Z dnia 2011-02-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.02.2011 r. w sprawie:
 • 946/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania w sprawie zamówienia publicznego powyżej 193.000 EUR – w trybie z wolnej ręki na usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni oraz dla potrzeb monitoringu wizyjnego i funkcjonowania syren alarmowych
 • 947/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie materiałów promocyjnych miasta
 • 948/11/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 949/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów IV Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego „Toczy się życie…”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 34 w Gdyni
 • 950/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród oraz organizacji Miejskiego Konkursu Form Przestrzennych i Modelarskich „Gdyńskie Żaglowce” ,którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 39 w Gdyni
 • 951/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagrody dla najlepszego zespołu w Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Teatrze, którego organizatorem jest Gimnazjum Nr 4 w Gdyni
 • 952/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów i materiałów niezbędnych do organizacji XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego im. Jerzego Lisowskiego „Poezja i Proza Frankofońska” organizowanego przez Gimnazjum Nr 2 w Gdyni
 • 953/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów Konkursu „We Can Speak English”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 12 w Gdyni
 • 954/11/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród, pucharów, dyplomów dla uczestników XV Zawodów Komputerowych Młodzieży Szkolnej o Mistrzostwo Gdyni organizowanych przez Gimnazjum Nr 1 w Gdyni i Ligę Obrony Kraju
 • 955/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów VI Międzyszkolnego Konkursu Interdyscyplinarnego „Ludzie nauki w drodze do prawdy – Dymitr Mendelejew” którego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 12 w Gdyni
 • 956/11/VI/P - przekazania ksiąg stanu cywilnego wraz z aktami zbiorowymi w celu archiwizacji do Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz poddanie ich odpłatnemu procesowi dezynfekcji
 • 957/11/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy SK/1332/PK/29-w/09
 • 958/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni
 • 959/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 960/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 961/11/VI/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Anyżowej 9
 • 962/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na dokonanie geodezyjnego pomiaru kontrolnego budynku położonego przy ul. Akacjowej 4A
 • 963/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu miasta na rok 2011 środków na realizację umowy nr 32/2008 z dnia 14 lutego 2008 – najem pomieszczeń od Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko dla potrzeb placówek NZOZ przy ul. Chwarznieńskiej 136/138
 • 964/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu miasta na rok 2011 środków na realizację umowy nr 012/077/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 – najem pomieszczeń położonych przy ul. Podchorążych 10 A od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny Gdynia na rzecz Przychodni Lekarskiej „Obłuże II” Spółka z o.o.
 • 965/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na pokrycie kosztów związanych z organizacją szkoleń w ramach Konkursu „Gdyński Biznesplan 2011”
 • 966/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację 2 banerów reklamowych na portalu internetowym trójmiasto.sport.pl
 • 967/11/VI/K - zmiany w budżecie miasta Gdyni na rok 2011
 • 968/11/VI/K - ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2011 rok
 • 969/11/VI/K - ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2011 rok
 • 970/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania ,,Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni”
 • 971/11/VI/S - transportu osób niepełnosprawnych w związku z wyborami do rad dzielnic miasta Gdyni zarządzonymi na dzień 27 marca 2011 roku
 • 972/11/VI/M - pokrycia z budżetu Miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żelaznej-Rtęciowej
 • 973/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup sprzętu komputerowego
 • 974/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 10/2011 z Fundacją „Nasza Rodzina” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
 • 975/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 11/2011 do umowy z Fundacją „Pomocna Dłoń” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych
 • 976/11/VI/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert, na wsparcie realizacji zadania, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 17 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi
 • 977/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 978/11/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 80/2010/VI/S z dnia 07.12.2010 r. dot. zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów dostawy energii elektrycznej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni – w miesiącach styczeń i luty 2011 roku
 • 979/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011r.
 • 980/11/VI/R - zmian w zespole ds. realizacji projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni”, nr WND –RPPM.05.05.00-00-045/09 oraz aktualizacji procedur wdrażania projektu przyjętych zarządzeniem nr 15482/10/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2010r.
 • 981/11/VI/S - wyrażenia zgody na usługę położenia i wymiany taśm antypoślizgowych, prania wykładzin dywanowych i krzeseł tapicerowanych, mycia podłóg wodno-odpornych i ich zabezpieczenie w UMG w 2011r.
 • 982/11/VI/S - przyjęcia regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Pawia 31
 • 983/11/VI/P - napraw, stałego serwisu, aktualizacji i prac konserwacyjno – remontowych radiotelefonicznych stacji bazowych
 • 984/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia nt: „Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego – praktyczne stosowanie nowych uregulowań” dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 985/11/VI/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 463/10/VI/M w sprawie zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na emisję spotu radiowego promującego konkurs „Gdyński Biznesplan 2011”
 • 986/11/VI/M - przyjęcia treści umów ze strategicznymi partnerami Konkursu „Gdyński Biznesplan 2011” - NORDEA Bank Polska S.A., RADMOR S.A. i POLKOMTEL S.A
 • 987/11/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na: wykonanie wycen nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni
 • 988/11/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na: wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni
 • 989/11/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na: wykonanie inwentaryzacji budynków oraz aktualizacji dokumentacji technicznej nieruchomości na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości Urzędu Miasta Gdyni
 • 990/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na roczny abonament na aktualizację i asystę techniczną oprogramowania TRAWERS
 • 991/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup dostępu do licencji oprogramowania do obsługi Świadczeń Rodzinnych (SR), Zaliczki Alimentacyjnej (ZA), Funduszu Alimentacyjnego (FA), Stypendiów Szkolnych (ST) Obsługi Dodatków Mieszkaniowych (DM) dla Wydziału Spraw Społecznych
 • 992/11/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie asysty technicznej i konserwacji oprogramowania aplikacyjnego systemu OTAGO
 • 993/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 13805/10/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 5 lutego 2010 r.
 • 994/11/VI/P - utrzymania na serwerze serwisu www.gdynia.pl, Biuletynu Informacji Publicznej, prezentacji Rad Dzielnic oraz kont poczty darmowej: poczta.gdynia.pl
 • 995/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: ,,Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni’’
 • 996/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dodatkowych egzemplarzy projektu budowlanego dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów w Gdyni”
 • 997/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa ujściowego odcinka Potoku Kolibkowskiego poniżej wylotu kanalizacji deszczowej w Al. Kukowskiego”
 • 998/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni, ul. Kopernika 34 - zwiększenie m
 • 999/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy kanalizacji deszczowej w ul. Narcyzowej w Gdyni
 • 1000/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole podstawowej nr 6 w Gdyni , ul. Cechowa 22”
 • 1001/11/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu edukacji muzycznej dla uczniów klas 0-III gdyńskich szkół podstawowych
 • 1002/11/VI/R - zawarcia pomiędzy Gminą Gdynia a Państwem Kazimierzem i Teresą Wójtowicz umowy najmu nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Gdyni przy ul. Tetmajera na prowadzenie na terenie nieruchomości placówki opiekuńczo – wychowawczej
 • 1003/11/VI/P - upoważnienia komendanta Straży Miejskiej do złożenia oświadczenia nakazanego przez Sąd Apelacyjny wyrokiem z 18.11.2010 r. w odniesieniu do interwencji Straży Miejskiej w dniach 12 kwietnia 2006 r i 31 sierpnia 2007 r. w Gdyni
 • 1004/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A>
 • 1005/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy artystycznej pn: „Lato zaczyna się w Gdyni – Cudawianki”
 • 1006/11/VI/P - zmiany treści umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego „Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich”
 • 1007/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu graficznego oraz druk plakatów, broszur informacyjnych i ulotek na potrzeby kampanii „Mały procent, wielka sprawa"
 • 1008/11/VI/P - publikacji ogłoszeń w gazetach dzielnicowych
 • 1009/11/VI/R - zawarcia aneksu do umowy partnerskiej z Gminą Miasta Gdyni oraz Gminą Miasta Sopotu dotyczącej ustanowienia zasad współpracy w zakresie realizacji projektu pn: „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR w Gdańsku, Gdyni i Sopocie”
 • 1010/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 1/2011 do umowy KB/20/MOPS/2010 z 16.11.2010 r. na realizację zadania, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich
 • 1011/11/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne o wartości poniżej 193.000 EUR w trybie z wolnej ręki na realizację promocji Gdyni przez Basketball Investment SSA w związku z meczem gwiazd Euroligi 2011 koszykówki kobiet
 • 1012/11/VI/M - zakupu czasu antenowego na kanale Canal Plus Sport na emisję spotu promującego miasto Gdynia
 • 1013/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na publikację reklamy Gdyni w książce „Żółto-niebiescy II”
 • 1014/11/VI/M - współprodukcji audycji oraz zakupu czasu antenowego na kanale TV 2 na promocję Miasta podczas programu „Bitwa na głosy”
 • 1015/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 100 koszulek z nadrukiem promocyjnym oraz logo Gdyni
 • 1016/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na dystrybucję gdyńskich materiałów promocyjnych przez Spółdzielnię Socjalna „50+”
 • 1017/11/VI/M - zatwierdzenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przewidzianych do wynajęcia w drodze publicznego nieograniczonego przetargu ustnego oraz regulaminu przetargu
 • 1018/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie oceny potencjału inwestycyjnego terenu położonego przy ul. Orłowskiej 13-17, w trybie z wolnej ręki
 • 1019/11/VI/M - zapłaty odszkodowania na rzecz Fundacji Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową
 • 1020/11/VI/O - akceptacji zmian w zawartych umowach na lata 2010 – 2012
 • 1021/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i faksów dla UM Gdyni w 2011 roku
 • 1022/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup środków opatrunkowych do wyposażenia apteczek pierwszej pomocy do 14.000 EUR oraz zatwierdzenia wyboru oferenta
 • 1023/11/VI/S - wyrażenia zgody na remont głównej klatki schodowej w budynku UM Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 w roku 2011
 • 1024/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup flag do 14.000 EUR
 • 1025/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej w Gdyni
 • 1026/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/170/UP/42/W/2008 dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn: „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007-2013”
 • 1027/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR na wykonanie geodezyjnego wydzielenia pasa drogowego ul. Śliskiej w Gdyni Wiczlinie z działki nr 321/2 km 22
 • 1028/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/739/UI/275/W/2010 związanej z realizacją zadania „budowa kaplicy pogrzebowej z zapleczem technicznym przy ul. Witomińskiej w Gdyni”
 • 1029/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/630/UI/231/W/2010 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy ul. Lipowej w Gdyni
 • 1030/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do wartości 14.000 EUR na wykonanie wycinki drzew i krzewów w rejonie ujścia Potoku Kolibkowskiego w Gdyni Orłowie
 • 1031/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do wartości 14.000 EUR na wykonanie wycinki drzew i krzewów w rejonie ul. Puckiej
 • 1032/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/487/UI/188/W/2010 dotyczącej zadania pn: „Budowa ulicy Cechowej w Gdyni”
 • 1033/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do wartości 14.000 EUR na wykonanie prac związanych z oczyszczeniem z drzew i krzewów przyszłego placu budowy kaplicy pogrzebowej z zapleczem technicznym przy ul. Witomińskiej w Gdyni
 • 1034/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt
 • 1035/11/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę nasadzeń drzew na wybranych terenach Gdyni, wzdłuż ul. Wielkopolskiej, ul. Chwaszczyńskiej oraz Al. Zwycięstwa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 23.02.2011
Data udostępnienia informacji: 07.04.2011
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.04.2011 15:33 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk