Z dnia 2011-04-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.04.2011 r. w sprawie:
 • 1506/11/VI/P - dokonania zmian w Umowie Nr KB/810/PON/26/W/2010 zawartej dnia 30.12.2010 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Pomorską Fundacją Filmową w Gdyni z siedzibą w Gdyni
 • 1507/11/VI/U - zamówienia wykonania fotografii dokumentujących zabytkową stolarkę oraz zabytkowe detale z kościoła w Wielkim Kacku
 • 1508/11/VI/U - podpisania umowy o współpracy i udzieleniu dofinansowania w formie dotacji celowej na prace archeologiczne i geodezyjne związane z realizacją projektu pn.: „Kolej Metropolitalna w Trójmieście”
 • 1509/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów w ramach zadania „Budowa ulicy Aragońskiej z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją”
 • 1510/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników XIV Małego Gdyńskiego Forum Zespołów teatralnych, którego organizatorem jest Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 17 w Gdyni
 • 1511/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników XXVIII Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
 • 1512/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego dla klas VI organizowanego przez Zespół Szkół Nr 7 w Gdyni
 • 1513/11/VI/O - zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia 16834/10/V/P z dnia 26.10.2010 r.
 • 1514/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie terenu zieleni na pasach międzyjezdniowych wzdłuż ul. Chwaszczyńskiej na wysokości ul. Myśliwskiej w Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją
 • 1515/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie zabezpieczenia drzew rosnących na zboczu skarpy przy ul. Wielkopolskiej na wysokości ul. Olgierda w Gdyni
 • 1516/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Wesołej 5 w Gdyni
 • 1517/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki obiektów gminnych mieszkalno-gospodarczych wraz z kosztorysem inwestorskim przy ul. Zielonej 23 w Gdyni
 • 1518/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej rozbiórki obiektów gminnych przy Al. Zwycięstwa 164a, Adwokackiej 18/20, Legionów 23a,Wielkopolskiej 100 a w Gdyni
 • 1519/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1520/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1521/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1522/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1523/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1524/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 27 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1525/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 29 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1526/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 31 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1527/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 33 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1528/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 39 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1529/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 41 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1530/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 49 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1531/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 53 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1532/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na organizację stoiska podczas dorocznej konferencji Seatrade Cruise Shipping Convention w Miami (USA)
 • 1533/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na czyszczenie flag promujących Międzynarodowe Forum Gospodarcze oraz Heineken Open’er Festiwal
 • 1534/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod budowę przepompownię ścieków w ul. Westy w Gdyni
 • 1535/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych w ramach zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Chabrowej, Jaskółczej, Bławatnej, Sokolej, Jałowcowej i Malinowej w Gdyni
 • 1536/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie tablic informacyjnych oraz uzupełnienie kanalizacji technicznej dla sygnalizacji świetlnej w rejonie ul. Władysława IV
 • 1537/11/VI/P - przyznania nagrody Prezydenta Miasta Gdyni w konkursie „Dwa Teatry”
 • 1538/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup, wymianę i naprawy opon w samochodach służbowych Urzędu Miasta, Straży Miejskiej, OSP Wiczlino
 • 1539/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR. na promocję Miasta Gdyni podczas Gdańskich Targów Turystycznych w dniach 15-17.04.2011 r.
 • 1540/11/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania: Rehabilitacja i opieka szpitalna osób po laryngektomii
 • 1541/11/VI/P - zmiany treści zarządzenia nr 1226/11/VI/P w sprawie przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych o tematyce gdyńskiej wykonanych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
 • 1542/11/VI/P - zawarcia umowy z Urzędem Miasta Kilonii na udział Gdyni w Rynku Międzynarodowym w trakcie Kieler Woche 2011
 • 1543/11/VI/U - zlecenia Eko Dolinie Sp. z o.o. utylizacji odpadów zebranych w trakcie wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta Gdyni
 • 1544/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na promocję Miasta Gdyni w związku z Pucharem Świata ITKF oraz Pucharem Polski w kategorii dzieci w Karate Tradycyjnym
 • 1545/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: budowa ul. Wawrzyniaka w Gdyni
 • 1546/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 1547/11/VI/P - przygotowania scenariusza i prowadzenie Gali konkursu „Jak żyć w przyjaźni?”
 • 1548/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją wykonania wzmocnienia skarpy przy Trasie Kwiatkowskiego
 • 1549/11/VI/U - powołania komisji likwidacyjnej dla postawienia w stan likwidacji budynku położonego przy ul. Leszczynki 177
 • 1550/11/VI/U - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 193.000 EUR na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla budowy drogi dojazdowej do przystani rybackiej w Gdyni – Oksywiu wraz z infrastrukturą techniczną
 • 1551/11/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 243 zlokalizowanego na placu targowym
 • 1552/11/VI/R - upoważnienia do podpisania porozumienia z Miastem Gdańsk w sprawie pokrywania przez Miasto Gdynia kosztów rehabilitacji mieszkańców Gdyni w warsztatach terapii zajęciowej znajdującym się w Gdańsku
 • 1553/11/VI/M - podpisania umowy na świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A. usługi dostępu do Internetu DSL tp, na potrzeby Bałtyckiego Punktu Informacji Turystycznej
 • 1554/11/VI/S - uruchomienia środków budżetowych na wydatki związane z kosztami obsługi wizyt
 • 1555/11/VI/P - przyłączenia energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 1556/11/VI/P - aktywacji dwóch kart SIM do modemów GSM dla potrzeb MCZK
 • 1557/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1558/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na publikację reklamy dzierżawy gruntu parkowo-pałacowego w Gdyni-Orłowie w miesięczniku „Forbes”
 • 1559/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na publikację reklamy dzierżawy gruntu parkowo-pałacowego w Gdyni-Orłowie w tygodniku „Polityka”
 • 1560/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na pokrycie kosztów wywózki mebli
 • 1561/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 1493/11/VI/P z 29 marca 2011 roku dotyczącego organizacji X Przeglądu Twórczości Teatralnej Dzieci i Młodzieży Szkół Specjalnych „My zaczarowani Teatrem”
 • 1562/11/VI/U - powołania komisji likwidacyjnej dla postawienia w stan likwidacji budynków położonych przy ul. Witomińskiej 72
 • 1563/11/VI/U - powołania komisji likwidacyjnej dla postawienia w stan likwidacji budynków położonych przy ul. Chwarznieńskiej 2
 • 1564/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/643/UI/139/W.2008 dotyczącej zadania pn: „Stadion rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni”
 • 1565/11/VI/O - zmiany zarządzenia nr 1088/11/VI/O w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na organizację zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z dzielnicy Karwiny
 • 1566/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na przeprowadzenie prezentacji oraz konsultacji dla dyrektorów gdyńskich szkół i placówek oświatowych wraz z jednym pracownikiem upoważnionym do obsługi programu komputerowego „iArkusz organizacyjny”
 • 1567/11/VI/O - przeznaczenia środków finansowych dla Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni na dofinansowanie wyjazdu pani Małgorzaty Sulik związanego z udziałem w pracach komisji konkursowej ogólnopolskiego etapu konkursu „8 Wspaniałych”
 • 1568/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów eliminacji powiatowych Pomorskiego Festiwalu Piosenki Kaszubskiej „Kaszebscze Spiewe” oraz dla laureatów Miejskiego Konkursu Poezji i Prozy Kaszubskiej „Rodno Mowa”, których organizatorem jest SP Nr 6 w Gdyni
 • 1569/11/VI/O - zakupu komputerów dla Zespołu Szkół Technicznych w Gdyni z okazji jubileuszu 65-lecia placówki oraz nadania imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego
 • 1570/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów XVI Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego, którego organizatorem jest Gimnazjum Nr 4 w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 06.04.2011
Data udostępnienia informacji: 23.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.05.2011 11:04 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk