Z dnia 2010-10-12

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12.10.2010 r. w sprawie:
 • 16617/10/V/P - organizacji z inicjatywy Rady Dzielnicy Gdynia Witomino-Radiostacja imprezy kulturalnej pn. „Zaduszki muzyczne”
 • 16618/10/V/P - dofinansowania wydania książki „Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski”
 • 16619/10/V/P - dofinansowania wydania „Zeszytów Gdyńskich nr 5”
 • 16620/10/V/P - zakupu 20 egzemplarzy książki „Bursztynowa wróżka. Moje ulubione baśnie morskie i pomorskie dla dzieci i dorosłych”
 • 16621/10/V/K - spisania z ewidencji księgowej należności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień
 • 16622/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 2/2010 ze Stowarzyszeniem „Razem” na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej na terenie Gdyni
 • 16623/10/V/R - akceptacji aneksu Nr 14/2010 do umowy z Gdyńskim Stowarzyszeniem Integracyjnym „Promyk” w sprawie prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niepełnosprawnych w Gdyni na bazie obiektów przy ul. Maciejewicza 11 w Gdyni
 • 16624/10/V/S - wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta Gdyni
 • 16625/10/V/S - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej 193. 000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dla Urzędu Miasta Gdyni tablic rejestracyjnych oraz odbiór i złomowanie starych tablic rejestracyjnych
 • 16626/10/V/S - wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczo–gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiczlinie
 • 16627/10/V/M - ustanowienia dozoru gminnego budynku mieszkalnego wraz z innymi zabudowaniami zlokalizowanymi na nieruchomości przy ul. Orłowskiej 1 w Gdyni
 • 16628/10/V/M - wykonania indywidualnego opomiarowania instalacji centralnego ogrzewania w gminnych lokalach użytkowych przy ul. Morskiej 95-97 w Gdyni
 • 16629/10/V/M - założenia instalacji elektrycznej niezbędnej do ogrzewania mieszkania gminnego w budynku przy Al. Zwycięstwa 30 w Gdyni
 • 16630/10/V/M - remontu stropu w pomieszczeniu sanitarnym w mieszkaniu oraz postawienia pomieszczenia gospodarczego na opał w budynku mieszkalnym przy ul Olsztyńskiej 35 w Gdyni
 • 16631/10/V/M - wykonania remontu studni kanalizacji deszczowej na terenie gminnym przy ul. Górnej 23-27 w Gdyni
 • 16632/10/V/M - remontu komina na budynku mieszkalnym przy ul. Bolesława Prusa 9 w Gdyni
 • 16633/10/V/M - wymiany instalacji elektrycznej na klatkach schodowych oraz w piwnicach w gminnych budynkach mieszkalnych przy ul. Arciszewskich 26,27,29,30 w Gdyni
 • 16634/10/V/M - rozbiórki zabudowań gospodarczych wraz z uporządkowaniem terenu, wywóz odpadów i śmieci oraz zamurowania otworów okiennych na I piętrze budynku mieszkalnego przy ul. Żeromskiego 23 w Gdyni
 • 16635/10/V/M - wykonania robót rozbiórkowych na terenie gminnym będącym w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 na zapleczu budynku mieszkalnego (podwórze) przy ul. Wojewody Wachowiaka 9ABC w Gdyni
 • 16636/10/V/M - wykonania pielęgnacji krzewów na terenach gminnych będących w zarządzie Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 Gdyni
 • 16637/10/V/M - wykonania pielęgnacji drzewostanu na terenie gminnym przy budynku mieszkalnym ul. Wójta Radtkego 26 i 28 w Gdyni
 • 16638/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Abrahama 64-70 w Gdyni
 • 16639/10/V/M - ustanowienia dozoru gminnych lokali mieszkalnych przy ul.: Kampinoskie 2/2, Inżynierskiej 1, Żelaznej 16B/36, Płk. Dąbka 37 w Gdyni
 • 16640/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 15927/10/V/M w sprawie nasadzenia 1600 krzewów na terenie Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni
 • 16641/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 15590/10/V/M w sprawie przebudowy pomieszczeń parteru budynku przy ulicy 10 Lutego 24 na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni
 • 16642/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Głogowej 33 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16643/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Piołunowej 5 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16644/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Piołunowej 7 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16645/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Poziomkowej 88 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16646/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sterników przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16647/10/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu miasta na opłaty notarialną oraz sądową
 • 16648/10/V/M - zwrotu kosztów przeprowadzki (MS-71410/3/09)
 • 16649/10/V/M - cofnięcia powództwa sądowego wniesionego przez Gminę Gdynia o wydanie lokalu socjalnego przy Dickmana
 • 16650/10/V/M - wypłaty odszkodowania właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia przez Gminę lokalu socjalnego byłemu lokatorowi uprawnionemu do niego z mocy wyroku sądowego
 • 16651/10/V/S - lokalu dla Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja
 • 16652/10/V/R - podpisania aneksu do umowy 2/ŚDS/2010 w sprawie realizacji zadania w zakresie pomocy społecznej polegającego na rozszerzeniu i podniesieniu jakości usług specjalistycznych świadczonych w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Generała Maczka i przy ul. Wąsowicza
 • 16653/10/V/R - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na publikację broszury pt. „Czas Gdyni” – nagrody Przewodniczącego Rady Miasta za najlepszą Gdyńska Inwestycje Roku
 • 16654/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia nt: „Gatunki chronione występujące w obrębie zadrzewień” dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 16655/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 r.
 • 16656/10/V/S - wyrażenia zgody na wykonanie pomiarów oświetlenia awaryjnego w budynku UMG
 • 16657/10/V/S - wyrażenia zgody na modernizacje systemu nagłośnienia sali 105 w budynku UMG
 • 16658/10/V/S - wyrażenia zgody na scalenie systemu alarmowego i monitoringu w pomieszczeniach parteru budynku UMG przy ul. 10-go Lutego 24
 • 16659/10/V/O - zakupu biletów na spektakl „Lalka” w Teatrze Muzycznym w Gdyni w dniu 02.11.2010 roku dla uczniów z 10 zespołów szkół zawodowych z Gdyni w ramach projektu „Dobry zawód gwarancją sukcesu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.2 Podniesienieatrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • 16660/10/V/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczniów i opiekuna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Gdyni na Międzynarodową Konferencję nt. „Globalizacji” w Singapurze w ramach współpracy z Fundacją THIMUN – Singapore
 • 16661/10/V/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem uczennicy ze Szkoły Podstawowej Nr 28 w Gdyni na Mistrzostwa Świata w tańcu, które odbędą się w Aarhus w Danii
 • 16662/10/V/O - dofinansowania organizacji oraz zakupu nagród, medali i pucharów dla laureatów „VI Gdyńskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczo – Ekologicznego o puchar Prezydenta Miasta Gdyni” i „VI Gdyńskiego Młodzieżowego Marszu na orientację o puchar im. Wacława Jakubowskiego” organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 33 w Gdyni i Klub Turystyki Pieszej PTTK „Belfer”
 • 16663/10/V/O - zakupu centrali telefonicznej dla Szkoły Podstawowej Nr 10 w Gdyni z okazji jubileuszu 75 – lecia placówki
 • 16664/10/V/O - akceptacji protokółu z posiedzenia Komisji opiniującej wnioski o przyznanie nagród Prezydenta Miasta Gdyni na 2010 rok dla pracowników gdyńskiej służby zdrowia
 • 16665/10/V/O - aneksu nr 2 do umowy nr KB/143/OZ/8/W/2010 z dnia 8 marca 2010r. z Fundacją „Szkwał” na realizację zadania: Integracja i aktywizacja osób zagrożonych uzależnieniami poprzez uprawianie żeglarstwa
 • 16666/10/V/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/63/OK/21/W/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. pomiędzy Gminą Gdynia a Związkiem Młodzieży Chrześcijańskiej „Polska YMCA”, Ognisko ZMCh „Polska YMCA” w Gdyni
 • 16667/10/V/M - źródła finansowania, usługi hostingu serwisu internetowego www.investgdynia.pl
 • 16668/10/V/M - zmiany umowy dzierżawy i sporządzenia aneksu nr 1 do umowy MG/19/2002 z dnia14.03.2002 r.
 • 16669/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezabudowanej oznaczonej na k.m.31 obręb Gdynia jako działka nr 1608/5 niezbędnej pod budowę ulicy Cechowej
 • 16670/10/V/M - wystąpienia o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na zmianę sposobu użytkowania i nadbudowę budynku Dworca Morskiego przy ul. Polskiej 1 oraz zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego przy Nabrzeżu Francuskim na potrzeby Muzeum Emigracji w Gdyni
 • 16671/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, dokumentacji zdjęciowej wydarzenia „Chopin the Course –Wielki Finał w Gdyni” wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
 • 16672/10/V/S - wszczęcia postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawę prasy codziennej i czasopism specjalistycznych dla Urzędu Miasta Gdyni w 2011r.
 • 16673/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/434/UI/162/W/2010 z 16.08.2010 r. na wykonanie prac projektowych w ramach zadania pn: „Adaptacja pomieszczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 przy Płk. Dąbka 207 na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 3 w Gdyni
 • 16674/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów w ramach zadania „Rozbudowa ul. Bosmańskiej i Nasypowej z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Unruga w Gdyni”
 • 16675/10/V/U - zmiany treści umowy nr KB/492/UI/193/W/2010 z 03.09.2010 r. na wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych na terenie Gdyni wraz z pielęgnacją przez trzy sezony wegetacyjne
 • 16676/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego od 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I
 • 16677/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa kanału deszczowego w rejonie Alei Jana Pawła II wraz z wylotem do Basenu Prezydenta
 • 16678/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Budowa kanału deszczowego w rejonie Alei Jana Pawła II wraz z wylotem do Basenu Prezydenta”
 • 16679/10/V/U - zatwierdzenia wyników postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ul. Żukowskiej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 16680/10/V/U - akceptacji zmiany treści umów nr KB/840/UI/297/W/2009 z 4.12.2009 r. oraz KB/856/UI/305/W/2009 z 18.12.2009 r. oraz KB/33/UP/7/W/2008 z 23.01.2008 r. realizowanych dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa skrzyżowań w ramach budowy zintegrowanego systemu zarządzania ruchem w Gdyni”
 • 16681/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie wytyczenia geodezyjnego przebiegu wodociągu dla inwestycji „Przebudowa skrzyżowania ul. Chylońskiej i Północnej”
 • 16682/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/402/UI/141/W/2010 z 9 lipca 2010 r. na wykonanie prac projektowych związanych ze zmianą przebiegu ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Unruga oraz zmianą lokalizacji zatoki autobusowej w rejonie przystanku „Pogórze Dolne” w ramach inwestycji pn: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Unruga na odcinku od ul. Kwiatkowskiego do ul. Puckiej”
 • 16683/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na udział w nagraniu TVP
 • 16684/10/V/M - akceptacji zakupu do kwoty 14.000 EUR zestawu komputerowego z drukarką do użytku Wydziału Polityki Gospodarczej i Nieruchomości
 • 16685/10/V/M - wynajęcia lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Portowej 11, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni na rzecz Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich Oddział Gdańsk z siedzibą w Gdyni
 • 16686/10/V/S - wyrażenia zgody na opracowanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony ppoż. dla budynku UMG przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 o wartości do 14.000 EUR
 • 16687/10/V/S - zmiany paragrafu 2 w zarządzeniu prezydenta miasta Gdyni nr 15029/10/V/S z 18 maja 2010 r.
 • 16688/10/V/M - udzielenia zamówienia do 14.000 EUR na opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej „Rozbudowa i przebudowa budynku SP Nr 20 w Gdyni”
 • 16689/10/V/M - upoważnienia zastępcy dyrektora jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni do wydawania decyzji administracyjnych, tytułów wykonawczych, postanowień i zaświadczeń w imieniu prezydenta miasta Gdyni
 • 16690/10/V/M - upoważnienia zastępcy dyrektora jednostki budżetowej Zarząd Dróg i Zieleni do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
 • 16691/10/V/M - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 193.000 EUR na usługi informatyczne „Aplikacja do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o funkcje wydawania danych w formacie SWDE oraz o wybrane raporty”
 • 16692/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 16346/10/V/M w sprawie sprawowania nadzoru inwestorskiego nad remontem dachu ZS Nr 14 przy ul. Nagietkowej 73 w Gdyni
 • 16693/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na wykonanie domków dla bezpańskich kotów
 • 16694/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie aktualizacji wykazu gospodarstw rolnych w Powszechnym Spisie Rolnym 2010
 • 16695/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na wykonanie i montaż 40 sztuk dystrybutorów torebek na psie nieczystości
 • 16696/10/V/O - powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 47 w Gdyni
 • 16697/10/V/R - akceptacji aneksu nr 10/2010 do umowy z fundacją Dziecięca Przystań w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku od 0 do 3 lat
 • 16698/10/V/P - zmiany treści umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego „Gdynia dla Młodych – Młodzi dla Gdyni”
 • 16699/10/V/M - zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 4.845.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 EUR na „Wykonanie ogrodzenia Ośrodka Hipoterapii przy ul. Spółdzielczej w Gdyni oraz wiaty śmietnikowej”
 • 16700/10/V/U - zawarcia aneksu do umowy nr KB/5UR/2009 zawartej w dniu 12.02.2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przebudowy dróg publicznych spowodowanej inwestycją niedrogową polegającą na budowie budynku wielorodzinnego z usługami na dz. nr 120 KM 30 obr. Wielki Kack przy ul. Sojowej w Gdyni i upoważnienia do podpisania ww. umowy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 13.10.2010
Data udostępnienia informacji: 29.11.2010
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2010 17:43 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk