publiczny nieograniczony przetarg ustny na użyczenie lokalu użytkowego kuchni szkolnej w ZSO nr1

Dyrekcja ZSO nr 1 w Gdyni informuje,
że w wyniku przeprowadzonego nieograniczonego prztargu ustnego
na użyczenie pomieszczeń kuchni ZSO n1 na okres 5 lat
wyłonione zostało  Przedsiebiorstwo PHU  Marek Blachowski,
Gdynia ul. Batalionow Chłopskich 16/5
Dyrektor ZSO nr1 Gdyni ogłasza na dzień  19  lipca 2011 roku
publiczny nieograniczony przetarg ustny na użyczenie lokalu użytkowego kuchni szkolnej w ZSO nr1 w Gdyni ul Legionów 27 stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położnego przy ulicy:

 

 

Adres

pow.
lokalu
(m2)

stawka wywoławcza

żywieniowa .

wadium
w zł

Oglądanie lokalu
należy umówić z:

1

ul. Legionów 27
przeznaczenie:
gastronomia

Kuchnia w budynku ZSO nr1

167,70

19.00 zl/osobę/dobę

1.500,-

ZSO nr1

 • ZSO nr1 Gdynia ul . Legionów 27, tel. 62218 33 w 35,
 • Wysokość „ aukcji w dół „ - 1, 00 zł /os/dobę.
 • Wadium w wysokości podanej w tabeli należy wpłacić najpóźniej zgodnie z regulaminem
 • Nieruchomość  podlega użyczeniu i Biorący w użyczenie ponosi jedynie koszty opłat za media
 • Umowa użyczenia obejmuje okres 1.08.2011 do 30.06.2016 r
 • Wpłacenie wadium jest równoznaczne z zapoznaniem się z Zarządzeniem Dyrektora ZSO nr1 i Regulaminem Przetargu, wzorem umowy użyczenia (materiały do pobrania w pokoju 409).
 • Uchylanie się wygrywającego od podpisania umowy w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania spowoduje przepadek wadium.
 • Dyrektor ZSO nr1 w Gdyni zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, bądź wycofania się z licytacji.
 • Informacja dotyczący niniejszego użyczenia w drodze przetargu wywieszona jest w siedzibie ZSO nr1na drzwiach wejściowych.
 • Wzór umowy użyczenia do wglądu w siedzibie Zamawiającego pok 409
 • Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela  Kierownik administracyjny ZSO nr1 pokój 409 , tel. 058-622-18-33

UWAGA
Osoby fizyczne chcące uczestniczyć w przetargu winny przedstawić komisji przetargowej zgodę współmałżonków na wzięcie udziału w przetargu oraz na zawarcie stosownej umowy w przypadku jego wygrania. Podpisy małżonków na oświadczeniach winny być złożone w obecności pracownika ZSO nr1, bądź też przed notariuszem

PRZETARG odbędzie się dnia:  19 lipca 2011 roku (o godz. 10.00  w sali nr 3G ZSO nr1


REGULAMIN PRZEPROWADZANIA PRZETARGU USTNEGO

NA UŻYCZENIE POMIESZCZEŃ KUCHNI ZSO NR 1 W GDYNI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY GDYNIA, A BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE             DYREKTORA ZSO NR 1 W GDYNI UL.LEGIONÓW 27
1.  Celem przetargu jest wyłonienie podmiotu oferującego najniższą dzienną stawkę żywienia na osobę/młodzież, z którym zostanie zawarta umowa użyczenia lokalu kuchni stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni,  będącej w zarządzie Dyrektora ZSO nr1.
2.  Przetarg na użyczenie lokalu kuchni odbywa się w formie publicznego nieograniczonego przetargu ustnego.
3.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz osobowe spółki prawa handlowego, które wpłaciły wadium.
4.  Wpłaty wadium należy dokonywać najpóźniej do godziny 11:00 dnia poprzedzającego przetarg na konto ZSO nr1 w Gdyni ul. Legionów 27 o nr 19 1440 1026 0000 0000 0410 5109.Wpłaty wadium w formie przelewu należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem.
5. Na dowodzie wpłaty wadium musi figurować ten sam podmiot, z którym zawierana będzie umowa użyczenia.
6. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim winny przedstawić komisji przetargowej zgodę współmałżonka na wzięcie udziału w przetargu oraz na zawarcie umowy użyczenia w przypadku jego wygrania. Podpis współmałżonka na oświadczeniach winien być złożony (po okazaniu dokumentu tożsamości) w obecności pracownika ZSO nr1, bądź też przed notariuszem.

Wpłacone wadium upoważnia do wzięcia udziału w licytacji .

8. Przetarg prowadzi Komisja Przetargowa.
9. Przed otwarciem przetargu jego uczestnicy obowiązani są przedłożyć Komisji Przetargowej dowód wpłaty wadium, a także (w zależności od rodzaju podmiotu, który przystępuje do przetargu): 
•         dowód tożsamości (wymagane zameldowanie na pobyt stały)
•         aktualny wypis z Ewidencji Działalności Gospodarczej
•         aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego
•         pełnomocnicy ( nie wykazani w odpisie KRS ) winni przedstawić umocowanie notarialne do udziału w przetargu oraz do zawarcia umowy najmu
•         zgodę współmałżonka w sytuacji, o której mowa w pkt 6 niniejszego regulaminu.

10. Przed otwarciem przetargu Komisja Przetargowa sprawdza dokumenty, o których mowa w pkt 9 niniejszego regulaminu i po stwierdzeniu ich kompletności oraz prawidłowości następuje wywołanie, w którym określa się dane przedmiotu
przetargu oraz wysokość „ aukcji w dół „.

11.   Wysokość „ aukcji w dół „ - 1, 00 zł /os/dobę.

12.       Stawka zaoferowana przez uczestnika licytacji przestaje wiązać, gdy inny uczestnik zaoferuję stawkę niższą.
13.       Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne coraz niższe stawki opłat za  dobowe ( śniadanie , obiad, kolacja ) żywienie osoby  dopóki,   mimo   trzykrotnego   wywołania,   nie   ma   dalszej „ aukcji w dół „.
14.       Nie można użyczyć lokalu kuchni  za stawkę wywoławczą. Obowiązuje co najmniej jedna aukcja w dół
15.       Po ustaniu aukcji Prowadzący Przetargu uprzedza uczestników, że po trzecim wywołaniu najwyższej z zaoferowanych stawek, dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte, po czym wywołuje tę stawkę, zamyka przetarg i zaprasza zwycięzcę do Komisji celem spisania danych personalnych.
16.       Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zatrzymuje się do czasu podpisania umowy.
17.       Podpisanie umowy użyczenia winno nastąpić w terminie 7 dni od otrzymania stosownego wezwania z ZSO nr1 w Gdyni. W razie nie dotrzymania powyższego terminu przez uczestnika, który wygrał przetarg, wpłacone przez niego wadium ulega przepadkowi, a lokal jest ponownie wystawiany na przetarg. Jeżeli z innych przyczyn zawinionych przez wygrywającego przetarg nie dochodzi do podpisania umowy - wpłacone wadium ulega przepadkowi, a lokal wystawiany jest na przetarg.
18.       Wadium wpłacone przez uczestnika, który nie wygrał przetargu podlega zwrotowi po zakończeniu przetargu.
19.       Wpłata wadium przez uczestnika licytacji równoznaczna jest z zapoznaniem się z regulaminem przetargu, wzorem umowy użyczenia i ich akceptacją.
20.       Przystąpienie do licytacji równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją stanu technicznego   oferowanego   lokalu.   Nakłady   poczynione   na   modernizację, adaptację lokalu pod kątem prowadzonej działalności najemca ponosi zgodnie z „Zasadami rozliczania prac remontowych poniesionych przez biorącego w użyczenie na remont pomieszczeń kuchni ZSO nr 1”.
21.     Brak możliwości uzyskania przez najemcę niezbędnych do prowadzenia działalności jakichkolwiek zezwoleń lub decyzji nie może stanowić podstawy do roszczeń w stosunku do ZSO nr1.
22.     Dyrektor ZSO nr1 zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, bądź wycofania z licytacji.
23.     Brak rezultatów przetargu ogłasza się, gdy nikt nie przystąpił do przetargu po jego ogłoszeniu, lub mimo wpłacenia wadium nikt nie przystąpił do przetargu po wywołaniu przez prowadzącego.
24.     Integralną częścią niniejszego Regulaminu są Zasady rozliczania nakładów remontowych poniesionych przez biorącego w użyczenie na remont pomieszczeń ZSO nr1”
25.     Niniejszy regulamin jest jawny.
14/06/2011 Gdynia                                                                         ZATWIERDZAM                                                           
                                                                                          Dyrektor ZSO nr 1 Wiesław Kosakowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Wiesław Kosakowski
Wprowadził informację: Katarzyna _Zając
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Mądrzak
Data wytworzenia informacji: 27.06.2011
Data udostępnienia informacji: 27.06.2011
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.07.2011 11:17 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak
28.06.2011 09:07 Aktualizacja treści Katarzyna Mądrzak
27.06.2011 12:34 Krzysztof Zawistowski
27.06.2011 12:34 Krzysztof Zawistowski
27.06.2011 12:19 Korekta Dorota Nelke
27.06.2011 11:20 Aktualizacja treści Katarzyna Mądrzak
27.06.2011 11:17 Dodanie informacji Katarzyna Mądrzak