Z dnia 2011-06-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.06.2011 r. w sprawie:
 • 2201/11/VI/R - rozwiązania umów zawartych pomiędzy Gminą Gdynia a Stowarzyszeniem Integracyjnym „ Promyk” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gdyni na bazie obiektów przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni, na prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej , na realizację zadania publicznego– prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „ Nadzieja.”
 • 2202/11/VI/K - kierowania na drogę postępowania sądowego spraw o przepadek pojazdu na własność Gminy
 • 2203/11/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert, na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania DOPS 1, DOPS 2, DOPS 4
 • 2204/11/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert, na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni
 • 2205/11/VI/R - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Klubem Seniora „Iskierka”
 • 2206/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu dzielnicy Witomino
 • 2207/11/VI/O - udzielania zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Działki Leśne
 • 2208/11/VI/O - uchylenia Zarządzenia nr 1707/11/VI/0 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.04.2011 r. w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na organizację spektakli teatralnych w Żłobku „Niezapominajka”
 • 2209/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie rocznej opieki autorskiej nad systemami informatycznymi: Ewidencja sortów i ekwiwalentu, Rejestr podatku VAT
 • 2210/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu architektoniczno – budowlanego adaptacji lokalu użytkowego przy ul. Morskiej 9 – 9A w Gdyni na potrzeby Stowarzyszenia Amazonek Gdyńskich
 • 2211/11/VI/M - wykonania robót dekarsko-blacharskich w budynku mieszkalnym przy ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 16 w Gdyni
 • 2212/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnego obiektu mieszkalnego przy ul. Kurpiowskiej 25A w Gdyni
 • 2213/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 1925/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 maja 2011 roku dotyczącego wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Śląskiej 51 bl. I w Gdyni
 • 2214/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 2215/11/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni (m.in. odszkodowania) przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR
 • 2216/11/VI/M - określenia warunków sprzedaży bezprzetargowej i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Algierskiej
 • 2217/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Alei Jana Pawła II / Bulwar Nadmorski przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2218/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Alei Jana Pawła II / Bulwar Nadmorski przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2219/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Alei Jana Pawła II / Bulwar Nadmorski przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2220/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 54 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2221/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2222/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2223/11/VI/M - skorzystanie z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 222 o powierzchni 9,60 m² zlokalizowanego na placu targowym
 • 2224/11/VI/M - uregulowania należności z tytułu użytkowania na cele nieleśne gruntów leśnych wyłączonych z produkcji za rok 2011
 • 2225/11/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego –garażu numer 18 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Batorego
 • 2226/11/VI/M - wyrażenia zgody na najem garażu gminnego z osobą fizyczną bez formy przetargu publicznego w wyniku zamiany garaży
 • 2227/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie koszulek jako nagród w Kampanii „Czyste plaże”
 • 2228/11/VI/R - wyrażenia zgody na zlecenie w trybie zamówienia publicznego do 14.000 EUR nabycia danych dotyczących wód gruntowych
 • 2229/11/VI/M - modernizacji oświetlenia w obrębie budynków mieszkalnych przy ul. Dantyszka 13, Opata Hackiego 15, Ramułta 36, na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 2230/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Romanowskiego 6 B w Gdyni
 • 2231/11/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr SK/2201/PK/48-w/2009 dot. dzierżawy miejsca pod montaż kamery nr 26 systemu monitoringu wizyjnego
 • 2232/11/VI/P - zakupu kukurydzy paszowej
 • 2233/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 163/10/VI/S w sprawie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.
 • 2234/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 15672/2010/V/P w sprawie dzierżawy kanalizacji kablowej dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego miasta
 • 2235/11/VI/P - zakupu map miasta Gdyni dla potrzeb Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • 2236/11/VI/P - wykonanie usługi w zakresie zwiększenia częstotliwości kursowania pociągów SKM w czasie trwania festiwalu „Heineken Open’er Festival 2011” w Gdyni
 • 2237/11/VI/P - zakupu plandek ogrodzeniowych
 • 2238/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 2144/11/VI/P w sprawie zakupu dodatkowych modułów oprogramowania komputerowego dla potrzeb MCZK
 • 2239/11/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę, instalację i wdrożenie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Bazy Wiedzy z Zakresu Prawa z Bazą Aktów Własnych oraz ich aktualizację
 • 2240/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wielki Kack imprezy pod hasłem „Koncert muzyczny dla mieszkańców dzielnicy” w dniu 17 czerwca 2011 r.
 • 2241/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście festynu pod hasłem „Dzień Sąsiada”
 • 2242/11/VI/P - produkcji spotów reklamowych imprezy CudaWianki 2011
 • 2243/11/VI/R - zawarcia aneksu do porozumienia z Wojewoda Pomorskim w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • 2244/11/VI/P - zawarcia umowy z firmą wystawiającą się na stoisku gdyńskim w trakcie imprezy „Kieler Woche”
 • 2245/11/VI/O - udzielania zamówienia publicznego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo
 • 2246/11/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczennicy ze Szkoły Podstawowej Nr 28 oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 40 w Gdyni na Mistrzostwa Świata w tańcu, które odbędą się w Veszprem na Węgrzech
 • 2247/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 307 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Osada Rybacka - część działki 157/2 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2248/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 300 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Osada Rybacka - część działki 157/2 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2249/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 2250/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2251/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2252/11/VI/M - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej 4
 • 2253/11/VI/U - akceptacji treści porozumienia do umowy nr KB/139/UI/49/W/2011 z dnia 14.03.2011 r. zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a współwłaścicielami Biura Usług Geodezyjnych S.C.
 • 2254/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/654/UI/241/W/2010 z dnia 05.11.2010 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 2255/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie statuetek ze szkła artystycznego
 • 2256/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów do wykonania remontu sanitariatów w budynkach Urzędu Miasta Gdyni
 • 2257/11/VI/U - akceptacji zmian y treści umowy nr KB/71/UI/17/W/2010 z dnia 04.02.2010 r. dla zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Gdyni, ul. Cechowa 22”
 • 2258/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/430/UI/158/W/2010 z dnia 09.08.2010 r. na wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w Gdyni, ul. Cechowa 22”
 • 2259/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod rozbudowę ulicy Żwirowej w Gdyni
 • 2260/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 7301/08/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.08.2008 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 206.000 EUR na opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno-Środowiskowego Obwodnicy Północnej Aglomeracji
 • 2261/11/VI/U - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 2113/11/VI/U z dnia 31.05.2011 r. o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 euro, na opracowanie i przedstawienie prezentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno Środowiskowego dla Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej
 • 2262/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej pn: „Oświetlenie placu zabaw w sąsiedztwie ul. Strażackiej 13 i fragmentu dojazdu do osiedla od ul. Widnej w Gdyni”
 • 2263/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wycen nieruchomości
 • 2264/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych ramach zadania pn.: „Budowa ulicy Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 2265/11/VI/U - zwrotu kosztów zastępstwa procesowego
 • 2266/11/VI/S - ustalenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie „Gdynia w kwiatach 2011”
 • 2267/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na przygotowanie materiałów promocyjnych z okazji IX Rajdu Pieszego Szlakiem Żołnierzy 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr. Łupaszki współorganizowanej przez Miasto Gdynia
 • 2268/11/VI/P - organizacji Gdyńskiego Forum Pozarządowego w dniu 20 czerwca 2011 r. w Teatrze Miejskim w Gdyni
 • 2269/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do części nieruchomości tj. fragmentu działki nr 215/2 położonej w Gdyni, przy ul. Jana Rybińskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 2270/11/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2011
 • 2271/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni na 2011 rok
 • 2272/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 969/11/VI/K z 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok
 • 2273/11/VI/K - zatwierdzenia powołania biegłego do wydawania opinii w postępowaniu podatkowym, w sprawie określenia podstaw do opodatkowania w podatku od nieruchomości
 • 2274/11/VI/S - wyrażenia zgody na przebudowę pomieszczeń w budynku UMG
 • 2275/11/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją roboty budowlanej polegającej na zaprojektowaniu i wykonaniu okablowania strukturalnego, sieci elektrycznej i serwerowni w 60 placówkach oświatowych w Gdyni realizowanej w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 2276/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na dostawę, instalację i wdrożenie systemu do obsługi dziennika elektronicznego dla 60 placówek oświatowych w Gdyni realizowanego w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 2277/11/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie robót geodezyjno-kartograficznych oraz projektu budowlano-wykonawczego dla UM Gdyni do wartości 14.000 EUR, dotyczących obiektu Gdynia Park Kolibki oraz akceptację wyboru oferenta
 • 2278/11/VI/S - wyrażenia zgody na dzierżawę czterech kopiarek na potrzeby UM Gdyni w 2011 roku
 • 2279/11/VI/U - uregulowania należności na rzecz Energa-Operator S.A. za przyłączenie do sieci elektroenergetycznych podstacji prostownikowej przy ul. Jana z Kolna/Pl. Konstytucji
 • 2280/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania: „Adaptacja pomieszczeń SP Nr 43 na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni”
 • 2281/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną Adaptacja pomieszczeń SP Nr 43 na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni”
 • 2282/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: „Oświetlenie placu zabaw w sąsiedztwie ul. Strażackiej 13 i fragmentu dojazdu do osiedla od ul. Widnej w Gdyni”
 • 2283/11/VI/P - zorganizowania uroczystości dziękczynnej za beatyfikację Jana Pawła II
 • 2284/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a SA EKOLAN oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej ul. Żniwnej /obecnie ul. Strzelców
 • 2285/11/VI/M - wystąpienia Gminy Miasta Gdyni z wnioskiem o dofinansowanie projektu zgłoszonego do Programu Współpracy Transgranicznej „Południowy Bałtyk” Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałtyku
 • 2286/11/VI/M - zakupu licencji na wykorzystanie materiałów fotograficznych oraz przygotowania do druku wystawy fotograficznej Gdyni
 • 2287/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie materiałów promujących Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 2288/11/VI/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 08.06.2011
Data udostępnienia informacji: 24.06.2011
Ostatnia aktualizacja: 24.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.06.2011 12:19 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk