Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w celu realizacji nakazu KMPSP; część II:wymiana i montaż stolarki drzwiowej na klatce schodowej K-1i K-2

Po upływie ustawowych terminów Zamawiający informuje, że podpisał w dniu 19.12.2011r. umowę nr EZP 343/3/2011/ZSOnr1 o udzielenie zamówienia publicznego z firmą ALU-IDEAL  Sp. z o.o., Wierzchosławice 37A, 88-140 Gniewkowo.

W dniu 19.12.2011r. ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone  w BZP pod nr 430948-2011.
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na podstawie art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późn. zm.). Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej 4 845 000 Є na wybór wykonawcy na roboty budowlane w zakresie: Wykonanie robót  budowlano-instalacyjnych w celu realizacji nakazu KMPSP – część II: wymiana i montaż stolarki drzwiowej na klatce schodowej K-1 i K-2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27 w GdyniZamawiający Zarządzeniem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni z dnia 12.12.2011r. zatwierdził wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej  4 845 000 Є na wybór wykonawcy na roboty budowlane w zakresie: Wykonanie robót  budowlano-instalacyjnych w celu realizacji nakazu KMPSP – część II: wymiana i montaż stolarki drzwiowej na klatce schodowej K-1 i K-2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27 w Gdyni, nr postępowania EZP nr 7/2011/ZSOnr1.Zamawiający informuje, że do upływu terminu składania ofert złożono 2 oferty: 

Nr ofertyNazwa i adres WykonawcyCena oferty (brutto)Liczba punktów uzyskanych według kryterium ceny
1IPM Elektro Sp. z o.o.ul. Długosza 281-233 Gdynia79 996,95 złWYKONAWCA WYKLUCZONY, OFERTA ODRZUCONA
2ALU-IDEAL  Sp. z o.o.Wierzchosławice 37A88-140 Gniewkowo71 638,56 zł100
Wyłącznym kryterium oceny ofert była cena oferty brutto – waga 100 %.Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2 firmy: ALU-IDEAL  Sp. z o.o., Wierzchosławice 37A, 88-140 Gniewkowo. Firma po spełnieniu wszystkich warunków udziału w postępowaniu, zaproponowała najkorzystniejszą cenę i uzyskała maksymalną liczbę 100 pkt. Zamawiający informuje, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy PZP  z postępowania wykluczony został wykonawca: IPM Elektro Sp. z o.o., ul. Długosza 2, 81-233 Gdynia. Firma ta nie wniosła wadium do upływu terminu składania ofert. W związku z tym należało odrzucić ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy PZP. Na podstawie art. 94 ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r. z późn. zm.), umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta po upływie 5-ciu dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. dnia 19.12.2011r.


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyniul. Legionów 27, 81-405 Gdynia
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 4 845 000 euro na roboty budowlane:
Wykonanie robót  budowlano-instalacyjnych w celu realizacji nakazu KMPSP – część II:  wymiana i montaż stolarki drzwiowej na klatce schodowej K-1 i K-2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1, ul. Legionów 27 w Gdyni
W dniu 23.11.2011r. ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone w BZP pod nr  392102 - 2011Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3G lub pobrać ze strony internetowej http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/4770_.html w zakładce Zamówienia publiczne lub http://www.gdynia.pl/bip/jednostki/info/4770_35711.html w zakładce Zamówienia publiczne. Wykonawcę pragnącego pobrać SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego prosi się o przesłanie drogą elektroniczną na adres  sekretariat@lo3.gdynia.pl pisemnego zamówienia o chęci pobrania SIWZ wraz z załącznikami z siedziby Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem.  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-instalacyjne polegające na wykonaniu II etapu wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w ZSO nr 1 w Gdyni zgodnie z decyzją Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Urzędu Miasta Gdyni nr RAAII.GK.7353-192/10/75/27 w zakresie wymiany i montażu stolarki drzwiowej i dokumentacją stanowiącą załączniki do SIWZ. Zakres rzeczowy robót budowlanych dotyczących montażu stolarki drzwiowej obejmuje:OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT BUDOWLANYCH dotycząca montażu stolarki drzwiowej aluminiowej i drewnianej:  1.1 Wymiana stolarki drzwiowej D1 -1szt w "Łączniku" RYS. NR17A (Drzwi aluminiowe o odporności ogniowej EI60 dwuskrzydłowe, wyposażone w samozamykacz, okucie, klamkę, wkładkę patentowa).1.2 Montaż stolarki drzwiowej D3 -2szt w KLATCE K2 Parter RYS. NR14A (Drzwi aluminiowe o odporności ogniowej EI30 jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacz, okucie, klamkę, wkładkę patentową).1.3 Wymiana stolarki drzwiowej D4 -1szt w KLATCE K2 Parter RYS. NR14A (Drzwi wewnętrzne drewniane pełne klasa odporności ogniowej EI 30 okleinowane w kolorze klon, jednoskrzydłowe, wyposażone w okucie, klamkę, wkładkę patentową).1.4 Montaż stolarki drzwiowej D8 -1szt w KLATCE K1 II Piętro RYS. NR12A(Drzwi aluminiowe o odporności ogniowej EI30 jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacz, okucie, klamkę, wkładkę patentową).1.5 Montaż stolarki drzwiowej D9 -1szt w KLATCE K1 Parter RYS. NR13A(Drzwi aluminiowe o odporności ogniowej EI30 jednoskrzydłowe, wyposażone w samozamykacz, okucie, klamkę, wkładkę patentową).1.6 Wymiana stolarki drzwiowej D6 -1szt w KLATCE K2 I Piętro RYS. NR15A(Drzwi wewnętrzne drewniane pełne klasa odporności ogniowej EI 30 okleinowane w kolorze klon, jednoskrzydłowe, wyposażone w okucie, klamkę, wkładkę patentową).1.7 Wymiana stolarki drzwiowej D2 -1szt w KLATCE K2 I Piętro RYS. NR10A(Drzwi wewnętrzne drewniane pełne klasa odporności ogniowej EI 30 okleinowane w kolorze klon, jednoskrzydłowe, wyposażone w okucie, klamkę, wkładkę patentową).1.8 Modernizacja okuć:- stolarka okienna 02 -2szt i 04- 3szt -demontaż istniejących okuć, zamontowanie zawiasów i nowym miejscu w systemie uchylnym oraz montaż siłowników otwierania okna w systemie p. poż. bez zasiania elektrycznego.Obróbki wszystkich ościeży w/w zakresie - wykonanie gładzi i malowanie.Wszystkie roboty budowlane wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym.Wspólny Słownik Zamówień (CPV):CPV 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANECPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWECPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWECPV 45421131-1 INSTALOWANIE DRZWISzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
  • dokumentacja projektowa – załącznik nr 5 do SIWZ,
  • specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (część ogólna i część szczegółowa) – załącznik nr 6 do SIWZ
 Roboty budowlane należy wykonać z uwzględnieniem następujących uwag:a) Roboty będą prowadzone bez wyłączenia obiektu z użytkowania, a ich prowadzenie nie może ograniczać funkcjonowania ZSO nr 1 w Gdyni. Prowadzenie robót  stanowiących przedmiot zamówienia wiąże się z koniecznością stałej współpracy z dyrekcją szkoły oraz zapewnienia bezpiecznych warunków wykonywania robót przez Wykonawcę.b) Prace remontowe mogą być prowadzone wyłącznie w soboty i niedziele w godz. 8.00 – 21.00 oraz w dni wolne od zajęć dydaktycznych tj. 23-29.12.2011. Każdorazowo teren prac zostanie uprzątnięty i doprowadzony do stanu pozwalającego na użytkowanie. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie montażu.c) Wykonawca zorganizuje i zlikwiduje plac budowy na własny koszt każdorazowo i ostatecznie doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadami według informacji zawartych w pkt 3.12.3.5 Wykonawca udzieli na wykonaną robotę budowlaną nie mniej niż 36-miesięczną gwarancję od dnia odbioru końcowego. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej gwarancji. 3.6 Po okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przeglądu w terminie wolnym od zajęć szkolnych i wcześniej uzgodnionym z Zamawiającym i użytkownikiem.3.7 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca roboty budowlanej, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.3.8   Jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace i dostawy wykonane przez podwykonawców.3.9   Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.3.10W przypadku rozbieżności co do zakresu przedmiotu zamówienia, wartości i sposobu rozliczenia oraz cen jednostkowych robót pomiędzy specyfikacjami technicznymi a SIWZ, zastosowanie mają wyłącznie zapisy niniejszej SIWZ.3.11W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lubpochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeńrównoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w SIWZ nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Nadzór inwestorski. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Nadzorowi Inwestorskiemu do zatwierdzenia.3.12 Informacje na temat odpadów:3.12.1 Wykonawca jest zobowiązany, aby wszystkie pozostałe po renowacji i procesie budowy materiały zostały przetworzone, unieszkodliwione i/lub magazynowane w sposób „przyjazny środowisku” (o ile jest to możliwe ponownie zostały użyte), co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany postępować zgodnie z ustawą o odpadach (Dz.U.07.39.251), a także postępować zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami.3.12.2 Wykonawca przed rozpoczęciem prac budowlanych , które mogą spowodować wytworzenie ww. odpadów powinien wypełnić obowiązki wytwórcy odpadów wynikające z art. 17, ust 1, pkt 1) i 2) ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 r. ( Dz.U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 – tekst jednolity ) 3.12.3 Wytworzone odpady Wykonawca winien przekazywać uprawnionym firmom posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbiórki, odzysku lub unieszkodliwiania określonych rodzajów odpadów. 3.12.4 Koszty związane z zagospodarowaniem wytworzonych w czasie robót budowlanych odpadów powinny być uwzględnione w ofercie Wykonawcy.3.13 Zamawiający przekaże Wykonawcy robót budowlanych decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w dniu podpisania umowy i zobowiązuje Wykonawcę do postępowania zgodnie z decyzją Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Urzędu Miasta Gdyni nr RAAII.GK.7353-192/10/75/27, tj. zgłosić do PINB o zamierzonym terminie kontynuacji robót II etapu zgodnie z pk 2 pouczenia do decyzji nr RAAII.GK.7353-192/10/75/27 oraz systematycznie prowadzić dziennik budowy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.Zamawiający określa termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 29.12.2011r. z uwzględnieniem uwag zawartych w rozdziale 3 SIWZ. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (do 50% wartości zamówienia podstawowego). Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba powtórzenia przedmiotu zamówienia.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓWO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:1.1   posiadają wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 5 robót budowlanych o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia o wartości brutto minimum 50 000,00 zł każda.1.2   dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn.: dysponują osobami które posiadają następujące uprawnienia: 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,1.3   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tzn.: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 70 000 zł. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, podmiot ten musi być podwykonawcą w realizacji zamówienia w takiej części zamówienia dla której Wykonawca polega na jego wiedzy i doświadczeniu.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. Nie spełnienie któregokolwiek z postawionych warunków skutkuje wykluczeniem Wykonawcy. W celu wykazania spełniania wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca winien złożyć, w zakresie niezbędnym do wykazania ich spełniania, następujące dokumenty:1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymaganych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu (znajdujące się w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ).W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez co najmniej jednego wykonawcę.2. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 5 robót budowlanych o podobnym charakterze co przedmiot zamówienia, o wartości brutto minimum 50 000,00 zł każda, z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz daty i miejsca wykonania – o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3 do SIWZ, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany wykaz może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez wykonawców.3. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (znajdujące się w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ) - 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,4. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż 70 000,00 zł.W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument może być złożony wspólnie lub oddzielnie przez każdego wykonawcę na łączną kwotę nie niższą niż       70 000,00 zł  dla wszystkich wykonawców.5. pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia w przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub wiedzy i doświadczeniu tych podmiotów - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 3A.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:1 700 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset złotych)Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:·         w pieniądzu przelewem na konto bankowe:Bank Nordea Polska S.A. o/GdyniaPL     19 1440 1026 0000 0000 0410 5109·         w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,·         w gwarancjach bankowych,·         w gwarancjach ubezpieczeniowych,·         w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U.Nr 42 z 2007r., poz. 275 z późniejszymi zmianami).Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach w oryginale należy złożyć w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni,  81-405 Gdynia, ul. Legionów 27 , sekretariat, przed terminem składania ofert.Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyć do oferty / lub złożyć w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, 81-405 Gdynia, ul. Legionów 27, sekretariat.Za wniesienie wadium w formie pieniężnej Zamawiający uważa wadium, które w terminie do dnia 07.12.2011r. znajdzie się na rachunku Zamawiającego. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. Nr 42 poz. 275 z 2007r.z późniejszymi zmianami) muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą: kryterium: cena oferty brutto – waga 100 %.Ofertę należy złożyć do dnia 08.12.2011r., godz. 08.30 w siedzibie Zamawiającego:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia (sekretariat). Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.12.2011 r. o godz. 09.00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni, ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia, pok. nr 3GJeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą, (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia oferty decyduje wyłącznie termin dostarczenia oferty do Zamawiającego. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę złożoną po terminie. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:Izabela Kruszewska– st. służbowe: Kierownik administracji, tel.: (58) 350-94-80 , od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.Katarzyna Mądrzak – st. służbowe: St. referent ds. zamówień publicznych, pok. nr 3, tel.: (58) 712-62-70, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-11.30.

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ z załącznikami

Dokumentacja projektowa - załącznik nr 5

Specyfikacja techniczna - załącznik nr 6

Przedmiar robót - załącznik nr 7

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Katarzyna _Zając
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Mądrzak
Data wytworzenia informacji: 23.11.2011
Data udostępnienia informacji: 23.11.2011
Ostatnia aktualizacja: 19.12.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.12.2011 10:46 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
12.12.2011 11:09 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
23.11.2011 11:02 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak