Z dnia 2011-05-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.05.2011 r. w sprawie:
 • 2020/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Wzgórze Św. Maksymiliana festynu z okazji Dnia Dziecka
 • 2021/11/VI/P - nabycia przez Gminę Miasta Gdyni autorskich praw majątkowych do projektu statuetki
 • 2022/11/VI/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/193/OK/39/W/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Pomorskim Stowarzyszeniem Projektantów „PoCoTo”
 • 2023/11/VI/O - przyjęcia raportu z realizacji w 2010 roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • 2024/11/VI/O - zakupu kserokopiarki dla Przedszkola Nr 22 w Gdyni z okazji jubileuszu 60 – lecia istnienia placówki
 • 2025/11/VI/O - zakupu laptopa dla Przedszkola Nr 21 w Gdyni z okazji jubileuszu 60 – lecia istnienia placówki
 • 2026/11/VI/O - powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10, 17, 21 oraz Nr 29 w Gdyni
 • 2027/11/VI/O - wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia firmy Polish Basketball Investments 1993 Sp. z o.o Gdynia ul. Olimpijska 5 wobec Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni
 • 2028/11/VI/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 2029/11/VI/S - skierowania sprawy o rozwiązanie Stowarzyszeń: 1) Pomorskiego Stowarzyszenia Właścicieli i Dzierżawców Punktów Sprzedaży Detalicznej „CONTRA” 2) Stowarzyszenia Marynistycznego im. Karola Olgierda Borchardta i ustanowienie dla w/w Stowarzyszeń kuratorów
 • 2030/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup apteczek samochodowych
 • 2031/11/VI/M - wykonania prac drogowych na terenie gminnym na zapleczu budynku mieszkalnego przy ul. Komandorskiej 18-20 w Gdyni
 • 2032/11/VI/M - wykonania ogrodzenia części gminnego zieleńca przy budynku mieszkalnym ul. Kilińskiego 14 ABC w Gdyni
 • 2033/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Spacerowej 9 oraz lokalu mieszkalnego przy ul. Arciszewskich 27 w Gdyni
 • 2034/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Olgierda 65 w Gdyni
 • 2035/11/VI/M - likwidacji piaskownic na placach zabaw, na terenach będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 2036/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 47/10/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie wykonania projektu technicznego oraz innych koniecznych dokumentacji umocnienia linii brzegowej w miejscu zniszczonych zabudowań-rozbiórka obiektu Łazienki w Gdyni-Orłowie
 • 2037/11/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych
 • 2038/11/VI/M - akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odrzucenia oferty oraz udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR, na opracowanie koncepcji i organizację Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2011
 • 2039/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, przygotowalni i druku miejskiej ulotki promocyjnej typu Z-CARD oraz udzielenia licencji do wykorzystania mapy Gdyni
 • 2040/11/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. A. Abrahama
 • 2041/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Cyprysowej 5 w Gdyni
 • 2042/11/VI/P - opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Miasta Gdyni w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • 2043/11/VI/U - zawarcia aneksu do umowy KB/8/UR/2007 z dnia 11.07.2007r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie budynku mieszkalno – usługowego przy ul. Morskiej 127
 • 2044/11/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 2045/11/VI/P - druku książki – komiksu „Każdy ma jakieś schody” oraz gry „Otwórz się” wraz z instrukcją, kartą pracy oraz teczką dla nauczyciela
 • 2046/11/VI/P - organizacji III Gdyńskiego Magla Twórczego
 • 2047/11/VI/P - organizacji seansu filmowego dla dzieci nagrodzonych w V edycji konkursu „Jak żyć w przyjaźni?”
 • 2048/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 r.
 • 2049/11/VI/M - wyrażenia zgody na najem garażu gminnego bez formy przetargu publicznego w wyniku zamiany garaży
 • 2050/11/VI/M - powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej na okres kadencji Rady Miasta Gdyni w latach 2010-2014
 • 2051/11/VI/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie ulotek okolicznościowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 2052/11/VI/S - wyrażenia zgody na pobranie odpisów z ksiąg wieczystych oraz wykonanie map geodezyjnych na potrzeby UMG
 • 2053/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę umundurowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni
 • 2054/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/841/UI/298/W/2009 z dnia 18.12.2009 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd w Gdyni”
 • 2055/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/654/UI/241/W/2010 z dnia 05.11.2010 r. na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulicy Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 2056/11/VI/U - akceptacji treści aneksu do umowy nr KB/512/UI/201/W/2010 z dnia 20.09.2010 r. na wykonie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla „Rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 37przy ul. Wiczlińskiej 93 w Gdyni wraz z budową przedszkola”
 • 2057/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/630/UI/231/W/2010 z dnia 25.10.2010 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Lipowej w Gdyni
 • 2058/11/VI/U - akceptacji zwiększenia opłaty rocznej czynszu za dzierżawę gruntów leśnych pod rozbudowę ulicy Olimpijskiej w Gdyni z tytułu umowy Nr KB/96/UI/28/W/2009 z dnia 09.02.2009r.
 • 2059/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr KB/585/UI/224/W/2010 z dnia 25.10.2010r., na wykonanie robót w ramach zadania: „ Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej – odcinek I”
 • 2060/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni”
 • 2061/11/VI/S - wyrażenia zgody na serwis i konserwację regałów przesuwnych
 • 2062/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EURO, na projekt i wdrożenie serwisu internetowego zlotu żaglowców The Culture 2011 Tall Ships Regatta Gdynia
 • 2063/11/VI/O - zakupu prowiantu dla uczestników XVII Finału Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” podczas wycieczki na Hel w dniu 4 czerwca 2011r.
 • 2064/11/VI/O - udzielenia zamówienia do kwoty 14000 EUR na wykonanie informatorów dla uczestników XVII Finału Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”.
 • 2065/11/VI/O - zakupu biletów na tramwaj wodny i biletów ZKM Gdynia 24-godzinnych dla uczestników i opiekunów XVII Finału Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w dniu 4 czerwca 2011r.
 • 2066/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługi dostępu do Internetu dla Centrum Informacji Turystycznej
 • 2067/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę dostępu do sieci Internet dla Straży Miejskiej
 • 2068/11/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni (MN.271.46.2011) przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR
 • 2069/11/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 16834/10/V/P w sprawie harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2011 r.
 • 2070/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie prowadzenia Ośrodka Hipoterapeutycznego mieszczącego się w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 4 w okresie od 1 lipca 2011 r. do 31 grudnia 2013 r.
 • 2071/11/VI/S - ogłoszenia konkursu „Piękna Dzielnica”
 • 2072/11/VI/R - zmiany załącznika do zarządzenia nr 2005/11/VI/R z dnia 17 maja 2011 r
 • 2073/11/VI/R - wprowadzenia „Gdyńskiego standardu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania”
 • 2074/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 3/2011 do umowy KB/14/MOPS/2010 z 13.07.2010 r. w sprawie realizacji zadania publicznego polegającego na przygotowaniu warunków do uruchomienia podmiotu ekonomii społecznej /PES/ na terenie miasta
 • 2075/11/VI/S - ogłoszenia konkursu „Kultura w dzielnicy”
 • 2076/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 1911/11/VI/R z 10 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni
 • 2077/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni na obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 1,2,4
 • 2078/11/VI/S - zatwierdzenia wyników postępowania w trybie przetargu nieograniczonego do 193.000 EUR na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą sprzętu dla UM Gdyni oraz akceptację wyboru oferenta
 • 2079/11/VI/S - akceptacji aneksu do umowy z Pocztą Polską dotyczącej świadczenia przez pocztę usług pocztowych w 2011 roku
 • 2080/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 12/10/VI/K z 7 grudnia 2010 r. w sprawie zawarcia umowy z IPA International Biuro Ekonomiczno-Prawne „Promar” sp. z o.o. na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2010 rok
 • 2081/11/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ MSPR w Gdyni za rok 2010
 • 2082/11/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni za rok 2010
 • 2083/11/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Gdyni za rok 2010
 • 2084/11/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni za rok 2010
 • 2085/11/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Muzeum Miasta Gdyni za rok 2010
 • 2086/11/VI/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego OPiTU Gdyni za rok 2010
 • 2087/11/VI/U - zamówienia opracowania konserwatorskich kart ewidencyjnych dla pięciu obiektów zabytkowych z zespołu Dowództwa Floty na Oksywiu w Gdyni
 • 2088/11/VI/U - zawarcia umowy z PWiK sp. z o.o. w Gdyni dot. eksploatacji przepompowni ścieków przy ul. Pokrzywowej w Gdyni wybudowanej w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych w ramach zadania pn: „Realizacja infrastruktury technicznej osiedla Łanowa”
 • 2089/11/VI/U - zawarcia porozumienia ze wspólnota mieszkaniową zlokalizowaną przy ul. Promiennej 7 w Gdyni dot. sprawowania ciągłego i bieżącego zarządu schodami zewnętrznymi prowadzącymi do budynku nr 7 przy ul. Promiennej w związku z zadaniem pn: „Budowa ul. Promiennej wraz z wodociągiem”
 • 2090/11/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki do 193.000 EUR na wykonanie aktualizacji dokumentacji dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni” – etap III
 • 2091/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/170/UP/42/W/2008 dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej
 • 2092/11/VI/U - zmiany treści umowy nr KB/792/UI/289/W/2010 na prace projektowe w ramach zadania pn: „Budowa ul. Radosnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczęśliwą oraz ul. Solną do wlotu z ul. Starodworcową w Gdyni”
 • 2093/11/VI/U - zmiany treści umowy nr KB/307/UI/92/W/2010 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Radosnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczęśliwą oraz ul. Solną do wlotu z ul. Starodworcową w Gdyni”
 • 2094/11/VI/P - transmisji telewizyjnej Gali Nagrody Literackiej Gdynia
 • 2095/11/VI/P - organizacji spotkania inaugurującego 36. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 2096/11/VI/P - wykonania okolicznościowych pamiątek na potrzeby uroczystości jubileuszowych 50-lecia Morskiego Klubu Gdyńskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
 • 2097/11/VI/P - druku broszury dotyczącej konferencji IAMU
 • 2098/11/VI/O - dofinansowania wynagrodzenia sędziów IX Gdyńskiego Festiwalu Zespołów Cheerleaders, którego organizatorem jest SP Nr 10
 • 2099/11/VI/O - wyrażenia zgody na ubezpieczenie 47 wolontariuszy zaangażowanych do pomocy przy organizacji XVII Ogólnopolskiego Finału Samorządowego Konkursu „8 Wspaniałych – do 14.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 2100/11/VI/O - wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych szkół niesamorządowych ponadgimnazjalnych kształcących w kierunkach medycznych w roku 2011
 • 2101/11/VI/O - wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz placówki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczej w roku 2011
 • 2102/11/VI/O - wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych przedszkoli, punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych w 2011 roku
 • 2103/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. w Gdyni
 • 2104/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Dworcowej 11 A przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 2105/11/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 245 zlokalizowanego na placu targowym
 • 2106/11/VI/M - przyjęcia treści umowy o dzieło na opracowanie scenariusza uroczystej Gali Finałowej połączonej z ogłoszeniem wyników konkursu „Gdyński Biznesplan 2011” oraz prowadzenie gali w dniu 31 maja 2011 r.
 • 2107/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację reklamy miasta Gdyni na łamach „Dziennika Bałtyckiego”
 • 2108/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację uroczystej Gali Finałowej połączonej z ogłoszeniem wyników konkursu „Gdyński Biznesplan 2011” w dniu 31 maja 2011 roku
 • 2109/11/VI/M - udzielenia dotacji celowej Nadleśnictwu Gdańsk na wytyczenie i oznakowanie ścieżek rowerowych na terenach leśnych
 • 2110/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na realizację promocji Gdyni przez Stowarzyszenie Sympatyków Koszykówki Asseco Prokom Gdynia
 • 2111/11/VI/M - podpisania umowy zlecenia oraz udzielenia pełnomocnictwa mec. St. Sałapie na reprezentowanie Gminy Miasta Gdyni w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w Warszawie w sprawie z powództwa Cadena S.A. z siedzibą w Sopocie o zapłatę

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 25.05.2011
Data udostępnienia informacji: 16.06.2011
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.06.2011 14:01 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk