Z dnia 2011-04-19

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.04.2011 r. w sprawie:
 • 1655/11/VI/M - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na usługę geodezyjną: „Wykonanie zdjęć lotniczych, ortofotomapy, numerycznego modelu terenu dla obszaru miasta Gdyni i terenów przyległych o powierzchni 208 km2
 • 1656/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: „Budowa sieci oświetleniowej ul. Walerianowej w Gdyni’’
 • 1657/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/739/UI/275/W/2010 z dnia 14.12.2010r związanej z realizacją zadania: „Budowa kaplicy pogrzebowej z zapleczem technicznym przy ul. Witomińskiej w Gdyni”
 • 1658/11/VI/O - wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 na zmianę przeznaczenia nie wykorzystanych środków pozostałych z wyjazdu uczniów na festiwal Teatralny na Litwie na dofinansowanie wyjazdu na międzynarodowy Festiwal w La Roche sur Yon (Francja)
 • 1659/11/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu Zespołu Pieśni i Tańca „KRÔSNIĂTA” ze Szkoły Podstawowej Nr 6 w Gdyni na Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych, który organizowany jest w Postawach na Białorusi
 • 1660/11/VI/O - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania koszulek promujących XVII Ogólnopolski Finał Samorządowego Konkursu Nastolatków „8 Wspaniałych”
 • 1661/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wiśniewskiego 11 w Gdyni
 • 1662/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Wiśniewskiego 11 w Gdyni
 • 1663/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Legionów 84 w Gdyni
 • 1664/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana 20 w Gdyni
 • 1665/11/VI/M - wykonania wymiany podłóg w mieszkaniu gminnym przy ul. Morskiej 72 w Gdyni
 • 1666/11/VI/M - wykonania ozonowania w budynku i w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Szczecińskiej 26 w Gdyni
 • 1667/11/VI/M - wykonania wycięcia drzewa (śliwy) i redukcji korony klonu przy Al. Marszałka Piłsudskiego 50 oraz wycięcia drzewa (wierzby) przy ul. Komandorskiej 7A w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 Gdyni
 • 1668/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Opata Hackiego 25 w Gdyni
 • 1669/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Legionów 78 w Gdyni
 • 1670/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1671/11/VI/M - udzielenia zamówienia na wykonanie aneksów do wycen nieruchomości
 • 1672/11/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR, na realizację promocji projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni
 • 1673/11/VI/M - wynajęcia wraz z obsługą techniczną, w dniach 09-10.05.2011 r., Hali Sportowo – Widowiskowej „Gdynia” przy ul. Kazimierza Górskiego 8 na potrzeby organizacji wiosennej edycji Targów Pracy w dniu 10 maja 2011 roku
 • 1674/11/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, wykonania 2000 sztuk znaczków okolicznościowych promujących miasto
 • 1675/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 100 egzemplarzy miniaturowych kutrów rybackich z napisem Gdynia wraz z opakowaniem
 • 1676/11/VI/U - przyjęcia regulaminu organizacyjnego Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
 • 1677/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup sprzętu biurowego
 • 1678/11/VI/P - akceptacji Aneksu nr 1 do umowy nr SK/1334/PK/30-w/2009 dot. dzierżawy gruntu dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 1679/11/VI/P - ubezpieczenia sprzętu elektronicznego systemu monitoringu wizyjnego miasta
 • 1680/11/VI/P - odłowni dla dzików
 • 1681/11/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grupy uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni do Kilonii (Niemcy) w ramach wymiany młodzieży z Gemeinschaftsschule Friedrichsort
 • 1682/11/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem 12-osobowego zespołu uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni i 2 opiekunów na Światowe Finały Konkursu „Odyseja Umysłu” w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych Ameryki
 • 1683/11/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji o rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na dostawę umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gdyni
 • 1684/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/622/UI/212/W/2006 z dnia 20.09.2006 r. dotyczącej zadania pn.: „Ulica Świętojańska – pętla uliczna ”
 • 1685/11/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej i ul. Puckiej– Gdyńska Spółdzielnia Ogrodniczo Pszczelarska
 • 1686/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę roczną za 2011 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Kosakowo – cmentarz w Kosakowie
 • 1687/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EURO, na promocję Miasta Gdyni podczas III Ogólnopolskiego Forum Młodzieżowych Liderów Turystyki w dniach 9 - 12.06.2011 r.
 • 1688/11/VI/M - uregulowania należności wynikających z postanowienia Sądu Rejonowego w Gdyni
 • 1689/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 1347/11/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.03.2011 r. w sprawie organizacji finału XII edycji konkursu „Gdynia bez Barier” w dniu 16 maja 2011 roku
 • 1690/11/VI/P - dokonania zmian w Umowie Nr KB/812/PON/28/W/2010 zawartej dnia 30.12.2010 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Fundacją Słoneczna Jesień z siedzibą w Gdyni
 • 1691/11/VI/P - sprawozdania z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2010
 • 1692/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup druków ścisłego zarachowania do wydawania licencji transportowych, zezwoleń i zaświadczeń wraz z kosztami przesyłki
 • 1693/11/VI/S - zakupu literatury fachowej do UM Gdyni w 2011 roku
 • 1694/11/VI/S - wyrażenia zgody na wystąpienie o interpretację indywidualną dotyczącą stosowania stawki podatku od towarów i usług na zakup sprzętu komputerowego w projekcie „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 1695/11/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr SK/1343/PK/35-w/2009 I DO UMOWY sk/1342/pk/35W/2009 dot. dzierżawy gruntu dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 1696/11/VI/P - przeniesienia kamery nr 67 monitoringu wizyjnego miasta
 • 1697/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2011 roku
 • 1698/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR emisji reklam elektronicznych z animacją promujących Gdynię na stronie www.trójmiasto.pl oraz wykonania reklamy Gdyni do emisji na ekranie LED
 • 1699/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację reklamy Gdyni w magazynie Forum Pomorskie
 • 1700/11/VI/M - zlecenia do 14.000 EUR na wykonanie taśm z nadrukiem promującym miasto
 • 1701/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 100 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków – część działki nr 1062/10, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1702/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 5.844 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków – część działki nr 80/3, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1703/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk plakatu informującego o wiosennej edycji Gdyńskich Targów Pracy
 • 1704/11/VI/M - akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy nr KB/735/UI/259-W/2009 dotyczącej opracowania graficznego i przygotowania do druku materiałów promujących projekt „Przebudowa układu drogowego Węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 1705/11/VI/M - zatwierdzenia wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowlanych polegających na kompleksowej termomodernizacji czterech szkół na terenie Gdyni
 • 1706/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie analizy możliwości odtworzenia historycznej bryły i formy w rejonie północno-zachodniego narożnika budynku Dworca Morskiego przy ul. Polskiej 1 w Gdyni
 • 1707/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację spektakli teatralnych w żłobku „Niezapominajka”
 • 1708/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przygotowanie i prezentację podczas warsztatów w Eberswalde opracowania o sposobach rekuperacji energii w gdyńskiej sieci trolejbusowej w ramach projektu Trolley
 • 1709/11/VI/U - akceptacji treści aneksu do umowy KB/844/UI/301/W/2009 na wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego dla przedsięwzięcia pn: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia, pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa w Gdyni”
 • 1710/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji przebudowy końcowego odcinka sięgacza ul. Makuszyńskiego w Gdyni
 • 1711/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Rozbudowa ul. Oliwkowej i ul. Wiczlińskiej w Gdyni”
 • 1712/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Marszałka Piłsudskiego i ul. Legionów w Gdyni”
 • 1713/11/VI/U - zawarcia umów dotyczących dotacji udzielonych przez RM Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
 • 1714/11/VI/M - ustalenia wykazu i stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Wejherowskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 20.04.2011
Data udostępnienia informacji: 23.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.05.2011 15:19 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk