Z dnia 2011-05-31

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.05.2011 r. w sprawie:
 • 2112/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sygnalizacji świetlnej w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowy skrzyżowania ulic Morskiej i Kartuskiej w Gdyni”
 • 2113/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie i przedstawienie prezentacji Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej
 • 2114/11/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań prozdrowotnych wśród uczniów klas III gdyńskich szkół podstawowych w zakresie zdrowego odżywiania
 • 2115/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup nagród dla laureatów i dla osób wyróżnionych w XVII Finale Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu wspaniałych” oraz przyznania nagrody pieniężnej na pokrycie kosztów podatków od nagród
 • 2116/11/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie szatni w Szkole Podstawowej Nr 35 dla Stowarzyszenia Inicjatywa ARKA GDYNIA
 • 2117/11/VI/O - wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania ofertowego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 na nieodpłatne korzystanie z pomieszczeń kuchennych szkoły na okres 5 lat
 • 2118/11/VI/R - zawarcia porozumienia z Miastem Sopot na realizację zadania polegającego na zapewnieniu 1 miejsca dla osoby niepełnosprawnej intelektualnie w środowiskowym domu samopomocy
 • 2119/11/VI/R - upoważnienia do podpisania porozumienia Nr 1/2011 z Powiatem Gdańskim w sprawie pokrywania przez Powiat Gdański kosztów rehabilitacji mieszkańca Pruszcza Gdańskiego w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się w Gdyni
 • 2120/11/VI/R - zmiany umowy nr SK/346/UO/1-W/2011 na wykonanie czynności biurowo – administracyjnych związanych z przygotowaniem bazy danych instalacji emitujących pola elektromagnetyczne
 • 2121/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.20.2010)
 • 2122/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnego obiektu użytkowego przy ul. Puckiej 112 w Gd
 • 2123/11/VI/M - wymiany instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Dantyszka 13 w Gdyni
 • 2124/11/VI/M - wymiany piasku w 37 piaskownicach znajdujących się na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 2125/11/VI/M - wymiany zaworów grzejnikowych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 2126/11/VI/M - wymiany instalacji gazowej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Komandorskiej 11 w Gdyni
 • 2127/11/VI/M - wykonania dezynfekcji (odgrzybienia) w lokalu socjalnym przy ul. Handlowej 9A w Gdyni
 • 2128/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • 2129/11/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy MG/18/09 z dnia 30.06.2009 r., przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Puckiej
 • 2130/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 369 o powierzchni 12,70 m² zlokalizowanego na placu targowym
 • 2131/11/VI/O - powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora: IV Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni, Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni, Kolegium Miejskiego – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni, Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni oraz Zespołu Szkół Ekologicznych w Gdyni
 • 2132/11/VI/R - wniosku o dofinansowanie projektu pn.:„Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – Etap I” ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
 • 2133/11/VI/R - powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni – Etap I” oraz przyjęcia procedur wdrażania projektu
 • 2134/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie kontroli operatu klasyfikacyjnego
 • 2135/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2136/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2137/11/VI/M - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Miasta Gdyni - miasta na prawach powiatu nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Adm. J. Unruga
 • 2138/11/VI/M - zatwierdzenia porozumienia dot. ustalenia warunków nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 89
 • 2139/11/VI/M - użyczenia Towarzystwu Miłośników Gdyni lokalu użytkowego usytuowanego w budynku przy ul. Władysława IV 51 stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni
 • 2140/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR wynajmu słupów oświetleniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Gdynia w celu zamontowania flag okolicznościowych
 • 2141/11/VI/P - druku szyldu i plakatów informacyjnych oraz zakupu tablicy na stoisko gdyńskie podczas Kieler Woche 2011
 • 2142/11/VI/P - zmiany treści Zarządzenia nr 339/10/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.12.2010 na udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług transportowych w 2011 r. w zakresie wysyłki dokumentów
 • 2143/11/VI/P - zakupu panoramy Gdyni wykonanej z paralotni
 • 2144/11/VI/P - zakupu dodatkowych modułów oprogramowania komputerowego dla potrzeb MCZK
 • 2145/11/VI/S - akceptacji wyboru oferty w trybie do 14 tys. euro na dostawę dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych w okresie od dnia 01.06.2011 r. do 31.07.2011 r.
 • 2146/11/VI/R - wyrażenia zgody na zlecenie w trybie zamówienia publicznego do 14.000 EUR wykonania badań jakości wód rzeki Kaczej
 • 2147/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 15310/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08 czerwca 2010r. w sprawie powołania koordynatora i zespołu zadaniowego do realizacji projektu SEGMENT przedkładanego przez Komisję Wspólnot Europejskich, dofinansowanego w ramach Programu Inteligentna Energia Europa (IEE)
 • 2148/11/VI/U - uregulowania należności za wykonanie wypisu i wyrysu z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kosakowo w gminie Kosakowo
 • 2149/11/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu zespołu wokalnego „WIERCIPIĘTY” i opiekuna z Zespołu Szkół Nr 14 w Gdyni na finały XXXII Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2011
 • 2150/11/VI/O - dofinansowania wyjazdu uczennic z Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni na finały Ogólnopolskiej Licealiady w Koszykówce w Łodzi
 • 2151/11/VI/O - dofinansowania wyjazdu uczennicy z IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na międzynarodowy konkurs przemawiania publicznego w języku angielskim w Londynie
 • 2152/11/VI/O - udzielenia zamówienia do kwoty 14000 EUR na przewóz uczestników XVII Finału Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w dniu 4 czerwca 2011r.
 • 2153/11/VI/O - udzielenia zamówienia do kwoty 14000 EUR na noclegi dla uczestników i opiekunów XVII Finału Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w Studenckim Domu Marynarza Nr 3 i Nr 4 Akademii Morskiej w Gdyni
 • 2154/11/VI/O - wykonania bursztynowych ósemek dla laureatów XVII Finału Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
 • 2155/11/VI/O - udzielenia zamówienia do kwoty 14000 EUR na noclegi dla 100 osób uczestników i opiekunów XVII Finału Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Gdyni
 • 2156/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 12455/06/IV/M w sprawie utworzeniu zespołu ds. negocjacji wysokości odszkodowań oraz warunków zamiany lub wykupu nieruchomości
 • 2157/11/VI/O - zmiany zarządzenia nr 1775/11/VI/0 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04 maja 2011r w sprawie zlecenia, do kwoty 14000 EUR, wykonania 750 sztuk taśm z nadrukiem promujących Miasto i konkurs „8 Wspaniałych”
 • 2158/11/VI/P - dofinansowania wydania książki Romualda Bławata „Kaszubski Stolem z morza. Marian Mokwa 1889-1987. Działalność artystyczna i społeczna na Pomorzu”
 • 2159/11/VI/P - dofinansowania wydania książki „Moja Europejska podróż”
 • 2160/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o ceną o wartości poniżej 193.000 EUR na ubezpieczenie samochodów służbowych UMG, Straży Miejskiej, OSP Wiczlino w 2011 r. oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 2161/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w Porcie Lotniczym Gdańsk Sp. z o.o. w Gdańsku
 • 2162/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania 500 flag na drzewce promujących Festiwal Polskich Filmów Fabularnych oraz 20 flyerów z logo Gdyni
 • 2163/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk zaproszeń na imprezy towarzyszące 36. Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych
 • 2164/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR, na opracowanie oraz tłumaczenie treści serwisu turystycznego www.gdyniaturystyczna.pl
 • 2165/11/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację Heineken Open’er Festival 2011
 • 2166/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu delegacji uczestniczącej w seminarium historycznym organizowanym we współpracy z Uczelnią Łazarskiego w Warszawie
 • 2167/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie pisemne i pisemne poświadczenie tłumaczenia
 • 2168/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego, sieci elektrycznej i serwerowni w 60 placówkach oświatowych w Gdyni, realizowanych w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 2169/11/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokalu użytkowego przy ul. Orłowskiej 66 w Gdyni, przeznaczonego na działalność gastronomiczną
 • 2170/11/VI/S - zmiany zarządzeni 8806/05/IV/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 marca 2005 r. dotyczącego zasad współdziałania komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Gdyni w zakresie spraw związanych z opłatami adiacenckimi
 • 2171/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup ekspresu do kawy do 14.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 2172/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup akcesoriów samochodowych na potrzeby samochodów służbowych UM Gdyni oraz akceptację wyboru oferenta
 • 2173/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów realizowanych dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni”
 • 2174/11/VI/U - uregulowania należności na rzecz Energa-Operator S.A. za przyłączenie do sieci elektroenergetycznych podstacji prostownikowej przy ul. Jana z Kolna
 • 2175/11/VI/U - akceptacji zmian treści umów nr: KB/720/UI/240/W/2009, KB/ 363/UI/124/W/2010 i KB/523/UI/206/W/2010 realizowanych w ramach zadania pn: „Rozbudowa ulic Apollina i Izydy”
 • 2176/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/573/UI/217/W/2020 dotyczącej zadania: „budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rdestowej w Gdyni”
 • 2177/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 16243/10/V/U w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania: „Adaptacja pomieszczeń SP Nr 43 na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni”
 • 2178/11/VI/U - zmiany zapisów umowy nr KB/244/UR/3/W/2009 na dostawę i wyposażenie strefy płatnego parkowania obejmującego urządzenia parkingowe /parkomaty/ wraz z ich instalacją i utrzymaniem, oznakowanie strefy płatnego parkowania w Gdyni oraz na zorganizowanie Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Gdyni
 • 2179/11/VI/U - zmiany postanowień zarządzenia nr 13159/09/V/U w sprawie zawarcia umowy w sprawie przejęcia linii analogowej oraz DSL 2000 na numerze telefonu 58 663 00 12 zainstalowanym w Gdyni przy ul. Morskiej 92-94 od firmy Budizol S.A. świadczonej przez TP S.A. uregulowania płatności za świadczenie usługi na linii telefonicznej oraz do podpisania umowy w ww. sprawie oraz umowy z operatorem
 • 2180/11/VI/O - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla Krzysztofa Dąbrowskiego prowadzącego galę finałową XVII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w dniu 4 czerwca
 • 2181/11/VI/O - upoważnienia pani Ewy Łowkiel – wiceprezydent miasta Gdyni do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w sprawach związanych z realizacją projektu „Odkryj moje możliwości”
 • 2182/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na noclegi dla uczestników i opiekunów XVII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” u Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Gdyni
 • 2183/11/VI/O - zakupu biletów do Oceanarium w Gdyni dla uczestników i opiekunów finału Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
 • 2184/11/VI/O - dofinansowania pobytu grupy 27 uczniów i 4 opiekunów z Gimnazjum Saint Genevieve w Bolbec we Francji, w ramach współpracy międzyszkolnej z ZSO Nr 2
 • 2185/11/VI/O - akceptacji zmian w zawartych umowach na lata 2011-2013
 • 2186/11/VI/O - organizacji kolacji dla uczestników XVII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w dniu 3 czerwca
 • 2187/11/VI/R - zmiany zarządzenia nr 2069/11/VI/R w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 16834/10/V/P w sprawie harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2011 roku
 • 2188/11/VI/R - powołania komisji oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
 • 2189/11/VI/R - powołania komisji oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania polegającego na przygotowywaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni
 • 2190/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie zmian w aplikacji „Urodzinowego Portretu Gdynian”
 • 2191/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 1179/11/V/P z 8 marca 2011 roku
 • 2192/11/VI/R - upoważnienia do podpisania porozumienia nr CRU/DŚ-74-03/11 z Sopotem, miastem na prawach powiatu, w sprawie pokrywania przez Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańców Sopotu w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się w Gdyni przy ul. Hallera 31 A w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON
 • 2193/11/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz projekt zarządzenia w sprawie Miasta Gdyni na prawach powiatu nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na km 14 obręb Pogórze jako działka nr 95/4 niezbędnej pod budowę ulicy Płk. Stanisława Dąbka
 • 2194/11/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2011
 • 2195/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni
 • 2196/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 969/11/VI/K z 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok
 • 2197/11/VI/M - udzielenia zamówień do kwoty 14.000 EUR na przygotowanie oprawy promocyjnej imprez towarzyszących 36. Festiwalowi Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 2198/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Pl. Górnośląskim
 • 2199/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14.000 EUR na usługę wykonania oceny potencjału inwestycyjnego nieruchomości położonej przy ul. Przemyskiej 34

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 31.05.2011
Data udostępnienia informacji: 16.06.2011
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.06.2011 14:02 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk