Z dnia 2010-10-19

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.10.2010 r. w sprawie:
 • 16705/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na druk obwieszczenia Prezydenta Miasta o obwodach głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Miasta Gdyni i Prezydenta Miasta Gdyni zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
 • 16706/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na prace związane z rozstawieniem tablic informacyjnych oraz umieszczaniem urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Miasta Gdyni, i Prezydenta Miasta Gdyni zarządzonych na 21 listopada 2010 roku
 • 16707/10/V/S - transportu osób niepełnosprawnych w związku z wyborami do, Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Miasta Gdyni i Prezydenta Miasta Gdyni zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 roku
 • 16708/10/V/S - powołania pełnomocników ds. wyborów samorządowych zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
 • 16709/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 4/2010 do umowy KB/9/MOPS/2009 z dnia 01.04.2009 r. w sprawie zapewnienia schronienia wraz z opieką dla około 17 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi
 • 16710/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 7/2010 z Fundacją „Nasza Rodzina” w sprawie zapewnienia całodobowej opieki wraz z wychowaniem w formie placówki rodzinnej dzieciom pozbawionym opieki rodzin naturalnych
 • 16711/10/V/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na realizacji zadania polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich
 • 16712/10/V/O - wyrażenia zgody na udostępnienie pomieszczeń szkolnych dla Stowarzyszenia TALENT w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i wychowawczych dla gdyńskich uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Gdyni
 • 16713/10/V/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w V Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni dla Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej ,,Mrowisko’’ Ośrodek w Gdyni
 • 16714/10/V/O - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Zespołem Szkół Mechanicznych i Klubem WKS Flota na użyczenie strzelnicy szkolnej
 • 16715/10/V/M - wykonania projektu technicznego obejmującego zapewnienie pięciu miejsc postojowych przy wykonywaniu adaptacji pomieszczeń gminnych na trzy mieszkania w budynku mieszkalnym należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Chrzanowskiego 14 w Gdyni
 • 16716/10/V/M - remontu dachu budynku mieszkalnego przy Al. Zwycięstwa 291 w Gdyni
 • 16717/10/V/M - wykonania prac remontowych na dachu wolnostojącego pawilonu użytkowego nad lokalem gminnym (biblioteka) należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kartuskiej 20 w Gdyni
 • 16718/10/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 16719/10/V/M - zwrotu byłemu najemcy lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 1, ¾ kosztów poniesionych na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • 16720/10/V/M - naprawy chodnika na szczycie budynku mieszkalnego przy ul. Świeckiej 2 w Gdyni
 • 16721/10/V/M - usunięcia awarii kanalizacji deszczowej przy budynku mieszkalnym - ul. Starowiejska 42-48 w Gdyni
 • 16722/10/V/M - zakupu i montażu zaworów termostatycznych na grzejnikach instalacji centralnego ogrzewania w lokalach w budynku mieszkalnym przy ul. Słowackiego 44 w Gdyni
 • 16723/10/V/M - ustanowienia dozoru nieruchomości przy ul. Spokojnej 48 w Gdyni
 • 16724/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 16725/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 16726/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 16727/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 16728/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 16729/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 60 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16730/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 66 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16731/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Poziomkowej 82 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16732/10/V/M - udzielenia zamówienia na wycenę nieruchomości ul. Szturmanów 9
 • 16733/10/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Arendta Dickmana / Płk. Stanisława Dąbka
 • 16734/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na emisję reklamy promującej Gdynię w magazynie „VisitGdańsk”
 • 16735/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, publikację reklamy Gdyni w Magazynie Gdańskim
 • 16736/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, usunięcia uszkodzeń płyt z wizualizacją układu drogowego Węzła Świętego Maksymiliana po przebudowie
 • 16737/10/V/P - zakupu 50 egzemplarzy książki z płytą „Gdynia Kolibki – Ptasie Radio”
 • 16738/10/V/P - dofinansowania wydania książki komandora Jerzego Łubkowskiego „Dziennik zdarzeń czyli opowieści z okrętowej mesy”
 • 16739/10/V/P - zakupu 15 egzemplarzy książki Andrzeja Perepeczki „Opowieści mórz popołudniowych - zakończenie”
 • 16740/10/V/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr SK/1134/OK/97/W/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r., zawartej pomiędzy Gminą Gdynia a Panią Małgorzatą Sokołowską, prowadzącą oficynę Verbi Causa
 • 16741/10/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty roczne za 2010 rok z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa i własność Agencji Nieruchomości Rolnych
 • 16742/10/V/P - dokonania zmian w umowie nr KB/399/PON/4/W/2010 zawartej dnia 15.07.2010r. pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji w Warszawie
 • 16743/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 roku
 • 16744/10/V/S - zakupu do 14.000 EUR, biletów na spektakle do Teatru Muzycznego w Gdyni dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni i członków ich rodzin, w listopadzie 2010 roku
 • 16745/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót związanych z rewitalizacją terenu zieleni pasa międzyjezdniowego ul. Władysława IV w Gdyni
 • 16746/10/V/S - otwarcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na usługę wykonania nasadzeń roślinnych na wybranych terenach Miasta Gdyni
 • 16747/10/V/R - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na przygotowanie danych statystycznych i ich opracowanie graficzne
 • 16748/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu niedostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego (sprawa nr MS.DK-71409-1/18/08)
 • 16749/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
 • 16750/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 13562/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie z budżetu miasta na rok 2010 środków na realizację umowy nr 32/2008 z dnia 14 lutego 2008 – najem pomieszczeń od Spółdzielni Mieszkaniowej Osób Niepełnosprawnych im. dr Jadwigi Titz-Kosko dla potrzeb placówek NZOZ przy ul. Chwarznieńskiej 136/138
 • 16751/10/V/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze
 • 16752/10/V/P - organizacji w Gdyni seminarium o bezpieczeństwie ruchu drogowego
 • 16753/10/V/S - przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Gdyni
 • 16754/10/V/P - organizacji parady w ramach obchodów Dnia Niepodległości w Gdyni
 • 16755/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup regałów przesuwnych
 • 16756/10/V/O - akceptacji zmian w umowach zawartych na 2010 rok na realizację badań profilaktycznych
 • 16757/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 13604/10/V/S prezydenta miasta Gdyni w sprawie przekazania środków finansowych na bilety autobusowe /trolejbusowe/ do celów służbowych dla pracowników UM Gdyni
 • 16758/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/287/UI/W/2010 na wykonanie prac geodezyjnych dotyczących wydzielenia pasa drogowego w związku z planowaną inwestycją związaną z budową schodów terenowych, łączących ulice Orląt Lwowskich i Kopernika z działki nr 306/8; km 62 obręb Gdynia
 • 16759/10/V/U - uregulowania należności za wykonanie kopii planu sytuacyjnego i planu orientacyjnego projektowanej drogi ekspresowej S-6 na odcinku Lębork – obwodnica Trójmiasta
 • 16760/10/V/U - zmiany zarządzenia nr 16159/10/V/U prezydenta miasta Gdyni z 31.08.2010 r.
 • 16761/10/V/U - udzielenia zamówienia w trybie zamówienia do 14.000 EUR na wykonanie opracowania „Pomiary natężenia ruchu i prognoza ruchu dla ulic: Izydy, Apollina, Jowisza, Herkulesa w Gdyni” i upoważnienia do podpisania umowy w tej sprawie
 • 16762/10/V/U - zatwierdzenia wyników postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa ulicy Lipowej w Gdyni, na odcinku od schodów przy ul. Gryfa Pomorskiego do skrzyżowania z ul. Zwinisławy”
 • 16763/10/V/U - uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie PZITB „Budowa Roku 2010” obiektu – stadion rugby z zapleczem socjalnym w Gdyni i uiszczenia wpłaty wpisowej
 • 16764/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie robót związanych z realizacją zadania pn: „Rozbudowa ul. Bosmańskiej i Nasypowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicy Unruga w Gdyni”
 • 16765/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji pn: „Budowa drogi gminnej – ul. Aragońskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją”
 • 16766/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów nr KB/355/UP/96/W/2009 z 15/05.2008 r. oraz nr KB/691/UP/177/W/2008 z 03.11.2008 r
 • 16767/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Oświetlenie ul. Żeglarzy w Gdyni”
 • 16768/10/V/M - uregulowania należności z tytułu przeprowadzonych czynności kontrolnych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni w SP Nr 20
 • 16769/10/V/M - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników PKP SKM w Trójmieście sp. z o.o. w Gdyni
 • 16770/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości zajętej pod budowę ul. Cechowej
 • 16771/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na opracowanie projektów i wykonanie wizualizacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz opracowanie projektów materiałów promocyjnych Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczośc
 • 16772/10/V/M - zlecenia do kwoty 14.000 EUR, wykonania materiałów promocyjnych z logo Gdyni
 • 16773/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na druk teczek do listu okolicznościowego
 • 16774/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR komputerowej wizualizacji przebudowy przystanku SKM Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana i plansz z wydrukami wielkoformatowymi
 • 16775/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na publikację reklamy promującej Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości na łamach dwutygodnika „Nadmorski Raport”
 • 16776/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na promocję nowej siedziby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 24
 • 16777/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na organizację otwarcia nowej siedziby Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przy ul. 10 Lutego 24
 • 16778/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na druk materiałów promocyjnych Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 16779/10/V/R - podpisania aneksu do umowy nr 1/ŚDS/2010 w sprawie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej polegającego na rozszerzeniu i podniesieniu jakości usług specjalistycznych świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Generała Maczka 1 i ul. Wąsowicza 3

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 20.10.2010
Data udostępnienia informacji: 03.12.2010
Ostatnia aktualizacja: 03.12.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.12.2010 14:04 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk