Z dnia 2011-03-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.03.2011 r. w sprawie:
 • 1114/11/VI/U - uiszczenia opłaty za grób Karola Borchardta na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni
 • 1115/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 16316/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 września 2010 r. dotyczącego inwestycji pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd jako etap I przebudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni”
 • 1116/11/VI/O - ustalenia odpłatności za pobyt ucznia spoza Gminy Gdynia na kursie teoretycznej nauki zawodu w Ośrodku Dokształcania Zawodowego, funkcjonującego w Zespole Szkół Technicznych w Gdyni
 • 1117/11/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie auli szkolnej dla Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego ,,SOLIDARNOŚĆ’’ w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Delegatów Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 1118/11/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów III Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki „Śpiewaj z nami” dla uczniów szkół i placówek szkolnictwa specjalnego, którego organizatorem jest Zespół Szkół Specjalnych Nr 17 w Gdyni
 • 1119/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego „Make a movie”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 12 w Gdyni
 • 1120/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników finałów III edycji Interdyscyplinarnej Olimpiady „Magellan 2010/2011” organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 40 w Gdyni
 • 1121/11/VI/R - przyjęcia wzorów wniosków i umowy o przyznanie dotacji ekologicznych oraz upoważnienie do podpisywania umów
 • 1122/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Abrahama 64 w Gdyni
 • 1123/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1124/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1125/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1126/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spacerowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1127/11/VI/M - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Al. Marszałka Piłsudskiego 1 – POL- LEVANT Linie Żeglugowe Sp. z o.o.
 • 1128/11/VI/M - wykonania pielęgnacji obszaru zieleni, położonego na terenie gminnym, przy ul. Zgoda 1-13 w Gdyni
 • 1129/11/VI/M - usunięcia awarii zewnętrznej instalacji wodnej doprowadzającej wodę do nieruchomości gminnych przy ul. Zapotocznej 5, 8 w Gdyni
 • 1130/11/VI/M - wykonania badania posadzki na toksyczność w przedpokoju w mieszkaniu przy ul. Warszawskiej 18A w Gdyni
 • 1131/11/VI/M - wykonania dezynfekcji w gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Opata Hackiego 25 w Gdyni
 • 1132/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 7 w Gdyni
 • 1133/11/VI/M - wykonania mapy do celów projektowych w wersji elektronicznej przy sporządzaniu projektu budowlanego na wykonanie umocnienia linii brzegu w miejscu zniszczonych Łazienek w Gdyni-Orłowie
 • 1134/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Płk. Dąbka 37 w Gdyni
 • 1135/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnego baraku mieszkalnego przy ul. Wielkopolskiej 100 A w Gdyni
 • 1136/11/VI/M - restytucji gminnego lokalu mieszkalnego nr 31 w budynku przy ul. Sandomierskiej 1A w Gdyni
 • 1137/11/VI/S - przeznaczenia środków finansowych na zamieszczenie wkładki wyborczej w tygodniku” Ratusz”
 • 1138/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego ( MS.DK 71409.1.3.2011)
 • 1139/11/VI/S - ustanowienia pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. koordynacji projektu „Muzeum Emigracji”
 • 1140/11/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grupy uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 29 w Gdyni do zaprzyjaźnionej szkoły w Trydencie we Włoszech
 • 1141/11/VI/O - zakupu nagród dla laureatów trzech pierwszych miejsc w Ogólnopolskim Konkursie Złotników i Jubilerów „Bursztynowe Rzemiosło”
 • 1142/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagrody głównej dla laureatów Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Gdyni
 • 1143/11/VI/O - dofinansowania 47 Młodzieżowego Konkursu Wiedzy Morskiej „Polska leży nad Bałtykiem” organizowanego przez IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni i LOK
 • 1144/11/VI/K - rozłożenia na raty płatności X raty z tytułu sprzedaży Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej składników majątkowych wg umów sprzedaży zawartych w 2001 roku przez Gminę Miasta Gdyni
 • 1145/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Jantarowej, stanowiącej własność spółdzielni mieszkaniowej
 • 1146/11/VI/S - wyrażenia zgody na kontynuację ubezpieczenia samochodu służbowego OSP Wiczlino w 2011r.
 • 1147/11/VI/S - otwarcia postępowania i akceptacji wyniku w sprawie zamówienie publicznego na dzierżawę łączy światłowodowych pomiędzy budynkiem głównym Urzędu Miasta Gdyni a pozostałymi lokalizacjami
 • 1148/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na sprawowanie nadzoru autorskiego nad eksploatacją oprogramowania systemu ADAS
 • 1149/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na aktualizację kosztorysu inwestorskiego
 • 1150/11/VI/P - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie z wolnej ręki na wykonanie zamówienia uzupełniającego nr 3 do umowy nr KB/473/PK/3/w/2008 – rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Gdyni
 • 1151/11/VI/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/449/UR/W/8/2010 z dnia 10.08.2010 r. na wprowadzenie zmian w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Morska – Wiejska – Swarzewska w Gdyni
 • 1152/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/841/UI/298/W/2009 z dnia 18.12.2009 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd w Gdyni”
 • 1153/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej węzła cieplnego w VI Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, ul. Kopernika 34 - rozdział instalacji
 • 1154/11/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nałkowskiej oraz ustanowienia służebności przesyłu
 • 1155/11/VI/M - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/486/UI/187/W/2010 z dnia 69.09.2010 r. na pełnienie nadzoru zadania pn. „Rozbudowa ulicy Leszczynki”
 • 1156/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/15/UI/4/W/2010 z dnia 18.01.2010r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania pn. „Regulacja rzeki Chylonki na odc. od torów PKP do ul. Hutniczej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Mikołaja”
 • 1157/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie dokumentacji w zakresie drenażu opaskowego wokół budynku Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1
 • 1158/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania pn. : „Budowa ulicy Cechowej w Gdyni”
 • 1159/11/VI/U - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 16190/10/V/U z dnia 31.08.2010r w sprawie wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania: „Rozbudowa ul. Oliwkowej w Gdyni”
 • 1160/11/VI/M - zmiany brzemienia zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 834/11/VI/M z dnia 8 lutego 2011 i akceptacji treści aneksu do umowy nr SK/332/MG/79-W/2011 w sprawie udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie obsługi technicznej otwarcia stadionu piłkarskiego
 • 1161/11/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania 300 koszulek promujących Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów KOLOSY za rok 2010
 • 1162/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, wykonania 7 tysięcy naklejek promujących Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów
 • 1163/11/VI/M - dofinansowania wydania zbioru studiów „Morze nasze i nie nasze”
 • 1164/11/VI/P - dofinansowania wydania książki Romualda Pietraszka i Ryszarda Pospieszyńskiego „Morskie sprawy Polaków”
 • 1165/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację spotkania dot. przygotowania projektu w ramach CIVITAS Plus II
 • 1166/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na usługi związane ze spotem telewizyjnym, plakatem i banerem promującym wybory do rad dzielnic
 • 1167/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na usługę związaną ze spotami promującymi wybory do rad dzielnic
 • 1168/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na zamieszczenie informacji w gazecie „Express Gdyński” promujących wybory do rad dzielnic
 • 1169/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na zamieszczenie informacji w gazecie „Twoja Gazeta” promujących wybory do rad dzielnic
 • 1170/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na zamieszczenie informacji w gazecie „Dziennik Bałtycki” promujących wybory do rad dzielnic
 • 1171/11/VI/K - ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 60.000.000 zł na rachunku lokaty terminowej
 • 1172/11/VI/S - należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad dzielnic, zarządzonych na dzień 27 marca 2011 roku
 • 1173/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na druk obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na 27 marca 2011 roku
 • 1174/11/VI/O - obniżenia kosztu wynajmu krytej pływalni przy ZS Nr 7 w Gdyni
 • 1175/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników etapu Powiatowego Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
 • 1176/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na rehabilitację dla mieszkańców dzielnicy
 • 1177/11/VI/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie analizy opłacalności zastosowania odnawialnych źródeł energii na terenie szkół w Gdyni
 • 1178/11/VI/P - organizacji szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, poświęconego zmianom w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przygotowywaniu ofert na realizację zadań publicznych i sprawozdań z realizacji tych zadań na podstawie nowych wzorów
 • 1179/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie promocji „Urodzinowego Portretu Gdynian”
 • 1180/11/VI/R - upoważnienia wiceprezydenta miasta Gdyni pana Michała Gucia do reprezentowania w sprawie zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych przez p. Annę Miedzińska – dyrektora Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Gdyni
 • 1181/11/VI/M - wynajęcia w trybie bezprzetargowym na okres do trzech lat lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 141 stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Agencji Rozwoju Gdyni sp. z o.o.
 • 1182/11/VI/M - udzielenia zamówienia na wykonanie wyceny działki nr 709/236; km 56, obręb Gdynia, stanowiącej własność Akademii Morskiej w G
 • 1183/11/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej dla nieruchomości zapisanej w kw nr GD1Y/00080656/5, ozn. ewidencyjnie jako działki nr 156/2, 156/17 i 156/19; km 3 obręb Chwaszczyno
 • 1184/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na prowadzenie gali finałowej Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów KOLOSY 2010
 • 1185/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie konwersji filmów promocyjnych Gdyni do formatów telewizyjnych i internetowych
 • 1186/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego działek położonych w obrębie projektowanego pasa drogowego ul. Okrzei w Gdyni
 • 1187/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Budowa ul. Wawrzyniaka w Gdyni”
 • 1188/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę transportową – przesyłkę kurierską
 • 1189/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/727/UI/246/W/2009 na pełnienie nadzoru autorskiego na zadaniu: „Przebudowa układu drogowego Węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 1190/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przebudowę kabla optotelekomunikacyjnego w ul. Chwarznieńskiej
 • 1191/11/VI/S - zakupu zaworu zwrotnego do sprężarki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 1192/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów biurowych oraz zlecenia usług transportowych i akceptację wyboru oferenta
 • 1193/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup stroju służbowego dla pracowników UMG do 14.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 1194/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2011 roku
 • 1195/11/VI/P - wyrażenia zgody na udział Gminy Miasta Gdyni w projekcie: „The Bothnian Green Logistic Corridor” z Programu Współpracy Transgranicznej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013
 • 1196/11/VI/O - zawarcia umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w latach 2011-2013
 • 1197/11/VI/O - powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację programów profilaktycznych w latach 2011-2013
 • 1198/11/VI/O - przyjęcia programów profilaktycznych wraz ze specyfikacjami na lata 2011-2013
 • 1199/11/VI/O - zmiany zarządzenia nr 16531/10/V/O w sprawie dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Sopocie oraz akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr SK/1917/OE/98-W/2010

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 08.03.2011
Data udostępnienia informacji: 14.04.2011
Ostatnia aktualizacja: 14.04.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.04.2011 14:29 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk