Z dnia 2011-03-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.03.2011 r. w sprawie: -
 • 1203/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/200/UI/44/W/2009 z dnia 09.03.2009 r. na opracowanie wielobranżowej koncepcji i wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Urzędu Miasta Gdyni z parkingiem podziemnym i terenami zielonymi w rejonie Skweru Plymouth
 • 1204/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 1/2011 do umowy Nr 49/MOPS/2004 z dnia 07.12.2004 roku zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „ Cisza ” z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 1205/11/VI/P - koordynacji zadań w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego Miasta Gdyni w 2011 r.
 • 1206/11/VI/S - lokalu dla Rady Dzielnicy Mały Kack
 • 1207/11/VI/M - zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasta Gdyni
 • 1208/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1209/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1210/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1211/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.DK-71409.27.10)
 • 1212/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Halickiej 10 , przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1213/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV - Wzgórze Św. Maksymiliana, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1214/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Parkowej, stanowiącej własność osób fizycznych
 • 1215/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na dokonanie geodezyjnego pomiaru inwentaryzacyjnego sieci kanalizacyjnej znajdującej się w obrębie działek nr 191/73 oraz 50/2 położonych przy ul. Olgierda 28
 • 1216/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie reklam promujących miasto
 • 1217/11/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia z firmą Abrys sp. z o.o. dot. ustalenia zasad współpracy przy organizacji V Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej „Zieleń Miejska” w dniach 19-20 maja 2011 roku w Gdyni
 • 1218/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „prowadzenie projektu „Kibice Razem” na terenie Gdyni w 2011 roku”
 • 1219/11/VI/P - organizacji cyklu spektakli Teatru Gościnnego
 • 1220/11/VI/P - dofinansowania wydania książki Kazimierza Małkowskiego „Anegdoty gdyńskie”
 • 1221/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulic: Pokrzywowej, Goździkowej i Cynamonowej w Gdyni”
 • 1222/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych zieleni na terenie Gdyni wraz z pielęgnacją
 • 1223/11/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na Dostawę, instalację i wdrożenie systemu do obsługi dziennika elektronicznego dla 60 placówek oświatowych w Gdyni realizowanego w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”
 • 1224/11/VI/R - wyrażenia zgody na dofinansowanie zadania „Wystawki 2011 - zbiórka odpadów wielkogabarytowych” dla Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” i upoważnienia do podpisania umowy
 • 1225/11/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert, na wsparcie realizacji zadania, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3. roku życia do 18. roku życia
 • 1226/11/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych o tematyce gdyńskiej wykonanych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej
 • 1227/11/VI/P - przyznania Nagród Prezydenta Miasta Gdyni w ramach Międzynarodowego Dnia Teatru
 • 1228/11/VI/O - powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia etapu powiatowego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
 • 1229/11/VI/M - wydatkowania środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę za wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
 • 1230/11/VI/M - ustalenia ceny sprzedaży ¼ części we współwłasności lokalu mieszkalnego nr 23 przy ul. Czerniakowskiej 139 w Warszawie
 • 1231/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011roku
 • 1232/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/494/UI/134/W/2009 z dnia 03.07.2009 r. dotyczącej zadania pn.: „Rozbudowa ul. Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Unruga w Gdyni”
 • 1233/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, wykonania 100 koszulek z nadrukiem promocyjnym
 • 1234/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 8 sek. spotu TV promującego Gdynię – stolicę polskiej koszykówki
 • 1235/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 3500 sztuk kopert z nadrukiem
 • 1236/11/VI/M - podpisania porozumienia z Extreme- Club Centrum Turystyki Aktywnej
 • 1237/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup arkuszy olejowych do bieżącej konserwacji niszczarek dokumentów dla Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 1238/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup szaf metalowych BHP oraz regałów dla Straży Miejskiej
 • 1239/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin
 • 1240/11/VI/P - powołania Kapituły Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej
 • 1241/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie remontu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Świętojańskiej nr 141 dla potrzeb Agencji Rozwoju Gdyni
 • 1242/11/VI/S - skierowania sprawy o rozwiązanie Stowarzyszeń: 1) Stowarzyszenie Literackie „Scriptus” 2) Stowarzyszenie Absolwentów Liceum Morskiego i ustanowienie dla w/w Stowarzyszeń kuratorów
 • 1243/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, poczęstunku w związku z nagraniem materiału filmowego do programu „Bitwa na głosy”
 • 1244/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania kosztorysu inwestorskiego wykonania masztu flagowego w Gdyni
 • 1245/11/VI/P - dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicy Działki Leśne oraz na plaży miejskiej Gdynia Śródmieście
 • 1246/11/VI/O - wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Polskim Związkiem Gimnastycznym z siedzibą 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 15, dotyczącego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w gimnastyce w Szkole Mistrzostwa Sportowego wchodzącej w skład Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
 • 1247/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na usługę nasadzeń drzew na wybranych terenach Gdyni: wzdłuż ul. Wielkopolskiej, Chwaszczyńskiej oraz Al. Zwycięstwa
 • 1248/11/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę nasadzeń roślinnych na wybranych terenach Miasta Gdyni: skarpa przy ul. Podjazd, rejon przejścia podziemnego przy ul. Śląskiej i ul. Podolskiej oraz rondo przy pomniku H. Sienkiewicza na Kamiennej Górze
 • 1249/11/VI/R - udzielenia zamówień publicznych do kwoty 14.000 EUR na zakup nagród dla uczestników konkursu organizowanego przez SP Nr 13 w Gdyni w ramach obchodów Dnia Ziemi oraz na zakup nagród dla laureatów konkursów przyrodniczych realizowanych w ramach projektu ekologicznego o temacie przewodnim: „Rezerwaty Przyrody Gdyni”, organizowanych przez Oddział Miejski Ligi Ochrony Przyrody w Gdyni”
 • 1250/11/VI/P - odnowienia domeny Gdynia.eu
 • 1251/11/VI/R - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawę 500.000 sztuk torebek na psie nieczystości
 • 1252/11/VI/R - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/701/MB/75-W/2010 dotyczącej usługi demontażu pięciu tablic informacyjnych, wykonania i montażu dziewięciu tablic pamiątkowych oraz montażu i demontażu czterech tablic informacyjnych w ramach realizacji projektu pn: „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni”
 • 1253/11/VI/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni
 • 1254/11/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2011
 • 1255/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 968/11/VI/K z 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni na 2011 rok
 • 1256/11/VI/K - zmiany zarządzenia nr 969/11/VI/K z 22 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok
 • 1257/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na prowadzenie Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Niedowidzących w Gdyni
 • 1258/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów realizowanych dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni”
 • 1259/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1/UI/1/W/2009 z 02.01.2009 r. dotyczącej zadania pn: „Budowa kładki dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską"
 • 1260/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/305/UI/82/W/2009 z 04.05.2009 r. dotyczącej zadania pn: „Rozbudowa ulicy Olimpijskiej, Sportowej i Wileńskiej wraz z parkingiem przy ul. Wileńskiej w Gdyni”
 • 1261/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania: „Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz przebudowa infrastruktury technicznej w Gdyni przy ul. Puckiej/Potasowej”
 • 1262/11/VI/U - zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: „Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz przebudowa infrastruktury technicznej w Gdyni przy ul. Puckiej/Potasowej”
 • 1263/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Kukowskiego w Gdyni”
 • 1264/11/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 280/2010/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z 14 grudnia 2010 roku dotyczącego zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych i informatycznych oraz ponoszenia kosztów eksploatacji dla pomieszczeń Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1 w Gdyni
 • 1265/11/VI/S - otwarcie postępowania o zamówienie publiczne na zaprojektowanie i wykonanie okablowania strukturalnego, sieci elektrycznej i serwerowni w 60 placówkach oświatowych w Gdyni, realizowanych w ramach projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 16.03.2011
Data udostępnienia informacji: 06.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.05.2011 15:09 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk