Z dnia 2010-10-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.10.2010 r. w sprawie:
 • 16528/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na opracowanie czterech wersji konspektów lekcji na temat ochrony środowiska naturalnego poprzez oszczędność energii oraz treści merytorycznej z ilustracjami ulotek informacyjno – edukacyjnych dla dzieci oraz młodzieży placówek oświatowych objętych projektem pn.: „Kompleksowa termomodernizacja dziewięciu budynków placówek oświatowych na terenie Gdyni
 • 16529/10/V/O - przeprowadzenia z inicjatywy Rad Dzielnic Wzgórze św. Maksymiliana oraz Kamienna Góra, warsztatów z zakresu zajęć: teatralnych, ogólnorozwojowych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, literacko- muzyczno- filmowych w ramach realizacji projektu:„Warsztaty po godzinach”, który uzyskał dofinansowanie w konkursie dla Rad Dzielnic „Gdynia po godzinach”
 • 16530/10/V/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Gdańsku
 • 16531/10/V/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Sopocie
 • 16532/10/V/O - dofinansowania kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego z Gdyni do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Sopocie
 • 16533/10/V/O - sfinansowania organizacji uroczystości związanej z gdyńskimi obchodami Dnia Edukacji Narodowej w Samorządowej Szkole Podstawowej Nr 18 w Gdyni
 • 16534/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na zakup prawa do użytkowania licencjonowanego programu komputerowego ODPN przeznaczonego do prowadzenia rejestru oraz obsługi dotacji dla szkół i placówek niepublicznych
 • 16535/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na przeprowadzenie warsztatów dla uczniów klas trzecich gdyńskich szkół podstawowych w zakresie zdrowego odżywiania „Piramida zdrowego wyboru”
 • 16536/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego do kwoty 14.000 EUR na przeprowadzenie jednodniowego szkolenia stacjonarnego nt: „Zezwolenia na usuwanie drzew lub krzewów oraz kary pieniężne za usunięcie drzew bez zezwolenia – aspekty praktyczne” dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni
 • 16537/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 16538/10/V/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
 • 16539/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na realizację zlecenia w zakresie aktualizacji mapy zasadniczej m. Gdyni, w oparciu o materiały gromadzone w zasobie geodezyjno-kartograficznym Wydziału Geodezji, będące wynikiem prac geodezyjnych jednostek wykonawstwa geodezyjnego
 • 16540/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji przetargowej, nadzór i odbiór prac geodezyjnych dotyczących: modernizacji osnowy pionowej, wznowienia osnowy katastralnej oraz konwersji danych do układu 2000
 • 16541/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, położonej przy ul. A.Abrahama 48 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16542/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Głogowej 41 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16543/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 34 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16544/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 38 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16545/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 40 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16546/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 58 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16547/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 58 A przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16548/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 62 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16549/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej 49 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16550/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Perzowej 35 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16551/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16552/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16553/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Swarzewskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16554/10/V/M - zawarcia aneksu do umowy nr 2/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia przeznaczonej na działalność Portowego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 3/5
 • 16555/10/V/K - zmian w budżecie miasta Gdyni na rok 2010
 • 16556/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13462/10/V/K z 05 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni
 • 16557/10/V/K - zmiany zarządzenia nr 13463/10/V/K z 05 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawamiUrzędu Miasta Gdyni
 • 16558/10/V/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w przedmiocie organizacji w Gdyni imprezy sportowej
 • 16559/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 16407/10/V/P z dnia 21 września 2010 r. w sprawie akceptacji wyników konkursu na „Opracowanie wstępnych założeń programu, rozwiązań organizacyjno - prawnych i funkcjonowania oraz wstępnych założeń strategii promocji Muzeum Emigracji w Gdyni
 • 16560/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy KB/494/UI/W/2010 z dnia 14.-9.2010 dotyczącej inwestycji p.n. „Przebudowa ul. Zielnej"
 • 16561/10/V/M - pomalowania części ścian obiektu – muszli koncertowej przy Placu Grunwaldzkim w Gdyni
 • 16562/10/V/K - przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 193.000 EUR w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 120.000.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie deficytu budżetowego i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
 • 16563/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną: ,,Budowa ulicy Aragońskiej z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją”
 • 16564/10/V/R - rozszerzenia składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
 • 16565/10/V/R - akceptacji aneksu nr 9/2010 do umowy z Fundacją „Dziecięca Przystań” w sprawie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 10 dzieci w wieku od 0 do 3 lat
 • 16566/10/V/R - zmiany treści załącznika nr 1 do zarządzenia nr 12438/09/V/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 października 2009 r. w sprawie: harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2010 r.
 • 16567/10/V/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich
 • 16568/10/V/O - wyrażenia zgody na nieodpłatne korzystanie przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni z pomieszczeń placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Gdynia
 • 16569/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup sprzętu kasjerskiego
 • 16570/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup ekranu projekcyjnego i wskaźnika laserowego na potrzeby UMG
 • 16571/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup blatu do przewijania niemowląt do toalety w budynku UMG przy ul. 10-go Lutego 24
 • 16572/10/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na wykonanie usług kominiarskich dla Urzędu Miasta Gdyni w 2010r.
 • 16573/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup i dostawę papieru do drukarek i kserokopiarek
 • 16574/10/V/P - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr SK/577/PK/10-w/2010 w sprawie dofinansowania kosztów funkcjonowania Placówki Straży Granicznej na terenie Gdyni w 2010 r.
 • 16575/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego na zakup 2 drukarek fiskalnych
 • 16576/10/V/P - organizacji koncertu z okazji Dni Papieskich
 • 16577/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 16255.10.V/M Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie remontu pomieszczeń i wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Żwirki i Wigury 14 w Gdyni
 • 16578/10/V/M - wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni przy Potoku Demptowskim między ul. Demptowską a Skarbka w celu zapewnienia dostępu służb eksploatacyjnych, oraz dojazdu do otwartego koryta Potoku Demptowskiego
 • 16579/10/V/M - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości niezbędnej pod budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obszarze Gdynia – Zachód, a docelowo przeznaczonej pod drogę publiczną (dz. 322/4 km 22 Wi)
 • 16580/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 14505/10/V/M z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Lotników
 • 16581/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego o powierzchni 9,6 m² zlokalizowanego na placu targowym - (boks nr 122)
 • 16582/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, druku gdyńskich materiałów promocyjnych
 • 16583/10/V/M - wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych z budżetu Miasta na koszty sądowe
 • 16584/10/V/M - zmiany brzmienia zarządzenia nr 15747/10/V/M w sprawie akceptacji wyników konkursu na opracowanie koncepcji organizacji i promocji Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2010 ogłoszonego zarządzeniem prezydenta miasta Gdyni nr 15093/10/V/M oraz zmiany brzmienia zarządzenia nr 15990 w sprawie udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na organizację i promocję X Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 20
 • 16585/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na publikację reklamy promującej Targi Pracy – edycja jesienna w dniu 14.10.2010 r. na łamach gazety „Echo Miasta”
 • 16586/10/V/M - przyjęcia aneksu do umowy z dnia 11.08.2010 r. na podstawie zarządzenia nr 15945/10/V/M z 10.08.2010 r.
 • 16587/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie prezentacji na potrzeby emisji podczas gali X MFG 2010
 • 16588/10/V/M - współprodukcji materiałów filmowych oraz zakupu czasu antenowego na kanale TVP INGFO na promocję miasta z okazji X Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2010
 • 16589/10/V/M - zlecenia do 14.000 EUR na montaż i demontaż 9 powłok na bramownice z nadrukiem
 • 16590/10/V/M - zlecenia do 14.000 EUR na wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem okolicznościowym
 • 16591/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na usługę cateringową
 • 16592/10/V/M - realizacji rozszerzonej oferty Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz upoważnienia do podpisania umów z partnerami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym oraz urzędami skarbowymi w Gdyni
 • 16593/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie materiałów promocyjnych Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
 • 16594/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie usługi cateringowej
 • 16595/10/V/S - akceptacji wyników postępowania o zamówienie publiczne na zakup sprzętu komputerowego dla UM Gdyni
 • 16596/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup faksów dla UM Gdyni
 • 16597/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów do wykonania tablic informacyjnych
 • 16598/10/V/U - akceptacji zmian treści umowy KB/844/UI/301/W/2009 na wykonanie wielobranżowego projektu koncepcyjnego dla przedsięwzięcia pn: „Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia, pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofa w Gdyni”
 • 16599/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie projektu zamiennego dla zadania pn: „Rozbudowa ulicy Oliwkowej i ulicy Wiczlińskiej na odcinku od ul. Oliwkowej do Lubczykowej w Gdyni wraz z ich odwodnieniem do ulicy Chwaszczyńskiej
 • 16600/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie podziału geodezyjnego działki przeznaczonej pod rozbudowę ulicy Oliwkowej i Wiczlińskiej w Gdyni
 • 16601/10/V/U - wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej wraz z jej przedłużeniem do ulicy Chwaszczyńskiej w Gdyni – odcinek I
 • 16602/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Oświetlenie ul. Dantyszka w Gdyni”
 • 16603/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie gwarancji na robotę budowlaną „Oświetlenie ul. Dantyszka w Gdyni”
 • 16604/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa ul. Aragońskiej z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia oraz przebudową istniejącej infrastruktury kolidującej z inwestycją”
 • 16605/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót związanych z realizacją zadania pn: „Rozbudowa ul. Bosmańskiej i Nasypowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Unruga w Gdyni”
 • 16606/10/V/P - zmiany zarządzenia nr 16487/10/V/P z 28.09.2010 r. w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni delegacji z Ukrainy
 • 16607/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/513/UI/201/W/2010 na wykonanie geodezyjnego podziału działki nr 147/11 km 140 położonej przy ul. Witomińskiej 74/72 wraz z geodezyjnym odszukaniem lub wznowieniem punktów granicznych ww. nieruchomości i ich pomiarem
 • 16608/10/V/S - upoważnienia pani Beaty Brzostowskiej, naczelnika Wydziału Budynków
 • 16609/10/V/O - akceptacji zmian w umowach zawartych na 2010 r. na realizację badań profilaktycznych
 • 16610/10/V/O - uroczystości wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Gdyni
 • 16611/10/V/O - aneksu nr 1 do umowy KB/30/OZ/4/W/2009 z Gdańskim Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Chorobą Alzhaimera na realizację zadania „Grupy wsparcia i rehabilitacja”
 • 16612/10/V/P - zorganizowania obchodów „Dnia Papieskiego” w dniu 10 października 2010 r.
 • 16613/10/V/O - udzielenia zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na organizację widowiska pt. „Kabaretowa Noc Listopadowa – Gdynia 2010”
 • 16614/10/V/P - wykonania plakatu promującego „Marsz różowej wstążki”
 • 16615/10/V/P - wykonania kalendarzy „Gdynia bez barier” na rok 2011

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 08.10.2010
Data udostępnienia informacji: 08.11.2010
Ostatnia aktualizacja: 29.11.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.11.2010 13:58 Korekta Sybilla Stolarczyk
08.11.2010 12:38 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk