nr KB/322/PON/3/W/2011 zawartej dnia 30 maja 2011 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Fundacją AnimalPro z siedzibą w Gdyni
 • 2576/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
 • 2577/11/VI/K - podpisania aneksu do umowy KB/7/KD/W/2010 z dnia 04.01.2010 r. z firmą: Pomoc Drogowa, Parking Strzeżony Wacław Streng
 • 2578/11/VI/R - zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej
 • 2579/11/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali lekcyjnej dla English Unlimited sp. z.o.o. w X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • 2580/11/VI/O - zmiany zarządzenia nr 2186/11/VI/O z dnia 31maja 2011 r. w sprawie organizacji kolacji dla uczestników XVII Finału Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
 • 2581/11/VI/M - cięć pielęgnacyjnych krzewów i żywopłotów na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 Gdyni
 • 2582/11/VI/M - wykonania naprawy nawierzchni asfaltowej przy gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Opata Hackiego 31 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 2583/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki gminnych obiektów garażowych przy ul. 3 Maja 22-24 w Gdyni
 • 2584/11/VI/M - likwidacji nieszczelności instalacji gazowej w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Morskiej 215/5, Opata Hackiego 29/14, Opata Hackiego 31/85 w Gdyni
 • 2585/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Tucholskiej 5 w Gdyni
 • 2586/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 2 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Woj. Wachowiaka 9ABC w Gdyni
 • 2587/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2588/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Alei Jana Pawła II/Bulwar Nadmorski przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2589/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Świętojańskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2590/11/VI/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Mikołaja Kopernika
 • 2591/11/VI/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Kazimierza Tetmajera 70
 • 2592/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych (INVEST KOMFORT S.A.)
 • 2593/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie okolicznościowych medali z okazji zlotu żaglowców The Culture 2011 Tall Ships Regatta Gdynia
 • 2594/11/VI/M - zamówienia do 14.000 EUR: na wykonanie wystawy miasta Gdyni do ekspozycji w Ambasadzie Polskiej w Pradze
 • 2595/11/VI/M - zakupu licencji na wykorzystanie panoramicznego zdjęcia Gdyni
 • 2596/11/VI/M - druku planszy ze zdjęciem Gdyni oraz montażu wystawy fotograficznej promującej miasto
 • 2597/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na publikację reklamy promującej Gdynię w dodatku do gazety „Echo Miasta”
 • 2598/11/VI/M - akceptacji treści umowy MG/20/MGG/6/D/11 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul.Morskiej (dz.nr 567/65 KM51)
 • 2599/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Ikara przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2600/11/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Mokwy przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2601/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wesołej
 • 2602/11/VI/M - likwidacji piaskownicy przy ul. Legionów 68-72 na terenie będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 2603/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały nr 3 Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Woj. Wachowiaka 9ABC w Gdyni
 • 2604/11/VI/M - zgłoszenia robót związanych z rozbiórką podziemnego składu opału między budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 2-6 i 8-10 przy ul. Gen. Maczka w Gdyni (dz. nr 988, k.m. 63 obr. Gdynia)
 • 2605/11/VI/M - sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących mienie Gminy Gdynia
 • 2606/11/VI/M - pozwolenia na rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego na działce nr 848/151 k.m. 75 o. Gdynia, przy Al. Zwycięstwa 164A w Gdyni
 • 2607/11/VI/M - zgłoszenia robót związanych z rozbiórką budynku gospodarczego położonego na działkach nr 58/30 i 57/30 obr. Gdynia
 • 2608/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę polegającą na wykonaniu „Zmiany projektu wykonawczego instalacji przeciwpożarowych SAP i DSO w Miejskiej Hali Targowej przy ul. Wójta Radtkego 36/40”
 • 2609/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na nasadzenie krzewów na terenie Szkoły Podstawowej Nr 20 przy ul. Starodworcowej
 • 2610/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na nasadzenie drzew oraz pnączy na terenie budynków mieszkalnych położonych przy ul. Okrzei
 • 2611/11/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i instalację stolików komputerowych dla 8 placówek oświatowych w Gdyni, realizowaną w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 2612/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup regału metalowego
 • 2613/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na sprzedaż wraz z dostawą kosaćców syberyjskich
 • 2614/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie wycinki topoli oraz cięć sanitarnych i technicznych drzew rosnących na terenie Parku Kolibki
 • 2615/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji przetargowej, SIWZ, wsparcie merytoryczne, nadzór, odbiór i kontrola prac dotyczących: pilotażu ZSIN, rozbudowy aplikacji obsługujących zasób geodezyjny
 • 2616/11/VI/M - zawarcia aneksu do umowy nr 2/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia przeznaczonej na działalność Portowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Bernarda Chrzanowskiego 3/5
 • 2617/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla poprawy warunków eksploatacji rozbudowanej Szkoły Podstawowej Nr 18 w Gdyni o salę gimnastyczną
 • 2618/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie opinii na temat podłogi w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 18 w Gdyni
 • 2619/11/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy KB/681/UI/255/W/2010 z dnia 26.11.2010 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni i firmą NORD Investments S.A. z siedzibą w Gdańsku
 • 2620/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 1892/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy drogi dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni – Oksywie wraz z infrastrukturą techniczną
 • 2621/11/VI/P - realizacji katalogu wystawy malarstwa Kazimierza Ostrowskiego
 • 2622/11/VI/P - wykonania druku materiałów popularyzacyjnych dla realizacji programu prewencyjnego pn. „Policyjna foczka uczy zasad bezpieczeństwa”
 • 2623/11/VI/U - zmiany treści zarządzenia nr 1713/11/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.04.2011 r. w sprawie zawarcia umów dotyczących dotacji udzielonych przez Radę Miasta Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
 • 2624/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2625/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 2626/11/VI/P - przyznania nagród Prezydenta Miasta Gdyni na VI Międzynarodowym Biennale Malarstwa i Tkaniny Unikatowej – Barwy i faktury – Gdynia 2011
 • 2627/11/VI/P - dofinansowania wydania katalogu wystawy na 90 rocznicę urodzin profesora Adama Smolany
 • 2628/11/VI/P - dofinansowania wydania książki Wincentego Cygana „Granatowa załoga/Z falą i pod falę”
 • 2629/11/VI/P - dofinansowania wydania książki „Wspomnienia” Zbigniewa Węglarza
 • 2630/11/VI/P - dofinansowania wydania książki „Wspomnienia” Eryka Sopoćki
 • 2631/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania 30 sekundowej reklamy telewizyjnej promującej wydarzenie z miejskiego kalendarza imprez
 • 2632/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 2527/11/VI/M w sprawie zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania aktualizacji spotu telewizyjnego, nagrania oraz emisji spotu radiowego promujących Święto Orłowa - piknik rodzinny w Orłowie
 • 2633/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania 8 flag okolicznościowych na ul. Świętojańską
 • 2634/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 193.000 EUR na dostawę jednego samochodu osobowego dla UMG w 2011r.
 • 2635/11/VI/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli z Trok na Litwie w ramach współpracy międzyszkolnej z Zespołem Szkół Nr 15 w Gdyni
 • 2636/11/VI/S - akceptacji treści porozumienia o przejęciu zadań wojewódzkiego konserwatora zabytków
 • 2637/11/VI/P - przygotowania spotu promocyjnego
 • 2638/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn.:„ Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 43 przy ul. Porębskiego 21 na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni”
 • 2639/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dodatkowych egzemplarzy projektu budowlanego dla zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kcyńska do skrzyżowania z ulicą Chylońska II”
 • 2640/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy z inicjatorem o nr KB/2/UI/2009 na wykonanie robót w ramach zadania pn: „przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ul. Błękitnej w Gdyni” realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 2641/11/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy nr KB/83/UI/34/W/2007 dotyczącego rozliczenia wykonanych prac projektowych przebudowy skrzyżowania ul. Wielkopolskiej z ul. Wrocławską w Gdyni, zgodnie z oceną stanu zaawansowania
 • 2642/11/VI/S - upoważnienia naczelnika Wydziału Dochodów
 • 2643/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 7 przy ul. Kopernika 15 w Gdyni
 • 2644/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego nr 18 przy ul. Zielonej 32 w Gdyni
 • 2645/11/VI/M - uregulowania należności za koszty zużytej energii związanej z zasilaniem MHT ze stacji transformatorowej placu targowego na czas montażu rozdzielnicy głównej
 • 2646/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na opracowaniu testu prywatnego inwestora dla transakcji dokapitalizowania PKM sp. z o.o, PKA sp. z o.o. oraz PKT sp. z o.o. przez Gminę Miasta Gdyni
 • 2647/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę, instalacje i wdrożenie Zintegrowanego informatycznego systemu bazy wiedzy z zakresu prawa z bazą aktów własnych oraz ich aktualizację
 • 2648/11/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na konserwację systemu DOCFLOW
 • 2649/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu okablowania strukturalnego, sieci elektrycznej i serwerowni w 60 placówkach oświatowych w Gdyni realizowanej w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 2650/11/VI/S - wyrażenia zgody na naprawę drzwi wejściowych do budynku UMG przy Al. Piłsudskiego 52/54 o wartości do 14.000 EUR
 • 2651/11/VI/R - wyrażenia zgody na podpisanie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o udzielenie dotacji w wysokości 9.200 zł na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Badania jakości wody w kąpieliskach morskich Gdyni”
 • 2652/11/VI/R - zmiany zarządzenia nr 2475/11/VI/R z 21.06.2011 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie banera typu flash dla projektu pn: „Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie
 • 2653/11/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo, w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie
 • 2654/11/VI/O - przyznania nagrody rocznej pani Katarzynie Wiśniewskiej – dyrektorowi SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni
 • 2655/11/VI/O - przyznania nagrody rocznej panu Marianowi Kentnerowi – dyrektorowi SP ZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 06.07.2011
Data udostępnienia informacji: 22.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 22.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.07.2011 13:59 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk