Z dnia 2010-10-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.10.2010 r. w sprawie:
 • 16789/10/V/P - organizacji gdyńskich obchodów Dnia Niepodległości
 • 16790/10/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 16791/10/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 16792/10/V/U - zamówienia renowacji drzwi wejściowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku przy ul. Abrahama 60 w Gdyni
 • 16793/10/V/U - zamówienia opracowania redakcji naukowej drugiej części referatów do wydawnictwa pokonferencyjnego z II międzynarodowej konferencji naukowej „Modernizm w Europie – modernizm w Gdyni. Architektura I poł. XX w. i jej ochrona.”
 • 16794/10/V/O - ogłoszenia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wspieranie zadań promujących rozwój dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii
 • 16795/10/V/O - wysokości dotacji dla niepublicznych i publicznych niesamorządowych szkół: ponadgimnazjalnych kształcących w kierunkach medycznych w roku 2010
 • 16796/10/V/O - umorzenia zaległości pieniężnych za świadczenia opiekuńczo – wychowawcze gdyńskich przedszkoli samorządowych
 • 16797/10/V/O - dofinansowania zakupu nagród dla laureatów Międzyszkolnego Konkursu Historycznego „Przez wieki do niepodległości” organizowanego z inicjatywy trzech szkół gimnazjalnych: Gimnazjum Nr 7 (ZS Nr 6), Gimnazjum Nr 18 (ZS Nr 13), Gimnazjum Nr 19 (ZS Nr 14)
 • 16798/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wynajem lokali dla obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miasta Gdyni, Sejmiku Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdyni, zarządzonych na 21 listopada 2010 roku
 • 16799/10/V/S - wynajęcia auli na szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Miasta Gdyni, Sejmiku Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdyni zarządzonych na 21 listopada 2010 roku
 • 16800/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup materiałów do wykonania okablowania strukturalnego
 • 16801/10/V/M - wyrażenia zgody na przepisanie decyzji nr – WI.II/BS/7111/399-10/395/10 z dnia 01.10.2010r. o pozwolenie na budowę dla inwestycji „Budowa sieci gazowej 110 PE do Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni
 • 16802/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Warszawskiej 76 w Gdyni
 • 16803/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 16804/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 16805/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 16806/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 16807/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 16808/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 16809/10/V/M - zmiany Zarządzenia nr 14505/10/V/M z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Lotników
 • 16810/10/V/M - przeprowadzenia nieograniczonego przetargu ustnego na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Płk. Dąbka 165 w Gdyni oraz powołania Komisji Przetargowej
 • 16811/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Anyżowej 68 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16812/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16813/10/V/M - zmiany zarządzenia Nr 16217/2010/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07 września 2010 r w sprawie zgody na zamianę nieruchomości, polegającą na nabyciu od Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej prawa użytkowania wieczystego i oddaniu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni w użytkowanie wieczyste na rzecz tej Spółdzielni poprzez jego ustanowienie
 • 16814/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego( nr sprawy MS.DK 71409-1/17/08)
 • 16815/10/V/P - produkcji spotu telewizyjnego promującego Kabaretową Noc Listopadową Gdynia 2010
 • 16816/10/V/P - zmiany umowy nr 07/D/JB/10 zawartej w dniu 12.07.2010 roku pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Hokejowym Uczniowskim Klubem Sportowym na realizację zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie hokeja na lodzie”.
 • 16817/10/V/P - zmiany umowy nr 15/D/JB/10 zawartej w dniu 12.07.2010 roku pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Tenisowym Klubem Sportowym „Arka” Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej na realizację zadania „sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa”
 • 16818/10/V/S - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie usług pocztowych w 2011 roku
 • 16819/10/V/S - wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne na świadczenie zastrzeżonych usług pocztowych w 2011 roku
 • 16820/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. Manganowej 25 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16821/10/V/M - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej w Gdyni przy ulicy Zielonej
 • 16822/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 m² zlokalizowanego na placu targowym – pawilon handlowy nr 348
 • 16823/10/V/S - zamówienia na wykonanie certyfikatu ozdobnego ISO 9001:200 dla Urzędu Miasta Gdyni
 • 16824/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicy Okrzei w Gdyni na odcinku od ulicy Morskiej do ulicy Przybyszewskiego
 • 16825/10/V/U - uczestnictwa w ogólnopolskim Konkursie PZITB „BUDOWA ROKU 2010” obiektu – kładka dla pieszych nad torami PKP/SKM i Drogą Gdyńską
 • 16826/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu graficznego ulotek informacyjno – edukacyjnych oraz wykonanie projektu graficznego plakatu informacyjno – edukacyjnego i jego wydruk w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni”
 • 16827/10/V/U - zmiany treści zarządzenia nr 16311/10/V/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 września 2010r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie konserwacji elewacji drewnianej budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni”
 • 16828/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prac geodezyjnych dotyczących wydzielenia pasa drogowego w związku z zrealizowaną inwestycją pn.: ”Przebudowa ciągu pieszego i schodów terenowych przy ulicy Redłowskiej w Gdyni wraz z remontem kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka”
 • 16829/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy KB/170/UP/42/W/2008 z dnia 17.03.2008 r. dotyczącej wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kartuskiej”
 • 16830/10/V/U - akceptacji treści umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego ulicy Leona Kruczkowskiego, Zapolskiej, Małych Karwin w Gdyni
 • 16831/10/V/U - udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni - odcinek I od granicy lasu do zakrętu w rejonie ul. Gierdziejewskiego”
 • 16832/10/V/S - wyrażenia zgody na udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na zakup pompy pływającej NIAGARA dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 16833/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji ,, Rozbudowa ulicy Leszczynki”
 • 16834/10/V/P - harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2011 roku
 • 16835/10/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni
 • 16836/10/V/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących osób niepełnosprawnych
 • 16837/10/V/P - dofinansowania wydania katalogu wystawy malarstwa i grafiki Aleksandry Prusinowskiej
 • 16838/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/841/UI/298/W/2009 z dnia 18.12.2009 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ul. Dworcową i Podjazd w Gdyni”
 • 16839/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/334/UI/106/W/2010 z dnia 14.06.2010 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ul. Czeladniczej z ul. Snycerską w Gdyni”
 • 16840/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy Nr KB/200/UI/44/W/2009 z dnia 09.03.2009 r. na opracowanie wielobranżowej koncepcji i wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Urzędu Miasta Gdyni z parkingiem podziemnym i terenami zielonymi w rejonie Skweru Plymouth
 • 16841/10/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i ogłoszenia sprzedaży w drodze przetargu samochodu osobowego Urzędu Miasta Gdyni
 • 16842/10/V/M - dostosowanie starej instalacji c.o. w zakresie zgodności z warunkami technicznymi w gminnym lokalu użytkowanym jako Centrum Aktywności Seniora w budynku przy ul. Orłowskiej 66 w Gdyni
 • 16843/10/V/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni./PON/ projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+”
 • 16844/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej przy ul. Witolda 20A w Gdyni
 • 16845/10/V/S - zlecenia zadań związanych z obsługą informatyczną w wyborach do RM Gdyni, Sejmiku Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdyni, zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
 • 16846/10/V/M - akceptacji aneksu dotyczącego zmiany treści umowy nr KB/375/MB/42-W/2010 z 30.06.2010 r. na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku X LO w Gdyni
 • 16847/10/V/M - akceptacji aneksu dotyczącego zmiany treści umowy nr KB/326/MB/37-W/2010 z 04.06.2010 r. na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku SP Nr 10 w Gdyni
 • 16848/10/V/M - akceptacji aneksu dotyczącego zmiany treści umowy nr KB/361/MB/41-W/2010 z 23.06.2010 r. na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Technikum Transportowego w Gdyni
 • 16849/10/V/M - akceptacji aneksu dotyczącego zmiany treści umowy nr KB/325/MB/36-W/2010 z 04.06.2010 r. na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku IV LO w Gdyni
 • 16850/10/V/M - akceptacji aneksu dotyczącego zmiany treści umowy nr KB/324/MB/36-W/2010 z 04.06.2010 r. na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Zespołu Wczesnej Edukacji Nr 1 w Gdyni
 • 16851/10/V/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie roboty budowlanej „Remont hali targowej w Gdyni przy ul. Wójta Radtkego, obejmujący wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych: oświetlenia awaryjnego, zmiany lokalizacji wyłącznika prądu, zasilania urządzeń wentylacji i urządzeń oddymiania”
 • 16852/10/V/M - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie miejsce postojowych wraz z uporządkowaniem kanalizacji deszczowej, przebudową przyłącza gazowego i oświetlenia terenu w rejonie ul. Grabowo i Komandorskiej w Gdyni
 • 16853/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup środka i zabezpieczenie powierzchni 60 donic miejskich przed graffiti – o wartości do 14.000 EUR
 • 16854/10/V/S - wyrażenia zgody na naprawę sejfu w kasie na sali obsługi mieszkańców
 • 16855/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 10751/09/V/P z 19.05.2009 r. w sprawie dzierżawy miejsca na maszcie antenowym oraz przyłączenia i dostawy energii elektrycznej dla potrzeb monitoringu wizyjnego miasta
 • 16856/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 11653/09/V/P z 04.08.2009 r. w sprawie najmu miejsca na montaż urządzeń monitoringu wizyjnego
 • 16857/10/V/S - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia stacjonarnego nt: „Czas pracy strażników straży gminnych” dla pracowników Straży Miejskiej w Gdyni
 • 16858/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników UM Gdyni w 2010 r.
 • 16859/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na opracowanie założeń programu ekspozycyjno-badawczego, rozwiązań organizacyjno-prawnych i funkcjonowania oraz realizacji promocji Muzeum Emigracji w czasie przed jego otwarciem
 • 16860/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 EUR na wykonanie geodezyjnego wydzielenia działek położonych na Skwerze Plymouth w ramach zadań przebudowy Węzła św. Maksymiliana oraz budowy budynku urzędu bis
 • 16861/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania „przebudowa układu drogowego Węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni
 • 16862/10/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2010
 • 16863/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13462/10/V/K z 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego UM Gdyni
 • 16864/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13463/10/V/K z 5 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
 • 16865/10/V/K - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na opłatę notarialną
 • 16866/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR przeprowadzenia akcji promocyjnej informującej o przebudowie ul. Chwarznieńskiej w Gdyni
 • 16867/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 16483/10/V/M z 28 września 2010 r.
 • 16868/10/V/M - udzielenia zamówienia w trybie do kwoty 14.000 EUR na wykonanie tablicy pamiątkowej w Alei Statków Pasażerskich
 • 16869/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na druk zdjęć na potrzeby organizacji wystawy „JazzGdyni” do Miejskiej Informacji przy ul. 10 Lutego 24
 • 16870/10/V/R - akceptacji aneksu nr 1/2010 do umowy nr KB/14/MOPS/2010 zlecającej realizację zadania publicznego polegającego na przygotowaniu warunków do uruchomienia podmiotu ekonomii społecznej /PES/ na terenie miasta Gdyni
 • 16871/10/V/R - wprowadzenia regulaminu organizacyjnego dla Zespołu Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 02.11.2010
Data udostępnienia informacji: 27.12.2010
Ostatnia aktualizacja: 27.12.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.12.2010 13:26 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk