Z dnia 2010-11-30

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30.11.2010 r. w sprawie:
 • 17187/10/V/K - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 193.000 EUR na udzielenie kredytu długoterminowego w łącznej wysokości do 120 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 • 17188/10/V/K - umorzenia zaległości z tytułu usuwania, holowania i parkowania pojazdów
 • 17189/10/V/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań promujących rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii, ogłoszonego na mocy Zarządzenia Nr 16794/10/V/O Prezydenta Miasta Gdyni w dniu 26 października 2010r.
 • 17190/10/V/S - zakupu kompletnego aparatu powietrznego AIRGOFIX dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 17191/10/V/S - zakupu dwóch radiotelefonów typu: P165 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 17192/10/V/M - zwrotu kosztów poniesionych z tytułu centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych (pustostanach) w budynkach mieszkalnych przy Al. Zwycięstwa 30 i 30A w Gdyni
 • 17193/10/V/M - remontu kominów na budynku mieszkalnym przy ul. Puckiej 100 w Gdyni
 • 17194/10/V/M - wykonania uszczelnienia przewodu kominowego dymowego w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Pustej 11 w Gdyni
 • 17195/10/V/M - przestawienia pieców grzewczych w 12 mieszkaniach gminnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 17196/10/V/M - wykonania montażu wkładu żaroodpornego do przewodu dymowego prowadzącego do mieszkań w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Śmidowicza 32/4, Zielonej 32/4, Zielonej 32/19 w Gdyni
 • 17197/10/V/M - wywozu nieczystości płynnych z 7 budynków mieszkalnych przy ul. Dickmana 18-30 i budynku mieszkalnego przy ul. Dickmana 38 w Gdyni
 • 17198/10/V/M - ustanowienia dozoru gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Inżynierskiej 1/2, Płk Dąbka 37/5 w Gdyni
 • 17199/10/V/M - likwidacji 14 huśtawek na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni- przy ul. 3 Maja 22-24, Abrahama 50-60, Górnej 15, Legionów 62-66, Legionów 72-80, Legionów 82-86 w Gdyni
 • 17200/10/V/M - wykonania przycinki drzew na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 Gdyni
 • 17201/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Dąbrowskiego 2-4 w Gdyni
 • 17202/10/V/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Stanisława Moniuszki przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 17203/10/V/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej w Gdyni przy ul. Jana Matejki przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 17204/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (83/10, 73/10)
 • 17205/10/V/M - wynajęcia lokalu użytkowego, usytuowanego przy ul. Zamenhofa 13 A w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Kościoła Zielonoświątkowego Zbór „EKLEZJA” w Gdyni
 • 17206/10/V/M - ustalenia wykazu oraz warunków oddania na rzecz Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kornela Ujejskiego 25
 • 17207/10/V/M - skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położnej przy ul. Kornela Ujejskiego 25
 • 17208/10/V/U - zwarcia aneksu do umowy KB/14/UR/2009/ w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową, polegająca na budowie budynku w rejonie ulicy Suchej i Wiczlińskiej
 • 17209/10/V/M - zlecenia wykonania operatu szacunkowego dotyczącego wyceny kosztów nakładów poniesionych na rozbudowę i adaptację lokalu użytkowego w budynku ( piwnica ) przy ul. Świętojańskiej 49 w Gdyni
 • 17210/10/V/M - użyczenia zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Wojewody Wachowiaka
 • 17211/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na demontaż pięciu tablic informacyjnych, wykonanie i montaż dziewięciu tablic pamiątkowych oraz montaż i demontaż czterech tablic informacyjnych w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni”
 • 17212/10/V/M - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Wiejskiej – „Park Kiloński”
 • 17213/10/V/P - organizacji wernisażu promującego kampanię „Każdemu wolno kochać” oraz kalendarz „Gdynia bez barier” na 2011 rok
 • 17214/10/V/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Chwarznieńskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
 • 17215/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 17216/10/V/M - anulowania Zarządzenia Prezydenta nr 15363/10/V/M oraz udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni Stowarzyszeniu Taxi Plus Bis Gdynia
 • 17217/10/V/R - powołania Komisji Oceniającej
 • 17218/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14.000 EUR, na druk materiałów promocyjnych Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 17219/10/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie usługi foliowania szyb dla Urzędu Miasta Gdyni w 2010r
 • 17220/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z przeprowadzeniem przewodu czujnika temperatury z sali gimnastycznej do rozdzielnicy węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 18 w Gdyni
 • 17221/10/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych”
 • 17222/10/V/P - organizacji pobytu delegacji szwedzkiej w Gdyni
 • 17223/10/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 17224/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup rafek na bilon oraz lup
 • 17225/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup stroju służbowego dla pracowników
 • 17226/10/V/S - skierowania sprawy o rozwiązanie Stowarzyszeń: 1) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Chełmińskiej, 2) Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970r., 3) Społeczny Zespół Organizacji Spotkań z Bioenergoterapeutką Janiną Zawadzką, 4) Polskie Towarzystwo Rozwoju Kultury i Rekreacji „Peterka”, 5) Stowarzyszenie Ambulanserów Pocztowych, 6) Gdańskie Stowarzyszenie do Walki z Rakiem, 7) Stowarzyszenie Odbiorców Telewizji „Leśniczówka”, 8) Gdyński Komitet Obywatelski „Solidarność”, 9) Stowarzyszenie Chińskich Sztuk Walki „Yin-Yang”, 10) Stowarzyszenie Przyjaciół „Gazety Gdyńskiej” i ustanowienie dla w/w Stowarzyszeń kuratorów
 • 17227/10/V/P - produkcji spotu telewizyjnego promującego obchody 40. Rocznicy wydarzeń grudniowych
 • 17228/10/V/M - wystąpienia Gminy Miasta Gdyni z wnioskiem o dofinansowanie projektu zgłoszonego do Programu Współpracy Transgranicznej „Południowy Bałtyk”: Dynamika morskiego rynku pracy i atrakcyjne otoczenie miast portowych Południowego Bałtyku
 • 17229/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania toreb ekologicznych z logo Gdyni
 • 17230/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na zakup licencji na wykorzystywanie mapy Gdyni
 • 17231/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na opracowanie koncepcji produktu turystycznego (szlaku miejskiego) „Legenda Morska Gdyni”
 • 17232/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Spółką Akcyjną EKOLAN oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania tytułu przejętej z mocy prawa nieruchomości drogowej
 • 17233/10/V/O - wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie szatni szkolnych dla Stowarzyszenia Inicjatywa ARKA GDYNIA w Szkole Podstawowej NR 35
 • 17234/10/V/U - akceptacji aneksu nr 1 do umowy KB/50/UI/4/W/2009 (09/R2/01380) z dnia 11.02.2009 r. o przyłączeniu do sieci elektroenergetycznej stacji prostownikowej trolejbusowej – zasilanie podstawowe w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej
 • 17235/10/V/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na usługę „Wznowienie znaków osnowy katastralnej na wydzielonym obszarze miasta Gdyni”
 • 17236/10/V/M - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na usługę geodezyjną „Inwentaryzacja szczegółowej osnowy pionowej wraz z wznowieniem i założeniem nowych znaków na terenach wymagających zagęszczenia”
 • 17237/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 16881/10/V/M w sprawie zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na usługi informatyczne: „Aplikacja do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o funkcje wydawania danych w formacie SWDE oraz o wybrane raporty”
 • 17238/10/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego do 193.000 EUR na naprawy oraz konserwacje kserokopiarek i faksów dla UMG w 2011 r.
 • 17239/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 13614/10/V/S w sprawie uruchomienia środków finansowych w roku 2010 na utrzymanie telefonów stacjonarnych
 • 17240/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2010 roku
 • 17241/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup papierowych artykułów sanitarnych do 14.000 EUR oraz akceptacji wyboru oferenta
 • 17242/10/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Pogórze i Obłuże w Gdyni, rejon ulic Adm. J. Unruga i Płk. Dąbka
 • 17243/10/V/U - zamówienia recenzji wydawnictwa pokonferencyjnego z konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura I połowy XX wieku i jej ochrona”
 • 17244/10/V/U - zamówienia recenzji wydawnictwa pokonferencyjnego z konferencji „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura I połowy XX wieku i jej ochrona”
 • 17245/10/V/U - zamówienia renowacji tablic informacyjnych na budynkach zabytkowych na terenie Gdyni
 • 17246/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/200/UI/44/W/2009 na opracowanie wielobranżowej koncepcji i wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku UM Gdyni z parkingiem podziemnym i terenami zielonymi w rejonie Skweru Plymouth
 • 17247/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów nr KB/742/UI/252/W/2009 oraz KB/658/UI/244/W/2010 realizowanych dla przedsięwzięcia pn: Budowa ulicy Okrzei w Gdyni wraz z jej odwodnieniem do ulicy Przybyszewskiego”
 • 17248/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/307/UI/92/W/2010 na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ulicy Radosnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Szczęśliwą oraz ul. Solną do wlotu z ul. Starodworcową
 • 17249/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/841/UI/298/W/2009 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa skrzyżowania ul. 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd w Gdyni”
 • 17250/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/602/UI/228/W/2010 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ul. Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli trolejbusowej na osiedlu Fikakowo w Gdyni od skrzyżowania z ul. Chwaszczyńską do zbiegu ulic Gryfa Pomorskiego i Lipowej”
 • 17251/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/480/UI/182/W/2010 na wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej w Gdyni”
 • 17252/10/V/U - uchylenia zarządzenia nr 14535/10/V/U w sprawie zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków budowy dróg oraz sposobu finansowania przebudowy dróg publicznych spowodowanej planowaną inwestycją niedrogową, polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 292/3 i 291/3 przy ul. Chabrowej w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 17253/10/V/U - zawarcia umowy w sprawie ustalenia szczegółowych warunków budowy dróg oraz sposobu finansowania przebudowy dróg publicznych spowodowanej planowaną inwestycją niedrogową, polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 292/3 i 291/3 przy ul. Chabrowej w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy
 • 17254/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/767/UI/304/W/2007 na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach projektu „Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskiej w latach 2007 – 2013”
 • 17255/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 30 sek. reklamy promującej miasto Gdynia, z okazji koncertu „I ty możesz zostać św. Mikołajem”
 • 17256/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie przenośnych reklam typu roll up promujących konkursu „Gdyński Biznesplan”
 • 17257/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na emisję na antenie Radia Gdańsk spotów radiowych promujących miasto
 • 17258/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na emisję na wykonanie świątecznych materiałów promujących miasto Gdynia na potrzeby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 17259/10/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2010
 • 17260/10/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta nr 13462/10/V/K z 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni
 • 17261/10/V/K - zmiany zarządzenia prezydenta miasta nr 13463/10/V/K z 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 • 17262/10/V/P - zakupu oprogramowania komputerowego dla potrzeb MCZK
 • 17263/10/V/O - przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w postępowaniu egzaminacyjnym na nauczycieli mianowanych w sesji zimowej 2010 r.
 • 17264/10/V/O - powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – w sesji zimowej 2010 r.
 • 17265/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na organizację zajęć świetlicowych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Grabówek
 • 17266/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację imprezy artystycznej pt: „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, promującej gminę Gdynia
 • 17267/10/V/P - zorganizowania imprezy kulturalnej „Mikołaje na motocyklach” w dniu 5 grudnia 2010 r.
 • 17268/10/V/P - powołania komisji oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2011 roku”
 • 17269/10/V/P - organizacji spektaklu teatralnego dla dzieci nagrodzonych w konkursie „Jak żyć w przyjaźni?”
 • 17270/10/V/R - zmiany zarządzenia nr 15773/10/V/R w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przygotowanie analizy prawnej dotyczącej zagadnień pomocy publicznej w projekcie pn: „Rozwój Miejskiej Sieci Szkieletowej w Gdyni”
 • 17271/10/V/R - akceptacji aneksu nr 7/2010 do umowy KB/26/MOPS/2008 w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu schroniska z funkcją interwencyjnego punktu noclegowego dla osób w stanie nietrzeźwości i upojonych alkoholem przebywających na terenie Gdyni
 • 17272/10/V/R - akceptacji aneksu nr 12/2010 do umowy z fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 – do 3
 • 17273/10/V/M - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na robotę budowlaną „Remont hali targowej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego, obejmujący wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych: oświetlenia awaryjnego, zmiany lokalizacji wyłącznika prądu, zasilania urządzeń wentylacji i urządzeń oddymiania”
 • 17274/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie I etapu dokumentacji konserwatorskiej budynku Dworca Morskiego przy ul. Polskiej 1 oraz piętra magazynu przy Nabrzeżu Francuskim w Gdyni
 • 17275/10/V/O - uchylenia zarządzenia nr 16660/10/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 października 2010 w sprawie: dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów i opiekuna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni na Międzynarodową Konferencję nt. „Globalizacji” w Singapurze w ramach współpracy z Fundacją THIMUN – Singapore
 • 17276/10/V/U - wyrażenia zgody na podpisanie umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Gdańsku dotyczącej określenia warunków na jakich prowadzone będą roboty budowlane w pasie drogowym drogi ekspresowej S5 w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - odcinek I”
 • 17277/10/V/U - zawarcia porozumienia dotyczącego wycinki drzew przy realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa ul. Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni - Odcinek I - ul. Chwarznieńska od granicy lasu do zakrętu w rejonie ulicy Gierdziejewskiego”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 03.12.2010
Data udostępnienia informacji: 26.04.2012
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2012 12:40 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk