Z dnia 2011-02-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.02.2011 r. w sprawie:
 • 785/11/VI/O - przekazania dotacji dla niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej na realizację działań związanych z prowadzeniem niektórych zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011
 • 786/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup serwera
 • 787/11/VI/R - zmiany zarządzenia nr 17076/10/V/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.11.2010 r. w sprawie powołania zespołu Interdyscyplinarnego
 • 788/11/VI/R - zmiany treści regulaminu Nagrody im. Profesora Romualda Szczęsnego, przyznawanej przez Prezydenta Miasta Gdyni dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii, wykonanych na Politechnice Gdańskiej
 • 789/11/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 660/11/VI/S z dnia 26.01.2011 r. dot.: zatwierdzenia oferty na: zakup drukarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi do drukowania identyfikatorów dla potrzeb działalności Biura Rady Miasta w 2011 roku
 • 790/11/VI/P - opłat za prawo do dysponowania częstotliwością
 • 791/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 576/11/VI/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.01.2011
 • 792/11/VI/S - otwarcia i akceptacji wyniku postępowania o zamówienie publiczne na dzierżawę centrali i łącza głosowego
 • 793/11/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych
 • 794/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na realizację, na łamach Polska Dziennik Bałtycki, działań promujących Gdynię z okazji 85 rocznicy nadania praw miejskich
 • 795/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR na druk plakatu wielkoformatowego promującego konkurs Gdyński Biznesplan 2011
 • 796/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie filmu reklamowego i bilbordu promującego otwarcie stadionu piłkarskiego w Gdyni
 • 797/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie emisji reklamy promujących otwarcie stadionu piłkarskiego w Gdyni
 • 798/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie pięciu tysięcy egzemplarzy planu Gdyni
 • 799/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na opracowanie projektu graficznego i wykonanie kubków z nadrukiem promującym Gdynię
 • 800/11/VI/P - napraw, przeglądu, bieżącej konserwacji i obsługi systemu syren alarmowych m. Gdyni
 • 801/11/VI/P - konserwacji i napraw monitoringu wizyjnego w dzielnicach Gdyni
 • 802/11/VI/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 17 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi
 • 803/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania ,,Budowa ul. Wawrzyniaka w Gdyni”
 • 804/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlanego przebudowy wyspy dzielącej w rejonie skrzyżowania ulic Bosmańskiej i Podchorążych w Gdyni
 • 805/11/VI/M - przekazania w zarząd ZDiZ w Gdyni parkingu i kanalizacji deszczowej w drodze wewnętrznej przy budynku Morska 89/Grabowo 2 w Gdyni
 • 806/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 8900/08/V/M w sprawie wystąpienia o decyzję pozwolenia na budowę „Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni
 • 807/11/VI/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Gdyni, przy ul. Płockiej 5
 • 808/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 809/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, plakatów w formacie A1, A2 i B2 promujących wydarzenia z kalendarza imprez miejskich
 • 810/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 200 pen-drivów o pojemności 4 GB w kształcie szekli z nadrukiem okolicznościowym
 • 811/11/VI/P - powołania składu kapituły konkursu „Jak żyć w przyjaźni?” oceniającej prace zgłoszone na konkurs
 • 812/11/VI/P - przygotowania i przedstawienia prezentacji pokazującej politykę Miasta w zakresie wspierania niepełnosprawnych mieszkańców
 • 813/11/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 m² zlokalizowanego na placu targowym - pawilon handlowy nr 247
 • 814/11/VI/P - zatwierdzenia regulaminu konkursu na projekt statuetki na Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Gdyni „Galion Gdyński”
 • 815/11/VI/P - wyznaczenia terminu składania wniosków na udzielenie dotacji państwowej instytucji kultury
 • 816/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup art. spożywczych ( kawa, herbata, cukier ) w 2011 roku
 • 817/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie w ramach PROJEKTU TROLLEY wykonanie podręcznika pt. „Konwersja autobusu z silnikiem diesla na trolejbus”
 • 818/11/VI/P - zawarcia umowy z panem Manuelem Aicher obywatelem szwajcarskim dotyczącej pośrednictwa w sprawie uzyskania praw miasta Gdyni do spadku po Hermanie Auguście Bohringer i Alfredzie Otto Klatt
 • 819/11/VI/K - ulokowania wolnych środków budżetowych w kwocie 50.000.000 zł na rachunku lokaty terminowej
 • 820/11/VI/U - uregulowania należności za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń związanych z budową sieci i przyłączy w ulicach gminnych
 • 821/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulicy Heweliusza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną
 • 822/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/580/UI/W/2010 z 18.10.2010 r. dotyczącej zadania „Budowa oświetlenia ul. Dantyszka w Gdyni”
 • 823/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/722/UI/242/W/2009 z 17.11.2009 r. na wykonanie robót w ramach zadania „Przebudowa układu drogowego Węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 824/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/506/UI/199/W/2010 z 10.09.2010 r. na wykonanie robót w ramach zadania „Przebudowa układu drogowego Węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 825/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ul. Walerianowej w Gdyni
 • 826/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 453/2010/VI/U w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na przeprowadzenie badań ankietowych i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 827/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845 000 EUR na wykonanie zadania Budowa kanału odciążającego dla istniejących urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej zrealizowanej w ramach „Drogi Różowej etap IV w Gdyni”
 • 828/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/307/UI/92/W/2010 oraz nr KB/792/UI/289/W/2010 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Radosnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczęśliwą oraz ul. Solną do wlotu z ul. Starodworcową w Gdyni
 • 829/11/VI/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych przy ul. Augustyna Necla 15-17 i Władysława IV 23
 • 830/11/VI/M - przekazania do korzystania organizacyjnej jednostce budżetowej Gminy Miasta Gdyni, tj. MOPS lokalu użytkowego przy ul. Opata Hackiego 17 A, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 831/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 16821/10/V/M w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Zielonej
 • 832/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 6400 szalików z logo Gdyni
 • 833/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie pokazu laserowego oraz oświetlenia scenograficznego podczas otwarcia stadionu piłkarskiego w Gdyni
 • 834/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie obsługi technicznej otwarcia stadionu piłkarskiego
 • 835/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na opracowanie scenariusza i koordynację działań związanych z organizacją otwarcia stadionu piłkarskiego w Gdyni
 • 836/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie oprawy artystycznej podczas otwarcia stadionu piłkarskiego w Gdyni
 • 837/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania dotyczącego prowadzenia Centrum Informacji i Rehabilitacji dla Osób Niewidomych i Niedowidzących w Gdyni
 • 838/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 339/10/VI/P udzielającego zamówienia publicznego na świadczenie usług transportowych w 2011 r. w zakresie wysyłki dokumentów
 • 839/11/VI/P - zatwierdzenia wyników zamówienia publicznego w ramach projektu Interface
 • 840/11/VI/P - druku materiałów związanych z rozstrzygnięciem konkursu fotograficznego „Gdynia-tradycyjnie nowoczesna”
 • 841/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę poniżej 193.000 EUR na zakup i dostawę materiałów biurowych dla UMG w 2011 r.
 • 842/11/VI/M - sprostowania zarządzenia nr 773/11/VI/M w sprawie zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na usługę geodezyjną „Wznowienie znaków osnowy katastralnej na wydzielonym obszarze m. Gdyni”
 • 843/11/VI/M - uregulowania należności za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń związanych z budową przyłączy w ulicach gminnych
 • 844/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie II etapu dokumentacji konserwatorskiej budynku Dworca Morskiego przy ul. Polskiej 1 oraz piętra magazynu przy Nabrzeżu Francuskim w Gdyni
 • 845/11/VI/R - zawarcia porozumienia z wojewodą pomorskim w sprawie realizacji w 2011 r. programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • 846/11/VI/P - wyrażenia zgody na zawarcie ze Stowarzyszeniem „Ovum” umowy o współpracy partnerskiej przy realizacji projektu „Równi wobec prawa – gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 09.02.2011
Data udostępnienia informacji: 25.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.03.2011 15:40 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk