Z dnia 2011-05-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.05.2011 r. w sprawie:
 • 1913/11/VI/M - wykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 116, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
 • 1914/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Morskiej 116
 • 1915/11/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR o zamówienie publiczne na wykonanie inwentaryzacji budynków oraz aktualizacji dokumentacji technicznej nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni (EZP nr MN.271.45.2011) i upoważnienia do podpisania umowy
 • 1916/11/VI/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Biura Planowania Przestrzennego w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
 • 1917/11/VI/K - kierowania spraw o przepadek pojazdu na własność gminy na drogę postępowania sądowego
 • 1918/11/VI/O - powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 16, 28, 44 oraz Przedszkola Nr 46 „Jaś i Małgosia” w Gdyni
 • 1919/11/VI/O - zamówienia na identyfikatory dla uczestników XVII Ogólnopolskiego Finału Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”
 • 1920/11/VI/O - zamówienia usługi hotelowej dla osób reprezentujących miasta/gminy/powiaty/starostwa, biorących udział w XVII Ogólnopolskim Finale Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”
 • 1921/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia nt: „Udzielanie pierwszej pomocy” dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 1922/11/VI/S - wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na robotę budowlaną: „remont pomieszczeń w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Żwirki i Wigury 14 i ulicy Białowieskiej 1 w Gdyni”
 • 1923/11/VI/M - usunięcia awarii w przepompowni ścieków obsługującej gminne budynki mieszkalne przy ul. Dickmana 18-30 w Gdyni
 • 1924/11/VI/M - wykonania wymiany podłóg w mieszkaniu gminnym przy ul. Nauczycielskiej 5 w Gdyni
 • 1925/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Śląskiej 51 bl. I w Gdyni
 • 1926/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1927/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1928/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1929/11/VI/M - źródła finansowania aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych przy ulicy Orłowskiej 17 stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 1930/11/VI/M - skorzystanie z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 214 o powierzchni 8,70 m² zlokalizowanego na hali płaskiej
 • 1931/11/VI/M - akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR, na realizację promocji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 1932/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację uroczystości wmurowania tablicy statku „Costa Pacyfica” w Alei Statków Pasażerskich
 • 1933/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, druku 500 sztuk przewodnika po Gdyni w języku francuskim
 • 1934/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie tabliczek informacyjnych w ramach projektu edukacyjnego „Drzewa Kamiennej Góry – ścieżka edukacyjna” realizowanego przez uczniów Gimnazjum Nr 23 w Gdyni
 • 1935/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 1705/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.04.2011 r. dotyczącego zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowlanych polegających na kompleksowej termomodernizacji czterech szkół na terenie Gdyni
 • 1936/11/VI/M - ustawienia kontenera na odpady celem wykonania usług sanitarnych w lokalu mieszkalnym przy ul. Matejki w Gdyni
 • 1937/11/VI/M - wymiany okien w lokalu gminnym przy ul. Rolniczej w Gdyni
 • 1938/11/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i instalację sprzętu komputerowego dla 8 placówek oświatowych w Gdyni, realizowane w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 1939/11/VI/S - wyrażenia zgody na konserwację w roku 2011 windy marki „PILAWA”
 • 1940/11/VI/S - homologacji nesesera dla poborców UMG
 • 1941/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011roku
 • 1942/11/VI/R - zmiany zarządzenia nr 17076/10/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.11.2010r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego
 • 1943/11/VI/O - zakupu biletów do Fokarium w Helu dla uczestników i opiekunów Gali Finałowej XVII Finału Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
 • 1944/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie spotu reklamującego gdyńskie szkoły ponadgimnazjalne
 • 1945/11/VI/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu działań prozdrowotnych wśród uczniów klas I-III gdyńskich szkół podstawowych w zakresie zdrowego odżywiania
 • 1946/11/VI/O - przeznaczenia środków finansowych dla Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni na organizację VI Otwartego Konkursu Fryzjerstwa Artystycznego
 • 1947/11/VI/O - przeznaczenia środków finansowych dla Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni na wyjazd delegacji do Karlskrony
 • 1948/11/VI/O - przeznaczenia środków finansowych dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni na wynajem sali teatralnej w Teatrze Miejskim im. Witolda Gombrowicza
 • 1949/11/VI/O - przeznaczenia środków finansowych dla Szkoły Podstawowej nr 26 w Gdyni na organizację konkursu „Orlęta Pieśni Polskiej”
 • 1950/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Górniczej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1951/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 35 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1952/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości położonej na terenie Skweru Plymouth
 • 1953/11/VI/M - zatwierdzenia protokołu uzgodnień dot. ustalenia warunków darowizny użytkowania wieczystego nieruchomości zajętej pod pas drogowy ul. Ignacego Paderewskiego
 • 1954/11/VI/M - określenia warunków nabycia Gdyni nieruchomości niezabudowanej niezbędnej pod budowę ulicy Bł.ks.kmdr.ppor.Władysława Miedonia
 • 1955/11/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 12828/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 listopada 2009 r. i akceptacji treści aneksu do umowy KB/756/UI/261-W/2009, której przedmiotem jest realizacja zadań związanych z promocją Projektu „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 1956/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie projektu oraz wyprodukowanie toreb okolicznościowych z nadrukiem
 • 1957/11/VI/S - skierowania sprawy o zakazanie założenia Stowarzyszenia Konnego imienia Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza
 • 1958/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 8950/09/V/P z dnia 12.01.2009 r. dot. dostępu do Internetu dla potrzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicach Gdyni
 • 1959/11/VI/M - powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Gdyni
 • 1960/11/VI/P - organizacji warsztatów wspierających osoby działające na rzecz osób niepełnosprawnych
 • 1961/11/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 193.000 EUR na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo– kosztorysowej budowy parkingów rowerowych w ramach projektu pn.: „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013”
 • 1962/11/VI/M - uchylenia zarządzenia nr 1674/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 kwietnia 2011 roku w sprawie wykonania 2000 sztuk znaczków okolicznościowych promujących miasto
 • 1963/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania znaczków okolicznościowych promujących miasto
 • 1964/11/VI/M - otwarcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienie publicznego, poniżej kwoty 4.845.000 EUR, na wykonanie i montaż 35 m flagowego masztu stalowego
 • 1965/11/VI/M - akceptacji zmiany treści umowy nr SK/871/MG/247-W/2011 z dnia 14 kwietnia 2011 r. na konserwację instalacji alarmowej w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej
 • 1966/11/VI/M - organizacji konferencji prasowej Gdyni w Pałacu Muzeum w Wilanowie oraz wykonania materiałów promujących miasto
 • 1967/11/VI/M - podpisania aneksu do umowy o przyłączenie do sieci gazowej Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni
 • 1968/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 euro na wykonanie robót towarzyszących remontowi I etapu instalacji elektrycznej wewnętrznej Miejskiej Hali Targowej w Gdyni
 • 1969/11/VI/M - ogłoszenia i akceptacji treści regulaminu konkursu na opracowanie koncepcji kampanii informacyjno – promocyjnej szlaku „Legenda Morska Gdyni” wraz z kosztorysem
 • 1970/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kładki rowerowej nad ul. Podjazd w ramach projektu rozbudowy skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni
 • 1971/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie roboty budowlanej: „Rozbudowa ul. Oliwkowej i ul. Wiczlińskiej w Gdyni”
 • 1972/11/VI/S - zmiany zarządzenia Nr 17/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni
 • 1973/11/VI/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 1974/11/VI/S - archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r.
 • 1975/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od 4.845.000 EUR na wykonanie zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie Al.M.Piłsudskiego i ul. Legionów oraz budowa przepompowni ścieków wraz z kolektorem grawitacyjnym i tłocznym przy Bulwarze Nadmorskim w Gdyni
 • 1976/11/VI/P - organizacji pobytu przedstawicieli władz Sail Training International w Gdyni
 • 1977/11/VI/P - dostawy, montażu i uruchomienia w systemie dwóch syren alarmowych
 • 1978/11/VI/P - dostępu do Internetu dla potrzeb Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • 1979/11/VI/P - organizacji imprezy „Harcerski Festiwal Szantowy”
 • 1980/11/VI/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/120/OK/27/W/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Związkiem Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA” w Gdyni Ognisko Centrum
 • 1981/11/VI/P - zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr SK/1135/OK/99/W/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r., zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Wydawnictwem Maszoperia Literacka spółka z o.o.
 • 1982/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011roku
 • 1983/11/VI/S - akceptacji zmiany treści umowy Nr KB/219/SMO/18/W/2011 z dnia 12.04.2011 r. na wykonanie terenu zieleni na pasach międzyjezdniowych wzdłuż ul. Chwaszczyńskiej na wysokości ul. Myśliwskiej w Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją o wartości do 14.000 EUR
 • 1984/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na organizację lunchu na terenie Parku Kolibki dla uczestników V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Zieleń Miejska „Zieleń w mieście przyjazna mieszkańcom” w dniu 20 maja 2011 roku o wartości do 14.000 EUR
 • 1985/11/VI/P - przygotowania wystawy zdjęć Jana Pawła II
 • 1986/11/VI/P - wyrażenia zgody na powołanie komisji o rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na kontynuację ubezpieczenie samochodów służbowych Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, OSP Wiczlino w 2011 r.
 • 1987/11/VI/M - akceptacji treści deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stena Line Scandinavia AB
 • 1988/11/VI/P - organizacji gdyńskiej części obchodów Europejskiego Dnia Morza
 • 1989/11/VI/P - wykonania statuetki Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni na 36. FPFF
 • 1990/11/VI/P - organizacji festynu pn. „Święto ulicy Chylońskiej”
 • 1991/11/VI/P - organizacji cyklu koncertów Sax –Club Młoda Krew
 • 1992/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację koncertów pod nazwą „Ladies Jazz Festival” w Gdyni
 • 1993/11/VI/P - zmiany zrządzenia Prezydenta Miasta Gdyni n 1770/11/VI/U z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie akceptacji zmian treści umowy KB/408/UI/146/W/2010 z dnia 07.07.2010 r. na wykonanie dokumentacji dla zadania pn.: „Regulacja Potoku Źródło Marii wraz z budową zbiornika retencyjnego KARWINY”
 • 1994/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/408/UI/146/W/2010 z dnia 07.07.2010 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Regulacja Potoku Źródło Marii wraz z budową zbiornika retencyjnego KARWINY”
 • 1995/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej realizacji inwestycji pn. „Budowa ulicy Cechowej w Gdyni”
 • 1996/11/VI/U - udzielania zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót budowlanych w rejonie budowy ronda na ulicy Cechowej w Gdyni
 • 1997/11/VI/O - organizacji obiadu podczas pobytu na Helu dla uczestników XVII Ogólnopolskiego Finału Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”
 • 1998/11/VI/P - rozbudowy centrali telefonicznej dla potrzeb MCZK
 • 1999/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 1900/11/VI/S na wynajem dwóch autokarów w celu przewozu osób V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Zieleń Miejska, Zieleń w mieście przyjazna mieszkańcom” w dniach 19-20 maja 2011 roku – o wartości do 14.000 EUR
 • 2000/11/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 16834/10/V/P z 26.10.2010 r. w sprawie harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2011 roku
 • 2001/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS
 • 2002/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego
 • 2003/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę sporządzenia opinii prawnych
 • 2004/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie Zintegrowanego Planu Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni w zakresie miejskich obiektów kulturalnych i komunikacji społecznej
 • 2005/11/VI/R - zmiany umowy nr KB/49/UO/2/W/2009 o powierzenie zadania pn: „Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni w czasie od 1.01.2009 r. do 31.12.2011 r”
 • 2006/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na odławianie z terenu Gdyni, w godzinach nocnych psów agresywnych, stwarzających zagrożenie dla mieszkańców miasta
 • 2007/11/VI/P - organizacji postoju jednostek pływających straży granicznej uczestniczących w obchodach „Europejskiego Dnia Morza”
 • 2008/11/VI/P - zlecenia organizacji festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka oraz druku plakatów informujących o tym wydarzeniu
 • 2009/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/600/UI/227/W/2010 z 26.10.2010 r. na wykonanie robót zadania pn. „Budowa kanału deszczowego w rejonie Alei Jana Pawła II wraz z wylotem do Basenu Prezydenta”
 • 2010/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 16243/10/V/U z 7.09.2010 r. w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Adaptacja pomieszczeń SP Nr 43 na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni”
 • 2011/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. w Gdyni
 • 2012/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie przebudowy wodociągu w rejonie Al. Jana Pawła II
 • 2013/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie geodezyjnego wydzielenia terenu pod poszerzenie pasa drogowego ul. Unruga w Gdyni
 • 2014/11/VI/O - organizacji obiadu dla osób reprezentujących miasta/gminy/powiaty/starostwa, biorące udział w Galii Finałowej XVII Ogólnopolskiego Finału Samorządowego Konkursu Nastolatków "8 Wspaniałych"
 • 2015/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 18.05.2011
Data udostępnienia informacji: 13.06.2011
Ostatnia aktualizacja: 13.06.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.06.2011 15:52 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk