Z dnia 2010-12-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.12.2010 r. w sprawie:
 • 1/10/VI/U           rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni , rejon ulic J.Skrzetuskiego, bpa J Palczara i kard S. Wyszyńskiego
 • 2/10/VI/U           rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chwarzno – Wiczlino w Gdyni , rejon Niegotowa i ul. Chwarznieńskiej
 • 3/10/VI/O          skierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 4/10/VI/O          zmiana treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 16834/10/V/P z dnia 26.11.2010 r.
 • 5/10/VI/O          zawarcia na czas nieokreślony Porozumienia dotyczącego prowadzenia przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk niektórych spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach, niestanowiących własności Skarbu Państwa, z wyłączeniem lasów komunalnych
 • 6/10/VI/R           akceptacji aneksu Nr 8/2010 z Fundacją „Nasza Rodzina” w sprawie zapewnienia całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
 • 7/10/VI/R           akceptacji aneksu Nr 9/2010 do umowy z Fundacją „Pomocna Dłoń” w sprawie zapewnienia całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dla 7 dzieci pozbawionych opieki rodzin naturalnych
 • 8/10/VI/P           zatwierdzenia projektu „Urzędnik na plus II”, składanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.2: Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, konkurs otwarty nr 01/POKL/6.1.2/201
 • 9/10/VI/P           udzielenia upoważnienia Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 10/10/VI/P         udzielenia upoważnienia Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 11/10/VI/P         udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
 • 12/10/VI/K         zawarcia umowy z IPA International Biuro Ekonomiczno – Prawne „PROMAR” Sp. z o.o. na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za 2010 rok
 • 13/10/VI/M        przebudowy i udrożnienia przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku ul. Morska 89/ Grabowo 2 w Gdyni
 • 14/10/VI/M        remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Legionów 96 w Gdyni
 • 15/10/VI/M        remontu budynku mieszkalnego przy ul. Bydgoskiej 13 w Gdyni
 • 16/10/VI/M        wykonania prac remontowych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Wileńskiej 95 w Gdyni
 • 17/10/VI/M        wykonania remontu kominów i uszczelnienia przewodów dymowych w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Sportowej 14 w Gdyni
 • 18/10/VI/M        wykonania prac remontowych w lokalach mieszkalnych w budynku gminnym przy ul. Chylońskiej 138 w Gdyni
 • 19/10/VI/M        wykonania wentylacji w lokalu mieszkalnym przy ul. Sportowej 18 w Gdyni
 • 20/10/VI/M        wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 21/10/VI/M        wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w G
 • 22/10/VI/M        przestawienia pieców grzewczych w mieszkaniach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 23/10/VI/M        zmiany zarządzenia nr 13816/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9 lutego 2010 roku dotyczącego remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Chylońskiej nr 137 w Gdyni
 • 24/10/VI/M        zmiany zarządzeń nr 15783/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 lipca 2010 roku i nr 16357/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 21 września 2010 roku dotyczącego remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Świeckiej 4 w Gdyni
 • 25/10/VI/M        remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej 11 w Gdyni
 • 26/10/VI/M        wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS.DK-71409-1/20/10)
 • 27/10/VI/M        zawarcia umowy zlecenia na pełnienie funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej
 • 28/10/VI/M        wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Legionów przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 29/10/VI/M        upoważnienia do podpisania aneksów do umów dzierżaw dotyczących zmiany wysokości podatku VAT
 • 30/10/VI/M        udzielenia zamówienia publicznego na zakup drukarki Oce ColorWave 300 z dwurolkowym podajnikiem automatycznym i górną tacą odbioru rysunków
 • 31/10/VI/M        wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 64 – 70 2 Gdyni
 • 32/10/VI/M        zmiany zarządzenia nr 17118/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 listopada 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 15244/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z 8 czerwca 2010 roku dotyczącego wykonania uporządkowania i zagospodarowania terenu gminnego przy ul. Zgoda 1-13 w Gdyni
 • 33/10/VI/M        ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 34/10/VI/P         akceptacji aneksu nr 5 do umowy nr KB/134/PK/2/w/2010 w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania Policji na terenie Miasta Gdyni w roku 20
 • 35/10/VI/O         udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie tablicy informacyjnej o tematyce ekologicznej
 • 36/10/VI/O         realizacji umowy nr SOO/3253/98/UO dot. najmu gruntu leśnego stanowiącego działkę nr 196/1 km 5 L celem dokonania zapłaty czynszu za 2010 r.
 • 37/10/VI/M        udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na opracowanie i wydanie kalendarza Gdyni na 2011 rok
 • 38/10/VI/M        unieważnienia postępowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty 193 000 EUR, o udzielenie zamówienia publicznego na usługę świetlnej dekoracji świątecznej Miasta Gdyni
 • 39/10/VI/S         udzielenia zamówienia publicznego na zakup książek do „Zielonej klasy”
 • 40/10/VI/S         udzielenia zamówienia publicznego na zakup i dostarczenie materiałów do ściółkowania nasadzeń, zabezpieczenia roślin na zimę oraz środków ochrony roślin
 • 41/10/VI/S         udzielenia zamówienia publicznego na likwidację nasadzeń zlokalizowanych na skarpie przy Teatrze Muzycznym w Gdyni i przetransportowanie roślin do siedziby Biura Ogrodnika Miasta
 • 42/10/VI/S         wyrażenia zgody na zlecenie usługi wykonania projektu graficznego i druku ulotek dla potrzeb USC w 2010 r.
 • 43/10/VI/M        udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usługi tłumaczenia z języka polskiego na język angielski i język niemiecki treści materiałów promocyjnych Miasta Gdyni
 • 44/10/VI/M        wykonania projektu rozbiórki gminnego budynku mieszkalnego wraz z zabudowaniami gospodarczymi przy ul. Inżynierskiej 1 w Gdyni
 • 45/10/VI/M        wykonania uszczelnienia przewodu kominowego dymowego oraz wykonania wentylacji w łazience i w kuchni w mieszkaniach w gminnych budynku mieszkalnym przy ul. Warszawskiej 11 w Gdyni
 • 46/10/VI/M        wykonania usług sanitarnych w lokalu mieszkalnym oraz w pomieszczeniu piwnicy przy ul. Opata Hackiego 27 w Gdyni
 • 47/10/VI/M        zmiany zarządzeń nr 16433/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 września 2010 roku w sprawie wykonania projektu technicznego oraz innych koniecznych dokumentacji umocnienia linii brzegowej w miejscu zniszczonych zabudowań-rozbiórka obiektu Łazienki w Gdyni-Orłowie
 • 48/10/VI/M        remontu lokalu mieszkalnego 4 przy ul. Wiejskiej 3 w Gdyni
 • 49/10/VI/M        likwidacji piaskownic na placach zabaw, na terenach będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 50/10/VI/M        remontu lokalu socjalnego przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 51/10/VI/M        remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Orzeszkowej 11 w G
 • 52/10/VI/M        remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Reja 2 w Gdyni
 • 53/10/VI/M        wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynków przy ul. Gen. Maczka 2-6 w Gdyni
 • 54/10/VI/S         zabezpieczenia środków w roku 2011 na rozliczenie kosztów czynszu oraz dostarczanych mediów do lokali eksploatowanych przy ul. Partyzantów 42, ul. Legionów 130, ul. Armii Krajowej 44, ul. Świętojańskiej 141, ul. 3 Maja 27/31, ul. Władysława IV 12/14, Al. Zwycięstwa 291a, Al. Zwycięstwa 291 oraz ul. Świętojańskiej 39 w Gdyni w 2011 roku
 • 55/10/VI/P         udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na tłumaczenie
 • 56/10/VI/P         zakupu animowanych e-kartek
 • 57/10/VI/S         zarządzenia wyborów do rad dzielnic miasta Gdyni, ustalenia kalendarza wyborczego oraz numerów okręgów wyborczych i liczby mandatów w okręgach wyborczych
 • 58/10/VI/P         zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr SK/1135/OK/99/W/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r., zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Wydawnictwem Maszoperia Literacka spółka z o.o.
 • 59/10/VI/U         udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji „Budowa kanału deszczowego w rejonie Alei Jana Pawła II wraz z wylotem do Basenu Prezydenta”
 • 60/10/VI/S         udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie usługi wywozu i zniszczenia dokumentów Urzędu Miasta Gdyni, dla których upłynął czas przechowywania
 • 61/10/VI/S         wyrażenia zgody na utworzenie systemu alarmowego w garażu budynku UMG przy Al. Zwycięstwa 291
 • 62/10/VI/S         wyrażenia zgody na zlecenie konserwacji i naprawy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach UMG w roku 2011
 • 63/10/VI/S         wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 193000€ na wynajem pięciu samochodów dla Urzędu Miasta Gdyni w 2011r.
 • 64/10/VI/S         akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 193.000 EUR na dostawę jednego samochodu osobowego dla UMG w 2010r.
 • 65/10/VI/M        wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (MS-71409-1/3/10)
 • 66/10/VI/S         wyrażenia zgody na zakup wagi pocztowej
 • 67/10/VI/M        wyrażenia zgody na rozwiązanie umów dzierżawy : nr MG/11/98, nr 7/98 gruntu gminnego położonego w Gdyni przy ulicy Waszyngtona i Alei Jana Pawła I
 • 68/10/VI/M        wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy dzierżawy nr MG/80/D/2010 gruntu gminnego położonego przy ul. Waszyngtona
 • 69/10/VI/S         udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010r.
 • 70/10/VI/S         wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010r.
 • 71/10/VI/P         organizacji wystawy w przestrzeni miejskiej w 40. Rocznicę Grudnia '70
 • 72/10/VI/S         wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo–gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 73/10/VI/S         udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Gdyni na stanowiskach robotniczych
 • 74/10/VI/S         zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2010r
 • 75/10/VI/S         udzielenia zamówienia o wartości do 14.000 EUR na dostawę energii elektrycznej do budynku OSP Wiczlino przy ul. Wiczlińskiej 66 w styczniu 2011 roku
 • 76/10/VI/S         wyrażenia zgody na zwiększenie kwoty umowy na zakup art. spożywczych na potrzeby UMG
 • 77/10/VI/S         wyrażenia zgody na mycie samochodów służbowych UMG i Straży Miejskiej , naprawy i serwis skuterów Straży Miejskiej, przeglądy techniczne samochodów UMG i Straży Miejskiej , OSP Wiczlino do 14.000 EUR w 2011r.
 • 78/10/VI/S         zabezpieczenia środków finansowych w roku 2011 na dostawę wody i odprowadzanie ścieków dla budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • 79/10/VI/S         zabezpieczenia środków finansowych w roku 2011 na dostawę energii cieplnej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • 80/10/VI/S         zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów dostawy energii elektrycznej dla budynku Urzędu Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni – w miesiącach styczeń i luty 2011 roku
 • 81/10/VI/S         zabezpieczenia środków finansowych w roku 2011 na dostawę mediów do pomieszczeń przy ul. Żeglarzy 7 w Gdyni - zajmowanych przez Straż Miejską
 • 82/10/VI/S         zabezpieczenia środków finansowych w roku 2011 na dostawę mediów do pomieszczeń przy ul. Zakręt do Oksywia 10 w Gdyni - zajmowanych przez Straż Miejską
 • 83/10/VI/S         zabezpieczenia środków finansowych w roku 2011 na dostawę mediów do pomieszczeń przy Al. Zwycięstwa 291a w Gdyni – zajmowanych przez Straż Miejską
 • 84/10/VI/S         zabezpieczenia środków na rozliczenie kosztów eksploatacyjnych oraz dostarczanych mediów do lokalu UMG przy ul. 10 Lutego 24 w Gdyni w 2011 roku
 • 85/10/VI/S         wyrażenia zgody na uruchomienie środków na ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu Miasta
 • 86/10/VI/S         zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2010r
 • 87/10/VI/S         wyrażenia zgody na zakup kserokopiarki Canon iR 2380I dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 88/10/VI/M        remontu lokalu socjalnego przy ul. Dickmana 38
 • 89/10/VI/S         wyrażenia zgody na zlecenie konserwacji systemów alarmowych i monitoringu w budynkach UMG w roku 2011
 • 90/10/VI/S         wyrażenia zgody na uruchomienie środków w roku 2011 na opłatę abonamentową za dostawę programów TV cyfrowej do pokoju 112 zgodnie z umową nr SK 124/SA/42-W/2008 z dn. 29.11.2007r.
 • 91/10/VI/S         wyrażenia zgody na zlecenie konserwacji i naprawę instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku UMG w roku 2011
 • 92/10/VI/U         akceptacja zmiany treści umów nr KB/71/UI/17/W/2010 z dnia 04.02.2010 r. oraz KB/430/UI/158/W/2010 z dnia 09.087.2010 r. na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla zadania: „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Gdyni, ul. Cechowa 22”
 • 93/10/VI/U         wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia do 193.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulic: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej, Demptowskiej oraz odcinka ul. Sakowicza w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 94/10/VI/U         akceptacji aneksu do umowy KB/612/UP/162/W/2008 z dnia 14.11. 2008 r. na opracowanie projektu „Budowy sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ul. Gryfa Pomorskiego z budową pętli trolejbusowej na Osiedlu Fikakowo w Gdyni”
 • 95/10/VI/U         udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie w ramach PROJEKTU TROLLEY opracowania pt. „Najlepsze praktyki konwersji autobusów na trolejbusy”
 • 96/10/VI/U         akceptacji zmiany treści umowy KB/323/UI/101/W/2010 z dnia 09.06.2010 r. na wykonanie podziału geodezyjnego działek przeznaczonych pod rozbudowę ulic Oliwkowej i Wiczlińskiej w Gdyni
 • 97/10/VI/U         udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu budowlano- wykonawczego regulacji powierzchniowych spływów deszczowych w rejonie ulicy Tatrzańskiej w Gdyni
 • 98/10/VI/U         udzielenia zamówienia publicznego do 14 000 Euro na wykonanie prac projektowych w ramach opracowywanego zadania pn.: „Budowa ulicy Radosnej od skrzyżowania z ul. Szczęśliwą oraz ulicy Solnej do wlotu z ul. Starodworcową w Gdyni”
 • 99/10/VI/U         akceptacji zmian treści umowy KB/348/UI/107/W/2009 z dnia 05.06.2009 r. na wykonanie wydzielenia działek położonych przy ul. Dickmana w Gdyni
 • 100/10/VI/U       otwarcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej reki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania: „Przebudowa ulicy Zielnej w Gdyni”
 • 101/10/VI/U       akceptacja zmiany treści umów nr KB/720/UI/240/W/2009 z dnia 03.11.2009 r. oraz KB/363/UI/124/W/2010 z dnia 21.06.2010 r. i KB/523/UI/206/W/2010 z dnia 22.09.2010 r. realizowanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa ulicy Apollona i Izydy”
 • 102/10/VI/U       akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania pn.: „Budowa ulicy Zielnej w Gdyni”
 • 103/10/VI/U       zmiany treści zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.11.2010r. dotyczącego zawarcia porozumienia na wykonanie zadania pn.: „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni”
 • 104/10/VI/U       akceptacji zmiany treści umowy nr KB/8/UI/2/W/2010 z dnia 14.01.2010 r. na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym nr VI w Gdyni, ul. Kopernika 34
 • 105/10/VI/O       dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów i opiekuna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni na Międzynarodową Konferencję nt. „Globalizacji” w Hadze w ramach współpracy z Fundacją THIMUN – Singapore
 • 106/10/VI/O       zmiany Zarządzenia nr 16834/10/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 października 2010r w sprawie: harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2011 roku
 • 107/10/VI/O       udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na zakup zboża do dokarmiania zwierząt zimą
 • 108/10/VI/S       wyrażenia zgody na zakup sprzętu DVD o wartości do 14.000 EUR
 • 109/10/VI/P       wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na publikację lokalnych i ogólnopolskich ogłoszeń prasowych UM Gdyni w 2011 roku
 • 110/10/VI/P       opracowania zestawu materiałów edukacyjnych ułatwiających zrozumienie specyfiki potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przez pełnosprawnych kolegów
 • 111/10/VI/P       wykonania toreb papierowych z logo programu „Gdynia bez barier”
 • 112/10/VI/P       organizacji konferencji „Miłość – Niepełnosprawna?” w dniu 10 grudnia 2010 r.
 • 113/10/VI/P       współorganizacji widowiska historycznego pt: „Gdynia’70. Za chleb i wolność i nową Polskę"
 • 114/10/VI/P       organizacji obchodów 40. rocznicy „Grudnia ‘70”
 • 115/10/VI/P       współorganizacji pokazu filmu „Czarny czwartek”
 • 116/10/VI/P       udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektu graficznego i druk gdyńskiego kalendarza pozarządowego na rok 2011
 • 117/10/VI/P       dofinansowania organizacji przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju przez Związek Harcerstwa Polskiego w dniu 16 grudnia 2010 r.
 • 118/10/VI/R       udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na oszacowanie wskaźników produktów i rezultatów dla projektu pn: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni – odcinek I
 • 119/10/VI/U       udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na wydruk ankiet i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 120/10/VI/U       uregulowania należności za wykonanie map dla prowadzonych przez Biuro Inżynierii Transportu zadań gminnych
 • 121/10/VI/M       udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wycinki drzew na ulicy Bosmańskiej w Gdyni
 • 122/10/VI/M       zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Złotej w Gdyni – etap I”
 • 123/10/VI/U       zmiany treści zarządzenia nr 17085/10/V/10 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie ekspertyzy prawidłowości wykonania komory krat oraz drogi eksploatacyjnej w ramach zadania „Regulacja rzeki Chylonki od torów kolejowych PKP do ul. Hutniczej w Gdyni”
 • 124/10/VI/U       udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie kosztorysu dla przedsięwzięcia pn: „Budowa teatru letniego w Gdyni Orłowie”
 • 125/10/VI/U       akceptacji zmiany treści umowy dotyczącej zadania: „Rozbudowa ulicy Leszczynki w Gdyni”
 • 126/10/VI/U       udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wyburzenia budynków związanych z realizacją zadania: „Budowa kaplicy pogrzebowej z zapleczem technicznym przy ul. Witomińskiej w Gdyni”
 • 127/10/VI/M       remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Opata Hackiego 31 w Gdyni
 • 128/10/VI/M       remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Śląskiej 51A w Gdyni
 • 129/10/VI/M       remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 4 w Gdyni
 • 130/10/VI/M       remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni
 • 131/10/VI/M       ustanowienia dozoru gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Wesołej 5 w Gdyni
 • 132/10/VI/M       uregulowania należności za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń związanych z budową przyłączy w ulicach gminnych
 • 133/10/VI/M       uregulowania należności za wykonanie mapy do celów informacyjnych z uzbrojeniem podziemnym
 • 134/10/VI/M       ustanowienia dozoru gminnego pawilonu użytkowego przy ul. Chwarznieńskiej 2 w Gdyni
 • 135/10/VI/M       wykonania robót budowlanych instalacyjnych i wykończeniowych w pomieszczeniu węzła c.o. i w korytarzu budynku przy ul. Morskiej 89/Grabowo 2
 • 136/10/VI/M       remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Morskiej 47B w Gdyni
 • 137/10/VI/M       remontu lokalu mieszkalnego nr 6 przy ul. Żeromskiego 8 w Gdyni
 • 138/10/VI/M       remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Widnej 2 w Gdyni
 • 139/10/VI/M       wykonania ochrony przed ptakami na budynku przy ul. Morskiej 89/Grabowo 2
 • 140/10/VI/M       remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Morskiej 43 w Gdyni
 • 141/10/VI/M       remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Kampinoskiej 2 w Gdyni
 • 142/10/VI/M       remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Pogodnej 4 w Gdyni
 • 143/10/VI/M       remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Opata Hackiego 23 w Gdyni
 • 144/10/VI/M       remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Chylońskiej 59-63 w Gdyni
 • 145/10/VI/M       remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Waszyngtona 28 w Gdyni
 • 146/10/VI/M       remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Widnej 2 w Gdyni
 • 147/10/VI/M       wykonania odprowadzenia wód deszczowych przy ul. Morskiej 97 w Gdyni
 • 148/10/VI/M       remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Chwarznieńskiej 8 w Gdyni
 • 149/10/VI/M       wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego /MS.DK-71409-1/21/09/
 • 150/10/VI/P       przekazania środków finansowych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 151/10/VI/M       udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na utrzymanie domeny www.gdyniaturystyczna.pl
 • 152/10/VI/M       udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na druk folderu, aplikacji miasta Gdyni do organizacji Żeglarskich Mistrzostw Świata klas olimpijskich ISAF w 2014 roku
 • 153/10/VI/M       udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wynajem powierzchni reklamowych na promocję konkursu „Gdyński Biznesplan 2011”
 • 154/10/VI/M       nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 m2 zlokalizowanego na placu targowym – pawilon handlowy nr 246
 • 155/10/VI/M       zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej /Gdyńska Fabryka Farb Graficznych S.A./
 • 156/10/VI/M       określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości przeznaczonej pod budowę ul. Cechowej
 • 157/10/VI/M       udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na promocję miasta Gdyni w trakcie trwania plebiscytu pt: „Cichy bohater”, organizowanego przez tytuł prasowy „Echo Miasta"
 • 158/10/VI/M       udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup licencji do jednokrotnego wykorzystania fotografii barwnych w ulotce prezentacji oraz innych nośnikach informujących o przebudowie ul. Chwarznieńskiej w Gdyni
 • 159/10/VI/M       udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie, montaż i demontaż świątecznej dekoracji drzew na Skwerze Kościuszki
 • 160/10/VI/S       udzielenia zamówienia publicznego na zakup systemu antywirusowego
 • 161/10/VI/S       zmiany postanowień umowy nr SK/2077/SI-W/2009 z firmą Sprint sp. z o.o. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wniosku o pozwolenie na budowę dla pierwszego etapu budowy kanalizacji teletechnicznej realizowanej w ramach projektu „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni”
 • 162/10/VI/K       zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2010
 • 163/10/VI/S       narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r.
 • 164/10/VI/U       udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup i montaż słupków uniemozliwiających przejazd przez chodnik przy ul. Ateny
 • 165/10/VI/P       odwołania Pana Jarosława Świerszcza ze stanowiska dyrektora Teatru Miejskiego im. W.Gombrowicza w Gdyni
 • 166/10/VI/P       powierzenia obowiązków dyrektora Teatru Miejskiego im. W.Gombrowicza w Gdyni Panu Wojciechowi Zielińsakiemu
 • 167/10/VI/R       wyrażenia zgody na organizację lunchu w dniu 06 grudnia 2010r. dla uczestników konferencji projektu INTERFACE
 • 168/10/VI/P       zakupu zdjęcia Prezydenta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 08.12.2010
Data udostępnienia informacji: 08.02.2011
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2011
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.02.2011 10:05 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk