Z dnia 2010-12-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.12.2010 r. w sprawie:
 • 290/10/VI/P - akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EURO na druk i kolportaż tygodnika „Ratusz” oraz skład, druk i dostawę Monitora Rady Miasta Gdyni w 2011 roku
 • 291/10/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 EURO na monitoring prasy, Internetu i ogólnopolskiej TV na tematy gdyńskie dotyczące spraw społecznych, gospodarczych, kulturalnych, sportowych, turystycznych i samorządowych
 • 292/10/VI/R - rozstrzygnięcia konkursu ofert i podpisania umowy na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania polegającego na pomocy osobom zwalnianym z więzienia i ich rod
 • 293/10/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podpisania umowy na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 1 i 4
 • 294/10/VI/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i podpisania umowy na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 2
 • 295/10/VI/R - akceptacji aneksu nr 2/2010 do umowy KB/14/MOPS/2010 z dnia 13.07.2010r. w sprawie realizacji zadania publicznego, polegającego na przygotowaniu warunków do uruchomienia podmiotu ekonomii społecznej (PES) na terenie miasta Gdyni
 • 296/10/VI/K - zmiany załącznika nr 5 zarządzenia nr 6858/04/IV/K Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.09.2004r.w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 297/10/VI/K - spisania z ewidencji księgowej mandatów karnych kredytowanych
 • 298/10/VI/O - zmiany struktury wydatków w 2010 roku Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni
 • 299/10/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie pomieszczenia dla 4 Gdyńskiej Drużyny Harcerzy ZHR w celu organizowania zbiórek harcerskich w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Gdyni
 • 300/10/VI/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej na zajęcia taneczno- ruchowe dla seniorów i osób niepełnosprawnych Gdyńskiej Fundacji NADAKTYWNI w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni
 • 301/10/VI/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań z zakresu edukacji muzycznej dla uczniów klas O-III gdyńskich szkół podstawowych
 • 302/10/VI/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia składanych ofert na realizację programów profilaktycznych w latach 2011 – 2013
 • 303/10/VI/O - akceptacji zmian w umowach zawartych w 2008 r. na realizację badań profilaktycznych dot. „ Szczepień przeciw wirusowi HPV typ 16,18,6, 11 dziewczynek urodzonych w trzech kolejnych latach (1994,1995,1996”)
 • 304/10/VI/O - aneksu nr 2 do umowy Nr KB/488/OZ/27/W/2009 z dnia 01 lipca 2009r.
 • 305/10/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług pocztowych, w tym zastrzeżonych usług pocztowych, w 2011 rok
 • 306/10/VI/M - objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej Sp. z o.o.
 • 307/10/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
 • 308/10/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni
 • 309/10/VI/M - zatwierdzenia planu ogólnego zamówień publicznych Urzędu Miasta Gdyni na dostawy, usług i roboty budowlane na 2011 rok
 • 310/10/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Kaszubski 13 w Gdyn
 • 311/10/VI/M - zmiany zarządzenia nr 16628/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 października 2010 roku dotyczącego wykonania indywidualnego opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania w gminnych lokalach użytkowych przy ul. Morskiej 95-97 w Gdyni
 • 312/10/VI/M - wyrażenia zgody na świadczenie usług transportowych związanych z realizacją wyroków sądowych orzekających eksmisję z lokali mieszkalnych w 2011 roku i wywóz rzeczy nieprzedstawiających żadnej wartości materialnej na wysypisko śmieci
 • 313/10/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (sprawa nr MS.DK-71409-1/5/08)
 • 314/10/VI/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 315/10/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac w zakresie weryfikacji rozbieżności i poprawy danych przestrzenno - opisowych w bazie ewidencji budynków miasta Gdyni
 • 316/10/VI/M - ustalenia zasad ponoszenia kosztów przygotowania do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Cechowej
 • 317/10/VI/M - skorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 10,0 m² zlokalizowanego w hali łukowej - pawilon handlowy nr 14
 • 318/10/VI/M - zobowiązania pełnomocnika reprezentującego Gminę Gdynia w postępowaniu sądowym o eksmisję z lokalu przy ul. Świeckiej w Gdyni do jego cofnięcia
 • 319/10/VI/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Hallera 14 w Gdyni
 • 320/10/VI/M - wyrażenia zgody na przekazanie samochodu ciężarowego - ŻUK a16 2,5 t o numerze rejestracyjnym GAN 2357 będącego na stanie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 na stan Urzędu Miasta Gdyni
 • 321/10/VI/M - wyrażenia zgody na zakup systemu klimatyzacji znajdującego się w pomieszczeniach w budynku UMG przy ul. 10-go Lutego 24
 • 322/10/VI/S - zmiany zarządzenia nr 17/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni
 • 323/10/VI/S - zmiany zarządzenia nr 530/07/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.01.2007 r.
 • 324/10/VI/S - zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 163/10/VI/S z 7.12.2010 r. w sprawie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r.
 • 325/10/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR, na dobór szkieł i wykonanie okularów korygujących wzrok, pracownikom Urzędu Miasta Gdyni oraz zatwierdzenia oferenta
 • 326/10/VI/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 327/10/VI/M - zabezpieczenia środków finansowych (w 2011 r.) na dostarczenie mediów (energia elektryczna, telefon i Internet ) w Bałtyckim Punkcie Informacji Turystycznej przy Al. Jana Pawła II
 • 328/10/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na druk ulotek promujących Konkurs „Gdyński Biznesplan 2011”
 • 329/10/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie zdjęć na potrzeby wykonania materiałów promujących Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 330/10/VI/O - przyznania dotacji dla podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań promujących rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technolo
 • 331/10/VI/O - zmiany zarządzenia nr 10217/09/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08 kwietnia 2009r w sprawie: udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14 000 EUR na korzystanie z praw do programów komputerowych: pakiet Uczniowie Optivum, pakiet Droga Edukacyjna Ucznia
 • 332/10/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup usługi dostępu do portalu Biblioteka Prawa Oświatowego
 • 333/10/VI/P - demontażu urządzenia włączającego t. AM-5 od syreny alarmowej
 • 334/10/VI/P - zmiany zarządzenia nr 14191/2010/V/P z dnia 09.03.2010 r. w sprawie dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 335/10/VI/P - zmiany zarządzenia nr 14192/2010/V/P z dnia 09.03.2010 r. w sprawie dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 336/10/VI/P - zmiany zarządzenia nr 17106/2010/V/P z dnia 23.11.2010 r. w sprawie przyłączenia i dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 337/10/VI/S - zmiany postanowień umowy nr KB/253/SI/I/W/2010 z dnia 28.04.2010 r. z firmą Sprint sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz wniosku o pozwolenie na budowę dla drugiego etapu budowy kanalizacji teletechnicznej realizowanej w ramach projektu „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni
 • 338/10/VI/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na zakup modułu do obsługi komisji wyborczych
 • 339/10/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług transportowych w 2011 r. w zakresie wysyłki dokumentów
 • 340/10/VI/M - akceptacji treści aneksu do umowy o współpracy w ramach realizacji przedsięwzięcia „bezprzewodowy dostęp do sieci internet”
 • 341/10/VI/M - zakupu czasu antenowego na kanale TVP INFO na promocję konkursu „Gdyński Biznesplan 2011”
 • 342/10/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, emisji reklam elektronicznych z animacją na stronie www.trojmiasto.pl promujących konkurs Gdyński Biznesplan 2011
 • 343/10/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie druku plakatów na nośniki kampanii promującej Gdyński Biznesplan 2011
 • 344/10/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na aktualizację spotu TV oraz wykonanie reklam internetowych z animacją promujących konkurs Gdyński Biznesplan 2011
 • 345/10/VI/S - wyrażenie zgody na zawarcie umowy na wykonanie oznakowania wewnętrznego Urzędu Miasta Gdyni oraz lokali podległych UMG
 • 346/10/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 193000 EUR na zakup materiałów eksploatacyjnych i papieru komputerowego dla UMG w 2011r.
 • 347/10/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na: sprzątanie pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejskiego Centrum Oglądowego w 2011r.
 • 348/10/VI/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na: oprawę muzyczną uroczystości w USC Urzędu Miasta Gdyni w 2011r.
 • 349/10/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie pieczątek imiennych i nagłówkowych na potrzeby UMG i BRM
 • 350/10/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji o rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę na zakup papierowych artykułów sanitarnych dla UMG
 • 351/10/VI/M - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193 000 Euro, na montaż i demontaż elementów identyfikacji graficznej Miasta Gdyni oraz wykonywanie nadruku na transparentach/ banerach i potykaczach podczas imprez z miejskiego kalendarza imprez w 2011 roku
 • 352/10/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni, dla potrzeb monitoringu wizyjnego i funkcjonowania syren alarmowych oraz udzielenia stosownych pełnomocnictw wybranym Wykonawcom do rozwiązania obecnie obowiązujących umów
 • 353/10/VI/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Jarzębinowej 26
 • 354/10/VI/M - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami przeznaczonymi do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
 • 355/10/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac projektowych w ramach przedsięwzięcia p.n. „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia, pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa w Gdyni”
 • 356/10/VI/U - uregulowania należności za wykonanie wypisów własności do celów informacyjnych dla prowadzonych przez Wydział Inwestycji zadań gminnych
 • 357/10/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: ,,Budowa kanału odciążającego Ø 800 dla istniejących urządzeń podczyszczających na kanalizacji deszczowej zrealizowanej w ramach Drogi Różowej w Gdyni’
 • 358/10/VI/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie ustalającego warunki kontynuacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach umowy umorzeniowej nr 23/2003Wn-11/OW-KM/U z dnia 21.07.2003r.
 • 359/10/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy na dokonanie zmiany oznaczenia użytków gruntowych, podziału działki i wznowienia granicy działki na terenie zadania pn.: „Rozbudowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej w Gdyni”
 • 360/10/VI/M - akceptacji treści aneksu nr 2 do umowy nr SK/1290/MG/366-W/2009 w sprawie wykonania, montażu i demontażu wielkoformatowej reklamy Gdyni
 • 361/10/VI/U - zmiany umowy nr KB/198/UO/14-W/2010 z dnia 18.03.2010 roku na organizację i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla uczniów klas drugich gdyńskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach programu edukacji ekologicznej „Spotkanie z Morzem Bałtyckim”
 • 362/10/VI/U - akceptacji treści aneksu do umowy KB/844/UI/301/W/2009 z dnia 18.12.2009 r. na wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego dla przedsięwzięcia p.n. „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia, pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa w Gdyni”
 • 363/10/VI/U - uchylenia zarządzenia nr 16766/10/V/U z dnia 19.10.2010 r. oraz nr 17056/10/V/U z dnia 16.11.2010 r. w sprawie akceptacji zmiany treści umów Nr KB/355/UP/96/W/2008 z dnia 15.05.2008 r. oraz Nr KB/691/UP/177/W/2008 z dnia 03.11.2008 r. oraz zawarcia porozumienia do w/w umów
 • 364/10/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na podłączenie do mediów tymczasowego zaplecza technicznego dla pracowników ZCK związanego z realizacją zadania: „budowa kaplicy pogrzebowej z zapleczem technicznym przy ul. Witomińskiej w Gdyni
 • 365/10/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 euro na wykonanie badań lekarskich kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz badań psychologicznych strażników Straży Miejskiej Urzędu Miasta Gdyni oraz zatwierdzenia oferent
 • 366/10/VI/S - wyrażenia zgody na: zakup artykułów hydraulicznych, elektronarzędzi, zamocowań, śrub, wkrętów i gwoździ, artykułów metalowych , artykułów remontowo – budowlanych, zakup oraz przeglądy i konserwacje sprzętu p-poż
 • 367/10/VI/M - zmiany w umowie nr SK/1635/MK/11-w/2010 zawartej w dniu 02 września 2010 r. oraz zmiany zarządzenia nr 16155/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2010 r w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w sprawie opracowanie dokumentacji technicznej dokumentacji przetargowej, SIWZ, wsparcia merytorycznego, nadzoru, odbioru i kontroli prac
 • 368/10/VI/M - zmiany zarządzenia nr 16540/10/V/M z dnia 06 października 2010 r o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji przetargowej, nadzór i odbiór prac geodezyjnych dotyczących: modernizacji osnowy pionowej, wznowienia osnowy katastralnej oraz konwersji danych do układu 200
 • 369/10/VI/S - zmiany zrządzenia nr 41/10/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07 grudnia 2010 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na likwidację nasadzeń zlokalizowanych na skarpie przy Teatrze Muzycznym w Gdyni i przetransportowanie roślin do siedziby Biura Ogrodnika Miasta
 • 370/10/VI/S - akceptacji zmiany treści umowy Nr SK/2115/SMO/1-W/2010 z dnia 02.09.2010 r. na wykonanie projektu nasadzeń roślinnych dla skweru z pomnikiem Stefana Żeromskiego zlokalizowanego w Gdyni, w rejonie skrzyżowania ul. Świętojańskiej z ul. 10 lutego
 • 371/10/VI/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu w 2011 roku”
 • 372/10/VI/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację tradycyjnej zabawy sylwestrowej
 • 373/10/VI/U - akceptacji zmiany treści w ramach umowy nr KB/600/UI/227/W/2010 z dnia 26.10.2010 r. na wykonanie robót zadania pn. „ Budowa kanału deszczowego w rejonie Alei Jana Pawła II wraz z wylotem do Basenu Prezydenta”
 • 374/10/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 193.000 EUR na wynajem pięciu samochodów dla Urzędu Miasta Gdyni w 2011r.
 • 375/10/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/83/UI/34/W/2007 z dnia 14.02.2007 r. w zakresie terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania ul. Wrocławskiej z ul. Wielkopolską
 • 376/10/VI/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na opracowanie graficzne i typograficzne oraz druk folderu „Navigator Przedsiębiorcy promujących Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 377/10/VI/R - określenia i przyjęcia do realizacji zadań na rok 2011, wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 • 378/10/VI/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+”
 • 379/10/VI/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR wykonania 300 szalików z napisem Gdynia Stolica Polskiej Koszykówki
 • 380/10/VI/M - akceptacji zmiany treści zarządzenia nr 164/10/V/U prezydenta miasta Gdyni z 7.12.2010 r. dotyczącego zakupu i montażu słupków uniemożliwiających przejazd przez chodnik przy ul. Ateny w Gdyni
 • 381/10/VI/M - zmiany zarządzenia nr 128/10/VI/M z 7.12.2010 r. dotyczącego remontu lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Śląskiej 51 A
 • 382/10/VI/M - zmiany zarządzenia nr 136/10/VI/M z 7.12.2010 r. dotyczącego remontu lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Morskiej 47 B
 • 383/10/VI/M - ustanowienia dozoru lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Kapitańskiej 39
 • 384/10/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie prac w zakresie kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej – operatów technicznych dotyczących podziałów nieruchomości, rozgraniczeń oraz dokumentacji dla celów prawnych, będących wynikiem zgłoszonych prac geodezyjnych
 • 385/10/VI/S - wyrażenia zgody na wykonanie naprawy samochodu służbowego Straży Miejskiej /awaria/ oraz zatwierdzenia wyboru oferenta
 • 386/10/VI/S - udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
 • 387/10/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2010
 • 388/10/VI/K - zmiany zarządzenia nr 13462/10/V/K z 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni
 • 389/10/VI/K - zmiany zarządzenia nr 13463/10/V/K z 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 22.12.2010
Data udostępnienia informacji: 22.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.02.2011 12:24 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk