Z dnia 2011-06-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.06.2011 r. w sprawie:
 • 2292/11/VI/P - wykonanie fotografii
 • 2293/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
 • 2294/11/VI/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Obłuże w Gdyni tzw. Osiedle „Kaczy Dół” oraz rejonu ulic Adm. J.Unruga, Płk. S.Dąbka i E. Kwiatkowskiego
 • 2295/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów dotyczących zadania pn.: „Budowa ulicy Zielnej w Gdyni”
 • 2296/11/VI/K - kierowania na drogę postępowania sądowego spraw o przepadek pojazdu na własność Gminy
 • 2297/11/VI/K - kierowania na drogę postępowania sądowego
 • 2298/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 2299/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 2300/11/VI/O - przyjęcia raportu z realizacji programów profilaktycznych finansowanych przez Gminę Gdynia w 2010 roku
 • 2301/11/VI/O - wyrażenia zgody prowadzenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 dokumentacji zajęć edukacyjnych wyłącznie w postaci elektronicznej
 • 2302/11/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu szkoleniowego do Ochotnicy Dolnej dla Szkolnego Koła „Caritas” przy X Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni
 • 2303/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej usługi serwisu kas fiskalnych
 • 2304/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP dla pracowników w Urzędzie Miasta Gdyni na stanowiskach administracyjno – biurowych
 • 2305/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Gdynia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zarządu Morskiego Portu Gdynia Spółki Akcyjnej w Gdyni
 • 2306/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Inveno Sp. z o.o.
 • 2307/11/VI/M - położenia płytek ceramicznych na balkonach w gminnych lokalach mieszkalnych nr 6,13,15,25 w budynku mieszkalnym przy ul. Gniewskiej 22 w Gdyni
 • 2308/11/VI/M - przestawienia pieców grzewczych w 8 mieszkaniach gminnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 2309/11/VI/M - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej na klatce schodowej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Kalksztajnów 3 w Gdyni
 • 2310/11/VI/M - wykonania instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni przy ul. Kołłątaja 44 w Gdyni
 • 2311/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Orzeszkowej 11 w Gdyni
 • 2312/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2313/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2314/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 51 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2315/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Bursztynowej 1A
 • 2316/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul.Mitry 7A
 • 2317/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul.Tezeusza 6A
 • 2318/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR na usługę cateringową
 • 2319/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, wykonania wydruków i montażu plansz przedstawiających historię Teatru Muzycznego w Gdyni
 • 2320/11/VI/M - zmiany treści zarządzenia numer 2164/11/VI/M z dnia 31.05.2011 roku na opracowanie oraz tłumaczenie treści serwisu turystycznego www.gdyniaturystyczna.pl
 • 2321/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie prezentacji na potrzeby zgłoszenia Gdyni do konkursu Złote Formaty
 • 2322/11/VI/M - wykonania wymiany stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych w lokalu użytkowym w budynku przy ul. Necla 15-17 w Gdyni
 • 2323/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną i sądową (…)
 • 2324/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną i sądową (…)
 • 2325/11/VI/M - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 84/10/VI/S z dnia 07.12.2010 r. dot. zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych oraz dostarczanych mediów do lokalu przy ulicy 10 Lutego 24 w Gdyni w 2011 roku
 • 2326/11/VI/S - wyrażenia zgody na zlecenie usługi wykonania 190 grafik dla potrzeb UMG i ich oprawy
 • 2327/11/VI/P - organizacji wizyty studyjnej szwajcarskich dziennikarzy w Gdyni
 • 2328/11/VI/O - udzielania zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Grabówek
 • 2329/11/VI/O - udzielania zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Karwiny
 • 2330/11/VI/R - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 1777/11/VI/R z dnia 4 maja 2011r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na adaptację Studium wykonalności dla projektu pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni” na potrzeby opracowania Studium wykonalności dla Etapu I tego projektu
 • 2331/11/VI/S - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/86/SMO/1/W/2011 z dnia 7.02.2011 r. na wykonanie studium programowo- przestrzennego zagospodarowania terenów zieleni Miasta Gdyni, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji rekreacyjnych
 • 2332/11/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 12520/09/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 października 2009 roku
 • 2333/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup i posadzenie surfinii oraz pelargonii przy Teatrze Muzycznym
 • 2334/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 2335/11/VI/R - zawarcia pomiędzy Gminą Gdynia a Państwem Ewą Borowską i Krzysztofem Borowskim umowy najmu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Gdyni przy ul. Druskiennickiej 38 na prowadzenie w nim placówki opiekuńczo – wychowawczej
 • 2336/11/VI/M - przeprowadzenia drugiego ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż lokali niemieszkalnych położonych przy ul. Korzeniowskiego 25A i Reja 16 w Gdyni stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, oraz powołania komisji przetargowej
 • 2337/11/VI/O - upoważnienia do przeprowadzenia analizy formalnej oraz wezwania do uzupełnienia dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli
 • 2338/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, na opracowanie treści, opracowanie graficzne i przygotowanie do druku wystawy „Historia Teatru Muzycznego w Gdyni”
 • 2339/11/VI/M - podjęcia czynności związanych z naborem kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych
 • 2340/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy dzierżawy gruntu parkowo- pałacowego w Gdyni-Orłowie w tygodniku Newsweek
 • 2341/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie parasoli z nadrukiem okolicznościowym
 • 2342/11/VI/M - zakupu, do kwoty 14.000 EUR, świadczeń w ramach objęcia przez magazyn „Nasze Morze” roli partnera prasowego zlotu żaglowców The Culture 2011 Tall Ships Regatta Gdynia
 • 2343/11/VI/O - przyznania premii dla Pani Katarzyny Wiśniewskiej – dyrektor S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni ul. Reja 2
 • 2344/11/VI/U - zmiany postanowień zarządzenia nr 6081/2008/V/U z dnia 06 maja 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych, spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie pawilonu handlowo – usługowego na terenie działek 680/26, 682/27 i 679/26 na KM 20 wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie działek: 192/11, 351/7, 354/7, 353/6, 287/12, 352/4, 285/12, 212/4, 284/4 i 283/4 KM 12 w Gdyni Pustkach Cisowskich i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 2345/11/VI/P - organizacja koncertu Reprezentacyjnego Polskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wileńszczyzna”
 • 2346/11/VI/P - promocji miasta w audycji telewizyjnej
 • 2347/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup pojemników na kartoteki
 • 2348/11/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 193.000 EUR na dostawę jednego samochodu osobowego w 2011r.
 • 2349/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację Heineken Open’er Festival 2011
 • 2350/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów dotyczących zadania pn.: „Budowa ulicy Cechowej w Gdyni”
 • 2351/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/431/UI/159/W/2010 z dnia 15.07.2010 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Chabrowej, Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej, Jałowcowej i Malinowej w Gdyni
 • 2352/11/VI/U - wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwoleniu na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej celem przyłączenia nieruchomości w ramach inwestycji pt.: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”
 • 2353/11/VI/U - uchylenia zarządzenia nr 2280/11/VI/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07 czerwca 2011r w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania: ,,Adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej nr 43 na filię miejskiej biblioteki publicznej w Gdyni”
 • 2354/11/VI/U - uchylenia zarządzenia nr 16503/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.09.2010 r. oraz udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia placu zabaw i boiska sportowego przy ul. Złotej
 • 2355/11/VI/U - zawarcia porozumienia w sprawie udostępnienia nieruchomości dla inwestycji Euro 2012 pn. „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 2356/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni” - etap III
 • 2357/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego działek położonych w obrębie projektowanego pasa drogowego ulicy Morskiej w Gdyni na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kcyńską do skrzyżowania z ulicą Chylońską II
 • 2358/11/VI/M - wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa na terenie Zespołu Parkowo Dworskiego w Gdyni Kolibkach
 • 2359/11/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego i warunków dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni w Zespole Miejskich Hal Targowych przy ul Wójta Radtkego36/38/40 przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 2360/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14000 EUR na zakup piór dla najlepszych absolwentów gdyńskich gimnazjów
 • 2361/11/VI/P - zmiany zarządzenia 2236/11/VI/P z dnia 07.06.2011 r. w sprawie wykonania usługi w zakresie zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów SKM w czasie trwania festiwalu „Heineken Open’er Festival 2011” w Gdyni
 • 2362/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicy Okrzei w Gdyni na odcinku od ul. Morskiej do ul. Przybyszewskiego
 • 2363/11/VI/P - zapewnienia występu zespołu Przemysława Dyakowskiego w Pradze w dniu 1 lipca 2011 r.
 • 2364/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Dąbrowa festynu rodzinnego „Piknik na Dąbrowie – Niech Żyją Wakacje”
 • 2365/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 571/11/VI/P oraz akceptacji aneksu nr 1 do porozumienia nr KB/143/PK/2/w.2011 zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a KW Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania policji na terenie miasta Gdyni w roku 2011
 • 2366/11/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie przeglądów budowlanych w budynkach UMG o wartości do 14.000 EUR
 • 2367/11/VI/O - refundacji kosztów udziału solistów i orkiestry z MDK na uroczystej gali XVII finału Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
 • 2368/11/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem drużyny gimnastyczek z MDK w Gdyni na festiwal gimnastyczny w Argostoli w Grecji
 • 2369/11/VI/R - rozszerzenia składu Rady Naukowej PPNT w Gdyni, zmian w regulaminie Rady Naukowej PPNT oraz przyjęcia „Zasad naboru, monitoringu i weryfikacji projektów w ramach PPNT w Gdyni”
 • 2370/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2011 do umowy nr KB/40/MOPS/2004 zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 2371/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2011 do umowy nr 49/MOPS/2004 zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 2372/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2011 do umowy nr SOO/1255/01/PB zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 2373/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2011 do umowy z dnia 19.12.2006 r. zawartej z Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Gdańsku w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 2374/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie toreb ekologicznych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 15.06.2011
Data udostępnienia informacji: 04.07.2011
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.07.2011 15:09 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk