Z dnia 2010-11-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.11.2010 r. w sprawie:
 • 16875/10/V/R - akceptacji Aneksu Nr 11/2010 do umowy z Fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku 0 do 3 lat
 • 16876/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów „IV Miejskiego Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 26 w Gdyni
 • 16877/10/V/O - dofinansowania kosztów zakupu upominków dla uczestników Mistrzostw w siłowaniu się na rękę organizowanego przez Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni
 • 16878/10/V/P - akceptacji aneksu nr 3 do umowy nr 134/PK/2/w/2010 w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania Policji na terenie Miasta Gdyni w roku 2010
 • 16879/10/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 16880/10/V/M - ustanowienia dozoru gminnych lokali mieszkalnych w baraku przy ul. Dickmana 24 C w Gdyni
 • 16881/10/V/M - zatwierdzenia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na usługi informatyczne; „Aplikacja do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o funkcje wydawania danych w formacie SWDE oraz o wybrane raporty”
 • 16882/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 16637/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 października 2010 roku dotyczącego wykonania pielęgnacji drzewostanu na terenie gminnym przy budynku mieszkalnym ul. Wójta Radtkego 26 i 28 w Gdyni
 • 16883/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 16636/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 października 2010 roku dotyczącego wykonania pielęgnacji krzewów na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 16884/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 16885/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 16886/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 16887/10/V/M - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Artura Grottgera
 • 16888/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Głogowej 43 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16889/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 32 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16890/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Olgierda r. Św. Kazimierza Królewicza przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16891/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Perzowej 37 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16892/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Piołunowej 11 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16893/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 238/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 16894/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 16093/10/V/M w sprawie określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Cechowej
 • 16895/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ulicy Witomińskiej
 • 16896/10/V/K - umorzenia należności z tytułu kary umownej i bezumownego korzystania z terenu pod reklamę
 • 16897/10/V/S - wyrażenia zgody na remont pomieszczeń w budynku UMG
 • 16898/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na usługę polegającą na przygotowaniu memorandum dotyczącego planowanego wsparcia dla Portu Lotniczego Gdynia – Kosakowo sp. z o.o. w zakresie zgodności tego wsparcia z zasadami pomocy publicznej
 • 16899/10/V/M - skierowania na drogę postępowania sądowego wniosku o zawezwanie do próby ugodowej wydania gruntu o położonego przy ul. Adm.Unruga stanowiącej dz. 793/161,557/161,127/79 i 128/79
 • 16900/10/V/M - zamówienia publicznego do 14.000 EUR na promocję Miasta Gdyni w działaniach realizowanych przez Stowarzyszenie „Gdynia Turystyczna”
 • 16901/10/V/R - powołania zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni”, nr WND–RPPM.02.02.02-00-015/10 oraz przyjęcia procedur wdrażania projektu
 • 16902/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup flag do 14.000 EUR
 • 16903/10/V/S - wyrażenia zgody na dzierżawę dwóch ekspresów do kawy na potrzeby UMG
 • 16904/10/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w 2011 roku”
 • 16905/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, reklam przenośnych typu roll-up
 • 16906/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, w sprawie wykonania oraz montażu systemów wystawienniczych w punkcie Miejskiej Informacji
 • 16907/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 30 sek. spotu informacyjnego na temat Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 16908/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 30 sek. spotu zapraszającego na dzień otwarty stadionu piłkarskiego budowanego w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej
 • 16909/10/V/M - zakupu, do kwoty 14.000 EUR, utworów fotograficznych i przeniesienia autorskich praw majątkowych do ich wielokrotnego wykorzystania
 • 16910/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie projektu graficznego oraz przygotowanie do druku broszury Navigator Biznesowy
 • 16911/10/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu kultury w 2011 roku
 • 16912/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 16913/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na asystę techniczną
 • 16914/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie zdjęć – tableaux na zakończenie V kadencji Rady Miasta Gdyni
 • 16915/10/V/U - uregulowania należności za przeprowadzenie przeglądu obiektu w trakcie budowy inwestycji p.n.: „Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ulicy Olimpijskiej w Gdyni”
 • 16916/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania: ,,Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Złotej w Gdyni – I etap”
 • 16917/10/V/P - wyrażenia zgody na przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na druk i kolportaż tygodnika „Ratusz” oraz skład, druk i dostawę Monitora Rady Miasta Gdyni w 2011 r.
 • 16918/10/V/U - podpisania umowy o współpracy i udzieleniu dofinansowania w formie dotacji celowej na prace archeologiczne i geodezyjne związane z realizacją projektu pn.: „Kolej Metropolitalna w Trójmieście”
 • 16919/10/V/M - określenia warunków dołączenia i wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Gdyni, przy ul. Suchanka 9
 • 16920/10/V/S - przeznaczenia środków finansowych na zamieszczenie wkładki wyborczej w tygodniku „Ratusz”
 • 16921/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na druk obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych oraz obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach na prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
 • 16922/10/V/P - organizacji poczęstunku dla delegacji z koreańskiego miasta JinJu
 • 16923/10/V/S - Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 16924/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na druk 250 sztuk egzemplarzy plakatu informującego o szkoleniach w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2010

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 03.11.2010
Data udostępnienia informacji: 27.12.2010
Ostatnia aktualizacja: 27.12.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.12.2010 13:47 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk