Modernizacja ulicy Zakręt do Oksywia -rozbudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ulicy Zakręt do Oksywia o pętlę trolejbusową przy SKM Gdynia Grabówek

Numer umowy:Nr KB/510/UI/180/W/2011
Data podpisania:28.09.2011r.
Przedmiot zamówienia:1)Roboty rozbiórkowe 2)Roboty demontażowe 3)Roboty ziemne 4)Roboty drogowe, w tym: a)wykonanie nawierzchni jezdni z warstwy ścieralnej SMA b)wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej c)wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej d)wykonanie elementów chodnika z płytek fakturowanych e)wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki betonowej f)wykonanie nawierzchni miejsc postojowych komunikacji publicznej z betonu g)ułożenie płyt drogowych nad ciepłociągiem pod projektowaną konstrukcją jezdni h)odtworzenie nawierzchni po robotach sanitarnych 5)Budowa sieci kanalizacji deszczowej, w tym: a)wykonanie kanału kanalizacji deszczowej b)renowacja istniejącego kanału kanalizacji deszczowej za pomocą rękawa z żywicy poliestrowej c)montaż studni rewizyjnych d)wykonanie przykanalików z montażem wpustów e)regulacja wysokościowa istniejących studni 6)Budowa sieci wodociągowej, w tym : a)przebudowa istniejącej sieci wodociągowej b)budowa nowego odcinka sieci wodociągowej c)montaż rur osłonowych 7)Regulacja wysokościową istniejących studni kanalizacji sanitarnej 8)Budowa oświetlenia zewnętrznego, w tym : a)ułożenie kabla oświetleniowego b)montaż opraw oświetleniowych na słupach trakcji trolejbusowej c)usunięcie kolizji z istniejącą sieci oświetlenia ulicznego d)budowa złącza pomiarowego oraz szafy oświetleniowej 9)Usuniecie kolizji kabla energetycznego SN 15 kV 10)Regulacja zwisów przewodów istniejącej dwutorowej linii napowietrznej WN 110 kV 11)Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych 12)Budowa sieci trakcji trolejbusowej 13)Zieleń, w tym : a)wycinka drzew , b)przesadzenie drzew wraz z pielęgnacją c) wykonanie trawników wraz z pielęgnacją 14)Elementy zagospodarowania terenu, w tym : a)bariera kierunkowa dla osób niewidomych b)odbojnik zabezpieczający komorę c.o. przed samochodami c)wiata na rowery d)stojaki na rowery e)wiata przystankowa 15)Organizacja ruchu, w tym : a)tymczasowa organizacja ruchu na czas budowy b)docelowa organizacja ruchu.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Kobierzycach, ul. Szwedzka 5, wpisana do KRS nr 0000069487
Wartość zamówienia:3167892,99 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Stankiewicz Elżbieta Wójcicka
Telefon:058 668-83-00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pok 235.
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 07.10.2011
Data udostępnienia informacji: 07.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.10.2011 10:06 ogłoszenie o udzieleniu zamówi Anna Stankiewicz