Z dnia 2011-04-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.04.2011 r. w sprawie:
 • 1715/11/VI/U - otwarcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania: „Przebudowa ulicy Zielnej w Gdyni”
 • 1716/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/204/UI/62/W/2010 z dnia 15.04.2010 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia p.n.:„Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni
 • 1717/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/97/UI/17-W/2008 z dnia 20.02.2008 r. dotyczącej zadania pn.: „Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Oksywie I etap”
 • 1718/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 1719/11/VI/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko Przewodniczącego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
 • 1720/11/VI/O - zakupu tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej Nr 21 w Gdyni z okazji jubileuszu 65 - lecia istnienia placówki
 • 1721/11/VI/O - zakupu dwóch telewizorów dla Szkoły Podstawowej Nr 28 w Gdyni z okazji jubileuszu 50 – lecia istnienia placówki
 • 1722/11/VI/O - zakupu tablicy multimedialnej dla Szkoły Podstawowej Nr 42 w Gdyni z okazji jubileuszu 25 – lecia istnienia placówki
 • 1723/11/VI/O - doposażenia sali grupy przedszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 12 w Gdyni z okazji jubileuszu 75 – lecia istnienia placówki
 • 1724/11/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem 27-osobowej grupy uczniów z Gimnazjum Nr 4 w Gdyni i 4 opiekunów na Światowe Finały Konkursu „Odyseja Umysłu” w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych Ameryki
 • 1725/11/VI/O - powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora: Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 2 i 3 w Gdyni
 • 1726/11/VI/O - akceptacji zmian w umowach zawartych w 2010 r. na realizacje badań profilaktycznych
 • 1727/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni
 • 1728/11/VI/M - wystąpienia o pozwolenie na budowę dotyczące posadowienia typowych komórek blaszanych na posesji przy ul. Muchowskiego 4
 • 1729/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.7142.6.19.2009)
 • 1730/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (sprawa nr MS.DK-71409-1/18/08)
 • 1731/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 50 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - do 30 września 2011 r.
 • 1732/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 64 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1733/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 35 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1734/11/VI/P - wykonania statuetek na Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński”
 • 1735/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 1643/11/VI/S dotyczącego akceptacji wniosku o rozpoczęciu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na usługi telefonii komórkowej wraz z dostawą sprzętu dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 1736/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845 EUR na wykonanie zadania „Rozbudowa ul. Oliwkowej i ul. Wiczlińskiej w Gdyni”
 • 1737/11/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr SK/961/PK/21 dotyczącej dzierżawy miejsca na maszcie antenowym oraz przyłączenia i dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta
 • 1738/11/VI/P - dofinansowania wydania książki Stanisława Danielewicza „Jazzowisko Trójmiasta. Historia jazzu w Gdańsku, Gdyni i Sopocie 1945-2010.”
 • 1739/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na organizację konferencji prasowej inaugurującej projekt „Gdyński Szlak Modernizmu”
 • 1740/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14000 EUR, na publikację reklamy Miasta w magazynie Business Class
 • 1741/11/VI/P - przygotowania wystawy zdjęć
 • 1742/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 1743/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie nasadzeń rekompensujących zieleń na terenie Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją
 • 1744/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego projektu budowy ścieżki rowerowej w ciągu Alei Zwycięstwa
 • 1745/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni”
 • 1746/11/VI/S - przeprowadzenia okresowych badań lekarskich członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 1747/11/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2011
 • 1748/11/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 968/11/VI/K z 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2011 rok
 • 1749/11/VI/K - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 969/11/VI/K z 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok
 • 1750/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na dokonanie rozliczenia wierzytelności dotyczących nakładów na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Knyszyńskiej 3
 • 1751/11/VI/R - zakupu domeny na potrzeby edukacyjnego projektu badawczego „Miasto Gdynia w okresie II Wojny Światowej”
 • 1752/11/VI/U - projekt zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy cesji wierzytelności wykonawcy robót budowlanych zadania „Budowa ul. Wawrzyniaka w Gdyni”
 • 1753/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę dotyczącą sporządzania opinii prawnej
 • 1754/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na obsługę domeny: pies.gdynia.pl przesz okres dwóch lat
 • 1755/11/VI/R - realizacji umowy nr SOO/3253/98/UO dot. najmu gruntu leśnego stanowiącego działkę nr 196/1 km 5 L
 • 1756/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów III Międzyszkolnego Festiwalu Gwiazd Muzyki pop 2011 „You can sing”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 11 w Gdyni
 • 1757/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów VI Ogólnopolskiego Festiwalu „Gim Show 2011” o Grand Prix Prezydenta Miasta Gdyni, którego organizatorem jest MDK w Gdyni
 • 1758/11/VI/O - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr SK/178/OE/19-W/2011 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Stowarzyszeniem Polskich Artystów Muzyków na wsparcie realizacji zadania publicznego pod tytułem „Gdyńska Dziecięca Akademia Muzyczna”
 • 1759/11/VI/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na roboty remontowo-budowlane sanitariatów w budynku będącym w użytkowaniu OSP w Wiczlinie
 • 1760/11/VI/P - organizacji obiadu i wizyty w Akwarium Gdyńskim dla przedstawicieli gdyńskich miast siostrzanych uczestniczących w XIX Igrzyskach Miast Bliźniaczych
 • 1761/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację wizyty delegacji z Axel /Holandia
 • 1762/11/VI/M - zmiany terminu umowy nr SK/2526/MB/38-W/2010 na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie hali targowej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego obejmujących wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • 1763/11/VI/M - wyznaczenia wspólnego członka rady nadzorczej spółki Pot Lotniczy Gdańsk sp. z o.o. reprezentującego gminy miast Gdańska, Gdyni i Sopotu
 • 1764/11/VI/U - zawarcia porozumienia do umowy nr KB/663/UI/218/W/2009 dotyczącego zakończenia opracowania i końcowego rozliczenia wykonanej dokumentacji dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą „Kolej Metropolitalna w Trójmieście”
 • 1765/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/711/UI/270/W/2010 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zmienionego zakresu inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Puckiej i Chylońskiej w Gdyni na odcinku od ul. Czernickiego do ul. Kartuskiej wraz z budową ścieżki rowerowej oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej drogi”
 • 1766/11/VI/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 1767/11/VI/M - zamówienia publicznego do 14.000 EUR na montaż konstrukcji wraz z oświetleniem na Hotelu Gdynia oraz wykonanie 5 powłok wypełniających konstrukcję promujących wydarzenia z miejskiego kalendarza imprez
 • 1768/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dodatkowych egzemplarzy projektu budowlanego dla zmienionego zakresu inwestycji pn.: "Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Klifu Nadmorskiego"
 • 1769/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na opracowanie koncepcji branży drogowej wraz z odwodnieniem dla ulicy Wiczlińskiej i branży hydrotechnicznej dla zbiornika retencyjnego na rzece Kaczej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 27.04.2011
Data udostępnienia informacji: 23.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.05.2011 15:20 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk