Z dnia 2011-01-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.01.2011 r. w sprawie:
 • 554/11/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na zakup obrazów – nagród w finale XII edycji konkursu „Gdynia bez Barier”
 • 555/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 556/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 557/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.DK-71409-1/20/08
 • 558/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/460/UI/175/W/2010 z dnia 20.08.2010 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: :Budowa ul. Poznańskiej wraz z infrastrukturą techniczną w Gdyni
 • 559/11/VI/M - ustalenia cen sprzedaży drewna pozyskiwanego z lasów komunalnych Gminy Miasta Gdyni
 • 560/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 6.619 m² stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Rybaków cz. dz. 80/3 – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 561/11/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 562/11/VI/M - zatwierdzenia projektu aneksu do umowy dzierżawy oraz wskazania osób upoważnionych do jego podpisania
 • 563/11/VI/M - ugody z użytkownikiem wieczystym Spółdzielnią Mieszkaniową „Bałtyk”, w sprawie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
 • 564/11/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy nr TG/188/94 z dnia 3 czerwca 1994 roku, dotyczącej gruntu położonego pod halą płaską, na którym posadowiony jest pawilon handlowy nr 215
 • 565/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę sądową / ul. Śląska 51/66A
 • 566/11/VI/M - zabezpieczenia środków finansowych na realizację zamówień związanych z zaistniałą sytuacją kryzysową
 • 567/11/VI/M - anulowania zarządzenia nr 17104/10/V/P z dnia 23.11.2010 r. w sprawie nagrody dla zwycięzcy konkursu – „Dzielnicowy roku 2010”
 • 568/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 193 000 EUR na naprawy samochodów służbowych UMG i Straży Miejskiej w 2011r oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 569/11/VI/S - przeznaczenia środków na pokrycie kosztów uczestnictwa Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni w Forum Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów Pomorza
 • 570/11/VI/O - pełnomocnictwa Ewy Łowkiel – Wiceprezydenta Miasta Gdyni do podpisywania umów w ramach programu „Młodzież w działaniu”
 • 571/11/VI/P - zawarcia umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania Policji na terenie Miasta Gdyni w roku 2011
 • 572/11/VI/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego: „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze wiosenno – letnim roku akademickiego 2010/2011 oraz w semestrze jesienno – zimowym roku akademickiego 2011/2012”
 • 573/11/VI/R - akceptacji Aneksu Nr 9/2011 z Fundacją „Nasza Rodzina” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
 • 574/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 10/2011 do umowy z Fundacją „Pomocna Dłoń” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych
 • 575/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 5/2011 do umowy KB/9/MOPS/2009 z dnia 01.04.2009 r. w sprawie zapewnienia schronienia wraz z opieką dla około 17 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi
 • 576/11/VI/P - udzielania zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie aplikacji mozaiki zdjęciowej na portalu Facebook
 • 577/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 578/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku szkolenia na temat: „Instrukcja kancelaryjna po nowelizacji
 • 579/11/VI/M - przyjęcia treści aneksu do umowy z dnia 14.02.2008 nr 32/2008 najmu lokalu użytkowego o powierzchni 2.938,93 m² w budynku przy ul. Chwarznieńskiej 136/138 ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Senior” im. Dr Jadwigi Titz – Kosko
 • 580/11/VI/M - przyjęcia treści aneksu do umowy z dnia 27.10.2010 nr 01/NZOZ/08 podnajmu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Podchorążych 10A w Gdyni na rzecz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska „Obłuże – Oksywie” sp. z o.o
 • 581/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Oliwkowej i ulicy Wiczlińskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do Lubczykowej w Gdyni wraz z ich odwodnieniem do ulicy Chwaszczyńskiej”
 • 582/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulic realizowanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Chwarznieńskiej w Gdyni – etap I”
 • 583/11/VI/U - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
 • 584/11/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2010 do umowy nr KB/43/MOPS/2004 z dnia 26.11.2004 roku zawartej z Gdyńskim Stowarzyszeniem Integracyjnym „Promyk” z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 585/11/VI/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Zgromadzeniem Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a’Paulo, w sprawie skierowania i ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca Gminy Gdynia w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Św. Jacka 14
 • 586/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 6/2011 do umowy KB/3/MOPS/2009 z dnia 03.02.2009 r. w sprawie prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo–wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku 13 do 18 lat
 • 587/11/VI/M - zmiany umowy dzierżawy z dnia 12.11.2011 r. zawartej z AD HOC Sp. z o.o.
 • 588/11/VI/M - zmiany zarządzenia nr 190/2010/VI/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.12.2010 roku dotyczącego wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania z tytułu likwidacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stokrotka” przy Al. Zwycięstwa w Gdyni
 • 589/11/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 193.000 EUR na zakup i dostawę materiałów biurowych dla UMG w 2011r.
 • 590/11/VI/S - wyrażenia zgody na naprawę odzieży i obuwia służbowego dla pracowników Straży Miejskiej do 14.000 EUR oraz zatwierdzenia wyboru oferentów
 • 591/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów XX Mistrzostw Szkół Ponadgimnazjalnych i VIII Mistrzostw Szkół Gimnazjalnych w Sportach Siłowych, których organizatorem jest Zespół Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni
 • 592/11/VI/O - dofinansowania druku tomików z nagrodzonymi wierszami w Pomorskim Konkursie Poetyckim „Niektórzy lubią poezję…”, którego organizatorami są: Zespół Szkół Administracyjno – Ekonomicznych, IV Liceum Ogólnokształcące oraz Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
 • 593/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów VI Międzyszkolnego Konkursu o Gdyni „Gdynia moje miasto – okno na świat”, którego organizatorami są: VI Liceum Ogólnokształcące, V Liceum Ogólnokształcące oraz IV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 • 594/11/VI/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki chłopców w wieku 13 – 14 lat organizowanych przez Zespół Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
 • 595/11/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie Sali gimnastycznej dla Stowarzyszenia Społecznej Edukacji Non Stop na prowadzenie zajęć z dziećmi ze świetlicy socjoterapeutycznej w Zespole Szkół Rzemiosła i Handlu w Gdyni
 • 596/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 597/11/VI/U - zmiany treści Zarządzenia nr 17245/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.11.2010 r. w sprawie zamówienia renowacji tablic informacyjnych na budynkach zabytkowych na terenie Gdyni
 • 598/11/VI/U - zmiany brzmienia zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 15697/10/V/M z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia zamówienia na usługę opracowania koncepcji architektonicznej i projektu budowlano – wykonawczego gdyńskiego INFOBoxu
 • 599/11/VI/S - zmiany treści zarządzenia nr 13527/10/VI/S z dnia 21 stycznia 2010 roku
 • 600/11/VI/S - zakupu biletów PKP – SKM jednorazowego przejazdu do celów służbowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 601/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup zamków do szaf o wartości do 14.000 EUR
 • 602/11/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji o rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup środków czystości (chemii) dla UMG do 193.00 EUR w 2011 roku
 • 603/11/VI/S - wyrażenia zgody na uregulowanie opłat związanych z przerejestrowaniem i ubezpieczeniem samochodu marki ZUK A 16 w 2011r.
 • 604/11/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14 000 EUR, na zakup karmy do dokarmiania zwierząt zimą
 • 605/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (sprawa nr MS.DK-71409-1/18/08)
 • 606/11/VI/M - zmiany zrządzenia n 14907/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.05.2010 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa ul. Radosnej od skrzyżowania z ul. Szczęśliwą oraz ulicy Solnej do wlotu z ul. Starodworcową w Gdyni
 • 607/11/VI/U - zmiany zarządzenia nr 9711/09/V/U z dnia 03.03.2010 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wydzielenia działek zajętych pod ul. Dickmana w Gdyni
 • 608/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EUR na opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego projektu przebudowy skrzyżowania ul. Chylońskiej z ul. Północną
 • 609/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR na zamieszczenie materiałów filmowych promujących miasto na portalu internetowym www.tourismbase.eu, www.tourfilm.eu (Europejska Baza Turystyczna)
 • 610/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 100 flag promujących 85 urodziny Gdyni
 • 611/11/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej Reki na organizację i realizację 36 Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w dniach 6-11 czerwca 2011 roku
 • 612/11/VI/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście imprezy pod hasłem „Koncert kolęd i pieśni patriotycznych”
 • 613/11/VI/P - współorganizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Kadetów ’96 w Gdyni
 • 614/11/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie usług: introligatorskich, transportowych, mycia okien w budynku UMG lokalach poza UMG dla Urzędu Miasta Gdyni w 2011r. o wartości do 14 000 EUR
 • 615/11/VI/P - zmiany zarządzenia nr 8762/08/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 grudnia 2008r w sprawie powołania Kapituły i przyjęcia Regulaminu Nagrody Literackiej Gdynia
 • 616/11/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni
 • 617/11/VI/S - uruchomienia środków ZFSŚ zaplanowanych w budżecie miasta Gdyni na rok 2011
 • 618/11/VI/S - prenumeraty czasopism specjalistycznych dla UM Gdyni w 2011 r.
 • 619/11/VI/S - uruchomienia środków finansowych w roku 2011 na utrzymanie telefonów stacjonarnych
 • 620/11/VI/U - zmiany zarządzenia prezydenta m. Gdyni nr 9016/09/V/U z dnia 12.01.2009 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej podstacji prostownikowej w Sopocie
 • 621/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/484/UI/185/W/2010 na wykonanie zadania pn: „Rozbudowa ulicy Leszczynki”
 • 622/11/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego /MS.DK-71409-1/24/09/
 • 623/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie upominków okolicznościowych
 • 624/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie wydruków prezentacji multimedialnej Gdyni
 • 625/11/VI/M - złożenia zażalenia na postanowienie z dnia 12.11.2010 r. o umorzeniu dochodzenia – 2 Ds. 2688/10, dotyczącego kradzieży elementów metalowych z budynku położonego przy ul. Wiśniewskiego 22 C
 • 626/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2011 roku
 • 627/11/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na prowadzenie projektu edukacyjnego w 2011 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 19.01.2011
Data udostępnienia informacji: 04.03.2011
Ostatnia aktualizacja: 04.03.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.03.2011 14:59 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk