Z dnia 2011-06-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.06.2011 r. w sprawie:
 • 2375/11/VI/R - przekazania środków na dofinansowanie zadania „Ryby dla Zatoki” dla Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej i upoważnienia do podpisania umowy o dofinansowanie
 • 2376/11/VI/R - zmiany umowy nr KB/293/UO/28-W/2011 z dnia 22.04.2011 r. na utylizację odpadów zebranych w trakcie zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta Gdyni dostarczonych do zakładu zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów prowadzonego przez „EKO DOLINA” Sp. z o.o. w Łężycach
 • 2377/11/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni
 • 2378/11/VI/R - akceptacji aneksu Nr 2/2011 do umowy KB/10/MOPS/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie prowadzenia schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
 • 2379/11/VI/R - zawarcia porozumienia z Fundacją Marcus z siedzibą w Gdańsku na realizację zadania polegającego na zapewnieniu miejsca dla osoby niepełnosprawnej intelektualnie w środowiskowym domu samopomocy
 • 2380/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1 do porozumienia nr PS/WKA/V/2011 z dnia 05 kwietnia 2011 r. z Miastem Gdańsk w sprawie pokrywania przez miasto Gdynia kosztów rehabilitacji mieszkańców Gdyni w warsztatach terapii zajęciowej
 • 2381/11/VI/O - wydatkowania środków finansowych na organizację „Akcji Lato 2011” w gdyńskich placówkach oświatowych
 • 2382/11/VI/O - zatwierdzenia konkursów na stanowisko dyrektora szkoły, przedszkola, poradni psychologiczno-pedagogicznej
 • 2383/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Gdynia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.
 • 2384/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Gdynia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
 • 2385/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Gdynia na nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
 • 2386/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana 18 w Gdyni
 • 2387/11/VI/M - wykonania robót remontowych w lokalu mieszkalnym w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 22 w Gdyni
 • 2388/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnych obiektów mieszkalnych przy ul. Bosmańskiej (działka nr 368) w Gdyni
 • 2389/11/VI/M - naprawy pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Spacerowej 14 w Gdyni
 • 2390/11/VI/M - wykonania prac remontowych i konserwacyjnych na placach zabaw będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 2391/11/VI/M - wykonania remontu kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Chabrowej nr 5 w Gdyni
 • 2392/11/VI/M - wykonania prac naprawczych na zewnątrz gminnego lokalu użytkowego przy ul. Orłowskiej 2 w Gdyni
 • 2393/11/VI/M - wymiany posadzki toksycznej w przedpokoju w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 18 A w Gdyni
 • 2394/11/VI/M - wymiany schodów zewnętrznych prowadzących do budynku mieszkalnego przy ul. Komandorskiej 1 w Gdyni
 • 2395/11/VI/M - likwidacji wysepki znajdującej się na wjeździe do garażu gminnego przy ul. Śląskiej 51 w Gdyni
 • 2396/11/VI/M - pomalowania ścian obiektu – muszli koncertowej przy Placu Grunwaldzkim w Gdyni
 • 2397/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Beniowskiego 36A w Gdyni
 • 2398/11/VI/M - wykonania i montażu blaszanego kontenera na cele gospodarcze przy ul. Sportowej 14 w Gdyni
 • 2399/11/VI/M - rozbiórki obiektów mieszkalno-gospodarczych na terenie nieruchomości przy ul. Kolonii 51 w Gdyni-Wiczlinie
 • 2400/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Traugutta 2 w Gdyni
 • 2401/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia w sprawie sprzedaży napojów alkoholowych w lokalu użytkowym przy ul. Chrzanowskiego
 • 2402/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Górnej 23-27 w Gdyni
 • 2403/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2404/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2405/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2406/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2407/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2408/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2409/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2410/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego ( MS.7142.6.20.2008)
 • 2411/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 57 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2412/11/VI/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Przemysława 14 a
 • 2413/11/VI/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Piotra Skargi
 • 2414/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną i sądową / ul. Pawia 13B
 • 2415/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 1500 sztuk flag okolicznościowych
 • 2416/11/VI/M - podpisania aneksu do umowy z Muzeum Pałacem w Wilanowie
 • 2417/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie renowacji gdyńskich monideł
 • 2418/11/VI/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR, materiału promocyjnego
 • 2419/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki obiektów gminnych przy ul. Chylońskiej 178B, Dembińskiego 1-1A, Jęczmiennej 6 w Gdyni
 • 2420/11/VI/M - wykonania częściowego uporządkowania terenu wewnątrz blokowego pomiędzy ul. Hallera 31-35 a Batalionów Chłopskich w Gdyni będącego w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 2421/11/VI/M - wymiany piasku w 15 piaskownicach znajdujących się na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdy
 • 2422/11/VI/M - wykonania i montażu ogrodzenia 12 piaskownic przy ul. Kartuskiej 67, Swarzewskiej 54,60, Gniewskiej 18 i 20, Młyńskiej 17, Chylońskiej 69-85, Komandorskiej 18-20, Necla 6, Handlowej 9 Świeckiej 2 i 4 w Gdyni
 • 2423/11/VI/M - usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w budynku przy ul. Morskiej 89/Grabowo 2 w Gdyni
 • 2424/11/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizacje zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającej na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
 • 2425/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 1961/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.05.2011 r.
 • 2426/11/VI/U - zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 193.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy parkingów rowerowych w ramach projektu pn.: „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”
 • 2427/11/VI/S - zlecenia pracownikom Urzędu wykonania remontu kapitalnego węzła sanitarnego w budynku Straży Miejskiej przy ul. Zakręt do Oksywia 10
 • 2428/11/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy z dnia 24.12.2010 r. dotyczącej sprzedaży energii elektrycznej - nr 1
 • 2429/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 2430/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę aktualizacji oprogramowania „Finanse DDJ”, ,,Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa” i ,,Fundusz Świadczeń Socjalnych”, „Arkusz Organizacyjny”, „Zbiorczy Arkusz Organizacyjny” Utrzymanie Bazy Systemu Arkusz
 • 2431/11/VI/M - wykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 116, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
 • 2432/11/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego –garażu numer 6 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Batorego /przy torach/ na działce nr 449/71, KM 53, obręb Gdynia
 • 2433/11/VI/M - zmiany zrządzenia nr 1954/11/VI/M z dnia 17 maja 2011 roku sprawie określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej niezbędnej pod budowę ulicy Bł. ks. kmdr. ppor. Władysława Miegonia
 • 2434/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Powstania Warszawskiego 3, stanowiącej własność prywa
 • 2435/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na przedłużenie rejestracji domeny www.expopomorskie2010.pl ; www.expopomorskie2010.com
 • 2436/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania 1 reklamy przenośnej wraz z grafiką oraz 5000 sztuk ulotek w formacie A5 promujących wydarzenie Plaża Miejska Wilanów – Gdynia
 • 2437/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na modernizację portalu internetowego Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości - www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl
 • 2438/11/VI/M - udziału Gminy Gdynia, jako współorganizatora Eliminacji do XIII Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu w dniu 02.07.2011 r. w Gdyni – Orłowie
 • 2439/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR Stowarzyszeniu „TALENT” na organizację w Gdyni Central Europe Olimpiad Informatic
 • 2440/11/VI/O - zmiany zarządzenia nr 2207/11/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07 czerwca 2011 r. w sprawie udzielania zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Działki Leśne
 • 2441/11/VI/O - dofinansowania kosztów poniesionych przez I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni przygotowania poczęstunku na uroczystą galę wręczenia nagród najlepszym gdyńskim gimnazjalistom
 • 2442/11/VI/O - refundacji kosztów przygotowania dekoracji na uroczystą galę XVII Finału Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2
 • 2443/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowej podestu (sceny) dla potrzeb placu zabaw dla dzieci przy ul. Złotej w Gdyni
 • 2444/11/VI/K - kierowania spraw o przepadek pojazdu na własność Gminy na drogę postępowania sądowego
 • 2445/11/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni na Gdyńskim Przeglądzie Grafiki o tematyce sportowej GDYNIA 2011
 • 2446/11/VI/R - zawarcia Umowy Szczegółowej nr 1 do umowy partnerskiej z Gminą Miasta Gdańska oraz Gminą Miasta Sopotu dotyczącej ustanowienia zasad współpracy w zakresie realizacji projektu pn.: „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”
 • 2447/11/VI/R - refundacji kosztów wyjazdu uczestników z IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na finały Ogólnopolskiej Licealiady w Lekkiej Atletyce
 • 2448/11/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni (m.in. odszkodowania)
 • 2449/11/VI/O - przekazania dotacji Uniwersyteckiemu Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni na zakup windy
 • 2450/11/VI/P - organizacji pobytu harcerzy z Litwy i Białorusi
 • 2451/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę polegającą na opracowaniu analizy porównawczej w zakresie poprawności rozliczenia kosztów i rozrachunków w ABK Nr 3 i ABK Nr 4
 • 2452/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eko Dolina sp. z o.o. w Łężycach
 • 2453/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć wychowawczych dla dzieci i młodzieży
 • 2454/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu zajęć opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wspomagających rozwój dzieci
 • 2455/11/VI/O - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – w sesji letniej 2011 r.
 • 2456/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego dla pracowników Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 2457/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na dzierżawę łączy światłowodowych
 • 2458/11/VI/S - zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w 2011 r.
 • 2459/11/VI/U - akceptacji zwiększenia opłaty dla ENERGA Oświetlenie sp. z o.o. za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic realizowanych w ramach zadania pn: „Przebudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni – etap I”
 • 2460/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie opracowania „Prognoza ruchu w ciągu ul. Wielkopolskiej oraz ocena limitów rozbudowy obszaru przy ul. Strzelców w Gdyni” i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 2461/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Kacze Buki, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
 • 2462/11/VI/M - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego oraz ustalenia terminu jego trwania
 • 2463/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 391 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Osada Rybacka – część działki nr 157/2, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2464/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie kosztów eksploatacyjnych /ul. Falista 5/22
 • 2465/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację reklamy miasta Gdyni na łamach „Dziennika Bałtyckiego”
 • 2466/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie projektu nadruku na koszulkę okolicznościową w związku z udziałem Gdyni w projekcie plaża w Wilanowie
 • 2467/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR na druk miejskich materiałów promocyjnych
 • 2468/11/VI/M - przyjęcia aneksu do umowy z dnia 22.12.2010 r. na podstawie zarządzenia nr 376/10/VI/M z 21 grudnia 2010 r.
 • 2469/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie pisemne
 • 2470/11/VI/P - wykonania kart parkingowych dla osoby niepełnosprawnej
 • 2471/11/VI/R - wyrażenia zgody na wydruk ulotek promocyjnych w ilości 3.000 sztuk w ramach promocji zadań realizowanych w projekcie INTERFACE
 • 2472/11/VI/R - zmiany umowy nr KB/49/UO/2/W/2009 o powierzenie zadnia: „prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni
 • 2473/11/VI/R - powołania Zespołu Sterującego ds. Realizacji Projektu pn: „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie
 • 2474/11/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 16834/10/V/P z 26 października 2010 r. w sprawie harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2011 roku
 • 2475/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie banera typu flash dla projektu pn: „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie
 • 2476/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS Nr 3 /dzielnice: Grabówek, Leszczynki, Chylonia, Cisowa, Pustki Cisowskie, Demptowo
 • 2477/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym pomocą przez ośrodek wsparcia przy ul. Chwarznieńskiej 93 w Gdyni
 • 2478/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przebudowę istniejącego kanału deszczowego w ul. Okrężnej na włączeniu w ul. Chwarznieńską
 • 2479/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania: „Adaptacja pomieszczeń SP Nr 43 na filię MBP w Gdyni”
 • 2480/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu rozbiórki budynku mieszkalnego przy ul. Wiczlińskiej 40
 • 2481/11/VI/M - zakupu do kwoty 14.000 EUR świadczeń w ramach objęcia przez portal Trojmiasto.pl roli partnera prasowego zlotu żaglowców The Culture 2011 Tall Ships Regatta Gdynia
 • 2482/11/VI/O - zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • 2483/11/VI/O - akceptacji zmian w umowach zawartych w 2008 r. na realizację badań profilaktycznych „Szczepień przeciw wirusowi HPV typ 16,18,6, 11 dziewczynek urodzonych w trzech kolejnych latach 1994,1995,1996”
 • 2484/11/VI/O - akceptacji zmian w umowach zawartych na 2010 r. na realizację badań profilaktycznych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 22.06.2011
Data udostępnienia informacji: 04.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.07.2011 15:10 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk