Z dnia 2011-03-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.03.2011 r. w sprawie: -
 • 1268/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na druk kart do głosowania w wyborach rad dzielnic zarządzonych na 27 marca 2011 roku
 • 1269/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 12435/06/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Gdyni pod nazwą „Galion Gdyński”
 • 1270/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie informatora dla gimnazjalistów
 • 1271/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie usługi udostępnienia systemu „Nabór Optivum” w celu przeprowadzenia rekrutacji elektronicznej do szkół ponadgimnazjalnych w Gdyni
 • 1272/11/VI/O - dofinansowania zakupu materiałów i nagród dla zwycięzców „Konkursu Wiedzy o Europie, Teatralii Gimnazjalnych” oraz „Konkursu Piosenki Europejskiej” organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 6 w Gdyni
 • 1273/11/VI/O - zmiany zarządzenia nr 1086/11/VI/Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.03.2011 r.
 • 1274/11/VI/S - zmieniające zarządzenie nr 8050/04/IV/S z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie gospodarki finansowej Miasta Gdyni Krzysztofowi Szałuckiemu – skarbnikowi Miasta
 • 1275/11/VI/S - udzielenia zamówienia na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
 • 1276/11/VI/S - przeprowadzenia na terenie miasta Gdyni kwalifikacji wojskowej w 2011 roku oraz określenia siedziby Powiatowej Komisji Lekarskiej i przedstawicieli Prezydenta Miasta oraz Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gdyni a także terytorialnego zasięgu ich działania
 • 1277/11/VI/M - zmiany terminu umowy nr SK/2526/MB/38-W/2010 z 10.12.2010r. na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie Hali Targowej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego obejmujących wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • 1278/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1279/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1280/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1281/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 19 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1282/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 25 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1283/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 55 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1284/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 59 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1285/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sezamowej 61 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1286/11/VI/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Cechowej 49
 • 1287/11/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Hutniczej 35
 • 1288/11/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Żniwnej i Olgierda – działki 86/51 i 459/52
 • 1289/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej(ul. Starochwaszczyńska)
 • 1290/11/VI/M - rozwiązania ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Wiczlino” umowy użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości położonych przy ulicy Damroki
 • 1291/11/VI/M - rozwiązania ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Stoczniowiec” umowy użytkowania wieczystego w stosunku do nieruchomości położonej przy ulicy Płk.Stanisława Dąbka
 • 1292/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. w Gdańsku
 • 1293/11/VI/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 193.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacja i w okresie gwarancji robót budowlanych polegających na kompleksowej termomodernizacji czterech szkół na terenie Gdyni
 • 1294/11/VI/M - umowy użyczenia nieruchomości Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Harcerskiej w Gdyni
 • 1295/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 1296/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie kubków stanowiących nagrody w konkursie „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
 • 1297/11/VI/O - dofinansowania XII Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych, którego organizatorem jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni
 • 1298/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów konkursu informatycznego o tematyce wielkanocnej organizowanego przez Zespół Szkół Nr 7 w Gdyni
 • 1299/11/VI/O - zmiany w zarządzeniu nr 1085/11/VI/0 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01 marca 2011r.
 • 1300/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia nt: „Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece” dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 1301/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup obuwia dla pracowników Straży Miejskiej
 • 1302/11/VI/M - zakupu czasu antenowego na kanale TVN 24 i TVN Meteo na promocję miasta
 • 1303/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie projektu i przygotowania do druku reklamy prasowej zespołu parkowo-pałacowego Gdynia-Kolibki
 • 1304/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego nr 302 o powierzchni 9,6 m² zlokalizowanego na placu targowym
 • 1305/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 1.000 m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków - część działki 80/3 - przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1306/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1307/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej 129 E, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 1308/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom fizycznym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Stoczniowców nr 21, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
 • 1309/11/VI/M - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego i warunków dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni przy Alei Jana Pawła II, Bulwarze Nadmorskim, ul. Orłowskiej, ul. Przebendowskich, ul. Zawiszy Czarnego przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 1310/11/VI/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni na sztandarze Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego
 • 1311/11/VI/P - zamówienia zmian w serwisie www.gdynia.pl oraz w CMS do redagowania serwisu
 • 1312/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 1195/11/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział gminy miasta Gdyni w projekcie: „The Bothnian Green Logistic Corridor” z Programu Współpracy Transgranicznej Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013”
 • 1313/11/VI/P - dofinansowania wydania tomiku poezji Jerzego Stachury
 • 1314/11/VI/P - dofinansowania wydania „Księgi limeryków gdyńskich” Grzegorza Lewkowicza
 • 1315/11/VI/S - zakupu parawanów medycznych na potrzeby przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2011r.
 • 1316/11/VI/S - zawarcia umowy najmu powierzchni w budynku Urzędu Miasta Gdyni z przeznaczeniem na punkt kserograficzny
 • 1317/11/VI/P - realizacji widowiska „Kartki z Katynia”
 • 1318/11/VI/P - wykonania tablicy upamiętniającej katastrofę smoleńską
 • 1319/11/VI/S - przystąpienia Miasta Gdyni do projektu „E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej”
 • 1320/11/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 17 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi
 • 1321/11/VI/M - wymiany schodów zewnętrznych prowadzących do budynku mieszkalnego przy ul. Olsztyńskiej 33 w Gdyni
 • 1322/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Krośnieńskiej 11 w Gdyni
 • 1323/11/VI/M - zabezpieczenia kosztów na odśnieżanie dachów gminnych budynków mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 10-12,14-16,18-20,26-28 w Gdyni
 • 1324/11/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 193.000 EUR na zakup mebli biurowych dla UMG w 2011r.
 • 1325/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 1238/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.03.2011r w sprawie wyrażenia zgody na zakup szaf metalowych BHP oraz regałów dla Straży Miejskiej
 • 1326/11/VI/S - sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 1327/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 163/10/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 grudnia 2010 r.
 • 1328/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na realizację prac w zakresie archiwizacji dokumentów prawnych dotyczących podziałów i rozgraniczeń nieruchomości
 • 1329/11/VI/S - wyrażenia zgody na: zakup narzędzi i elektronarzędzi na potrzeby Brygady Kolibki, usług pracy koparko – spycharki oraz wywóz odpadów z terenu Zespołu Parkowego Kolibki i dostawa kosiarki na potrzeby Brygady Kolibki
 • 1330/11/VI/S - akceptacji zmiany zarządzenia nr 1247/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 marca 2011 roku
 • 1331/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 1332/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 16220/2010/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.09.2010 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia lokalu użytkowego, usytuowanego przy ul. Cylkowskiego w Gdyni o pow. 110 m2 ze Stowarzyszeniem Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”
 • 1333/11/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 1235/11/VI/M, w sprawie zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 3500 sztuk kopert z nadrukiem
 • 1334/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy Miasta w miesięczniku Hotelarz
 • 1335/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na przedłużenie rejestracji domeny gdyniaprzedsiebiorcza.pl na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 1336/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 1337/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania 15 flag o wymiarach 150 x 95 cm z nadrukiem promocyjnym
 • 1338/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, dokumentacji fotograficznej z 13.Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów KOLOSY 2010
 • 1339/11/VI/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni w materiałach projektu „Gdynia, bille de ma jeunesse, Gdynia miasto mojej młodości” organizowanego przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Gdyni
 • 1340/11/VI/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne oraz udzielenia zamówienia na wdrożenie elementów produktu turystyki kulturowej „Gdyński Szlak Modernizmu” w latach 2011 – 2012 w trybie przetargu
 • 1341/11/VI/M - udziału Miasta Gdyni w Gdańskich Targach Turystycznych GTT 2011 w Gdańsku w dniach 15-17.04.2011 r.
 • 1342/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 256/10/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.12.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni
 • 1343/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wzmocnienia skarpy przy Trasie Kwiatkowskiego
 • 1344/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 1241/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 marca 2011r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie remontu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Świętojańskiej nr 141 dla potrzeb Agencji Rozwoju Gdyni
 • 1335/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na przedłużenie rejestracji domeny gdyniaprzedsiebiorcza.pl na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 1336/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 1337/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania 15 flag o wymiarach 150 x 95 cm z nadrukiem promocyjnym
 • 1338/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, dokumentacji fotograficznej z 13.Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów KOLOSY 2010
 • 1339/11/VI/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni w materiałach projektu „Gdynia, bille de ma jeunesse, Gdynia miasto mojej młodości” organizowanego przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Gdyni
 • 1340/11/VI/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne oraz udzielenia zamówienia na wdrożenie elementów produktu turystyki kulturowej „Gdyński Szlak Modernizmu” w latach 2011 – 2012 w trybie przetargu
 • 1341/11/VI/M - udziału Miasta Gdyni w Gdańskich Targach Turystycznych GTT 2011 w Gdańsku w dniach 15-17.04.2011 r.
 • 1342/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 256/10/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.12.2010r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni
 • 1343/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wzmocnienia skarpy przy Trasie Kwiatkowskiego
 • 1344/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 1241/11/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 marca 2011r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie remontu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Świętojańskiej nr 141 dla potrzeb Agencji Rozwoju Gdyni
 • 1345/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia na terenie cmentarza wojennego w Gdyni Redłowie
 • 1346/11/VI/P - organizacji gali V edycji konkursu „Jak żyć w przyjaźni?” w dniu 15 kwietnia 2011 roku
 • 1347/11/VI/P - organizacji finału XII edycji konkursu „Gdynia bez Barier” w dniu 16 maja 2011 roku
 • 1348/11/VI/P - przeznaczenia środków finansowych dla Zespołu Szkół Nr 11 na dofinansowanie kosztów wyjazdu laureatki Gdyńskiej Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” na ogólnopolskie eliminacje do Warszawy
 • 1349/11/VI/P - dofinansowania organizacji XIII Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Lietrackie o Zbrodni Katyńskiej
 • 1350/11/VI/M - pokrycia z budżetu miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej przy ul. Unruga 31
 • 1351/11/VI/M - zawarcia aneksu do umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej na działalność NZOZ „Przychodnia Orlowo” sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 54 - nr 13/NZOZ/06
 • 1352/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2011 do umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Łanowej 22 A nr KB/2/2010 z 21 stycznia 2010 r. na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej
 • 1353/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2011 do umowy najmu nieruchomości położonej przy Al. Zwycięstwa 199 nr KB/5/MOPS/2010 z 17 lutego 2010 r. na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej
 • 1354/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego /MS.7142.6.7.2010
 • 1355/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego /MS.7142.6.15.2010
 • 1356/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego /MS.7142.6.17.2008/
 • 1357/11/VI/M - wykonania wycinki drzew przy ul. Wąsowicza 3 w Gdyni na terenie gminnym będącym w zarządzie ABK Nr 4
 • 1358/11/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 844/11/VI/M z 8 lutego 2011 roku dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie II etapu dokumentacji konserwatorskiej budynku Dworca Morskiego przy ul. Polskiej 1 oraz piętra magazynu przy Nabrzeżu Francuskim w Gdyni
 • 1359/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/460/UI/175/W/2010 z 20.08.2010 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Budowa ul. Poznańskiej wraz z infrastrukturą w Gdyni”
 • 1360/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/579/UI/220/W/2010 z 12.10.2010 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rdestowej w Gdyni”
 • 1361/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie weryfikacji dokumentacji projektowej dla „Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem „Tristar”
 • 1362/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/408/UI/146/W/2010 z 07.07.2010 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn: „Regulacja Potoku Źródło Marii wraz z budową zbiornika retencyjnego Karwiny
 • 1363/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa ul. Wawrzyniaka w Gdyni”
 • 1364/11/VI/U - podpisania umowy z Polskim Koncernem Naftowym Orlen S.A. określającej zasady zajęcia gruntów pod przebudowę trakcji trolejbusowej w ramach realizacji przedsięwzięcia: „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze metropolitalnym Trójmiasta”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 23.03.2011
Data udostępnienia informacji: 06.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.05.2011 15:12 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk