Z dnia 2011-02-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.02.2011 r. w sprawie:
 • 849/11/VI/P - przygotowania Harcerskiego Turnieju Sportowego z okazji obchodów 85 rocznicy uzyskania przez Gdynię praw miejskich
 • 850/11/VI/R - ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Pawiej 31
 • 851/11/VI/R - zmiany treści Zarządzenia Nr 6425/04/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie powołania oraz określenia zasad funkcjonowania Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zmienionego Zarządzeniem Nr 10985/05/IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 września 2005 roku, Zarządzeniem Nr 16070/06IV/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05 września 2006 roku oraz Zarządzeniem Nr 2794/07/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09 lipca 2007 roku
 • 852/11/VI/R - udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pt: „Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery”
 • 853/11/VI/R - zmiany składu Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”, nr WND–RPPM.02.02.02-00-015/10, oraz aktualizacji procedur wdrażania projektu przyjętych zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 16901/10/V/R z dnia 02.11.2010r.
 • 854/11/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2011
 • 855/11/VI/S - powołania pełnomocników ds. wyborów do rad dzielnic, zarządzonych na 27 marca 2011 r.
 • 856/11/VI/S - zmiany zarządzenia dotyczącego ustalenia obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na 27 marca 2011 roku
 • 857/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na prace związane z rozstawieniem tablic informacyjnych oraz umieszczaniem urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach do rad dzielnic miasta Gdyni zarządzonych na 27 marca 2011 roku
 • 858/11/VI/O - przyznania premii dla Pani Katarzyny Wiśniewskiej – dyrektor S.P.Z.O.Z. Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni ul. Reja 2
 • 859/11/VI/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu edukacji muzycznej dla uczniów klas O-III gdyńskich szkół podstawowych ogłoszonego na mocy Zarządzenia Nr 301/10/VI/O Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 21 grudnia 2010r.
 • 860/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród oraz organizacji Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Spedycji, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ekologicznych w Gdyni
 • 861/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród oraz organizacji Mistrzostw Gdyni Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Siatkowej, którego organizatorem jest Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
 • 862/11/VI/O - dofinansowania wyjazdu grupy uczniów i opiekuna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni na Międzynarodowy Festiwal Teatralny Trup Licealnych w Języku Francuskim w Alytus/Litwa
 • 863/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów oraz na organizację Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” w Gimnazjum Nr 4 w Gdyni
 • 864/11/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji XVIII Ogólnopolskich Warsztatów Matematycznych Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz kosztów zakupu nagród, którego organizatorem jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1
 • 865/11/VI/S - zmiany zarządzenia Nr 17/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyn
 • 866/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na druk obwieszczenia Prezydenta Miasta o obwodach głosowania w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na 27 marca 2011 r.
 • 867/11/VI/S - wynajęcia auli na szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na 27 marca 2011 roku
 • 868/11/VI/S - wynajmu lokalu dla obwodowej komisji wyborczej w wyborach do rad dzielnic, zarządzonych na 27 marca 2011 roku
 • 869/11/VI/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr SK/1990/PK/46-w/09 dot. najmu miejsca na montaż urządzeń monitoringu wizyjnego
 • 870/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o.
 • 871/11/VI/M - zmiany treści Zarządzenia Nr 17152/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2010r. dotyczącego udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowlanych polegających na remoncie Hali Targowej w Gdyni, ul. Wójta Radtkego, obejmującym wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych: oświetlenia awaryjnego, zmiany lokalizacji wyłącznika prądu, zasilania urządzeń wentylacji i urządzeń oddymiania
 • 872/11/VI/M - zmiany treści Zarządzenia Nr 17273/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 listopada 2010r. dotyczącego zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 euro na robotę budowlaną „Remont Hali Targowej w Gdyni, ul. Wójta Radtkego, obejmujący wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych: oświetlenia awaryjnego, zmiany lokalizacji wyłącznika prądu, zasilania urządzeń wentylacji i urządzeń oddymiania
 • 873/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 874/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 875/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 193.000 EUR na wykonanie druków własnych w 2011r.
 • 876/11/VI/S - wyrażenia zgody na naprawę dźwigu osobowego „Pilawa”
 • 877/11/VI/S - wyrażenia zgody na roczną opłatę na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego za dozór techniczny dwóch dźwigów osobowych znajdujących się w budynku UMG
 • 878/11/VI/M - oddania w użytkowanie zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Węglowej 11 oraz wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie
 • 879/11/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy TG/559/92 z dnia 21.12.1992 r., dotyczącej gruntu położonego pod halą płaską –pawilon handlowy nr 252
 • 880/11/VI/M - zamówienia publicznego do 14.000 EUR, na promocję Miasta Gdyni w Regionalnym Punkcie Informacji Turystycznej na Lotnisku im. Lecha Wałęsy prowadzonym przez Gdańską Organizację Turystyczną
 • 881/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, publikację reklamy Gdyni w Magazynie Gdańskim
 • 882/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy promującej miasto w magazynie „Arkowcy”
 • 883/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk i montaż plakatów w gablotach przed Centrum Gemini w Gdyni
 • 884/11/VI/M - wykonania dokumentacji projektowej odrębnego opomiarowania instalacji c.o. dla pawilonu użytkowego przy ul. Morskiej 217
 • 885/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Berlinga 10B w Gdyni
 • 886/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Żelaznej 29 w Gdyni
 • 887/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Żelaznej 16 B w Gdyni
 • 888/11/VI/M - wykonania usług sanitarnych w lokalu mieszkalnym przy ul. Opata Hackiego 27 w Gdyni
 • 889/11/VI/M - wykonania usług sanitarnych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Chwarznieńskiej 6 w Gdyni
 • 890/11/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kampinoska 2 w Gdyni
 • 891/11/VI/M - udzielenia zamówienia na wykonanie wycen nieruchomości położonych przy ulicy Gałczyńskiego i Nałkowskiej
 • 892/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup odzieży ochronnej i roboczej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 893/11/VI/S - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni oraz dla potrzeb monitoringu wizyjnego i funkcjonowania syren alarmowych
 • 894/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę poniżej 193.000 EUR na zakup i dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla UMG w 2011 r.
 • 895/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 896/11/VI/O - dofinansowania kosztów związanych z organizacją i zakupem nagród dla uczestników interdyscyplinarnego IV Wojewódzkiego Konkursu „W Kręgu Legend Ziemi Kaszubskiej” którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 29 w Gdyni
 • 897/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziału wynoszącego 135/30.000 części w prawie własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Błękitnej, stanowiącej własność prywatną
 • 898/11/VI/M - określenia warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym udziału wynoszącego 124/10000 części w prawie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Olimpijskiej 2 oraz sporządzenia wykazu tej nieruchomości
 • 899/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce akcyjnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Św. Mikołaja, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 900/11/VI/M - skierowania na drogę postępowania egzekucyjnego sprawy o opróżnienie lokalu użytkowego przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni
 • 901/11/VI/U - wyrażenia zgody na przepisanie decyzji o pozwoleniu na budowę odgałęzień kanalizacji sanitarnej celem przyłączenia nieruchomości w ramach inwestycji pt.: „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”
 • 902/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr KB/723/UI/243/W/2009 z dnia 17.11.2009r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na zadaniu: „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 903/11/VI/U - uchylenia Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 15694/10/V/U z dnia 06.07.2010 r. oraz udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 Euro na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Wawrzyniaka w Gdyni
 • 904/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup usług abonamentowych bezprzewodowego dostępu do internetu Business Everywhere Standard
 • 905/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne na usługę nasadzeń roślinnych wraz z pielęgnacją na wybranych kwietnikach sezonowych na terenie Miasta Gdyni
 • 906/11/VI/M - organizacji XIII Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finału „Kolosy 2010” w dniach 11-13.03.2011 r. w Hali Sportowo - Widowiskowej „Gdynia” przy ul. Kazimierza Górskiego 8
 • 907/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na druk 24 zdjęć w formacie 50 x 70 cm na potrzeby organizacji wystawy w związku z otwarciem stadionu miejskiego
 • 908/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wykonanie wyceny lokalu mieszkalnego w Warszawie
 • 909/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na druk zaproszeń okolicznościowych
 • 910/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, promocji Gdyni w ramach portalu www.morzaiocany.com.pl
 • 911/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, wymiany grafiki w reklamach przenośnych typu roll-up w 2011 roku
 • 912/11/VI/M - zakupu czasu antenowego na kanale TVP1 i TVP INFO na promocję miasta z okazji 13.Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów KOLOSY za rok 2010
 • 913/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację na łamach Polska Dziennik Bałtycki, dodatku z okazji otwarcia Stadionu Piłkarskiego w Gdyni
 • 914/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania spotu promującego miasto do emisji na ekranie LED
 • 915/11/VI/M - przyjęcia Aneksu nr 3 do umowy użyczenia z dnia 31.12.2002 r.
 • 916/11/VI/M - remontu zadaszenia nad witryną lokalu użytkowego w budynku przy ul. Abrahama 62 Gdyni
 • 917/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na utrzymanie na serwerze serwisu internetowego forum.gdynia.pl
 • 918/11/VI/M - zakupu czasu antenowego na kanale Travel Channel na promocję miasta z okazji 13.Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów KOLOSY za rok 2
 • 919/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na druk oraz przygotowanie wystaw na potrzeby Miejskiej Informacji przy ul. 10 Lutego 24
 • 920/11/VI/S - zakupu literatury fachowej dla UM Gdyni w 2011 r.
 • 921/11/VI/P - powołania zespołu ds. spraw realizacji zadań związanych z organizacją zlotu żaglowców „The Culture 2011 Tall Ships Regatta 2011”
 • 922/11/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego „Gdynia – tradycyjnie nowoczesna”
 • 923/11/VI/P - ustalenia zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych starosty w odniesieniu do stowarzyszeń
 • 924/11/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację imprezy artystycznej pn: „Lato zaczyna się w Gdyni – Cudawianki”
 • 925/11/VI/P - przyznania nagrody prezydenta miasta Gdyni na 36. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
 • 926/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotowej prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni
 • 927/11/VI/M - otwarcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 193.000 EUR na wdrożenie elementów produktu turystyki kulturowej „Gdyński Szlak Modernizmu” w latach 2011 – 2012
 • 928/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na skomponowanie muzyki do spotu promocyjnego miasta Gdyni
 • 929/11/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych /GSM/
 • 930/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup dwóch sztuk subskrypcji i uaktualnień do nawigacji samochodowych posiadanych przez UM Gdyni w 2011 roku
 • 931/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup dwóch kompletów numerków szatniowych dla UM Gdyni w 2011 roku
 • 932/11/VI/S - wyrażenia zgody na sprzedaż oraz odbiór zużytych tuszy i tonerów od UM Gdyni w 2011 roku
 • 933/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/204/UI/62/W/2010 z 15.04.2010 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni”
 • 934/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu usunięcia kolizji z gazociągiem w związku z realizację inwestycji pn: „Przebudowa ulicy Zielnej w Gdyni”
 • 935/11/VI/U - uregulowania należności za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych
 • 936/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr KB/71/UI/17/W/2010 r. z 04.02.2010 r. oraz KB/430/UI/158/W/2010 z 09.08.2010 r. realizowanych w ramach zadania pn: „Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 6 w Gdyni
 • 937/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/14/UI/3/W/2010 z 19.01.2010 r. na wykonanie robót zadania pn: „Regulacja rzeki Chylonki na odc. od torów PKP do ul. Hutniczej wraz z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Św. Mikołaja”
 • 938/11/VI/M - zmiany terminu umowy nr SK/2526/B/38-W/2010 z 10.12.2010 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie hali targowej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego obejmujących wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych
 • 939/11/VI/S - zlecenia usługi wykonania, montażu i naprawy rolet i żaluzji okiennych w pomieszczeniach biurowych UMG w 2011 r.
 • 940/11/VI/S - wyrażenia zgody na uruchomienie środków na wypłatę ekwiwalentu za odzież roboczą, pranie oraz czyszczenie umundurowania
 • 941/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienia publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę środków czystości do 193.000 EUR w roku 2011 oraz wyboru oferenta
 • 942/11/VI/M - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na usługę geodezyjną „Transformacja i przekształcenie zasobu geodezyjno-kartograficznego z układu lokalnego „Gdańsk 70” do Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 2000”
 • 943/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 8985/09/V/M z 12.01.2009 r. w sprawie udzielenia zamówienia na realizację asysty technicznej – autorskiej systemu informatycznego obsługi zasobu geodezyjno-kartograficznego i katastru nieruchomości, zmienionego zarządzeniem prezydenta miasta Gdyni nr 9147/09/V/M
 • 944/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na opracowaniu analizy dotyczącej wysokości stawki rekompensaty kosztów poniesionych w wyniku świadczenia usług publicznego transportu pasażerskiego
 • 945/11/VI/O - rozdysponowania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 16.02.2011
Data udostępnienia informacji: 25.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.03.2011 15:44 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk