Z dnia 2011-01-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.01.2011 r. w sprawie:
 • 630/11/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu „Baśnie, legendy i tradycje Kaszub” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 12 w Gdyni
 • 631/11/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów III edycji międzyszkolnego konkursu języka angielskiego dla szkół podstawowych „Hurray! I know English!” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 12 w Gdyni
 • 632/11/VI/O - dofinansowania dla IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni kosztów wyjazdu grupy uczniów i opiekunów do zaprzyjaźnionej szkoły w Bonn w ramach wymiany polsko – niemieckiej
 • 633/11/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród w międzyszkolnym konkursie dla szkół licealnych na projekt strony internetowej pt. „Niemcy i Polska- młodzież dba o dobrosąsiedzkie relacje” organizowanego przez X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 • 634/11/VI/O - dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli z gimnazjum w Oberasbach koło Norymbergii w Bawarii w ramach wymiany międzyszkolnej
 • 635/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów oraz materiałów niezbędnych do organizacji V edycji międzyszkolnego konkursu interdyscyplinarnego „Potyczki Umysłów” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 13 w Gdyni
 • 636/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 637/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 638/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 639/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 640/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 641/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 642/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 643/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 644/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
 • 645/11/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom fizycznym udziału wynoszącego 450/60.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Benisławskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa – Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
 • 646/11/VI/M - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 15485/10/V/M z dnia 22 czerwca 2010 roku
 • 647/11/VI/M - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 487/11/VI/M z dnia 04 stycznia 2011 roku
 • 648/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 16455/10/V/M z 28 września 2010 r. w sprawie ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Reja 16 w Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 649/11/VI/M - akceptacji treści umowy MG/3/MGG/3/D/11 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a „Art. Marketing Syndicate” S.A. o ekspozycję reklamy przy ul. Rolniczej (dz. nr 439/140 KM 65)
 • 650/11/VI/M - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne oraz udzielenia zamówienia na realizację zadania montaż i demontaż elementów identyfikacji graficznej Miasta Gdyni oraz wykonywanie transparentów/banerów z nadrukiem i wydruków na potykacze podczas imprez z miejskiego kalendarza imprez w 2011 roku
 • 651/11/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 193.000 EUR na zakup i dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek dla UMG w 2011r.
 • 652/11/VI/P - zawarcia umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku, w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania Placówki Straży Granicznej na terenie Miasta Gdyni w roku 2011
 • 653/11/VI/P - dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicy Działki Leśne
 • 654/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 335/2010/VI/P z dnia 21.12.2010 r. w sprawie dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 655/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 336/2010/VI/P z dnia 21.12.2010 r. w sprawie przyłączenia i dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 656/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Pogodnej w Gdyni
 • 657/11/VI/M - wykonania prac zabezpieczających w lokalu mieszkalnym w budynku położonym przy ul. Nowodworskiego w Gdyni
 • 658/11/VI/M - wykonania wentylacji w mieszkaniach gminnych w budynku położonym przy ul. Arciszewskich w Gdyni
 • 659/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 12898/09/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 listopada 2009 r.
 • 660/11/VI/S - zatwierdzenia oferty na zakup drukarki wraz z materiałami eksploatacyjnymi do drukowania identyfikatorów dla potrzeb działalności Biura Rady Miasta w 2011 roku
 • 661/11/VI/S - zakupu artykułów elektrycznych dla UMG w 2011 r.
 • 662/11/VI/S - wyrażenia zgody na zmianę zarządzenia nr 366/10/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.12.2010 w sprawie zakupu artykułów hydraulicznych, elektronarzędzi, zamocowań, śrub, wkrętów i gwoździ, artykułów metalowych, artykułów remontowo - budowlanych oraz przeglądy i konserwacje sprzętu p-poż
 • 663/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 17062/10/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.11.2010 w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. 10 Lutego 24
 • 664/11/VI/K - kierowania spraw o przepadek pojazdu na własność Gminy, na drogę postępowania sądowego
 • 665/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR, na prowadzenie nadzoru nad gminnymi odłowniami dzików, położonymi na terenie Gminy Gdynia
 • 666/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14 000 EUR, na prowadzenie kompleksowej obsługi spraw związanych z obecnością dzikiej zwierzyny na terenie gminy Miasta Gdyni
 • 667/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 15399/V/10/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.06.2010 r.
 • 668/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/362/UI/123/W/2010 z dnia 21.06.2010 r. dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy kanalizacji deszczowej i drogi wewnętrznej sięgacza ul. Makuszyńskiego w Gdyni
 • 669/11/VI/U - świadczenia usług transportowych w zakresie przewozu kurierów Urzędu Miasta Gdyni taksówkami osobowymi, w czasie trwania akcji kurierskiej
 • 670/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/600/UI/227/W/2010 z dnia 26.10.2010 r. na wykonanie robót zadania pn. „Budowa kanału deszczowego w rejonie Alei Jana Pawła II wraz z wylotem do Basenu Prezydenta”
 • 671/11/VI/K - przekazywania opłat za postępowanie sądowe związane z wpisem hipotek przymusowych do ksiąg wieczystych
 • 672/11/VI/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
 • 673/11/VI/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych
 • 674/11/VI/K - ponoszenia kosztów na realizację wyroków sądowych dotyczących zwrotu części opłaty za kartę pojazdu
 • 675/11/VI/K - przekazywania opłat związanych z egzekucją należności z tytułu mandatów karnych
 • 676/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie czynności biurowo-administracyjnych związanych z przygotowaniem bazy danych instalacji emitujących pola elektromagnetyczne
 • 677/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR, na zakup kukurydzy do zanęcania dzików, do gminnych odłowni dzików
 • 678/11/VI/O - wyrażenia zgody na zmianę umowy nr KB/527/UO/30/W/2007 dot. współdziałania Prezydenta Miasta Gdyni i Nadleśnictwa Gdańsk w zakresie ochrony zwierzyny łownej
 • 679/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 680/11/VI/P - dostawy energii elektrycznej dla potrzeb systemu alarmowego miasta Gdyni
 • 681/11/VI/P - opłat abonamentowych karty SIM systemu GPS w MCZK
 • 682/11/VI/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę nasadzeń roślinnych na wybranych kwietnikach sezonowych na terenie Miasta Gdyni
 • 683/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację i realizację 36 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • 684/11/VI/M - przekazania do korzystania jednostce budżetowej Gminy Miasta Gdyni, tj. Ośrodkowi Adopcyjno-Opiekuńczemu lokalu użytkowego przy ul. Warszawskiej 42, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
 • 685/11/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 193 000 EUR na wykonanie druków własnych w 2011r.
 • 686/11/VI/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14 000 EUR, na druk zaproszeń okolicznościowych
 • 687/11/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wynajem powierzchni reklamowej na zewnętrznym nośniku reklamowym na promocję imprez z kalendarza imprez miejskich
 • 688/11/VI/S - obwodów głosowania, ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na 27 marca 2011 roku
 • 689/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 EUR na dostawę naturalnej wody źródlanej, dzierżawę i sanityzację dystrybutorów oraz dostawę naturalnej wody mineralnej średniozmineralizowanej niegazowanej, gazowanej i kubków jednorazowych dla UMG w 2011r
 • 690/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup kopert utajnionych dla UMG w 2011r do 14 000 EUR oraz zatwierdzenie wyboru oferenta
 • 691/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup wykładziny podłogowej, klejów oraz listew na potrzeby UMG wartości do 14.000 EUR
 • 692/11/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów zawodów okręgowych Ogólnopolskiej Olimpiady Geograficznej, która odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 (III Liceum Ogólnokształcące) w Gdyni
 • 693/11/VI/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów Eliminacji Okręgowych XL Olimpiady Biologicznej współorganizowanych przez VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni oraz Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej przy Wydziale Biologii UG
 • 694/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umów nr KB/8/UI/2/W/2010 z dnia 14.01.2010 r. oraz KB/301/UI/89/W/2010 z dnia 01.06.2010 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr VI w Gdyni, ul. Kopernika 34
 • 695/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy z Inicjatorem o Nr KB/2/UI/2009 na wykonanie robót w ramach zadania pn. „przebudowa układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną ul. Błękitnej w Gdyni” realizowanym w trybie Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych
 • 696/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/494/UI/194/W/2010 z dnia 14.09.2010 r. dotyczącej zadania pn.: „Budowa ulicy Zielnej w Gdyni”
 • 697/11/VI/U - akceptacji zmiany treści Umowy nr KB/573/UI/217/W/2010 z dnia 15 października 2010 r, dotyczącej zadania: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rdestowej w Gdyni”
 • 698/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego oraz wykonanie zamiennego projektu budowlanego w związku z realizacją inwestycji pn. „Budowa ulicy Cechowej w Gdyni”
 • 699/11/VI/R - powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.:„Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Tristar w Gdańsku, Gdyni i Sopocie” oraz przyjęcia procedur wdrażania ww. projektu
 • 700/11/VI/R - dokonania opłaty rocznej składki członkowskiej w ramach uczestnictwa Miasta Gdyni w Stowarzyszeniu „Pomorskie w Unii Europejskiej”
 • 701/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14000 EUR na wykonanie studni wodomierzowej w ul. Leszczynki
 • 702/11/VI/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania: „Przebudowa układu drogowego Węzła Św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 703/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: ”Oświetlenie ul. Wiczlińskiej w Gdyni”
 • 704/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR na wykonanie koncepcji i wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wnętrz kaplicy pogrzebowej zlokalizowanej w Gdyni przy ul. Witomińskiej 76
 • 705/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania: „Rozbudowa ulicy Leszczyki w Gdyni”
 • 706/11/VI/R - akceptacji Aneksu Nr 16/2011 do umowy z Gdyńskim Stowarzyszeniem Integracyjnym „Promyk” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gdyni na bazie obiektów przy ul. Macierewicza 11 w Gdyni
 • 707/11/VI/R - akceptacji Aneksu Nr 13/2011 do umowy z Fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 do 3 lat
 • 708/11/VI/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sadowego
 • 709/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na organizację uroczystej Sesji Rady Miasta w dniu 10.02.2011 r. w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni – z okazji 85. rocznicy nadania praw miejskich Gdyni
 • 710/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na organizację uroczystej Sesji Rady Miasta w dniu 10.02.2011 r. w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni – z okazji 85. rocznicy nadania praw miejskich Gdyni
 • 711/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie tabliczek grawerowanych do Medalu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za wybitne zasługi dla Gdyni” oraz Nagrody Przewodniczącego Rady Miasta „Czas Gdyni”
 • 712/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie metalowych plakiet odznaczenia „Czas Gdyni” i wyróżnień „Czas Gdyni”
 • 713/11/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na prowadzenie projektu muzealno-edukacyjnego w 2011 r.
 • 714/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na nakręcenie i montaż filmu o nominowanych i nagrodzonych Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego oraz Nagrodą „Czas Gdyni”
 • 715/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac w zakresie aktualizacji mapy zasadniczej m. Gdyni, w oparciu o materiały gromadzone w zasobie geodezyjno-kartograficznym Wydziału Geodezji, będące wynikiem prac geodezyjnych jednostek wykonawstwa geodezyjnego
 • 716/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4845000 EURo na wykonanie zadania: „Budowa rowu odprowadzającego wody opadowe i roztopowe wraz z wewnętrzną drogą dojazdową oraz przebudowa infrastruktury technicznej w Gdyni przy ul. Puckiej/Potasowej”
 • 717/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup akumulatora do samochodu pożarniczego OSP Wiczlino Volkswagena Transportera

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 01.02.2011
Data udostępnienia informacji: 22.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.03.2011 10:53 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk