Z dnia 2010-12-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.12.2010 r. w sprawie:
 • 171/10/VI/P - zmiany zarządzenia nr 17060/10/V/P z dnia 16.11.2010 r. w sprawie udziału w sesji fotograficznej dotyczącej kampanii społecznej pn.: Każdemu wolno kochać”
 • 172/10/VI/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu kultury w 2011 roku
 • 173/10/VI/P - akceptacji wyników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kwiatów na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2011 r
 • 174/10/VI/K - zasad funkcjonowania Samodzielnego Referatu Kontroli Finansowej Urzędu Miasta Gdyni
 • 175/10/VI/K - szczegółowych zasad przeprowadzania kontroli finansowych przez Samodzielny Referat Kontroli Finansowej Urzędu Miasta Gdyni
 • 176/10/VI/R - zwolnienia ze stanowiska dyrektora - wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Gdyni
 • 177/10/VI/R - zatrudnienia dyrektora - wychowawcy Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Gdyni
 • 178/10/VI/O - akceptacji zmian w umowie nr KB/9/OZ/1/w/2010 z dn. 08.01.2010 r.
 • 179/10/VI/O - akceptacji zmian w umowie nr KB/10/OZ/2/w/2010 z dn. 08.01.2010 r.
 • 180/10/VI/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup map na potrzeby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni
 • 181/10/VI/S - „Instrukcji postępowania z oświadczeniami: majątkowymi, o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz lustracyjnymi” oraz powołania Zespołu ds. Oświadczeń
 • 182/10/VI/P - zmiany zarządzenia nr 11805/09/V/P z dnia 18.08.2009 r. w sprawie pełnienia funkcji Inżyniera Projektu nad realizacją i w okresie gwarancji dla zadania inwestycyjnego „ Rozbudowa monitoringu wizyjnego Miasta Gdyni”
 • 183/10/VI/P - zmiany zarządzenia nr 13336/09/V/P z dnia 22.12.2009 r. w sprawie nadzoru inwestorskiego dla poszerzonego zakresu: „Rozbudowy monitoringu wizyjnego Miasta Gdyni” – (zamówienie uzupełniające nr 1)
 • 184/10/VI/P - przeniesienia kamery nr 63 monitoringu wizyjnego miasta
 • 185/10/VI/S - wyrażenia zgody na ponoszenie opłat za używanie częstotliwości radiowej i zlecenia usług napraw i konserwacji systemu łączności oraz wzorcowania i kalibracji alkotestów Straży Miejskiej w 2011r do 14 000 EUR
 • 186/10/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Gdynia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zarządu Morskiego Portu Gdynia Spółki Akcyjnej w Gdyni
 • 187/10/VI/M - zmiany Zarządzenia nr 17209/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.11.2010 roku dotyczącego zlecenia wykonania operatu szacunkowego dotyczącego wyceny kosztów nakładów poniesionych na rozbudowę i adaptację lokalu użytkowego w budynku ( piwnica ) przy ul. Świętojańskiej 49 w Gdyni
 • 188/10/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi geodezyjnej, polegającej na likwidacji przehaczeń-doprowadzeniu do zgodności części kartograficznej z częścią opisową operatu ewidencji gruntów
 • 189/10/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta Gdyni związanych z zakupem znaków opłaty sądowej
 • 190/10/VI/M - wyrażenia zgody na wypłatę odszkodowania z tytułu likwidacji Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Stokrotka” przy Al. Zwycięstwa w Gdyni
 • 191/10/VI/M - podpisania umowy najmu dotyczącej lokalu przy ul. Jerzego Waszyngtona ze Stocznią Remontową NAUTA S.A. i wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na opłatę czynszu najmu
 • 192/10/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy TG /499/92 z dnia 18 grudnia 1992 roku dotyczącej gruntu położonego pod halą płaską, na którym posadowiony jest pawilon handlowy nr 107
 • 193/10/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy nr TG/523/92 z dnia 21 grudnia 1992 roku, dotyczącej gruntu położonego pod halą łukową, na którym posadowiony jest pawilon nr 8
 • 194/10/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy nr TG/303/93 z dnia 13 października 1993 roku, dotyczącej gruntu położonego pod halą łukową, na którym posadowiony jest pawilon handlowy nr 65 A
 • 195/10/VI/M - akceptacji treści aneksu do umowy z Panem Tomaszem Dobke- OTIS TD na wykonanie ekspozycji reklamowej programu „Pies w wielkim mieście”
 • 196/10/VI/R - akceptacji aneksu nr 1/2010 do zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Alina Hinz i Jerzym Hinz umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kopernika 35 na prowadzenie w niej rodzinnego domu dziecka
 • 197/10/VI/M - udzielenia pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Eko Dolina Sp. z o.o. w Łęczycach
 • 198/10/VI/P - produkcji spotu telewizyjnego promującego Sylwestra 2010 w Gdyni
 • 199/10/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni dla Pani Małgorzaty Talarczyk
 • 200/10/VI/S - unieważnienia wyników postępowania o zamówienia publiczne na usługę wykonania projektu realizacyjnego udostępnienia rekreacyjnego i edukacyjnego oraz oznakowania informacyjnego Rezerwatu Przyrody „Kępa Redłowska”
 • 201/10/VI/S - akceptacji zmiany treści umowy Nr KB/646/SMO/29/W/2010 z dnia 22.10.2010 r. na wykonanie pracy: Wyprodukowanie dokumentalnego filmu przyrodniczego o rezerwacie przyrody „Kępa Redłowska” o wartości do 14.000 EUR
 • 202/10/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie map o wartości do 14.000 EUR
 • 203/10/VI/S - zmiany zarządzenia wewnętrznego nr 5/99/III Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • 204/10/VI/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.DK-71409/19/09
 • 205/10/VI/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 206/10/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010r konsultacji prawnych w temacie „Doradztwo i konsultacje prawne dotyczące ostatnich zmian prawa zamówień publicznych
 • 207/10/VI/O - dofinansowania kosztów organizacji tradycyjnego Świątecznego Koncertu Galowego oraz Gwiazdkowego Koncertu Galowego organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
 • 208/10/VI/S - akceptacji wyników postępowania publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości równej lub przekraczającej 193.000 EUR na dostawę dla Gminy Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych
 • 209/10/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup poduszek do siedzenia dla uczestników „Zielonej klasy” o wartości do 14.000 EUR
 • 210/10/VI/S - wyrażenia zgody na zakup i transport żwiru do bieżącego utrzymania ciągów komunikacyjnych na terenie Parku Kolibki w Gdyni w okresie zimowym o wartości do 14.000 EUR
 • 211/10/VI/M - wyrażenia zgody na organizację i przeprowadzenie konkursu „Gdyński Biznesplan 2011”
 • 212/10/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Dickmana 30 w Gdyni
 • 213/10/VI/M - opomiarowanie ciepłej i zimnej wody – montaż podliczników dla poszczególnych użytkowników obiektu przy ul. Widnej 8 w Gdyni
 • 214/10/VI/M - remontu lokalu socjalnego przy ul. Rybaków 8 w Gdyni
 • 215/10/VI/M - wymiany podłogi w mieszkaniu gminnym w budynku mieszkalnym przy ul. Śląskiej 51 bl.I w Gdyni
 • 216/10/VI/M - remontu lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 27/31 w Gdyni
 • 217/10/VI/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 218/10/VI/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 219/10/VI/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla laureatów konkursu na „Rodzinną szopkę Bożonarodzeniową” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 29 w Gdyni
 • 220/10/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup dysków twardych do macierzy systemu Doc Flow
 • 221/10/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup kontrolera macierzy dyskowej, routera i aktualizacji oprogramowania Adobe Photoshop
 • 222/10/VI/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup dostępu do serwisu SzuKIO
 • 223/10/VI/S - wyrażenia zgody na uregulowanie opłat związanych z rejestracją i ubezpieczeniem samochodu dla Straży Miejskiej w 2010r.
 • 224/10/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i kolejnego ogłoszenia sprzedaży w drodze przetargu ofertowego jednego samochodu osobowego
 • 225/10/VI/P - zamówienia ankiety dot. projektu UE SEGMENT oraz zmian w CMS (panelu administracyjnym) do redagowania www.gdynia.pl
 • 226/10/VI/R - przekazania dotacji dla Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni w związku z realizacją projektu pn.: „Rozbudowa części zabiegowej Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni wraz z zakupem niezbędnego sprzętu i wyposażenia”
 • 227/10/VI/P - zakupu książek
 • 228/10/VI/P - publikacji ogłoszenia w gazetach dzielnicowych
 • 229/10/VI/M - przyjęcia Aneksu do umowy z dnia 1.09.2010 r. na podstawie Zarządzenia nr 16184/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2010 roku
 • 230/10/VI/M - przyznania dotacji Fundacji Gospodarczej w Gdyni na realizację zadania Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2011-2013
 • 231/10/VI/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, druku broszury Navigator Biznesowy
 • 232/10/VI/M - powołania Jury Konkursu „Gdyński Biznesplan 2011”
 • 233/10/VI/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonanie materiałów promocyjnych (zegarów) na potrzeby Miejskiej Informacji
 • 234/10/VI/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie podświetlanego semafora z literą „i” na potrzeby Miejskiej Informacji przy ul. 10 Lutego 24
 • 235/10/VI/S - zmiany zarządzenia nr 17/2000/III Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie określenia struktury wewnętrznej wydziałów i zadań referatów Urzędu Miasta Gdyni
 • 236/10/VI/O - zlecenia w trybie zamówienia publicznego do 14.000 EUR wykonania zmiany Programu Ochrony Środowiska przed Hałasem dla miasta Gdyni
 • 237/10/VI/O - nabycia w trybie zamówienia publicznego do 14.000 EUR usługi aktualizacji w okresie 1.03.2011r. do 28.02.2014r. oprogramowania CadnaA
 • 238/10/VI/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji o rozpoczęcie postępowania w trybie zapytania o cenę o wartości poniżej 193.000 EUR na naprawy samochodów służbowych UMG i Straży Miejskiej w 2011r.
 • 239/10/VI/S - wyrażenia zgody na: zakup materiałów do remontu sanitariatów w siedzibie Straży Miejskiej ul. Zakręt do Ok
 • 240/10/VI/U - uregulowania należności za wykonanie map ewidencyjnych oraz map do celów informacyjnych dla prowadzonych przez Wydział Inwestycji zadań gminnych
 • 241/10/VI/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie konserwacji elewacji drewnianej budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni
 • 242/10/VI/U - akceptacji porozumienia do umowy KB/490/UI/191/W/2010 dotyczącej zadania inwestycyjnego „Rozbudowa oświetlenia wzdłuż Nabrzeża Jana Pawła II”
 • 243/10/VI/S - zlecenia usługi konwojowania gotówki i ochrony kas w budynku UMG w 2011 r.
 • 244/10/VI/S - zatwierdzenia wyboru wykonawcy na usługę wywozu odpadów z budynku Urzędu i lokali podległych Urzędowi Miasta Gdyni w 2011r.
 • 245/10/VI/S - wyrażenia zgody na konserwację i naprawę windy „KONE” znajdującej się w budynku UMG w roku 2011
 • 246/10/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 54/10/VI/S z dnia 07.12.2010 r. dot. zabezpieczenia środków w roku 2011 na rozliczenie kosztów czynszu oraz dostarczanych mediów do lokali eksploatowanych przy ul. Partyzantów 42, ul. Legionów 130, ul. Armii Krajowej 44, ul. Świętojańskiej 141, ul. 3 Maja 27/31, ul. Władysława IV 12/14, Al. Zwycięstwa 291a, Al. Zwycięstwa 291 oraz ul. Świętojańskiej 39 w Gdyni w 2011 roku
 • 247/10/VI/S - zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni Nr 83/10/VI/S z dnia 07.12.2010 r. dot. zabezpieczenia środków finansowych w roku 2011 na dostawę mediów do pomieszczeń przy Al. Zwycięstwa 291a w Gdyni – zajmowanych przez Straż Miejską
 • 248/10/VI/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialna oraz sądowa /Augustyna Necla 6/13
 • 249/10/VI/M - zmiany do umowy dzierżawy MG/18/09 z dnia 30.06.2009 r., przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Puckiej
 • 250/10/VI/P - dokonania zmian w Umowie Nr KB/899/PON/62/W/2009 zawartej dnia 31.12.2009 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Nadwiślańskim Stowarzyszeniem Chorych na Epilepsję i ich Przyjaciół – „Piast” z siedzibą w Gdańsku
 • 251/10/VI/P - dokonania zmian w Umowie Nr KB/877/PON/46/W/2009 zawartej dnia 31.12.2009 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni
 • 252/10/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, mieszkańców Gdyni
 • 253/10/VI/P - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
 • 254/10/VI/S - akceptacji zmiany treści umowy Nr KB/690/SMO/31/W/2010 z dnia 22.11.2010 r. na wykonanie robót związanych z nasadzeniami róż wzdłuż ul. Płk. Dąbka realizowanych w ramach konkursu „Piękna dzielnica” wraz z trzyletnią pielęgnacją o wartości do 14.000 EUR
 • 255/10/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (ul. Starochwaszczyńska)
 • 256/10/VI/M - wyrażenia zgody na podpisanie umowy przyłączenia do sieci gazowej Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej
 • 257/10/VI/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na renowację stopni schodów w budynku Grabowo 2/ Morska 89 w Gdyni
 • 258/10/VI/P - podpisania aneksu do umowy nr SK/1006/OK/77-W/2010
 • 259/10/VI/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację tradycyjnej zabawy sylwestrowej
 • 260/10/VI/M - zatwierdzenia projektu porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Marzeną i Krzysztofem małżonkami Rybickimi oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowe
 • 261/10/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Żniwnej - działka 107/51
 • 262/10/VI/S - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy doradztwa w zakresie organizacji przetargu na zakup energii elektrycznej dla Urzędu Miasta Gdyni oraz dla potrzeb monitoringu wizyjnego i funkcjonowania syren alarmowych
 • 263/10/VI/S - wyrażenia zgody na ubezpieczenie budynku UMG i lokali podległych, wyposażenia, osób i gotówki do 14.000,00 EURO w 2011 r.
 • 264/10/VI/O - powołania komisji oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań: „Profilaktyka przez sport”, „Ochrona zdrowia i edukacja zdrowotna w warunkach domowych dla przewlekle chorych na SM”, „Pomoc dzieciom z zespołem ADHD i ich rodzinom”
 • 265/10/VI/P - przyznania Nagrody Prezydenta Miasta Gdyni panu Wojciechowi Zielińskiemu
 • 266/10/VI/S - akceptacji wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty 193.000 EUR na druk i kolportaż tygodnika „Ratusz” oraz skład, druk i dostawę Monitora Rady Miasta Gdyni w roku 2011
 • 267/10/VI/M - pokrycia z budżetu miasta kosztów związanych z postępowaniem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Batorego
 • 268/10/VI/M - skierowania na drogę postępowania sądowego wniosku o wydanie nieruchomości przy ul. Adm. Unruga
 • 269/10/VI/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie lokalu użytkowego – garażu nr 24 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Batorego /przy torach/ na działce nr 568/71 i 74, km 53, obręb Gdynia
 • 270/10/VI/M - wyrażenia zgody na najem garażu gminnego z osobą fizyczną bez formy przetargu publicznego w wyniku zamiany garaży
 • 271/10/VI/M - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Źródło Marii, obok nr 19k
 • 272/10/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie przełączenia kanału deszczowego w rejonie Alei Jana Pawła II
 • 273/10/VI/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 14.000 EUR a poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Złotej w Gdyni – I etap”
 • 274/10/VI/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pn: „Przebudowa ul. Zielnej w Gdyni”
 • 275/10/VI/U - zmiany zarządzenia nr 15199/10/VI/U z 01.06.2010 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod rozbudowę ulicy Oliwkowej i ulicy Wiczlińskiej w Gdyni
 • 276/10/VI/U - zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji umowy nr KB/488/UI/189/W/2010 na opracowanie dokumentacji w zakresie uzupełnienia odwodnienia obiektu Muzeum Miasta Gdyni
 • 277/10/VI/P - akceptacji aneksu nr 6 do umowy nr KB/134/PK/2/w/2010 w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania policji na terenie m. Gdyni
 • 278/10/VI/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na naprawy i konserwacje kserokopiarek i faksów dla UMG w 2010 r. w części: A, B, C i D
 • 279/10/VI/S - zmiany zarządzenia nr 11513/05/IV/S w sprawie Regulaminu pracy pracowników UM Gdyni
 • 280/10/VI/M - zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych i informatycznych oraz ponoszenia kosztów eksploatacji dla pomieszczeń Muzeum Emigracji przy ul. Polskiej 1
 • 281/10/VI/R - wprowadzenia regulaminu organizacyjnego dla Domu Dziecka w Gdyni
 • 282/10/VI/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2010
 • 283/10/VI/K - zmiany zarządzenia prezydenta m. Gdyni nr 13462/10/V/K z 5.01.2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni
 • 284/10/VI/K - zmiany zarządzenia prezydenta m. Gdyni nr 13463/10/V/K z 5.01.2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 • 285/10/VI/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 15.12.2010
Data udostępnienia informacji: 08.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.02.2011 10:10 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk