Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu realizacji nakazu KMPSP; część II: zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych w ZSO nr 1 w Gdyni


 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późn. zm.). Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej 4 845 000 Є na wybór wykonawcy na roboty budowlane w zakresie: „Wykonanie robót  budowlano-instalacyjnych w celu realizacji nakazu KMPSP – część II: zabezpieczenie przeciwpożarowe klatek schodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27 w Gdyni”Zamawiający Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni z dnia 23.05.2011r. unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej    4 845 000 Є na wybór wykonawcy na roboty budowlane w zakresie: Wykonanie robót  budowlano-instalacyjnych w celu realizacji nakazu KMPSP – część II: zabezpieczenie przeciwpożarowe  klatek schodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27 w Gdyni”, nr postępowania EZP nr 1/2011/ZSOnr1., gdyż cena oferty nr 1 zaproponowanej przez firmę ARKADA – KOD J. Powierski D. Nadolny Sp. J., ul. Witosa 7B, 86-100 Świecie, przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia kwoty do zaoferowanej ceny wykonawcy.  Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę: 
  1. ARKADA – KOD Jan Powierski Dariusz Nadolny Sp. J., ul. Witosa 7B, 86-100 Świecie; cena brutto: 96 917,63 zł

    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
    ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro na roboty budowlane:
Wykonanie robót  budowlano-instalacyjnych w celu realizacji nakazu KMPSP – część II: zabezpieczenie przeciwpożarowe  klatek schodowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27 w Gdyni


W dniu 05.05.2011r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w BZP pod nr 100424 - 2011

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3G lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4770_35711.html
Wykonawcę pragnącego pobrać SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego prosi się o przesłanie drogą elektroniczną na adres sekretariat@lo3.gdynia.pl pisemnego zamówienia o chęci pobrania SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem.


Przedmiotem zamówienia
są roboty budowlano-instalacyjne polegające na wykonaniu II etapu wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w ZSO nr 1 w Gdyni zgodnie z decyzją nr RAAII.GK.7353-192/10/75/27 i dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ. Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje roboty budowlano-instalacyjne:
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45000000-7    Roboty budowlane
45214220-8    Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
45300000-0    Roboty instalacyjne w budynkach
45262500-6    Roboty murowe z bloczków wapienno-piaskowych: Silka 8cm i pustaków szklanych
45343000-3    Roboty instalacyjne przeciwpożarowe – przeniesienie
45343220-1    Instalowanie gaśnic
45410000-4    Tynkowanie
45421100-5    Instalowanie elementów PCV- montaż parapetów wewnętrznych
45421114-6    Instalowanie okien PCV
45421000-4    Roboty w zakresie stolarki budowlanej – montaż drzwi i naświetli
45450000-6    Roboty budowlane pozostałe – instalowanie różnych wyrobów i elementów oraz wyposażenia - balustrady
45262320-0    Roboty w zakresie wykonywania podkładów pod posadzki
45442100-8    Roboty malarskie
45261310-0    Obróbki blacharskie 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
  • dokumentacja projektowa – załącznik nr 5 do SIWZ,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (część ogólna i część szczegółowa) w części dotyczącej robót budowlano -  instalacyjnych – załącznik nr 6 do SIWZ
  • przedmiar robót  – załącznik nr 7 do SIWZ
  • plan BIOZ – w załączniku nr 5 do SIWZ
Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag:
a) Zamawiający zamieszcza pełną i kompletną dokumentację do Decyzji nr RAAII.GK.7353-192/10/75/27 dotyczącej wykonania nakazu KMPSP. Wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę, że Zamawiający zleca jedynie wykonanie części prac zgodnie z pkt. 3.1.
b) roboty będą prowadzone bez wyłączenia obiektu z użytkowania, a ich prowadzenie nie może ograniczać funkcjonowania ZSO nr 1 w Gdyni. Prowadzenie robót  stanowiących przedmiot zamówienia wiąże się z koniecznością stałej współpracy z dyrekcją szkoły oraz zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania robót przez Wykonawcę.
c) Wykonawca zorganizuje i zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadami według informacji zawartych w pkt 3.12 SIWZ.
d) Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36-miesięczną gwarancję od dnia odbioru końcowego. Po okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przeglądu w terminie wolnym od zajęć szkolnych i wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym i użytkownikiem.
e) Zamawiający żąda, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
f) Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie.
g) Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace i dostawy wykonane przez podwykonawców.
h) W przypadku rozbieżności co do zakresu przedmiotu zamówienia, wartości i sposobu rozliczenia oraz cen jednostkowych robót pomiędzy specyfikacjami technicznymi a SIWZ, zastosowanie mają wyłącznie zapisy niniejszej SIWZ.
i) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lubpochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeńrównoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający określa termin wykonania zamówienia od dnia 01.07.2011 do dnia 01.08.2011r.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (do 50% wartości zamówienia podstawowego). Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba powtórzenia przedmiotu zamówienia.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

-  posiadają wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 5 robót budowlanych o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia o wartości brutto minimum 80 000,00 zł każda.
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.: dysponują osobami które posiadają następujące uprawnienia: 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn.: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 80 000 zł.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi być podwykonawcą w realizacji zamówienia w takiej części zamówienia dla której Wykonawca polega na jego wiedzy i doświadczeniu.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.

W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:
1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ).
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego wykonawcę.
2. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 5 robót budowlanych o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia, o wartości brutto minimum 80 000,00 zł każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania – o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SIWZ, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.
3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (znajdujące się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
4. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 80 000,00 zł.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez każdego wykonawcę na łączną kwotę nie niższą niż 80 000,00 zł  dla wszystkich wykonawców. 

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

1900 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych)
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1. w pieniądzu przelewem na konto bankowe:
Bank Nordea Polska S.A. o/GdyniaPL    
19 1440 1026 0000 0000 0410 5109
2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3. w gwarancjach bankowych,
4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U.Nr 42 z 2007r., poz. 275 z późniejszymi zmianami).
Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w oryginale należy złożyć w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni,  81-405 Gdynia, ul. Legionów 27 , sekretariat, przed terminem składania ofert.Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty  lub złożyć w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, 81-405 Gdynia, ul. Legionów 27, sekretariat.15.5. Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 22.05.2011r. znajdzie się na rachunku Zamawiającego. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. Nr 42 poz. 275 z 2007r.z późniejszymi zmianami) muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium. 


Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium: cena oferty brutto - 100 %.

Ofertę należy złożyć do dnia 23.05.2011r., godz. 08.30 w siedzibie Zamawiającego:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia (sekretariat).


Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.05.2011r. o godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3G

Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie.


OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
Izabela Kruszewska
- st. służbowe: Kierownik administracji, tel.: (58) 350-94-80 , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00.
Katarzyna Mądrzak - st. służbowe: St. referent ds. zamówień publicznych, pok. nr 3, tel.: (58) 712-62-70, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-11.30.


ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ z załącznikami

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 5

Specyfikacja Techniczna (część ogólna i szczegółowa) - załącznik nr 6

Przedmiar robót - załącznik nr 7

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Katarzyna _Zając
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Mądrzak
Data wytworzenia informacji: 05.05.2011
Data udostępnienia informacji: 05.05.2011
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.05.2011 12:17 Aktualizacja treści Katarzyna Mądrzak
23.05.2011 12:10 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
05.05.2011 11:31 Aktualizacja treści Katarzyna Mądrzak
05.05.2011 11:21 Aktualizacja treści Katarzyna Mądrzak
05.05.2011 11:12 Zmiana załącznika Katarzyna Mądrzak
05.05.2011 10:45 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak