Z dnia 2011-02-01

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 01.02.2011 r. w sprawie:
 • 718/11/VI/P - zmiany harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2011 roku
 • 719/11/VI/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wpieranie realizacji zadania „prowadzenie projektu „Kibice Razem” na terenie Gdyni w 2011 roku”
 • 720/11/VI/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni rejon węzła Chwarzno, ul. Chwarznieńskiej i jej przedłużenia w kierunku południowo-zachodnim
 • 721/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 14/2011 do umowy z Fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 do 3 lat
 • 722/11/VI/O - dofinansowania organizowanej przez Szkołę Podstawową Nr 34 w Gdyni XII Konferencji „Metody i formy pracy z uczniem niepełnosprawnym w klasie integracyjnej”
 • 723/11/VI/O - dofinansowania pobytu grupy 24 uczniów i 2 nauczycieli z Francji z Liceum Leonard da Vinci w Calais w ramach wymiany międzyszkolnej z ZSO Nr 2 w Gdyni
 • 724/11/VI/O - refundacji kosztów wyjazdu delegacji szkolnej z Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni na XIII finał Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warszawie
 • 725/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla zwycięzców Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego Klas IV, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa Nr 21 w Gdyni
 • 726/11/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu Chóru Szkoły Muzycznej I stopnia w Gdyni na Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej w Wilnie
 • 727/11/VI/O - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Narodowym Centrum Kultury w ramach realizacji ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych „Śpiewająca Polska”
 • 728/11/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej dla Klubu Sportowego SZTORM w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Gdyni
 • 729/11/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie szatni szkolnych dla Stowarzyszenia Inicjatywa ARKA GDYNIA w Szkole Podstawowej Nr 35 w Gdyni
 • 730/11/VI/O - wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gdynia środków trwałych SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni przy ul. Reja 2A
 • 731/11/VI/P - przyłączenia energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 732/11/VI/S - opłaty za udostępnienie map m. Gdyni na potrzeby Rad Dzielnic
 • 733/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 14997/2010/V/S dotyczącego umowy najmu lokalu dla Rady Dzielnicy OBŁUŻE
 • 734/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia nt: „Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym” dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 735/11/VI/M - zabezpieczenia kosztów zużycia energii elektrycznej niezbędnej do ogrzania mieszkania gminnego w budynku przy Al. Zwycięstwa 30 w Gdyni
 • 736/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 737/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 738/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę notarialną i sądową / ul. Starowiejska 24/
 • 739/11/VI/M - zmiany zarządzenia Nr 17206/2010/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 listopada 2010 r w sprawie ustalenia wykazu oraz warunków oddania na rzecz Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Kornela Ujejskiego 25
 • 740/11/VI/M - zmiany zarządzenia Nr 17127/2010/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2010 r w sprawie ustalenia wykazu oraz warunków oddania na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im Komuny Paryskiej w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Płk.S.Dąbka
 • 741/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na prowadzenie imprezy Otwarcie stadionu piłkarskiego w Gdyni
 • 742/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Morskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 743/11/VI/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Korzeniowskiego 25A w Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, ustnego oraz powołania Komisji Przetargowej i przeprowadzenia nieograniczonego, ustnego przetargu
 • 744/11/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie umowy na świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego i funkcjonowania syren alarmowych
 • 745/11/VI/S - podpisania aneksu nr 5 do umowy na rozliczanie kosztów eksploatacyjnych z dnia 06.12.2005 r. zawartej ze Specjalistyczną Przychodnią Lekarską „Śródmieście” Sp. z o.o. w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44
 • 746/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów do wykonania sufitu podwieszanego w budynku Urzędu Miasta Gdyni
 • 747/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup faksu dla Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 748/11/VI/S - zakupu map m. Gdyni na potrzeby opracowania planu akcji kurierskiej na terenie miasta Gdyni
 • 749/11/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na: na dostawę druków akcydensowych i ze znakiem wodnym dla UMG w 2011 r.
 • 750/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zjazdu z łącznika ul. Podchorążych na ul. Bosmańską w Gdyni
 • 751/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie przebudowy wyspy rozdzielającej na skrzyżowaniu ul. Bosmańskiej i ul. Podchorążych w Gdyni
 • 752/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/578/UI/219/W/2010 z dnia 20.10.2010 r. dotyczącej zadania pn.:„Budowa ulicy Aragońskiej z budową kanalizacji deszczowej z oświetleniem oraz przebudową istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją”
 • 753/11/VI/P - zorganizowania spektaklu „Z Gdyni najlepsze…” z okazji 85. urodzin Gdyni w Hali Sportowo-Widowiskowej
 • 754/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 17/2011 do umowy z Gdyńskim Stowarzyszeniem Integracyjnym „Promyk” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gdyni na bazie obiektów przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni
 • 755/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eko Dolina Sp. z o.o. w Łężycach
 • 756/11/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Żelaznej 16 B w Gdyni
 • 757/11/VI/S - zmiany zarządzenia w sprawie szczegółowego podziału zadań pomiędzy Prezydentem, wiceprezydentami, sekretarzem i skarbnikiem Miasta Gdyni
 • 758/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na prowadzenie projektu muzealno-edukacyjnego w 2011r.
 • 759/11/VI/O - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem SPZOZ Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
 • 760/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup naczyń szklanych, jednorazowych i uzupełnienie artykułów gospodarstwa domowego
 • 761/11/VI/S - wyrażenie zgody na wykonanie i montaż literek na tablicy pamiątkowej mieszczącej się w Sali Obsługi Mieszkańców
 • 762/11/VI/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora jednostki budżetowej „Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji” oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
 • 763/11/VI/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 764/11/VI/O - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem SPZOZ Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
 • 765/11/VI/U - wyrażenia zgody na przekazanie środka trwałego wytworzonego w ramach zadania inwestycyjnego pn.:” Budowa tunelu dla pieszych na przystanku osobowym SKM Gdynia – Wzg. Św. Maksymiliana
 • 766/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót we ramach zadania: „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 767/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr: KB/720/UI/240/W/2009 z dnia 3.11.2009 r., KB/363/UI/124/W/2010 z dnia 21.06.2010 r. i KB/523/UI/206/W/2010 z dnia 22.09.2010 r. realizowanych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulic Apollina i Izydy”
 • 768/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/485/UI/186/W/2010 z dnia 7.09.2010 r. dotyczącej zadania pn.: „Budowa ulicy Cechowej w Gdyni”
 • 769/11/VI/U - zatwierdzenia wyników postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej i Demptowskiej oraz odcinka ul. Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 770/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów realizowanych dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni”
 • 771/11/VI/M - udzielenia zamówienia na wykonanie geodezyjnych czynności rozgraniczenia nieruchomości położonej przy ul. Łanowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni oraz nieruchomości stanowiącej koryto rzeki Kaczej
 • 772/11/VI/M - akceptacji umowy przejęcia długu dotyczącego nieruchomości gminnej położonej przy ul. Widnej 4
 • 773/11/VI/M - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na usługę geodezyjną: ”Wznowienie znaków osnowy katastralnej na wydzielonym obszarze Miasta Gdyni”
 • 774/11/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na usługi „Transformacja i przekształcenie zasobu geodezyjno-kartograficznego z układu lokalnego „Gdańsk70” do Państwowego Układu Współrzędnych Geodezyjnych 2000”
 • 775/11/VI/O - ustalenia wysokości Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w roku 2011
 • 776/11/VI/M - wyrażenia zgody na zawarcie umowy zlecenia
 • 777/11/VI/P - reprodukcji zdjęć
 • 778/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr KB/585/UI/224/W/2010 z dnia 26.10.2010 r. na wykonanie robót w ramach zadania: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej – odcinek I”
 • 779/11/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4 845 000 euro na wykonanie zadania „Oświetlenie ul. Wiczlińskiej w Gdyni”
 • 780/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na realizację działań promujących miasto podczas meczu na otwarcie nowego stadionu piłkarskiego w Gdyni
 • 781/11/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy TG/172/1993 z dnia 14.06.1993 r. dotyczącej gruntu położonego pod halą łukową – bar szybkiej obsługi – UNI – BAR

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 02.02.2011
Data udostępnienia informacji: 23.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2011 14:40 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk