Z dnia 2010-11-09

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.11.2010 r. w sprawie:
 • 16929/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Witomino-Radiostacja imprezy kulturalnej/zabawy mikołajkowej
 • 16930/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: budowa ścieżek rowerowych w Gdyni w ramach projektu: Rozwój komunikacji rowerowej aglomeracji trójmiejskich w latach 2007-2013 zadanie II: ścieżka rowerowa nr 6 w ul. Rdestowej
 • 16931/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania ,,Oświetlenie ul. Wiczlińskiej w Gdyni”
 • 16932/10/V/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na pomocy osobom zwalnianym z więzienia i ich rodzinom
 • 16933/10/V/O - zatwierdzenie wyników postępowania o zamówienie publiczne na realizację zadania „Anonimowe i bezpłatne testowanie krwi w kierunku nosicielstwa HIV”
 • 16934/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup i dostarczenie zdjęcia fotograficznego do publikacji w folderze dotyczącym rezerwatu przyrody „Kępa Redłowska”, o wartości do 14.000 EUR
 • 16935/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2011r.
 • 16936/10/V/M - odgrzybienia gminnych lokali mieszkalnych nr 1,2,3,4 w gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Działowskiego 23 w Gdyni
 • 16937/10/V/M - wykonania usług sanitarnych w pięciu gminnych lokalach mieszkalnych przy ul. Opata Hackiego 23/58, Opata Hackiego 29/71/, Opata Hackiego 29/74, Chylońskiej 59/43, Zamenhofa 9/22 w Gdyni
 • 16938/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających na terenie gminnym przy budynku mieszkalnym ul. Zgoda 1-13 w Gdyni
 • 16939/10/V/M - wykonania wycinki drzew przy ul. Morskiej 61, Ramułta 34, Kartuskiej 24, Necla 6, Gniewskiej 18-24, Widnej 4, Krasickiego 9-13 w Gdyni na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 Gdyni
 • 16940/10/V/M - wyrażenia zgody na przepisanie decyzji Nr – RAAII.AK.7353-473/10/822/ z dnia 22.10.2010r. o pozwolenie na budowę dla inwestycji „Budowa sieci gazowej dla Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni
 • 16941/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Głogowej 35 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16942/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Janowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16943/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Piołunowej 1 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16944/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Piołunowej 3 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16945/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rumiankowej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16946/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16947/10/V/M - źródła finansowania oświadczenia w formie aktu notarialnego w przedmiocie ustanowienia na rzecz Gminy Miasta Gdyni służebności gruntowej na nieruchomości położonej przy ul. Morskiej, stanowiącej własność osoby fizyczne
 • 16948/10/V/M - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o nakazanie opróżnienia i opuszczenia lokalu użytkowego przy ul. Śląskiej 60 w Gdyni
 • 16949/10/V/M - wykonania prac zabezpieczających w baraku mieszkalnym przy ul. Rybińskiego 41 w Gdyni
 • 16950/10/V/M - wykonania cięć sanitarnych i technicznych drzewa przy ul. Morskiej 207-215 oraz nasadzeń z zakupem 2 szt. głogów przy ul. Morskiej 99 i nasadzenia jednego drzewa (lipy drobnolistnej) przy ul. Surmana 6 w Gdyni na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 Gdyni
 • 16951/10/V/M - naprawy 14 kominów na budynku mieszkalnym przy ul. Zamenhofa 13 w Gdyni
 • 16952/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 15450/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2010 roku dotyczącego wykonania przycinki drzew przy ul. 3 Maja 22-24 na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 16953/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 16720/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 października 2010 roku dotyczącego naprawy chodnika na szczycie budynku mieszkalnego przy ul. Świeckiej 2 w Gdyni
 • 16954/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku
 • 16955/10/V/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zwierzynieckiej, Bobrowej, Wilczej w Gdyni
 • 16956/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie usługi geodezyjnej: pomiar ogrodzenia na działkach położonych na terenie Cmentarza Witomińskiego a stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 16957/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości położonej przy ul. Dębowej 16
 • 16958/10/V/P - wszczęcia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kwiatów na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni w 2011 r.
 • 16959/10/V/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w przedmiocie organizacji w Gdyni imprezy sportowej
 • 16960/10/V/P - wyrażenia zgody na przygotowanie projektu z Programu współpracy transgranicznej „Południowy Bałtyk”, służącego rozwojowi inicjatywy „Dolina Logistyczna”
 • 16961/10/V/P - przygotowania i emisji baneru dotyczącego konkursu fotograficznego „Gdynia – tradycyjnie nowoczesna”
 • 16962/10/V/R - zmiany treści załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 16834/10/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2011 r.
 • 16963/10/V/P - zmiany treści załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 16834/10/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2011 r.
 • 16964/10/V/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni
 • 16965/10/V/O - pełnomocnictwa Ewy Łowkiel – Wiceprezydenta Miasta Gdyni do podpisywania umów w ramach programu Uczenie się przez całe życie
 • 16966/10/V/O - dofinansowania kosztów organizacji XI Gdyńskiego Przeglądu Jasełek organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 33, Gimnazjum Nr 11 oraz IX Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 • 16967/10/V/O - refundacji kosztów zakupu nagród dla uczestników regionalnych rozgrywek sportowych Burs i Internatów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni
 • 16968/10/V/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników Międzyszkolnego Konkursu Nakrywania Stołów Świątecznych, którego organizatorem jest Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
 • 16969/10/V/S - zakupu literatury fachowej dla Urzędu Miasta Gdyni w 2010r.
 • 16970/10/V/P - wykonania kredek i temperówek z logo konkursu „Jak żyć w przyjaźni?”
 • 16971/10/V/S - zlecenia usług transportowych związanych z obsługą okręgowych komisji wyborczych w dniach 20.11.2010 r. – 22.11.2010 r.
 • 16972/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów do archiwum UMG
 • 16973/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup i posadzenie buka przy Al. Marszałka Piłsudskiego w Gdyni wraz z trzyletnią pielęgnacją o wartości do 14.000 EUR
 • 16974/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup i posadzenie dębów w parku na Kamiennej Górze wraz z trzyletnią pielęgnacją o wartości do 14.000 EUR
 • 16975/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010r.
 • 16976/10/V/M - wyrażenia zgody na zmniejszenie dzierżawionej powierzchni gruntu gminnego położonego na Łąkach Cisowskich– umowa dzierżawy nr TG/145/1985
 • 16977/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Komitywą spółką z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa od Komitywy spółki z o. o. na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
 • 16978/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, gdyńskich kart świątecznych
 • 16979/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EURO, na publikację reklam Gdyni w kalendarzu na 2011 rok
 • 16980/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na umieszczenie reklamy promującej miasto w tygodniku „Przekrój”
 • 16981/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na publikację reklamy Gdyni w „Twojej Gazecie”
 • 16982/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 20 sekundowej reklamy zapraszającej na mecz rugby Polska - Mołdawia na Narodowym Stadionie Rugby w Gdyni
 • 16983/10/V/S - zmiany treści zarządzenia nr 13527/10/V/S z dnia 12 stycznia 2010 roku
 • 16984/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na druk kart do głosowania w wyborach do Rady Miasta Gdyni i na Prezydenta Miasta Gdyni zarządzonych na 21 listopada 2010 roku
 • 16985/10/V/S - zakupu stalowych elementów kutych na ogrodzenie terenu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 16986/10/V/S - malowania sali w budynku będącym w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 16987/10/V/S - uruchomienia środków pieniężnych na pokrycie kosztów postępowania sądowego
 • 16988/10/V/S - wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie szatni szkolnych dla młodzieży oraz opiekunów zespołów młodzieżowych Stowarzyszenia inicjatywa ARKA GDYNIA w Szkole Podstawowej Nr 35 w Gdyni
 • 16989/10/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: Prowadzenie warsztatów młodzieżowych i punktu psychologiczno-pedagogicznego w dzielnicy Gdynia Witomino
 • 16990/10/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania: Profilaktyka raka jądra
 • 16991/10/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu profilaktyki uzależnień: Profilaktyka przez sport
 • 16992/10/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania: Prowadzenie Poradni Opieki Paliatywnej
 • 16993/10/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania: Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna osobom uzależnionym, w tym od alkoholu i tzw. podwójną diagnozą oraz członkom ich rodzin
 • 16994/10/V/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania: Profilaktyka onkologiczna – prowadzenie ośrodka wsparcia psychologicznej terapii onkologicznej (Akademia Walki z Rakiem)
 • 16995/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów biurowych, tkanin, druków oraz usług transportowych
 • 16996/10/V/O - dofinansowania kosztów organizacji oraz zakupu nagród dla uczestników cykli koncertów „Spotkania w Gdyńskiej Muzycznej Nutkolandii” organizowanych przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Gdyni
 • 16997/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację spotkania promującego regaty „Culture 2011 Tall Ships Regatta” podczas dorocznej konferencji Sail Training International w Stavanger (Norwegia)
 • 16998/10/V/M - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na wypłatę odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (SM BAŁTYK)
 • 16999/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na druk zdjęć na potrzeby organizacji wystawy „Przyjrzyj się ! – Modernizm Gdyni” do Miejskiej Informacji przy ul. 10 Lutego 24
 • 17000/10/V/M - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie zadań na rzecz osób bezrobotnych, absolwentów poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą na własny rachunek
 • 17001/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania 6 flag Gdyni oraz 15 flag Gdynia sportowa
 • 17002/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, opracowania prezentacji multimedialnej I odcinka przebudowy ul. Chwarznieńskiej
 • 17003/10/V/P - zorganizowania koncertu z okazji Święta Niepodległości w wykonaniu Cappelli Gedanensis w dniu 12.11.2010 r.
 • 17004/10/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2010
 • 17005/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13462/10/V/K z 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni
 • 17006/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13463/10/V/K z 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 • 17007/10/V/M - zmiany zarządzenia prezydenta miasta Gdyni w sprawie ustalenia warunków zamiany nieruchomości położonych przy ul. Zapotocznej i zarządzenia prezydenta miasta Gdyni w sprawie ustalenia źródła finansowania podatku VAT z tytułu zbycia nieruchomości przy ul. Zapotocznej
 • 17008/10/V/O - przyznania premii p. Katarzynie Wiśniewskiej – dyrektorowi SP ZOZ OPiTU
 • 17009/10/V/O - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na dostawę programów komputerowych i oprogramowania edukacyjnego
 • 17010/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na druk 300 sztuk plakatów na potrzeby świątecznej akcji zbierania zabawek dla potrzebujących dzieci „Podziel się pluszakiem”
 • 17011/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego na wydanie płyty CD z materiałami podsumowującymi konferencję z okazji 15 rocznicy pierwszego gdyńskiego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
 • 17012/10/V/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 17013/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na publikację reklamy promującej miasto na łamach gazety „Echo Miasta”
 • 17014/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na przygotowanie tablic informujących o przebudowie ulicy Chwarznieńskiej
 • 17015/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/235/UI/78/W/2010 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia ulic Zapolskiej, Kruczkowskiego i Małe Karwiny w Gdyni
 • 17016/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie remontu istniejących schodów terenowych przy ul. Bosmańskiej 28
 • 17017/10/V/U - zawarcia porozumienia dotyczącego umowy zawartej z inicjatorami na wykonanie robót na zadaniu pn: „Budowa kolektora deszczowego w ulicy Starodworcowej w Gdyni realizowanym w trybie lokalnych inicjatyw inwestycyjnych
 • 17018/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie zabezpieczenia nieruchomości położonej przy ul. Żukowskiej 6 w Gdyni do czasu uzyskania przez Gminę Miasta Gdyni pozwolenia na rozbiórkę
 • 17019/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 16829/10/V/U w sprawie akceptacji zmian treści umowy KB/170/UP/42/W/2008 dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ścieżek rowerowych w Gdyni, w ramach projektu pn: „Rozwój komunikacji rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013
 • 17020/10/V/U - zamówienia wykonania prac redakcyjnych związanych z przygotowaniem wydania książki po konferencji „Modernizm w Europie – Modernizm w Gdyni”
 • 17021/10/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na wykonanie inwentaryzacji budynków na potrzeby Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości UM Gdyni o wartości 14.000 EUR
 • 17022/10/V/M - objęcia udziałów w kapitale zakładowym PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 10.11.2010
Data udostępnienia informacji: 27.12.2010
Ostatnia aktualizacja: 27.12.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.12.2010 13:51 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk