Nadzór inwestorski-Rozbudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów oraz budowa ulicy Okrzei w Gdyni

Numer umowy:KB/622/UI/219/W/2011
Data podpisania:21.11.2011r.
Przedmiot zamówienia:pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji wykonania robót budowlanych pn: Rozbudowa skrzyżowania ulic Morskiej i Kalksztajnów w Gdyni oraz Budowa ulicy Okrzei Zakres rzeczowy robót budowlanych, obejmuje: 1)Roboty rozbiórkowe, 2)Roboty demontażowe; 3)Roboty ziemne, 4)Roboty drogowe, w tym: a)wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych, b)wykonanie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej, c)wykonanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej, d)wykonanie elementów chodnika z płytek fakturowanych, e)wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z betonowej z kostki brukowej, f)wykonanie wjazdów bramowych z betonowej kostki brukowej, g)wykonanie nawierzchni zatoki autobusowej z betonu cementowego, h)wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z SMA, i)odtworzenie nawierzchni po robotach liniowych, j)przestawienie ogrodzenia, k)przestawienie kiosku, l)przestawienie wiaty przystankowej, m)wykonanie progu zwalniającego listwowego, n)wykonanie progu zwalniającego płytowego, 5)Budowę sieci kanalizacji deszczowej, w tym: a)wykonanie kanału kanalizacji deszczowej, b)renowację istniejącego kanału kanalizacji deszczowej za pomocą rękawa z żywicy poliestrowej, c)montaż studni rewizyjnych, d)wykonanie przykanalików z montażem wpustów, e)wykonanie odwodnienia liniowego, f)wykonanie regulacji wysokościowej istniejących studni, 6)Budowę sieci wodociągowej, w tym : a)budowę odcinków sieci wodociągowej, b)montaż rur osłonowych, 7)Regulację wysokościową istniejących studni kanalizacji sanitarnej. 8)Budowę sieci gazowej, w tym : a)budowę odcinków sieci gazowej z przyłączami, b)montaż rur osłonowych, 9)Budowę oświetlenia zewnętrznego, w tym : a)ułożenie kabla oświetleniowego, b) montaż słupów oświetleniowych z oprawami oświetleniowymi, c)montaż opraw oświetleniowych na słupach trakcji trolejbusowej, d)montaż znaków drogowych podświetlanych na słupie oświetlenia ulicznego, 10)Usuniecie kolizji linii kablowych SN 15 kV, 11)Usunięcie kolizji linii kablowych NN 0,4 kV, 12)Budowę sygnalizacji świetlnej, 13)Przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych, 14)Budowę teletechnicznej kanalizacji kablowej dla potrzeb TRISTAR oraz Miejskiej Sieci Szkieletowej, w tym : a)budowę studni teletechnicznych, b)montaż szafy kablowej (pomiarowej), c)posadowienie fundamentów pod urządzenia TRISTAR, d)ułożenie rur dla kabli TRISTAR i Miejskiej Sieci Szkieletowej, e)budowę pętli indukcyjnych, 15)Budowę sieci trakcji trolejbusowej, 16)Zieleń, w tym : a)wycinkę drzew i krzewów, b)wykonanie i pielęgnację trawników w okresie 1 roku od odbioru końcowego, c)montaż krat ochronnych wokół pni drzew, 17)Elementy zagospodarowania terenu, w tym: a)bariery energochłonne drogowe, b)bariery ochronne, 18)Organizację ruchu, w tym : a)tymczasową organizację ruchu na czas budowy, b)docelową organizację ruchu.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Biuro Obsługi Inwestycji INWEST-WYBRZEŻE Sp. z o.o., ul. Łużycka 3B, mająca swoją siedzibę w Gdyni, wpisana do KRS nr 0000156859
Wartość zamówienia:96924,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Stankiewicz Elżbieta Wójcicka
Telefon:058 668-83-00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok.235.
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 25.11.2011
Data udostępnienia informacji: 25.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.11.2011 13:57 korekta edycyjna Anna Stankiewicz
25.11.2011 13:52 informacja o podpisaniu umowy Anna Stankiewicz