Budowa ul. Małej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną

Numer umowy:KB/543/UI/194/2011
Data podpisania:24.10.2011r.
Przedmiot zamówienia:1)Roboty rozbiórkowe, 2)Roboty ziemne 3)Roboty drogowe, w tym: a)wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdów z kostki betonowej b)wykonanie nawierzchni chodników z kostki betonowej c)odtworzenie nawierzchni po robotach sanitarnych 4)Przebudowę istniejących ogrodzeń 5)Budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, montażem studni i wpustów deszczowych 6)Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z montażem studni i budową przykanalików do granicy działek prywatnych 7)Przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia, 8)Roboty energetyczne, w tym: a)przebudowę sieci elektroenergetycznej nn, b)przebudowę przyłącza napowietrznego, c)zabezpieczenie istniejących przyłączy kablowych, 9)Przebudowę oraz zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej, 10)Regulację wysokościową istniejących studni kanalizacyjnych, skrzynek ulicznych zasuw wodociągowych i zaworów gazowych do nowej niwelety drogi, 11)Zieleń, w tym: a)wycinka krzewów, b)wykonanie oraz odtworzenie trawników, c)pielęgnacja trawników w okresie 1 roku od odbioru końcowego, 12)Tymczasową i docelową organizację ruchu. Szczegółowy zakres określa SIWZ.
Zamawiający:Gmina Miasta Gdynia Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Wykonawca:Konsorcjum: 1. WPRD GRAVEL Sp. z o.o.-lider ul: Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT ul: Starochwaszczyńska 64, 81-571 Gdynia
Wartość zamówienia:825273,66 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:Anna Stankiewicz, Elżbieta Wójcicka
Telefon:058 668-83-00
E-mail:wydz.inwestycji@gdynia.pl
Osoba upoważniona do kontaktów:
Imię i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Oryginał umowy znajduje się:Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji,pok. 235, adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Uwagi:Informacja o przetargu: http://www.gdynia.pl/bip/roboty/budowlane/447_71864.html

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 28.10.2011
Data udostępnienia informacji: 28.10.2011
Ostatnia aktualizacja: 03.08.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.08.2012 12:49 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz
28.10.2011 10:58 informacja o udzieleniu zamówi Anna Stankiewicz