Budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą techniczną dla szkoły I ALO w Gdyni

Numer umowy:KB/405/UI/148/W/2011
Data podpisania:19.08.2011r.
Przedmiot zamówienia:1)Roboty rozbiórkowe. 2)Roboty ziemne. 3)Regulację włazów studni, zasuw, hydrantów. 4)Odwodnienie terenu I ALO (przewody wraz z uzbrojeniem tj. zbiornik retencyjny, studnie rewizyjne, wpusty uliczne, odwodnienie liniowe) wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej. 5)Nawierzchnie drogowe wjazdu, placu manewrowego, chodników. 6)Ukształtowanie terenu z budową schodów terenowych 7)Budowę boisk, bieżni, skoczni w dal, rzutni do rzutu kulą. 8)Budowę trybuny o konstrukcji żelbetowej z siedziskami z drewna oraz trybuny o konstrukcji stalowej z siedziskami z PCV. 9)Budowę małej architektury. 10)Wyposażenie boisk wraz z montażem (koszy do koszykówki, słupki, siatki do siatkówki, bramki do piłki ręcznej, piłkochwyty, belkę do odbicia przy skoczni w dal, obręcz metalową rzutni do rzutu kulą, próg do pchnięcia kulą). 11)Ogrodzenie terenu wraz z furtkami i bramą wjazdową. 12)Oświetlenie terenu. 13)Zieleń (wycinka, karczowanie, założenie trawnika, nasadzenia drzew i krzewów) wraz z pielęgnacją. 14)Tymczasową organizację ruchu na czas budowy.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Firma KASZUB Dariusz Kaszuba ul.Rzemieślnicza 3, 83-307 Kiełpino-Leszno
Wartość zamówienia:2297640,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Stankiewicz
Telefon:58 668-83-06
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 Gdynia Wydział Inwestycji pok. 235
Uwagi:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 23.08.2011
Data udostępnienia informacji: 23.08.2011
Ostatnia aktualizacja: 23.08.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.08.2011 09:49 Dodanie informacji Anna Stankiewicz