Z dnia 2010-11-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.11.2010 r. w sprawie:
 • 17025/10/V/P - realizacji projektu Rady Dzielnicy Gdynia Oksywie i Babie Doły pt. „Muzyka znana i nieznana” w ramach konkursu „ Kultura w dzielnicy
 • 17026/10/V/P - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone do otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kultury w 2011 roku, ogłoszonego zarządzeniem nr 16911/2010/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 listopada 2010 r.
 • 17027/10/V/ - zakupu 10 egzemplarzy książki Izabeli Filipiak „Absolutna amnezja”
 • 17028/10/V/P - przyznania Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Gdyni dla doktorantów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni
 • 17029/10/V/P - przyznania Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów zajmujących się badaniem dziejów G
 • 17030/10/V/P - przyznania Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Gdyni dla studentów zajmujących się badaniem dziejów Gd
 • 17031/10/V/P - przyznania Stypendium Naukowego Prezydenta Miasta Gdyni dla doktorantów zajmujących się badaniem dziejów Gdyni
 • 17032/10/V/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/161/OK/32/W/2010 z dnia 11 marca 2010 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Stowarzyszeniem Akuku Sztuka
 • 17033/10/V/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Chylonia w Gdyni, rejon Parku Kilońskiego
 • 17034/10/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania: Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodziców małych dzieci
 • 17035/10/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania: Wysiłkowe nietrzymanie moczu (NTM
 • 17036/10/V/O - zakupu biletów wstępu dla uczniów Zespołu Szkół Usługowych z Gdyni na festiwal Reklamy Ad Days” w Łodzi w ramach projektu „Dobry zawód gwarancja sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 17037/10/V/O - wyrażenia zgody na zakup nagród dla laureatów Konkursu Humanistycznego pod nazwą „W kręgu wojny, okupacji i kultury współczesnej” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 10 w Gdyni
 • 17038/10/V/O - wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie sali gimnastycznej wraz z szatnią w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni dla studentów Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego
 • 17039/10/V/O - uchylenia Zarządzenia nr 14561/10/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06 kwietnia 2010 w sprawie: dofinansowania pobytu w Gdyni uczniów i nauczycieli ze szkoły zawodowej Fenix Kunskapcentrum z Vaggeryd w Szwecji w ramach współpracy międzyszkolnej
 • 17040/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010roku
 • 17041/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie nasadzeń róż przy ul. Płk. Dąbka w Gdyni w ramach konkursu „Piękna Dzielnica” o wartości do 14.000 EUR
 • 17042/10/V/S - otwarcia postępowania i akceptacji wyniku w sprawie zamówienie publicznego na uruchomienie punktów dostępowych WIFI
 • 17043/10/V/S - upoważnienia Jerzego Jałoszewskiego – dyrektora Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • 17044/10/V/M - uchylenia zarządzenia nr 11908/09/V/M dotyczącego skierowania na drogę postępowania sądowego
 • 17045/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Buraczanej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 17046/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Jarzębinowej 18 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 17047/10/V/M - wyrażenia zgody na wykreślenie z działu III księgi wieczystej nr GD1Y/00023954/7 prowadzonej dla nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hetmańskiej 4 (działka nr 46, KM 63, Obręb Gdynia, pow. 1132 m²) ograniczonej służebności osobistej na rzecz Gminy Miasta Gdyni
 • 17048/10/V/M - przeniesienia własności i ustalenia wykazu nieruchomości położonej przy ul. Rumiankowej 15
 • 17049/10/V/M - uchylenia zarządzenia nr 18852/10/V/M dotyczącego wszczęcia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego do 4.845.000 EUR na wykonanie miejsc postojowych wraz z uporządkowaniem kanalizacji deszczowej, przebudową przyłącza gazowego i oświetlenia terenu w rejonie ul. Grabowo i Komandorskiej w Gd
 • 17050/10/V/M - wykonania miejsc parkingowych przy ul. Morskiej 89/Grabowo 2 w Gdyni
 • 17051/10/V/M - uporządkowania kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Morskiej 89/Grabowo 2 w Gdyni
 • 17052/10/V/S - dostawy, do 14.000 EUR, bonów towarowych uprawniających do zakupu artykułów spożywczych i przemysłowych, w tym dla dzieci i młodzieży, w 2010 roku
 • 17053/10/V/P - organizacji konferencji „Miłość – Niepełnosprawna?” w dniu 10 grudnia 2010 r.
 • 17054/10/V/P - wykonanie usługi saperskiej
 • 17055/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/234/UI/77/W/2010 z dnia 30.04.2010 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia rejonu ulic: Pokrzywowej, Goździkowej, Cynamonowej i Walerianowej w Gdyni”
 • 17056/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 16766/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.10.2010 r. w sprawie akceptacji zmiany treści umów Nr KB/355/UP/96/W/2008 z dnia 15.05.2008 r. oraz Nr KB/691/UP/177/W/2008 z dnia 03.11.2008 r.
 • 17057/10/V/S - wyrażenia zgody na remont instalacji wodnej w budynku UMG przy ul. 10-go Lutego 24
 • 17058/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie długopisów z logo Gdyni
 • 17059/10/V/M - otwarcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR, na realizację usługi – świetlnej dekoracji świątecznej Miasta Gdyni
 • 17060/10/V/P - udziału w sesji fotograficznej dotyczącej kampanii społecznej pn: „Każdemu wolno kochać”
 • 17061/10/V/P - organizacji pobytu w Gdyni delegacji Związku Polaków na Białorusi
 • 17062/10/V/S - wyrażenia zgody na rozbiórkę budynku gospodarczego przy ul. 10 Lutego o wartości do 14.000 EUR
 • 17063/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup druków ścisłego zarachowania do wydawania licencji transportowych wraz z kosztami przesyłki o wartości do 14.000 EUR
 • 17064/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 16370/10/V/M z 21.09.2010 r. poprzez dodanie § 10 wskazującego osoby uprawnione do wykonania ww. zarządzenia
 • 17065/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na realizację promocji Gdyni w związku z Polish Media Cup 2010
 • 17066/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 16774/10/V/M z 19.10.2010 r. i akceptacji treści aneksu do umowy nr SK/2052/MG/668-W/2010
 • 17067/10/V/M - powołania składu komisji oceniającej mającej za zadanie ocenę ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania zadań na rzecz osób bezrobotnych, absolwentów poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą na własny rach
 • 17068/10/V/M - wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Zwycięstwa na terenie Zespołu Parkowo-Dworskiego w Gdyni Kolibkach
 • 17069/10/V/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na usługę „Inwentaryzacja szczegółowej osnowy pionowej wraz ze wznowieniem i założeniem nowych znaków na terenach wymagających zagęszczenia”
 • 17070/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na realizację usługi w zakresie wprowadzania danych określonych w aktach notarialnych do systemu rejestru cen i wartości nieruchomości /RCiWN/
 • 17071/10/V/M - postanowienia o usuwaniu plakatów i haseł wyborczych
 • 17072/10/V/M - remontu budynku mieszkalnego przy ul. Węglowej 20 A w Gdyni
 • 17073/10/V/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na nasadzenie czterech drzew na terenie Ośrodka Hipoterapii
 • 17074/10/V/M - wykonania i montażu ogrodzenia na zapleczu budynków socjalnych przy ul. Okrzei 22-24 w Gdyni
 • 17075/10/V/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Działalność Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w semestrze wiosenno-letnim roku akademickiego 2010/2011 oraz w semestrze jesienno zimowym 2011/2012”
 • 17076/10/V/R - powołaniu zespołu interdyscyplinarnego w Gdyni
 • 17077/10/V/R - akceptacji aneksu nr 15/2010 do umowy z Gdyńskim Stowarzyszeniem Integracyjnym „Promyk” w sprawie prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gdyni na bazie obiektów przy ul. Maciejewicza 11
 • 17078/10/V/R - rozstrzygnięcia konkursu ofert i podpisania umowy na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich
 • 17079/10/V/U - zawarcia porozumienia dotyczącego umowy nr KB/530/UI/209/W/2010 zawartej z wykonawcą na wykonanie prac niezbędnych do zakończenia zadania realizowanego w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych pn: „Realizacja infrastruktury technicznej osiedla „Łanowa”
 • 17080/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na tłumaczenie w ramach projektu Trolley
 • 17081/10/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa ulicy Marzanny, Kwadratowej i Okrężnej w Gdyni”
 • 17082/10/V/U - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania pn: „Oświetlenie ul. Żeglarzy w Gdyni”
 • 17083/10/V/U - udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną pn: „Oświetlenie ul. Żeglarzy w Gdyni”
 • 17084/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie inspekcji telewizyjnej kanalizacji deszczowej położonej na terenie szkoły podstawowej nr 6 w Gd
 • 17085/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie ekspertyzy prawidłowości wykonania komory krat oraz drogi eksploatacyjnej w ramach zadania „Regulacja rzeki Chylonki od torów kolejowych PKP do ul. Hutniczej w Gdyni”
 • 17086/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji fotograficznej prac konkursowych złożonych w ramach konkursów przeprowadzonych przez Wydział Inwestycji
 • 17087/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na druk i kolportaż Leksykonu Samorządowego w listopadzie 2010 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 30.11.2010
Data udostępnienia informacji: 26.04.2012
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
26.04.2012 12:36 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk