Z dnia 2011-05-10

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.05.2011 r. w sprawie:
 • 1840/11/VI/M - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni (MN.271.46.2011) przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 EURO i upoważnienia do podpisania umowy
 • 1841/11/VI/M - postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie inwentaryzacji budynków oraz aktualizacji dokumentacji technicznej nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni (EZP nr MN.271.45.2011)– zmiana składu komisji przetargowej
 • 1842/11/VI/O - zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia 16834/10/V/P z dnia 26.10.2010 r.
 • 1843/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania: Rehabilitacja i opieka szpitalna osób po laryngektomii”
 • 1844/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Opata Hackiego 29 w Gdyni
 • 1845/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Opata Hackiego 27 w Gdyni
 • 1846/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Opata Hackiego 23 w Gdyni
 • 1847/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Kalksztajnów 3 w Gdyni
 • 1848/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Pogodnej 4 w Gdyni
 • 1849/11/VI/M - wymiany stolarki okiennej w gminnym lokalu mieszkalnym przy ul. Swarzewskiej 60/28 w Gdyni
 • 1850/11/VI/M - usunięcia awarii instalacji kanalizacyjnej w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Bydgoskiej 13 w Gdyni
 • 1851/11/VI/M - wykonania aktualizacji wielobranżowej dokumentacji technicznej i kosztorysowej na przebudowę i remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Śląskiej 51B bl. III w Gdyni
 • 1852/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Partyzantów 39 bl II w Gdyni
 • 1853/11/VI/M - wykonania rozdziału instalacji c.o. oraz odrębnego opomiarowania instalacji c.o. dla pawilonu użytkowego położonego przy ul. Morskiej 217 w Gdyni
 • 1854/11/VI/O - zamówienia na wykonanie zaproszeń dla przedstawicieli miast/gmin/powiatów/starostw na Galę Finałową XVII Finału Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
 • 1855/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 1069/11/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01 marca 2011 r. w sprawie organizacji finału XII edycji konkursu „Gdynia bez Barier” w dniu 16 maja 2011 roku
 • 1856/11/VI/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Ośrodka Hipoterapeutycznego mieszczącego się w Gdyni przy ul. Spółdzielczej 4 w Gdyni
 • 1857/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup dostępu do licencji oprogramowania Edytor Aktów Prawnych
 • 1858/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011roku
 • 1859/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.15.2009)
 • 1860/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.5.2010)
 • 1861/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.17.2009)
 • 1862/11/VI/M - uchylenia zarządzenie nr 17121/2010/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.11.2010r. w sprawie skierowania na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1863/11/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej przy ul. Suchej
 • 1864/11/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Żniwnej – działki 413/46 i 448/51
 • 1865/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny nieruchomości w celu określenia wysokości odszkodowania z tytułu utraty jej wartości – „Trasa Kwiatkowskiego”
 • 1866/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę za wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
 • 1867/11/VI/R - zmiany zarządzenia nr 1121/11/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.03.2011 roku w sprawie przyjęcia wniosków i umowy o przyznanie dotacji ekologicznych oraz upoważnienia do podpisywania umów
 • 1868/11/VI/M - zawarcia aneksu do umowy nr 2/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia przeznaczonej na działalność Portowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 3/5
 • 1869/11/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2011
 • 1870/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2011 rok
 • 1871/11/VI/O - przeznaczenia środków finansowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni na organizację I Internackiego Konkursu „Mam Talent”
 • 1872/11/VI/P - dofinansowania akcji upamiętniającej wydarzenia w Piaśnicy i Lesie Szpęgawskim w latach 1939-1940
 • 1873/11/VI/P - przyznania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni z okazji Dnia Muzealnika
 • 1874/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację w Gdyni Festiwalu Kultur Świata Globaltica 2011
 • 1875/11/VI/P - przyznania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni z okazji Dnia Bibliotekarza
 • 1876/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście festynu pod hasłem „Dzień Sąsiada”
 • 1877/11/VI/M - zmiany w umowie nr SK/1635/MK/11-w/2010 zawartej w dniu 02 września 2010 r. na opracowanie dokumentacji technicznej dokumentacji przetargowej, SIWZ, wsparcia merytorycznego, nadzoru, odbioru i kontroli prac
 • 1878/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 1257/11/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie: przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Niedowidzących w Gdyni
 • 1879/11/VI/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie 46 madali pamiątkowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 1880/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/431/UI/159/W/2010 z dnia 15.07.2010 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Chabrowej, Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej, Jałowcowej i Malinowej w Gdyni
 • 1881/11/VI/U - nabycia kanału deszczowego zlokalizowanego w sięgaczu ul. Makuszyńskiego
 • 1882/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 Euro na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb zakończenia zadania pn.: „budowa odcinka drogi w ul. Promiennej wraz z wodociągiem”
 • 1883/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 Euro na wykonanie projektów podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod budowę ulic gminnych w rejonie ul. Stryjskiej - Przemyskiej w Gdyni
 • 1884/11/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na robotę budowlaną: „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 39 przy ul. Adm.Unruga 88a w Gdyni”
 • 1885/11/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na robotę budowlaną: „ Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 35 przy ul. Uczniowskiej 1 w Gdyni”
 • 1886/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usługi cateringowej
 • 1887/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie, montaż i demontaż systemu wystawienniczego wraz z wydrukami fotografii
 • 1888/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy miasta w Dzienniku METRO
 • 1889/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: „I Gdyńska Debata Młodych – wykształcenie przepustką do kariery?”
 • 1890/11/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na robotę budowlaną: „Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Legionów 27 w Gdyni”
 • 1891/11/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na robotę budowlaną: „Kompleksowa termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 przy ul. 10 Lutego 26 w Gdyni”
 • 1892/11/VI/U - zatwierdzenia wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 193.000 EUR na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy drogi dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni – Oksywie wraz z infrastrukturą techniczną
 • 1893/11/VI/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na k.m. 2 obręb Wielki Kack jako działka nr 498/54 niezbędnej pod budowę ulicy Strzelców
 • 1894/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni delegacji zagranicznych z Hiszpanii i USA
 • 1895/11/VI/U - wyrażenia zgody na przelew wierzytelności zgodnie z § 17 pkt. 3 umowy nr KB/585/UI/224/W/2010 zawartej z wykonawcą robót budowlanych objętych programem „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ul. Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I”
 • 1896/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie obsługi cateringowej podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Zieleń Miejska „Zieleń w mieście przyjazna mieszkańcom” w dniach 19 – 20 maja 2011 roku o wartości do 14.000 EUR
 • 1897/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na druk ulotki promocyjnej zamieszczonej w „Ratuszu” związanej z promocją V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Zieleń Miejska „Zieleń w mieście przyjazna mieszkańcom” w dniach 19 – 20 maja 2011 współorganizowanej przez miasto Gdynia o wartości do 14.000 EUR
 • 1898/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usług przewodnika objazdu terenowego w 2. dniu V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Zieleń Miejska „Zieleń w mieście przyjazna mieszkańcom” w dniach 19 – 20 maja 2011 roku o wartości do 14.000 EUR
 • 1899/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie i dostawę 75 sztuk koszulek z logo „Gdynia naturalnie” dla uczestników V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Zieleń Miejska „Zieleń w mieście przyjazna mieszkańcom” w dniach 19 – 20 maja 2011 roku, współorganizowanej przez miasto Gdynia o wartości do 14.000 EUR
 • 1900/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wynajem dwóch autokarów w celu przewozu uczestników V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej Zieleń Miejska „Zieleń w mieście przyjazna mieszkańcom” w dniach 19 – 20 maja 2011 roku o wartości do 14.000 EUR
 • 1901/11/VI/O - przeznaczenia środków finansowych dla SP Nr 40 w Gdyni na zakup tablicy multimedialnej w związku z organizacją Izby Europejskiej
 • 1902/11/VI/P - wykonania projektu graficznego, składu komputerowego i druku „Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi za rok 2010”
 • 1903/11/VI/P - recepcji gości zaproszonych na konferencje w dniu 19 maja 2011 roku
 • 1904/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 839/11/VI/R z 8 lutego 2011 roku w sprawie zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w ramach projektu INTERFACE
 • 1905/11/VI/P - wyrażenia zgody na organizację lunchu w dniu 16 maja 2011 roku dla uczestników konferencji projektu INTERFACE
 • 1906/11/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni na Gdańsk Press Photo
 • 1907/11/VI/K - ulokowania wolnych środków finansowych w kwocie 50.000.000 zł na rachunku lokaty terminowej
 • 1908/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na organizację festynu ekologicznego „Festiwal Bioróżnorodności”
 • 1909/11/VI/P - odnowienia domen dla rad dzielnic
 • 1910/11/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 16834/10/V/P z 26.10.2010 r. w sprawie harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2011 roku
 • 1911/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 11.05.2011
Data udostępnienia informacji: 31.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2011 15:10 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk