Z dnia 2010-09-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.09.2010 r. w sprawie:
 • 16428/10/V/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu kultury w 2010 r.
 • 16429/10/V/K - spisania z ewidencji księgowej mandatów karnych kredytowanych
 • 16430/10/V/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
 • 16431/10/V/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla uczestników autorskiego programu „Jedynka Dzieciom” organizowanego przez I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
 • 16432/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usługi szkoleniowej – przeszkolenie 66 pracowników Urzędu Miasta Gdyni nt: „Etyka w życiu publicznym”
 • 16433/10/V/M - wykonania projektu technicznego oraz innych koniecznych dokumentacji umocnienia linii brzegowej w miejscu zniszczonych zabudowań - rozbiórka obiektu Łazienki w Gdyni Orłowie
 • 16434/10/V/M - wykonania projektu technicznego na podstawie blaszanych kontenerów gospodarczych na terenie gminnym przy ul. Muchowskiego 4
 • 16435/10/V/M - zabezpieczenia środków finansowych na roczne i pięcioletnie przegląd instalacji gazowej, elektrycznej i odgromowej, przewodów kominowych i przeglądy techniczne dla budynku użytkowego przy ul. Morskiej 61 w Gdyni
 • 16436/10/V/M - wykonania remontu dachu wolnostojącego pawilonu użytkowego należącego do Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Opata Hackiego 17 A w Gdyni
 • 16437/10/V/M - wykonania usług sanitarnych w lokalu mieszkalnym nr 9 oraz w pomieszczeniu piwnicy przy ul. Morskiej 43 w Gdyni
 • 16438/10/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 4 w Gdyni
 • 16439/10/V/M - wymiany stolarki budowlanej w gminnych lokalach mieszkalnych będących w zasobach Administracji Budynków Komunalnych Nr 3 w Gdyni
 • 16440/10/V/M - zabezpieczenia pokrycia dachowego na gminnym budynku mieszkalnym przy ul. Arciszewskich 30 w Gdyni
 • 16441/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Leszczynki 169 w Gdyni
 • 16442/10/V/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdynia przy podejmowaniu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Mickiewicza 31 w Gdyni
 • 16443/10/V/M - uchylenia zarządzenia nr 14274/10/V/M z dnia 16 marca 2010 roku dotyczącego wykonania remontu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Abrahama 64 w Gdyni
 • 16444/10/V/M - uchylenia zarządzenia nr 14277/10/V/M z dnia 16 marca 2010 roku dotyczącego wykonania adaptacji pomieszczeń gminnych na trzy lokale mieszkalne przy ul. Chrzanowskiego 14 w Gdyni
 • 16445/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16446/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Miętowej 36 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16447/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej 41 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16448/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej 43 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16449/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej 45 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16450/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej 47 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16451/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Nagietkowej 51 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16452/10/V/M - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Poziomkowej 84 przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16453/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwszeństwa kupna nakładów poniesionych na wybudowanie tymczasowego pawilonu handlowego zlokalizowanego w hali rybnej – pawilon handlowy nr 2
 • 16454/10/V/M - wyrażenia zgody na rozwiązanie za porozumieniem stron umowy dzierżawy nr TG/542/92 z dnia 21 grudnia 1992r. przedmiotem której jest grunt położony na hali łukowej - pawilon handlowy nr 46
 • 16455/10/V/M - ustalenia ceny oraz wykazu lokalu niemieszkalnego położonego przy ul. Reja 16 w Gdyni, przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 • 16456/10/V/M - zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na projekt oraz druk 10 000 sztuk ulotek okolicznościowych
 • 16457/10/V/M - zlecenia, do kwoty 14.000 EUR, wykonania znaczków metalowych z herbem Miasta Gdyni
 • 16458/10/V/M - udzielenia zamówienia na emisję na antenie TVP 2 reklam promujących Gdynię
 • 16459/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na organizację poczęstunku
 • 16460/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 15996/10/V/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 sierpnia 2010 r.
 • 16461/10/V/M - udzielenia zamówienia, do kwoty 14.000 EUR, na zamieszczenie logo Miasta Gdyni w filmie reklamowym
 • 16462/10/V/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Harcerskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16463/10/V/M - wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Polnej, przeznaczonej do wydzierżawienia
 • 16464/10/V/P - organizacji bankietu po prezentacji idei Muzeum Emigracji w Zamku Królewskim w Warszawie
 • 16465/10/V/S - zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
 • 16466/10/V/S - organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Gdyni i w jednostkach organizacyjnych miasta
 • 16467/10/V/M - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego spółce z ograniczoną odpowiedzialnością udziału wynoszącego 189/10.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 • 16468/10/V/M - zawarcia aneksu do umowy nr 13/NZOZ/06 dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gdynia przeznaczonej na działalność NZOZ „Przychodnia Orłowo” Sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni przy ul. Wrocławskiej 54
 • 16469/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 400 balonów okolicznościowych
 • 16470/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR, na wykonanie 2 opakowań okolicznościowych
 • 16471/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup usług szkoleniowych dla pracowników Urzędu Miasta Gdyni w 2010 r.
 • 16472/10/V/S - wyrażenia zgody na powołanie komisji przetargowej i rozpoczęcie postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193.000 EUR na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni oraz dla potrzeb monitoringu wizyjnego i funkcjonowania syren alarmowych na 2011 rok
 • 16473/10/V/S - podpisania aneksu nr 4 do umowy z dnia 06.12.2005 r. zawartej ze Specjalistyczną Przychodnią Lekarską „Śródmieście” Sp. z o.o. w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 44 na rozliczanie kosztów eksploatacyjnych
 • 16474/10/V/U - podpisania umowy na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego – zwiększenie mocy , ul. Westy w Gdyni na działkach nr 551 i 556
 • 16475/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup płyt wiórowych laminowanych
 • 16476/10/V/M - zmiany zarządzenia nr 15991/10/V/M dotyczącego określenia warunków zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni na nieruchomość stanowiącą własność osób fizycznych
 • 16477/10/V/M - wydatkowania środków pieniężnych na pokrycie kosztów pozyskania materiału dowodowego w postępowaniu prowadzonym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Pomorskiego w przedmiocie uwłaszczenia przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (ul. Starodworcowa)
 • 16478/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14.000 EUR na wykonanie dodatkowych egzemplarzy wielobranżowego projektu budowlanego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Estakady Kwiatkowskiego od ul. Janka Wiśniewskiego do ulicy Unruga w Gdyni”
 • 16479/10/V/M - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem lokali użytkowych
 • 16480/10/V/M - zapewnienia środków pieniężnych na pokrywanie kosztów pozyskiwania materiału dowodowego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez organy samorządu powiatowego, jak również w sprawach rozpatrywanych przez sądy administracyjne, dotyczących regulacji stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
 • 16481/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie 30 flag promujących rozbudowę PPNT w Gdyni
 • 16482/10/V/M - zakupu licencji na wykorzystanie komentarza lektorskiego oraz udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na produkcję materiałów filmowych promujących miasto z okazji X Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2010
 • 16483/10/V/M - udzielenia zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie oprawy muzycznej gali z okazji X Międzynarodowego Forum Gospodarczego Gdynia 2010
 • 16484/10/V/M - udzielenia zamówienia publicznego w trybie do 14.000 EUR na usługę transportową – przewóz fortepianu z Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej do Miejskiej Informacji w Gdyni
 • 16485/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie naklejek z materiałami reklamowymi Gdyni na folii samoprzylepnej
 • 16486/10/V/M - zamówienia do kwoty 14.000 EUR na wykonanie i montaż wielkoformatowej reklamy Gdyni z okazji Międzynarodowego Forum Gospodarczego
 • 16487/10/V/P - udzielenia zamówienia publicznego na organizację pobytu w Gdyni delegacji z Ukrainy
 • 16488/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/722/UI/242/W/2009 w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego dla zadania pn: Przebudowa układu drogowego Węzła św. Maksymiliana wraz z budową tunelu drogowego pod Drogą Gdyńską, torami SKM i PKP w Gdyni”
 • 16489/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/200/UI/44/W/2009 na opracowanie wielobranżowej koncepcji i wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku UM Gdyni z parkingiem podziemnym i terenami zielonymi w rejonie Skweru Plymouth
 • 16490/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/526/UI/154/W/2009 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Usprawnienie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem „TRISTAR”
 • 16491/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/742/UI/252/W/2009 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa ulicy Okrzei w Gdyni wraz z jej odwodnieniem do ulicy Przybyszewskiego”
 • 16492/10/V/U - zamówienia przekazania materiału zdjęciowego na stronę www.gdynia.pl
 • 16493/10/V/P - organizacji prezentacji idei Muzeum Emigracji w Zamku Królewskim w Warszawie
 • 16494/10/V/P - wynajmu pomieszczeń na zorganizowanie prezentacji idei Muzeum Emigracji
 • 16495/10/V/P - realizacji druków towarzyszących prezentacji idei Muzeum Emigracji
 • 16496/10/V/S - zmiany zarządzenia nr 11211/09/V/S w sprawie szczegółowych zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracowników UM Gdyni
 • 16497/10/V/S - prenumeraty prasy dla UM Gdyni w 2010 r.
 • 16497/10/V/S - prenumeraty prasy dla UM Gdyni w 2010 r.
 • 16499/10/V/S - zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia polityki jakości UM Gdyni w związku z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000
 • 16500/10/V/S - udzielenia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 EUR na usługę dotyczącą sporządzenia opinii prawnej
 • 16501/10/V/S - zatwierdzenia wyboru oferenta na zakup laminatora SKY PHOTO dla UM Gdyni w 2010 r. o wartości do 14.000 EUR
 • 16502/10/V/S - wyrażenia zgody na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek kodów kreskowych do 14.000 EUR
 • 16503/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia placu zabaw i boiska sportowego przy ul. Złotej
 • 16504/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/1/UI/1/W/2010 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa ulicy Żwirowej w Gdyni wraz z ulicami Murarską, Żytnią i Malarską”
 • 16505/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy na wykonanie roboty budowlanej „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skrajnej w Gdyni”
 • 16506/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę sieci wodociągowej w ulicach Żwirowej, Malarskiej i Żytniej w Gdyni”
 • 16507/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego do 14.000 EUR na wykonanie remontu schodów terenowych przy ul. Bosmańskiej 28 w Gdyni
 • 16508/10/V/U - wszczęcia postępowania na udzielenie zamówienia publicznego z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych związanych z realizacją zadania pn: „Rozbudowa ulicy Bosmańskiej i Nasypowej wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ulicy Unruga w Gdyni”
 • 16509/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/612/UP/162/W/2008 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci trakcyjnej trolejbusowej w ciągu ul. Gryfa Pomorskiego wraz z budową pętli trolejbusowej i przebudową oświetlenia na osiedlu Fikakowo w Gdyni, od skrzyżowania z ulicą Chwaszczyńską do zbiegu ulic Gryfa Pomorskiego i Lipowej”
 • 16510/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/767/UI/304/W/2007 na opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielkopolskiej w Gdyni
 • 16511/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/363/UI/124/W/2010 dotyczącej budowy sięgacza ulicy Izydy w ramach zadania pn: „Rozbudowa ulicy Izydy i ulicy Apollina od skrzyżowania z ul. Amona do końca zabudowy”
 • 16512/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/101/UI/23/W/2010 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zmienionego zakresu inwestycyjnego pn: „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż klifu nadmorskiego”
 • 16513/10/V/U - udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania pn: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Skrajnej w Gdyni”
 • 16514/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/111/UI/31/W/2010 na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięć pn: „Budowa ulicy Małej w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną” i „Budowa ulicy Westy w Gdyni wraz z infrastrukturą techniczną”
 • 16515/10/V/U - akceptacji zmiany treści umowy nr KB/215/UI/69/W/2010 na wykonanie koncepcji zagospodarowania polany leśnej przy ul. Rdestowej w Gdyni
 • 16516/10/V/U - zatwierdzenia wyniku postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 4.845.000 EUR na wykonanie zadania „Budowa ścieżki rowerowej w ul. Rdestowej w Gdyni”
 • 16517/10/V/O - zakupu biletów wstępu na „Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie” dla uczniów Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu z Gdyni oraz na „Targi Mieszkań, Domów i Wyposażenia” dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych z Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 30.09.2010
Data udostępnienia informacji: 18.10.2010
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2010
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.10.2010 08:30 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk