Z dnia 2011-01-11

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.01.2011 r. w sprawie:
 • 511/11/VI/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na realizację zadania: prowadzenie Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych
 • 512/11/VI/P - druku ulotek na potrzeby wspólnej akcji społecznej „Mama też może tędy przechodzić”
 • 513/11/VI/S - upoważnienia kierownika Pierwszego Referatu Architektury w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym
 • 514/11/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 515/11/VI/M - ustanowienia dozoru gminnych lokali mieszkalnych w baraku przy ul. Olgierda 13 w Gdyni
 • 516/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 517/11/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 518/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu miasta na rok 2011 środków na realizację umowy nr 32/2008 z dnia 14 lutego 2008 – najem pomieszczeń od Spółdzielni Mieszkaniowej SENIOR im. dr Jadwigi Titz-Kosko dla potrzeb placówek NZOZ przy ul. Chwarznieńskiej 136/138
 • 519/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu miasta na rok 2011 środków na realizację umowy nr 012/077/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 – najem pomieszczeń położonych przy ul. Podchorążych 10 A od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Regionalny Gdynia na rzecz Przychodni Lekarskiej „Obłuże II” Spółka z o.o.
 • 520/11/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na przedłużenie rejestracji domen gcwp.gdynia.pl oraz przedsiebiorczosc.gdynia.pl
 • 521/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, wykonania baneru promującego imprezę z miejskiego kalendarza imprez
 • 522/11/VI/M - przyjęcia aneksu nr 3 do umowy o świadczenie usług hostingowych
 • 523/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na usługę szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz przechowywanie danych
 • 524/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę papierowych artykułów sanitarnych dla UMG
 • 525/11/VI/S - zmiany zarządzenia nr 352/10/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.12.2010 r. w sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni, dla potrzeb monitoringu wizyjnego i funkcjonowania syren alarmowych oraz udzielenia stosownych pełnomocnictw wybranym wykonawcom do rozwiązania obecnie obowiązujących umów
 • 526/11/VI/M - upoważnienia do podpisania dokumentu
 • 527/11/VI/M - akceptacji treści umowy MG/4/MGG/4/D/11 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Clear Channel Poland Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul.Nowowiczlińskiej (dz.nr 231/8 KM 3L)
 • 528/11/VI/M - przekazywania opłat w celu uzyskania odpisu księgi wieczystej
 • 529/11/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
 • 530/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na obsługę autorsko-konserwatorską systemu informatycznego „Archiwum – Intranetowy System Archiwizacji”
 • 531/11/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie studium programowo-przestrzennego zagospodarowania terenów zieleni Miasta Gdyni, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju funkcji rekreacyjnych o wartości do 14.000 EUR
 • 532/11/VI/O - wyrażenia zgody na umorzenie zadłużenia firmy DGT Sp z o.o w Straszynie wobec IV LO w Gdyni
 • 533/11/VI/P - wyrażenia zgody na pokrycie kosztów działalności Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób Niepełnosprawnych
 • 534/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup czasu antenowego w TVP Gdańsk na promocję miasta
 • 535/11/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na pełnienie dyżurów w Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w ramach udzielania porad prawnych w prowadzeniu biznesu oraz poprowadzenie spotkań dla uczestników konkursu „Gdyński Biznesplan 2011”
 • 536/11/VI/M - zmiany treści zarządzenia nr 12828/09/V/M z 17.11.2009 r. i akceptacji treści aneksów do umów nr KB/752/UI/258-W/2009, KB/753/UI-259-W, KB/755/UI/260-W/2009 i KB/756/UI/261-W/2009, których przedmiotem jest realizacja zadań związanych z promocją projektu „Przebudowa układu drogowego Węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 537/11/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie prezentacji miasta na potrzeby aplikacji Gdyni o mistrzostwa ISAF 2014
 • 538/11/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania pn: „Budowa ulicy Zielnej w Gdyni”
 • 539/11/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na tłumaczenie w ramach projektu Trolley
 • 540/11/VI/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Bulwaru Nadmorskiego w Gdyni”
 • 541/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy KB/767/UI/304/W/2007 z 12.12.2007 r. dotyczącej wykonania koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007 – 2013”
 • 542/11/VI/U - podpisania porozumienia z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. niezbędnego celem realizacji inwestycji pn: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego na odcinku od ul. Janka Wiśniewskiego do ul. Unruga”
 • 543/11/VI/U - akceptacji zmian treści umowy nr KB/480/UI/182/W/2010 z 06.08.2010 r. dotyczącej wykonania prac projektowych w ramach zadania pn: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej w Gdyni”
 • 544/11/VI/U - unieważnienia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na usługę „Wznowienie znaków osnowy katastralnej na wydzielonym obszarze miasta Gdyni”
 • 545/11/VI/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na usługę „Wznowienie znaków osnowy katastralnej na wydzielonym obszarze miasta Gdyni”
 • 546/11/VI/P - zakupu czasu antenowego w TVP Gdańsk w związku z prowadzeniem kampanii promocyjnej miasta Gdyni w roku 2011
 • 547/11/VI/P - zorganizowania projektu tanecznego „Gdynia – Bit Północy” w dniach 21-24 stycznia 2011 r.
 • 548/11/VI/P - zakupu usług grawerskich i poligraficznych na potrzeby imprez okolicznościowych w 2011 roku
 • 549/11/VI/P - modernizacji wydzielonej instalacji elektrycznej zasilającej Centrum Zarządzania Kryzysowego i Główne Centrum Oglądowe systemu monitoringu wizyjnego miasta
 • 550/11/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 193.000 EUR na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek i maszyn biurowych oraz papieru komputerowego i termicznego dla UMG w 2011 r.
 • 551/11/VI/O - środków finansowych na organizację zajęć podczas ferii zimowych
 • 552/11/VI/O - dofinansowania kosztów wyjazdu delegacji nauczycieli i uczniów z III LO w Gdyni na XIII finał Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warszawie
 • 553/11/VI/R - akceptacji aneksu nr 4/2011 do umowy ze Stowarzyszeniem „RAZEM” na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 12.01.2011
Data udostępnienia informacji: 22.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2011 12:33 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk