Z dnia 2011-03-01

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.03.2011 r. w sprawie:
 • 1040/11/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa panu Markowi Łucykowi dyrektorowi jednostki budżetowej Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • 1041/11/VI/S - upoważnienia pana Marka Łucyka dyrektora jednostki budżetowej Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji
 • 1042/11/VI/S - zmieniające zarządzenie nr 855/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.02.2011 r. w sprawie powołania pełnomocników ds. wyborów do rad dzielnic, zarządzonych na 27 marca 2011 r.
 • 1043/11/VI/M - udzielenia zamówienia o wartości poniżej 193.000 EUR, w trybie zamówienia z wolnej ręki, na realizację promocji Gdyni przez Basketball Investments SSA w związku z Meczem Gwiazd Euroligi 2011 koszykówki kobiet
 • 1044/11/VI/P - dofinansowania wydania „Albumu statków PLO – 1951-2011”
 • 1045/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic Oliwkowej i Wiczlińskiej w Gdyni
 • 1046/11/VI/R - zmiany treści załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 16834/10/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2011 roku
 • 1047/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3 roku życia do 18 roku życia
 • 1048/11/VI/R - akceptacji aneksu do umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Leszczynki na prowadzenie w niej placówki opiekuńczo – wychowawczej
 • 1049/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 2/2011 do umowy najmu nieruchomości położonej przy ul. Rybaków na prowadzenie w niej placówki opiekuńczo – wychowawczej
 • 1050/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 3/2010 do umowy nr 49/MOPS/2004 zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” dotyczącej określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej
 • 1051/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 16889/06/IV/M dotyczącego ustalenia zasad struktury i wielkości wyłączeń ze sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 1052/11/VI/M - wykonania remontu komina prowadzącego do gminnego lokalu mieszkalnego przy ul. Wojewody Wachowiaka 1 w Gdyni
 • 1053/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Władysława IV 38
 • 1054/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1055/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 1056/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szafranowa 59 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1057/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szafranowa 61 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1058/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szafranowa 63 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 1059/11/VI/M - rozwiązania ze Skarbem Państwa umowy użytkowania wieczystego odnośnie nieruchomości pokrytych wodami płynącymi
 • 1060/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/495/UI/195/W/2010 z dnia 08.09.2010 r. na wykonanie wydzielenie pasa drogowego ulicy Ks. Miegonia i Muchowskiego pod budowę przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni sieci wodociągowej
 • 1061/11/VI/S - przeprowadzenia szkoleń członków obwodowych w wyborach do rad dzielnic, zarządzonych na 27 marca 2011 r.
 • 1062/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 15001/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 maja 2010 roku dotyczącego przejęcia budynku przy ul. Widnej 8 w Gdyni w zarząd
 • 1063/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na promocję Miasta Gdyni w związku z meczem Pucharu Narodów Europy
 • 1064/11/VI/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 1065/11/VI/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na aktualizację rejestru wyborców Gminy Miasta Gdyni
 • 1066/11/VI/S - wyrażenia zgody na wprowadzenie zmian do umowy dostawy Nr 72/167 z dnia 23.06.2009r. zawartej z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie , ul. Sanguszki 1
 • 1067/11/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr SK/1689/PK/40-w/2009
 • 1068/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na tłumaczenie dokumentu z j. węgierskiego na j. polski
 • 1069/11/VI/P - organizacji finału XII edycji konkursu „Gdynia bez Barier” w dniu 16 maja 2011 roku
 • 1070/11/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali do gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej Nr 21 w Gdyni dla Rady Dzielnicy Śródmieście
 • 1071/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011r.
 • 1072/11/VI/O - zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie warsztatów z zakresu zajęć teatralno -wokalno- tanecznych w ramach wniosku Rady Dzielnicy Dąbrowa „Teatr piosenki i tańca”, który uzyskał dofinansowanie w konkursie dla Rad Dzielnic „Gdynia po godzinach”
 • 1073/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród i organizacji VI Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych klas młodszych, którego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 10 w Gdyni
 • 1074/11/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji młodzieżowej konferencji „TriMun 2011”, której organizatorem jest III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 • 1075/11/VI/O - dofinansowania wyjazdu zespołu Eska z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na XIV Mistrzostwa Polski Cheeleaders organizowanych w Chorzowie
 • 1076/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników VI Edycji Mistrzostw Gdyni w dwa ognie, którego organizatorem jest Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
 • 1077/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród oraz organizacji Dziesiątego Przeglądu Piosenki Popularnej POP CIS Gdynia 2011 organizowanego przez Zespół Szkół Nr 9 w Gdyni
 • 1078/11/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grupy uczniów i nauczycieli z VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni do zaprzyjaźnionego liceum w St. Junien we Francji w ramach wymiany międzyszkolnej
 • 1079/11/VI/O - dofinansowania organizacji cyklu koncertów muzyki klasycznej pt. „Muzyczne spotkania na Chwarznie”, których organizatorem jest Zespół Szkół Nr 15 w Gdynie
 • 1080/11/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę nasadzeń roślinnych na wybranych kwietnikach sezonowych na terenie Miasta Gdyni – II etap
 • 1081/11/VI/S - wyrażenia zgody na usunięcie awarii związanej z niedrożną studzienką kanalizacyjną znajdującą się na dziedzińcu budynku UMG
 • 1082/11/VI/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni w materiałach konferencji organizowanej przez Akademię Morską w Gdyni
 • 1083/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania: ,,Budowa sieci oświetleniowej ul. Walerianowej w Gdyni’’
 • 1084/11/VI/P - powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizację zadania „prowadzenie projektu „Kibice Razem” na terenie Gdyni w 2011 roku”
 • 1085/11/VI/O - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne, którego wartość szacunkowa jest wyższa niż 12.000 zł, ale nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR na wybór lekarza biegłego
 • 1086/11/VI/O - zatwierdzenia wyników postępowania o zamówienie publiczne, którego wartość szacunkowa jest wyższa niż 12.000 zł, ale nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EUR na wybór psychologa biegłego
 • 1087/11/VI/O - akceptacji wyników postępowania konkursowego na realizację programów profilaktycznych w latach 2011-2013
 • 1088/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Karwiny
 • 1089/11/VI/O - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z zakupem znaczków opłaty sądowej oraz zasądzonych kosztów postanowień sądu
 • 1090/11/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na zakup artykułów do bindowania i zabezpieczenia dokumentów UMG w 2011 r. o wartości do 14.000 EUR
 • 1091/11/VI/U - otwarcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania: „Budowa ul. Cechowej w Gdyni”
 • 1092/11/VI/U - akceptacji treści porozumienia do umowy nr KB/530/UP/148/W/2008 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Elektroprojekt S.A. Oddział Łódź
 • 1093/11/VI/R - zmiany zarządzenia nr 852/11/VI/R w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania Pt: „Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery”
 • 1094/11/VI/R - udzielenia zamówień publicznych do kwoty 14.000 EUR na zakup worków do pojemników do segregacji odpadów oraz worków do wózków do zbiórki odpadów w ramach realizacji programu „Urząd przyjazny środowisku – system gospodarki odpadami”
 • 1095/11/VI/R - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie ekspertyzy w zakresie obecności gatunków chronionych porostów
 • 1096/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na emisję spotu radiowego promującego program „Pies w wielkim mieście”
 • 1097/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na zakup licencji do wykorzystania fotografii Zbigniewa Kosycarza
 • 1098/11/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 153/10/VI/M w sprawie zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wynajem powierzchni reklamowych w okresie od 3 do 31 stycznia 2011 r. na promocję konkursu Gdyński Biznesplan 2011
 • 1099/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na zwrot opłat rocznych
 • 1100/11/VI/M - ustalenia wykazu i ustalenia wywoławczej stawki czynszu dzierżawnego oraz warunków przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy Al. Zwycięstwa przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony – 40 lat w drodze przetargu
 • 1101/11/VI/M - przyjęcia treści umowy o dzieło na wykonanie archiwizacji dokumentów dotyczących ewidencji działalności gospodarczej w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 1102/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na aktualizację 20 sekundowej reklamy zapraszającej na mecz rugby Polska – Belgia na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni
 • 1103/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na emisję spotów radiowych promujących miasto
 • 1104/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR emisji reklamy elektronicznej z animacją na stronie www.trojmiasto.pl, aktualizacji spotów telewizyjnych oraz przygotowanie reklamy na ekrany LED oraz emisji trzech reklam w „Gazecie Wyborczej” promujących Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów „Kolosy 2010”
 • 1105/11/VI/M - upoważnienia dyrektora jednostki organizacyjnej ZDiZ do wydawania w imieniu prezydenta miasta Gdyni postanowień określających stanowisko wierzyciela co do zarzutów zgłoszonych przez zobowiązanego w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
 • 1106/11/VI/M - upoważnienia kierownika Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania jednostki organizacyjnej „ Zarząd Dróg i Zieleni” do wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni postanowień określających stanowisko wierzyciela co do zarzutów zgłoszonych przez zobowiązanego w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
 • 1107/11/VI/M - upoważnienia zastępcy dyrektora jednostki organizacyjnej ZDiZ do wydawania w imieniu prezydenta miasta Gdyni postanowień określających stanowisko wierzyciela co do zarzutów zgłoszonych przez zobowiązanego w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
 • 1108/11/VI/P - powołania składu komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego prowadzenia Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Niedowidzących w Gdyni
 • 1109/11/VI/P - udzielenia dotacji Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku na częściowy remont, renowację i konserwacje pokładu na rufie statku – Muzeum Dar Pomorza w Gdyni
 • 1110/11/VI/P - produkcji i emisji w telewizji trzech odcinków programu Pt: „Od słowa do słowa” w 2011 r.
 • 1111/11/VI/P - dofinansowania wydania albumu poświęconego 3. Flotylli Okrętów im. Komandora Bolesława Romanowskiego
 • 1112/11/VI/P - dofinansowania wydania książki „Dni Bezciastkowe. Gdynia w latach 1945-56”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 02.03.2011
Data udostępnienia informacji: 07.04.2011
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.04.2011 15:39 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk