Z dnia 2010-11-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.11.2010 r. w sprawie:
 • 17088/10/V/K - zmian w bydżecie miasta Gdyni na rok 2010
 • 17089/10/V/K - zmiany zarzadzenia nr 13462/10/V/K z 05.01.2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni
 • 17090/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13463/10/K z 05.01.2010r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.
 • 17091/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Śródmieście festynu pod hasłem „Wybrałem zdrowe życie”
 • 17092/10/V/P - druku materiałów informacyjnych związanych z konkursem fotograficznym „Gdynia – tradycyjnie nowoczesna”
 • 17093/10/V/U - zamówienia opracowania konserwatorskich kart ewidencyjnych dla dwóch obiektów zabytkowych z zespołu Dowództwa Floty na Oksywiu w Gdyni
 • 17094/10/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 17095/10/V/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na pomocy osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom
 • 17096/10/V/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w obszarze DOPS Nr 1, DOPS Nr 2, DOPS Nr 4
 • 17097/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 4/2010 do umowy KB/3/MOPS/2009 z dnia 03.02.2009 r. w sprawie prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku 13 do 18 lat
 • 17098/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 4/2010 do umowy KB/32/MOPS/2008 z dnia 15.12.2008 roku w sprawie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w obszarze działania Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 1 i Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 4
 • 17099/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 2/2010 do umowy KB/3/MOPS/2010 z dnia 05.01.2010 roku w sprawie świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni w obszarze działania DOPS Nr 2: Oksywie, Obłuże, Pogórze i Babie Doły
 • 17100/10/V/O - zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie warsztatów z zakresu zajęć teatralno -wokalno- tanecznych w ramach wniosku Rady Dzielnicy Dąbrowa „Teatr piosenki i tańca”, który uzyskał dofinansowanie w konkursie dla Rad Dzielnic „Gdynia po godzinach”
 • 17101/10/V/O - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na produkcję spotu telewizyjnego promującego gdyńskie szkoły w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu”
 • 17102/10/V/O - wyrażenia zgody na udostępnienie sali na prowadzenie zajęć koła brydżowego dla młodzieży w zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 17103/10/V/S - otwarcia postępowania o zamówienie publiczne na dostawę zestawów do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego dla Urzędu Miasta Gdyni i placówek oświatowych, realizowaną w ramach projektu „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • 17104/10/V/P - nagrody dla zwycięzcy konkursu - „Dzielnicowy roku 2010”
 • 17105/10/V/P - demontażu syreny alarmowej
 • 17106/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 14190/2010/V/P z dnia 09.03.2010 r. w sprawie przyłączenia i dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego
 • 17107/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 11426/09/V/P z dnia 14 .07.2009 r. w sprawie dzierżawy miejsca na powierzchni dachu pod zamontowanie urządzeń antenowych oraz dostawę energii elektrycznej dla potrzeb systemu monitoringu wizyjnego Miasta Gdyni
 • 17108/10/V/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo–gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 17109/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie orzeczenia dotyczącego określenia stanu technicznego części budynku Dworca Morskiego w Gdyni przy ul. Polskiej 1
 • 17110/10/V/M - wrotu byłemu najemcy lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 139 bl. I kosztów zabudowy i adaptacji bramy na lokal użytkowy
 • 17111/10/V/M - ustanowienia dozoru dwóch gminnych lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Berlinga 10B/3 oraz Spacerowej 9A/13 w Gdyni
 • 17112/10/V/M - wymiany kabla elektrycznego zasilającego pomieszczenia schronu przy ul. Morskiej 89 w Gdyni
 • 17113/10/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 17114/10/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 17115/10/V/M - wykonania prac remontowych w gminnym mieszkaniu w budynku mieszkalnym przy Al. Zwycięstwa w Gdyni
 • 17116/10/V/M - wykonania montażu wkładu kominowego dla potrzeb lokalu socjalnego w budynku mieszkalnym przy Tucholskiej w Gdyni
 • 17117/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 16879/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 listopada 2010 roku dotyczącego wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 17118/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 15244/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 8 czerwca 2010 roku dotyczącego wykonania, uporządkowania i zagospodarowania terenu gminnego przy ul. Zgoda 1-13 w Gdyni, uchylenia zarządzenia nr 11908/09/V/M dotyczącego skierowania na drogę postępowania sądowego
 • 17119/10/V/M - zwrotu kosztów przeprowadzki (MS-71410/19/09)
 • 17120/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17121/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17122/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17123/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17124/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17125/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Hutniczej 40, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 17126/10/V/M - wyrażenia zgody na podpisanie umowy użyczenia z PEWiK Sp. z o.o. odnośnie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i nieruchomości położonej przy ul. Kameliowej zabudowanej budynkiem hydroforni
 • 17127/10/V/M - ustalenia wykazu oraz warunków oddania na rzecz Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im Komuny Paryskiej w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Płk. S.Dąbka
 • 17128/10/V/P - produkcji i emisji w telewizji cyklu programów pt. „Od słowa do słowa”
 • 17129/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup kwiatów doniczkowych
 • 17130/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17131/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu Matematyczno – Historycznego „Bryły geometryczne w budowlach historycznych naszego regionu”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Nr 12 w Gdyni
 • 17132/10/V/O - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na dostawę programów komputerowych i oprogramowania edukacyjnego
 • 17133/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Jadwigą i Stefanem małżonkami Littwin oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 17134/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Stanisławem Sadowskim oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 17135/10/V/P - wykonania plakatów promujących kampanię społeczną pn. „Każdemu wolno kochać”
 • 17136/10/V/M - zmiany terminu umowy nr KB/527/MB/58/W/2010 z dnia 29.09.2010r. na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku Zespołu Szkół Nr 14 przy ul. Nagietkowej 73 w Gdyni
 • 17137/10/V/M - instalacji elektrycznej dla Centrum Aktywności Seniora w budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej przy ul. Widnej 8 w Gdyni
 • 17138/10/V/O - zakupu laptopa, lektur szkolnych, aparatu fotograficznego oraz monitora dla Szkoły Podstawowej Nr 17 w Gdyni z okazji jubileuszu 65 – lecia placówki
 • 17139/10/V/M - wyrażenia zgody na wykreślenie z działu III księgi wieczystej nr GD1Y/00000597/9 ostrzeżenia celem zabezpieczenia roszczenia o powzdanie części gruntu na rzecz Gminy Miasta Gdyni
 • 17140/10/V/P - zakupu przełącznika KVM dla potrzeb MCZK
 • 17141/10/V/P - zakupu oprogramowania dla potrzeb MCZK
 • 17142/10/V/P - zakupu zestawu oprogramowania dla potrzeb MCZK
 • 17143/10/V/P - wykonania zabudowy szafy w MCZK
 • 17144/10/V/P - zakupu urządzeń teleinformatycznych i oprogramowania dla potrzeb MCZK
 • 17145/10/V/S - akupu dwóch sygnalizatorów bezruchu z czujnikiem temperatury oraz pilarki STIHL MS 341 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 17146/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego, do kwoty 14 000 EUR, na wykonanie materiałów promujących Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 17147/10/V/M - współprodukcji audycji oraz zakupu czasu antenowego na kanale TVP2 na promocję miasta z okazji koncertu „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”
 • 17148/10/V/8 - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie pomiaru geodezyjnego chodnika oraz wydzielenia geodezyjnego odcinka ul. Spółdzielczej w Gdyni
 • 17149/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010roku
 • 17150/10/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie rocznego przeglądu budowlanego w budynku UMG przy Al. Piłsudskiego 52/54
 • 17151/10/V/M - zmiany do umowy dzierżawy nr TG/65/94 z dnia 25 lutego 1994 roku przedmiotem której jest grunt położony na placu targowym - ława przy hali rybnej o pow. 2 m²
 • 17152/10/V/M - udzielenia zamówienia do 14.000,00 zł na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji robót budowlanych polegających na remoncie Hali Targowej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego obejmującym wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych: oświetlenia awaryjnego, zmiany lokalizacji wyłącznika prądu, zasilania urządzeń wentylacji i urządzeń oddymiania
 • 17153/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. A. Abrahama przeznaczonej do wydzierżawienia Wykaz: 964/2010/V/M
 • 17154/10/V/M - zmiany terminu umowy nr KB/595/MB/66/W/2010 z dnia 21.10.2010 r. na wykonanie „ogrodzenia Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni oraz wiaty śmietnikowej”
 • 17155/10/V/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych
 • 17156/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Inwestycyjnym Trójka spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa od Przedsiębiorstwa Inwestycyjnego Trójki spółki z o. o. na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 17157/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej14.000 EUR, na wykonanie opisu taksacyjnego lasu przy ul. Witomińskiej 72/74 w Gdyni
 • 17158/10/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę do 193.000 EUR na zakup samochodu osobowego dla UMG w 2010r.
 • 17159/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiących własność osoby fizycznej położonych w Gdyni przy ul. Drzymały z przeznaczeniem na tereny komunikacji miejskiej i zbiorowej
 • 17160/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod budowę ul. Cechowej
 • 17161/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod budowę ul. Cechowej
 • 17162/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ulicy Maciejewicza w Gdyni”
 • 17163/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu zagospodarowania terenu szkoły I-go ALO w Gdyni, ul. Narcyzowa 6
 • 17164/10/V/M - zmiany do umowy dzierżawy MG/99/06 z dnia 13.06.2006 r., przedmiotem której jest grunt położony przy ul. Opata Hackiego
 • 17165/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 16217/2010/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07 września 2010 r w sprawie zgody na zamianę nieruchomości, polegającą na nabyciu od Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej prawa użytkowania wieczystego i oddaniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni w użytkowanie wieczyste na rzecz tej Spółdzielni poprzez jego ustanowienie
 • 17166/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, wykonania 1000 czapek z logo Gdyni dla uczestników akcji charytatywnej „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” promującej Miasto Gdynię
 • 17167/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (I PTKM S.A.)
 • 17168/10/V/M - akceptacji wyników części niejawnej przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę na okres 20 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Spółdzielczej w Gdyni
 • 17169/10/V/M - zmiany warunków umowy dzierżawy TG/25/77 z dnia 29.04.1977 r. zawartej z Totalizatorem Sportowym Oddział w Gdańsku
 • 17170/10/V/P - organizacji konferencji „Miłość – Niepełnosprawna?” w dniu 10 grudnia 2010 r.
 • 17171/10/V/P - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na współorganizację imprezy artystycznej pt: „Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”, promującej gminę Gdynia
 • 17172/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 12061/09/V/U prezydenta miasta Gdyni z dnia 15 września 2009 r. dotyczącego skierowania sprawy na drogę sądową
 • 17173/10/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieścia w Gdyni, rejon ulic Hryniewickiego, Waszyngtona i al. Jana Pawła II
 • 17174/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie konserwacji elewacji drewnianej budynku sali gimnastycznej SP Nr 18 w Gdyni
 • 17175/10/V/U - zawarcia porozumienia dotyczącego wykonania robót dodatkowych na zadaniu pn: „Dom Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej w Gdyni”
 • 17176/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej zasilania windy w tunelu dla pieszych pod ul. Władysława IV i Świętojańską realizowanego w ramach zadania pn: „Przebudowa układu drogowego węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńska, torami PKP i SKM w Gdyni”
 • 17177/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/204/UI/62/W/2010 na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie ulic Stryjskiej i Przemyskiej w Gdyni”
 • 17178/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zmienionego zakresu inwestycji pn: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Puckiej i Chylońskiej na odcinku od ul. Czernickiego do ul. Kartuskiej w Gdyni”
 • 17179/10/V/P - zakupu wyposażenia pomieszczenia warsztatowo-technicznego
 • 17180/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na założenie rabaty różanej w parku na Kamiennej Górze wraz z trzyletnią pielęgnacją o wartości do 14.000 EUR
 • 17181/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup artykułów remontowo-budowlanych na potrzeby UMG w 2010 r. do 14.000 EUR
 • 17182/10/V/M - zmiany treści umowy nr SK/1403/MG/411-W/2010 zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Agencją Rozwoju Gdyni na wdrożenie koncepcji produktu „Gdyńskiego Szlaku Modernizmu”
 • 17183/10/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17184/10/V/P - przekazania środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 17185/10/V/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
 • 17186/10/V/P - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym , mieszkańców Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 30.11.2010
Data udostępnienia informacji: 26.04.2012
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2012 12:38 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk