Z dnia 2011-05-04

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.05.2011 r. w sprawie:
 • 1773/11/VI/O - uruchomienia środków ZFŚS zaplanowanych w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2011
 • 1774/11/VI/O - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania toreb ekologicznych z logo Gdyni i „8 Wspaniałych”
 • 1775/11/VI/O - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie taśm z nadrukiem promujących Miasto i konkurs „8 Wspaniałych”
 • 1776/11/VI/O - unieważnienia zarządzenia 14060/10/V/0Z Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2010r oraz powołania nowego składu Komisji
 • 1777/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na adaptację Studium wykonalności dla projektu pn.: „Ochrona wód Zatoki Gdańskiej – budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni” na potrzeby opracowania Studium wykonalności dla Etapu I tego projektu
 • 1778/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1779/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1780/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej/Akacjowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 1 rok
 • 1781/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Perzowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
 • 1782/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1783/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1784/11/VI/M - akceptacji treści aneksu do umowy na współprodukcję audycji oraz zakupu czasu antenowego na kanale TVP2 na promocję miasta
 • 1785/11/VI/M - zmiany treści umowy dzierżawy nr MG/181/D/10 z dnia 31 grudnia 2010 r., przedmiotem której jest nieruchomość położona w Gdyni przy ul. Buraczanej
 • 1786/11/VI/P - refundacji poniesionych kosztów zabezpieczenia sytuacji kryzysowej
 • 1787/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na usługę nasadzeń roślinnych na wybranych terenach Miasta Gdyni: skarpa przy ul. Podjazd, rejon przejścia podziemnego przy ul. Śląskiej i ul. Podolskiej oraz rondo przy pomniku H. Sienkiewicza na Kamiennej Górze
 • 1788/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup nasion słonecznika wysokiego, ozdobnego o wartości do 14.000 EUR
 • 1789/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup materiałów edukacyjnych na potrzeby „Zielonej klasy” o wartości do 14.000 EUR
 • 1790/11/VI/U - uregulowania należności wynikającej z umowy KB/618/UI/230-W/2007 z dnia 04.09.2007 r.
 • 1791/11/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy Nr KB/519/UP/147/W/2008 z dnia 01.09.2008 r., dotyczącego rozliczenia wykonanych prac przedprojektowych
 • 1792/11/VI/U - udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: „Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery”
 • 1793/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR, na zakup jednego tysiąca egzemplarzy folderu pod tytułem „Szlak Trójmiejski”
 • 1794/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR, na druk materiałów promocyjnych Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 1795/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR, na publikację logo Gdyni w dodatku do Dziennika Bałtyckiego poświęconym beatyfikacji Jana Pawła II
 • 1796/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie dwóch balonów ekspozycyjnych
 • 1797/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy dzierżawy gruntu parkowo- pałacowego w Gdyni-Orłowie w miesięczniku Business In Poland
 • 1798/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy dzierżawy gruntu parkowo- pałacowego w Gdyni-Orłowie w miesięczniku Kaleidoscope
 • 1799/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wycen nieruchomości
 • 1800/11/VI/M - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Kwiatowej 11
 • 1801/11/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 246 o powierzchni 9,6 m² zlokalizowanego na placu targowym
 • 1802/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie wycen nieruchomości
 • 1803/11/VI/U - zawarcia porozumienia w sprawie udostępnienia nieruchomości dla inwestycji EUR 2012 pn. „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
 • 1804/11/VI/U - upoważnienia Kierownika Referatu Koordynacji Zagospodarowania Przestrzennego w Wydziale Urbanistyki
 • 1805/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie flag masztowych na potrzeby Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej
 • 1806/11/VI/M - promocji miasta w ramach projektu „Mamy Maj” realizowanego przez Radio Zet
 • 1807/11/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 1675/11/VI/M na wykonanie 100 egzemplarzy miniaturowych kutrów rybackich z napisem Gdynia wraz z opakowaniem
 • 1808/11/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2011
 • 1809/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2011 rok
 • 1810/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 969/11/VI/K z 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok
 • 1811/11/VI/P - współorganizacji konferencji
 • 1812/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/152/UI/52/W/2011 z dnia 31.03.2011 r. dotyczącej zadania pn. : „Budowa ulicy Wawrzyniaka w Gdyni”
 • 1813/11/VI/S - wyrażenia zgody na remont bocznej klatki schodowej w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10-Lutego 24 w 2011 roku
 • 1814/11/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 1645/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 kwietnia 2011 roku
 • 1815/11/VI/S - udzielenia zamówienie publicznego na wykonanie i dostawę 30 szt. donic dla ul. Świętojańskiej w Gdyni o wartości do 14.000 EUR
 • 1816/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 1177/11/VI/M z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie analizy opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii na terenie szkół w Gdyni
 • 1817/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na przygotowanie spotkania z instytucjami partnerskimi Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 1818/11/VI/M - przyjęcia treści umowy z firmą Promare sp. z o.o. organizatorem XII Spotkania Biznesu Morskiego Wybrzeża Gdańskiego „Wspólna Kaczka 2011” w dniu 14 października 2011 roku w ramach XI Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni
 • 1819/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 1820/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę notarialną oraz sądową /ul. Gen. Józefa Bema 3 m 6
 • 1821/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną oraz sądową /ul. Gen. Józefa Bema 3 m 1/
 • 1822/11/VI/M - rozbiórki obiektu dyspozytorni przy Placu Dworcowym 2A w Gdyni
 • 1823/11/VI/R - przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
 • 1824/11/VI/P - przyjęcia Regulaminu Nagrody Literackiej Gdynia
 • 1825/11/VI/P - przygotowania scenariusza i prowadzenie Gali konkursu „Gdynia bez barier”
 • 1826/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku szkoły VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni przy ul. Kopernika 34
 • 1827/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z inwestycją pn. „Przebudowa ulicy Zielnej w Gdyni”
 • 1828/11/VI/O - unieważnienia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizacje zadania : Rehabilitacja i opieka szpitalna osób po laryngektomii
 • 1829/11/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację koncertów pod nazwą „Ladies Jazz Festiwal” w Gdyni
 • 1830/11/VI/P - określenia wysokości Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński” za rok 2010
 • 1831/11/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolej ręki na organizację w Gdyni Festiwalu Kultur Świata Globaltica 2011
 • 1832/11/VI/P - wykonania upominków promocyjnych
 • 1833/11/VI/P - druku materiałów informacyjnych
 • 1834/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Porębskiego 21 na filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni”
 • 1835/11/VI/M - zmiany w umowie Nr SK/1947/MK/13-W/2010 zawartej w dniu 19 października 2010 roku na opracowanie dokumentacji przetargowej, warunków technicznych, nadzór i odbiór prac geodezyjnych dotyczących: modernizacji osnowy pionowej, wznowienia osnowy katastralnej oraz konwersji danych do układu 2000
 • 1836/11/VI/S - unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą sprzętu dla Urzędu Miasta Gdyni wszczęte zarządzeniem nr 1643/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.04.2011 r. oraz akceptacji wniosku o rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z dostawą sprzętu dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 1837/11/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 354 zlokalizowanego na placu targowym
 • 1838/11/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 308 zlokalizowanego na placu targowym
 • 1839/11/VI/P - powołania dyrektora naczelnego Teatru Miejskiego im. W.Gombrowicza w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 05.05.2011
Data udostępnienia informacji: 31.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 31.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.05.2011 15:08 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk