Z dnia 2010-12-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.12.2010 r. w sprawie:
 • 392/10/VI/S - wyrażenia zgody na powierzenie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na usługi dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z art. 15 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z 2007 r.) i udzielenie stosownych pełnomocnictw
 • 393/10/VI/P - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania: prowadzenie „Gdyńskich warsztatów podróżniczych”
 • 394/10/VI/R - akceptacji aneksu nr 3/2010 do umowy ze Stowarzyszeniem „Razem” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Gdyni
 • 395/10/VI/R - akceptacji aneksu nr 5/2010 do umowy KB/3/MOPS/2009 z dnia 03.02.2009 r. w sprawie prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku 13 do 18 lat
 • 396/10/VI/P - dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego w dzielnicy Działki Leśne
 • 397/10/VI/P - zmiany zarządzenia nr 10752/09/V/P z dnia 19.05.2009 r. w sprawie wynajmu miejsca pod maszt antenowy
 • 398/10/VI/P - zmiany zarządzenia nr 14189/2010/V/P z dnia 09.03.2010 r. w sprawie dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjne
 • 399/10/VI/P - zmiany zarządzenia nr 12345/09/V/P z dnia 06.10.2009 r. w sprawie dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 400/10/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Borówkowej 2 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 401/10/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nowowiczlińskiej 107 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 402/10/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 403/10/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szafranowa 57 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 404/10/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Jachtowej róg Flagowej
 • 405/10/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłatę sądową / Al. Marsz. Piłsudskiego 50 m58/
 • 406/10/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 m² zlokalizowanego w placu targowym - pawilon handlowy nr 320
 • 407/10/VI/M - akceptacji treści umowy MG/45/MGG/26/D/10 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a News Outdoor Poland Poland Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul. Chwaszczyńskiej
 • 408/10/VI/M - akceptacji treści umowy MG/53/MGG/27/D/10 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa - dz.nr 945/387 KM 81
 • 409/10/VI/M - akceptacji treści umowy MG/54/MGG/28/D/10 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa - dz.nr 956/168 KM 75
 • 410/10/VI/M - akceptacji treści umowy MG/55/MGG/29/D/10 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa - dz.nr 432/1 KM 75
 • 411/10/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Przeciwdziałanie wysiłkowemu nieotrzymaniu moczu
 • 412/10/VI/M - przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania : Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna osobom uzależnionym, w tym od alkoholu i tzw. podwójną diagnozą oraz członkom ich rodzin
 • 413/10/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Profilaktyka raka jądra
 • 414/10/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prowadzenie warsztatów młodzieżowych i punktu psychologiczno-pedagogicznego w dzielnicy Gdynia Witomino
 • 415/10/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: Profilaktyka przez sport
 • 416/10/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej
 • 417/10/VI/O - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania: Profilaktyka onkologiczna – prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznej terapii onkologicznej (Akademia Walki z Rakiem)
 • 418/10/VI/M - zmiany zarządzenie nr 8889/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 grudnia 2009 r. dotyczącego przejęcia w zarząd budynku położonego przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni
 • 419/10/VI/M - zmiany zarządzenie nr 12190/08/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 września 2009 r. dotyczącego przejęcia w zarząd budynku położonego przy ul. Białostockiej w G
 • 420/10/VI/U - ustalenia opłat z korzystaniem z mienia komunalnego administrowanego przez Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni
 • 421/10/VI/U - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 5715/08/V/U z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia opłat obowiązujących na gdyńskich cmentarzach komunalnych
 • 422/10/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup programu „Kadry i płace”
 • 423/10/VI/R - powołania Komisji Oceniającej
 • 424/10/VI/R - zmiany zarządzenia nr 167/10/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07 grudnia 2010 w sprawie wyrażenia zgody na organizację lunchu w dniu 06 grudnia 2010r. dla uczestników konferencji projektu INTERFACE
 • 425/10/VI/O - umorzenia zaległości pieniężnych za świadczenia opiekuńczo - wychowawcze gdyńskich przedszkoli samorządowych
 • 426/10/VI/S - zmiany postanowień umowy nr KB/253/SI/I/W/2010 z dnia 28.04.2010 r. z firmą Sprint sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wniosku o pozwolenie na budowę dla drugiego etapu budowy kanalizacji teletechnicznej realizowanej w ramach projektu „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni
 • 427/10/VI/O - wyrażenia zgody na bezpłatne udostępnienie auli szkolnej w celu prowadzenia zajęć teatralnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 428/10/VI/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia do 14.000 EUR na pełnienie funkcji przedstawiciela w postępowaniu administracyjnym dla osób nieobecnych oraz funkcji kuratora dla stowarzyszeń celem ich rozwiązania
 • 429/10/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego(MS.DK 71409-1/16/09)
 • 430/10/VI/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Kowieńskiej 2, stanowiącej własność prywatną
 • 431/10/VI/R - akceptacji aneksu do porozumienia z Miastem Sopot dotyczącego objęcia zakresem działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni terenu Miasta Sopot
 • 432/10/VI/P - akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na publikację lokalnych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 433/10/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/334/UI/106/W/2010 z dnia 14.06.2010 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Remont ul. Snycerskiej na odcinku od posesji Nr 1 do skrzyżowania z ul. Czeladniczą”
 • 434/10/VI/U - akceptacji treści porozumienia do umowy nr KB/530/UP/148/W/2008 z dnia 22.09.2008 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Przebudowa sieci trakcyjnej trolejbusowej wraz z budową oświetlenia w ciągu Al. Zwycięstwa”, realizowanej w ramach projektu pn.: „Rozwój proekologicznego transportu publicznego na obszarze Metropolitarnym Trójmiasta”
 • 435/10/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, opracowania graficznego strony internetowej www.gdyniaturystyczna.pl
 • 436/10/VI/M - zamówienia do kwoty 14 000 EUR, na druk zdjęć na potrzeby organizacji wystawy „Ostatni Transatlantyk – Stefan Batory” do Miejskiej Informacji przy ul. 10 Lutego 24
 • 437/10/VI/M - akceptacji zakupu do kwoty 14 000 EURO kserokopiarki CANON IR 1020 do użytku Wydziału Budżetu, aparatu fotograficznego CANON Eos 500D, oprogramowania komputerowego Adobe Photoshop CS5 PL Win Box oraz artykułów biurowych do użytku Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
 • 438/10/VI/M - zmiany umowy partnerskiej z dnia 11 października 2010r. zawartej z Urzędami Skarbowymi w Gdyni na podstawie zarządzenia nr 16592/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06 października 2010 roku
 • 439/10/VI/M - akceptacji treści umowy MG/62/MGG/36/D/10 o ekspozycję reklamy przy ul.Nowowiczlinskiej - dz.nr 66/3 KM 25
 • 440/10/VI/M - akceptacji treści umowy MG/60/MGG/34/D/10 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul.Śląskiej (dz.nr 1077/6 KM 58)
 • 441/10/VI/M - akceptacji treści umowy MG/61/MGG/35/D/10 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o. ekspozycję reklamy przy ul.Morskiej (dz.nr 567/65 KM51)
 • 442/10/VI/M - akceptacji treści umowy MG/58/MGG/32/D/10 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul.Morskiej ( dz.nr 401/122 KM13)
 • 443/10/VI/M - akceptacji treści umowy MG/59/MGG/33/D/10 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul.Janka Wiśniewskiego - dz.nr 577/1 KM 51
 • 444/10/VI/M - akceptacji treści umowy MG/56/MGG/30/D/10 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy Al.Zwycięstwa - dz.nr 515/18 KM 70
 • 445/10/VI/M - akceptacji treści umowy MG/57/MGG/31/D/10 zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Cityboard Media Sp. z o.o. o ekspozycję reklamy przy ul.Morskiej - dz.nr 158/19 KM 1
 • 446/10/VI/M - akceptacji zmian treści umowy nr KB/390/UI/133/W/2010 z dnia 02.07.2010 r. na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni – Oksywiu – etap II”
 • 447/10/VI/M - akceptacji zmian treści umowy nr KB/388/UI/132/W/2010 z dnia 02.07.2010 r. na wykonanie wielobranżowej koncepcji projektowej dla zadania pn.: „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni – Obłużu – etap I” oraz „Rozbudowa przystani rybackiej w Gdyni – Obłużu – etap II”
 • 448/10/VI/P - druku plakatów
 • 449/10/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2010
 • 450/10/VI/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 13462/10/V/K z 5.01.2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni
 • 451/10/VI/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni nr 13463/10/V/K z 5.01.2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 • 452/10/VI/M - zmiany zarządzenia nr 321/10/VI/M z 21.12.2010 r. dotyczące wyrażenia zgody na zakup systemu klimatyzacji znajdującego się w pomieszczeniach budynku UMG przy ul. 10 Lutego 24 – o wartości do `14.000 EUR
 • 453/10/VI/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na przeprowadzenie badań ankietowych i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 454/10/VI/U - zmiany w treści zarządzenia nr 17208/10/V/U w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr KB/14/UR/2009 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej planowaną inwestycją niedrogową, polegającą na budowie trzech budynków wielorodzinnych na terenie ozn. jako 008 MW2 w miejscowym planie zagospodarowania części dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni, rejon ulic Suchej i Wiczlińskiej i upoważnienia do podpisania ww. aneksu do umowy
 • 455/10/VI/U - uregulowania należności za czynność notarialną – poświadczenie własnoręczności podpisów na porozumieniu zawartym z NFOŚiGW
 • 456/10/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2010 do umowy nr KB/40/MOPS/2004 z 19.10.2004 r. zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 457/10/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2010 do umowy nr SOO/1255/01/PB z 31.12.2001 r. zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 458/10/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2010 do umowy z 19.12.2006 r. zawartej z Krajowym Towarzystwem Autyzmu Oddział w Gdańsku z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 459/10/VI/R - upoważnienia do podpisania aneksu nr 2/2010 do umowy nr 49/MOPS/2004 z 7.12.2004 r. zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
 • 460/10/VI/R - zawarcia aneksu do porozumienia z wojewodą pomorskim w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 • 461/10/VI/O - zmian w zarządzeniu nr 391/10/VI/O
 • 462/10/VI/M - zmiany zarządzenia nr 232/10/VI/M z 14.12.2010 r. dotyczącego powołania jury konkursu „Gdyński Biznesplan 2011”
 • 463/10/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na emisję spotu radiowego promującego konkurs „Gdyński Biznesplan 2011”
 • 464/10/VI/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie emisji reklam promujących konkurs „Gdyński Biznesplan 2011”
 • 465/10/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup czasu antenowego w TVP Gdańsk na promocję konkursu „Gdyński Biznesplan 2011”
 • 466/10/VI/M - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne powyżej 14.000 EUR a do 193.000 EUR w trybie z wolnej ręki na realizację promocji Gdyni przez Polski Związek Koszykó
 • 467/10/VI/M - udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki powyżej 14.000 EUR a poniżej 193.000 EUR na realizację promocji Gdyni przez Polski Związek Koszykówki
 • 468/10/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Waszyngtona przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 469/10/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Waszyngtona i Alei Jana Pawła II przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 470/10/VI/M - ustalenia warunków zamiany nieruchomości położonych przy ul. Konwaliowej 1-3 i ul. Widnej 8 pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a OPEC sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
 • 471/10/VI/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Widnej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 472/10/VI/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej część działki nr 1337/4 i część działki nr 1482/4 będącej własnością Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Frezerów/Jantarowej – przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 473/10/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. w Gdańsku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 29.12.2010
Data udostępnienia informacji: 22.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2011 12:29 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk