Z dnia 2011-06-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.06.2011 r. w sprawie:
 • 2488/11/VI/P - nieodpłatnego przekazania składników mienia Urzędu Miasta Gdyni do Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • 2489/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w przedmiocie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni
 • 2490/11/VI/P - nieodpłatnego użyczenia składników mienia Gminy Gdynia na rzecz Fundacji AnimalPro
 • 2491/11/VI/U - zamówienia wykonania dokumentacji projektowej remontu konstrukcji i wymiany poszycia dachowego zabytkowego budynku położonego przy ul. Arciszewskich 30 w Gdyni
 • 2492/11/VI/S - zmiany treści Zarządzenia nr 325/10/VI/S z dnia 21 grudnia 2010 roku
 • 2493/11/VI/M - opracowania dokumentacji odtworzeniowej budynku mieszkalnego Bat. Chłopskich 27-29 należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej z udziałem Gminy Gdynia
 • 2494/11/VI/M - opracowania dokumentacji odtworzeniowej budynków mieszkalnych należących do Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy Gdynia
 • 2495/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej na doprowadzenie instalacji gazowej do gminnego lokalu mieszkalnego nr 12 przy ul. Tucholskiej 1 w Gdyni
 • 2496/11/VI/M - przyznania środków finansowych na eksploatację przepompowni ścieków obsługującej gminne budynki mieszkalne przy ul. Zielonej 32 w Gdyni
 • 2497/11/VI/M - przyznania środków finansowych na eksploatację przepompowni ścieków obsługującej gminne budynki mieszkalne przy ul. Dickmana 18-30 i Dickmana 38 w Gdyni
 • 2498/11/VI/M - sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych stanowiących mienie Gminy Gdynia
 • 2499/11/VI/M - zgłoszenia robót związanych z rozbiórką obiektu trwale z gruntem nie związanego (blaszany garaż) położonego na działkach nr 356/129 i 945/129 k.m. 63
 • 2500/11/VI/M - wykonania przycinki drzewa przy Al. Zwycięstwa 291 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 G
 • 2501/11/VI/M - wykonania prac zabezpieczających w gminnym lokalu mieszkalnym w budynku mieszkalnym przy ul. Żarnowieckiej 7 w Gdyni
 • 2502/11/VI/M - przeniesienia licznika energii elektrycznej z budynku mieszkalnego przy ul. Pawiej 1 do budynku mieszkalnego przy ul. Pawiej 1A w Gdyni
 • 2503/11/VI/M - wykonania naprawy przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych w 10 gminnych lokalach mieszkalnych w budynku mieszkalnym przy ul. Arciszewskich 30 w Gdyni
 • 2504/11/VI/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Żeglarzy 5 w Gdyni
 • 2505/11/VI/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni
 • 2506/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Płk. Dąbka 37 w Gdyni
 • 2507/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Widna 9/Pogodna 4 w Gdyni
 • 2508/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Dickmana przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2509/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2510/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2511/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej udziału wynoszącego 450/60.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Benisławskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa – Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
 • 2512/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, przeprowadzenia akcji promocyjnej Gdynia Open City for Open’er Festiwal
 • 2513/11/VI/M - podpisania deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnicą Wilanów w ramach „Projektu Plaża Wilanów-Gdynia”
 • 2514/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na organizację Pikniku Rodzinnego w Orłowie w dniu 2 lipca 2011 r.
 • 2515/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania 28 flag okolicznościowych na ul. Świętojańską
 • 2516/11/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 4.845.000 EUR na robotę budowlana: „Wykonanie remontu pomieszczeń w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Żwirki i Wigury, i ul. Białowieskiej w Gdyni
 • 2517/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Pogórze festynu integracyjnego dla mieszkańców
 • 2518/11/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie opinii technicznej stanu gzymsów w budynku UMG przy ul. 10 Lutego 24
 • 2519/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup aparatu fotograficznego na potrzeby
 • 2520/11/VI/S - wyrażenia zgody na remont dachów w budynkach UMG przy Al. Piłsudskiego 52/54 oraz ul. 10-go Lutego 24
 • 2521/11/VI/S - wyrażenia zgody na uregulowanie należności za przegląd i usunięcie luźnych fragmentów gzymsu przy dachu budynku UMG przy ul. 10 Lutego 24
 • 2522/11/VI/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej reki na realizacje przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynku Zespołu Szkól Nr 14 przy ul. Nagietkowej 73 w Gdyni
 • 2523/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji „Rozbudowa ul. Oliwkowej i ul. Wiczlińskiej w Gdyni”
 • 2524/11/VI/M - ogłoszenia i akceptacji treści regulaminu Otwartego Konkursu Ofert na wyłączną produkcję i sprzedaż pamiątek i upominków reklamowych z logotypem zlotu żaglowców The Culture 2011 Tall Ships Regatta
 • 2525/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, publikacji reklamy promującej Święto Orłowa – piknik rodzinny na łamach specjalnego dodatku do Dziennika Bałtyckiego wydawanego pod tytułem „Rejsy na lato”
 • 2526/11/VI/M - akceptacji treści umowy dotyczącej przyjęcia darowizny w postaci wody mineralnej od Sp. z o.o. Coca – Cola HBC
 • 2527/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania aktualizacji spotu telewizyjnego, nagrania oraz emisji spotu radiowego promujących Święto Orłowa - piknik rodzinny w Orłowie
 • 2528/11/VI/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni na ramkach do tablic rejestracyjnych
 • 2529/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie pucharów jako nagród dla uczestników eliminacji XIII Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu
 • 2530/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 2531/11/VI/P - dofinansowania wydania książki „Dwadzieścia lat działalności młodzieży niezależnej w Trójmieście”
 • 2532/11/VI/P - zorganizowania projektu Gdynia w Wilanowie
 • 2533/11/VI/P - współorganizacji konferencji
 • 2534/11/VI/P - przygotowania projektu graficznego oraz druku książeczek „Dziecięce zasady jak żyć w przyjaźni”
 • 2535/11/VI/M - skorzystanie z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 37 o powierzchni 10,00 m² zlokalizowanego na hali łukowej
 • 2536/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 Euro Politechnice Gdańskiej, Wydziałowi Chemicznemu, Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej na wydanie oceny stanu zabezpieczeń przeciwkorozyjnych pali mola w Gdyni-Orłowie
 • 2537/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania: ,,Budowa kaplicy pogrzebowej ZCK przy ulicy Witomińskiej”
 • 2538/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy KB/170/UP/42/W/2008 z dnia 17.03.2008 r. dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej
 • 2539/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/390/UI/133/W/2010 z dnia 02.07.2010 r. na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni – Oksywiu – etap II”
 • 2540/11/VI/M - wyrażenia zgody na publikację ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie gminnych nieruchomości lokalowych, położonych przy ul. Korzeniowskiego 25 A i Reja 16, na łamach Dziennika Bałtyckiego
 • 2541/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Orłowo imprezy pn. Święto Orłowa
 • 2542/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie pisemne z języka chińskiego
 • 2543/11/VI/P - organizacji udziału zespołu Przemka Dyakowskiego podczas prezentacji w Pradze
 • 2544/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/722/UI/270/W/2010 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zmienionego zakresu inwestycji pn: „Rozbudowa ul. Puckiej i Chylońskiej w Gdyni na odcinku od ul. Czernickiego do ul. Kartuskiej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej drogi
 • 2545/11/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy nr KB/1/UI/1/W/2010 pomiędzy Gminą Miasta Gdyni i firmą „Projektowanie i Wykonawstwo Budowlane „EDBUD” z siedzibą w Gdyni
 • 2546/11/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I”
 • 2547/11/VI/U - zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji umowy nr KB/734/UI/274/W/2010 na wykonanie zadania pn: „Przebudowa ul. Zielnej w Gdyni
 • 2548/11/VI/U - wszczęcia udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem Tristar”
 • 2549/11/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2011
 • 2550/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2011 rok
 • 2551/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 969/11/VI/K z 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok
 • 2552/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie 400 sztuk koszulek z okolicznościowym nadrukiem promującym miasto
 • 2553/11/VI/M - pomalowania ścian zewnętrznych obiektu – łazienki przy plaży w Gdyni Orłowie
 • 2554/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup czterech niszczarek na potrzeby UM Gdyni
 • 2555/11/VI/P - współorganizacji Gdyńskiego Forum Pozarządowego
 • 2556/11/VI/P - wykonania projektu i druku materiałów informacyjnych w związku z wizytą delegacji ministrów krajów UE
 • 2557/11/VI/P - powołania Gdyńskiej Rady Rowerowej – zespołu ds. koordynacji działań w zakresie rozwoju komunikacji rowerowej miasta Gdyni
 • 2558/11/VI/R - zawarcia umowy powiązania kooperacyjnego Klaster KlimaPomerania
 • 2559/11/VI/R - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni na opłatę notarialną
 • 2560/11/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Gdyńską Spółdzielnią Socjalną „RAZEM” na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni
 • 2561/11/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni
 • 2562/11/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Związkiem Stowarzyszeń Pomorskiego Banku Żywności na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
 • 2563/11/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podpisania umowy na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS Nr 1 i DOPS Nr 4
 • 2564/11/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podpisania umowy na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS Nr 2
 • 2565/11/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grupy 6 uczniów z Gimnazjum Nr 17, VI LO, Technikum Transportowego oraz XIV LO tworzących 4 Gdyńską Drużynę Wędrowników im. Bolesława Chrobrego na wędrowny obóz dobroczynny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 29.06.2011
Data udostępnienia informacji: 05.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 05.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.07.2011 15:10 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk